Auteur: AbbVie


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lucrin Depot bevat leuproreline-acetaat dat behoort tot de groep van geneesmiddelen die de geslachtsklieren beïnvloeden.

Lucrin Depot bevat 3,75 mg leuproreline-acetaat in de vorm van micropartikels. Nadat deze micropartikels aan het bijgeleverde oplosmiddel zijn toegevoegd wordt een suspensie verkregen, van waaruit het werkzame bestanddeel vertraagd wordt afgegeven. Hierdoor hoeft Lucrin Depot slechts éénmaal per maand te worden toegediend. Lucrin Depot kan zowel in de spier (intramusculair) als onderhuids (subcutaan) worden geïnjecteerd.

Lucrin Depot kan voor de volgende aandoeningen worden gebruikt:

Bij mannen:

Lucrin Depot wordt toegepast bij de behandeling van prostaatkanker, waarbij de tumor plaatselijk is uitgebreid, of is uitgezaaid naar andere delen van het lichaam. Wanneer de arts bij u prostaatkanker heeft geconstateerd, zal de behandeling erop gericht zijn de productie van het hormoon testosteron stil te leggen. Testosteron bevordert namelijk de groei van het kwaadaardige gezwel (carcinoom). Leuproreline-acetaat remt de productie van testosteron.

Bij vrouwen:

Lucrin Depot wordt toegepast bij de behandeling van matige tot ernstige endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) en als preoperatieve behandeling van leiomyomata uteri (vleesbomen).

Wanneer de arts bij u endometriose of een myoom heeft geconstateerd, zal de behandeling erop gericht zijn de productie van oestrogeen stil te leggen. Dit hormoon heeft namelijk een ongunstig effect op deze aandoeningen. Leuproreline-acetaat, het werkzame bestanddeel van Lucrin Depot, remt de productie van dit hormoon.

Als u wordt behandeld voor endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) of leiomyomata uteri (vleesbomen), dan mag u maximaal 6 maanden met Lucrin Depot behandeld worden.

Bij kinderen:

Lucrin Depot is tevens bestemd voor de behandeling van vroegtijdige pubertijd (pubertas praecox). Lucrin Depot zorgt ervoor dat de productie van geslachtshormonen wordt stopgezet en het hormoongehalte terugkomt op het kinderniveau.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • U bent allergisch voor een stof die lijkt op leuproreline.
 • U heeft een tumor die niet gevoelig is voor hormonen of heeft een chirurgische behandeling gehad, waarbij één of beide testes (zaadballen) zijn verwijderd.
 • U bent zwanger of probeert zwanger te worden.
 • U geeft borstvoeding of bent van plan dit te gaan geven.
 • U bent jonger dan 18 jaar en heeft een ziekte of behandeling die de groei en/of activiteit van het hypofyse-geslachtskliersysteem kunnen beïnvloeden.
 • U bent een meisje met een botrijpheid boven de 12 jaar.
 • U bent een jongen met een botrijpheid boven de 13 jaar.
 • U heeft een progressieve hersentumor.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Bij mannen:

 • Als u wordt behandeld voor prostaatcarcinoom, dient de behandeling goed te worden gecontroleerd door een arts die bekend is met hormonale therapie.
 • Tijdens de eerste weken van de behandeling kunnen uw klachten en symptomen verslechteren. Dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke stijging van het testosterongehalte in uw bloed.
 • Als uw urinewegen geblokkeerd zijn door een uitzaaiing, moet u de eerste weken goed geobserveerd worden door uw arts. Een alternatieve behandeling, waarbij één of beide testes worden weggehaald of waarbij u behandeld wordt met oestrogeen, is in dit geval veiliger.
 • Als u uitzaaiingen in de wervels heeft, dient u in het begin van de therapie met Lucrin Depot nauwlettend te worden geobserveerd door uw arts.
 • Als de behandeling met Lucrin Depot een zeker risico voor u kan betekenen, kan uw arts overwegen om de behandeling te beginnen met een dosering éénmaal daags met Lucrin, in plaats van Lucrin Depot. Als deze dosering goed wordt verdragen, kan worden overgegaan op Lucrin Depot.

Bij vrouwen:

 • Als u wordt behandeld met Lucrin Depot dient dit onder specialistische begeleiding te gebeuren.
 • Voordat de behandeling met Lucrin Depot wordt gestart, moet worden vastgesteld dat u niet zwanger bent. In geval van twijfel moet een zwangerschapstest worden uitgevoerd. Als u orale anticonceptie (de "pil") of andere anticonceptiemethoden op hormonale basis gebruikt, moet u hiermee stoppen voordat de behandeling met Lucrin Depot begint. Gedurende de behandeling moeten andere methoden van anticonceptie worden gebruikt. De behandeling dient te worden gestaakt zodra zwangerschap wordt geconstateerd.
 • Tijdens de eerste weken van de behandeling kan een toename van de klachten en symptomen optreden, als gevolg van een tijdelijke stijging van de geslachtshormonen. Deze klachten en symptomen zullen verdwijnen bij het voortzetten van de therapie.
 • Net als bij de natuurlijk optredende menopauze kan ook bij behandeling met Lucrin Depot verlies van botmassa optreden. Na het voltooien van een behandeling van zes maanden herstelt de botmassa.
 • Als u abnormale vaginale bloedingen heeft, dient de oorzaak hiervan te worden vastgesteld voordat u start met het gebruik van Lucrin Depot.

Bij kinderen:

 • Voor de behandeling met Lucrin Depot, moet worden uitgesloten dat de vroegtijdige puberteit het gevolg is van een vergroting van of tumor in de bijnieren of geslachtsklieren. Ook moet worden uitgesloten dat de vroegtijdige puberteit onafhankelijk is van geslachtsklierbeïnvloedende hormonen (gonadotrofinen).
 • Behandeling met Lucrin Depot moet onder begeleiding van een specialist gebeuren.
 • Tijdens de eerste week van behandeling kunnen de klachten en symptomen verslechteren. Dit wordt veroorzaakt door een tijdelijke stijging van het geslachtshormoongehalte in het bloed.
 • Wanneer u zich onvoldoende houdt aan het doseringsschema of indien een onjuiste dosering wordt toegediend kan dit leiden tot een ontoereikende controle van het pubertale proces. Hierdoor zullen tekenen van pubertijd, zoals menstruatie, borstontwikkeling of testiculaire groei terugkeren. Wat hiervan de gevolgen op lange termijn zijn is niet bekend; mogelijk wordt de uiteindelijke lichaamslengte hierdoor verder beperkt.
 • Aan het begin van de behandeling moeten meisjes jonger zijn dan 9 jaar en jongens jonger dan 10 jaar.
 • Het effect van behandeling met Lucrin Depot op de botdichtheid op volwassen leeftijd en de langetermijn veiligheid in het algemeen zijn nog niet duidelijk aangetoond.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Lucrin nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Bij kinderen kan er een interactie met groeihormonen optreden. Dit heeft een effect op de groei van de eierstokken. Bij een eventuele gelijktijdige behandeling met groeihormoon moet zorgvuldige controle plaatsvinden.

Geslachtshormonen gaan de werking van leuproreline tegen. Deze middelen dienen dus niet gelijktijdig te worden voorgeschreven.

Zwangerschap en borstvoeding

Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van leuproreline bij zwangere vrouwen. Om deze reden moet zwangerschap worden uitgesloten voordat de behandeling met Lucrin begint.

Het is niet bekend of leuproreline overgaat in de moedermelk. Om deze reden moet het geven van borstvoeding worden gestopt vóór aanvang van de behandelingen en mag er geen borstvoeding worden gegeven tijdens de behandelingen met Lucrin Depot.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen aanwijzingen dat dit product een nadelig effect heeft op de rijvaardigheid of de bekwaamheid om machines te gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering Lucrin Depot is één injectie per maand. De injectie moet onder de huid (subcutaan) of in een spier (intramusculair) worden gegeven. Lucrin Depot mag bij vrouwen die behandeld worden voor endometriose (baarmoederslijmvlies dat zich buiten de baarmoeder bevindt) of leiomyomata uteri (vleesbomen), maximaal 6 maanden gebruikt worden.

Gebruik bij kinderen

Voor de behandeling van pubertas praecox dient de dosering individueel aangepast te worden. De dosering is afhankelijk van het lichaamsgewicht en de werkzaamheid van Lucrin Depot.

Wijze van toediening

 1. Gebruik een injectiespuit met een 22 G naald en neem 1 ml van het oplosmiddel op in de injectiespuit (de in de ampul achterblijvende hoeveelheid oplosmiddel moet worden weggegooid).
 2. Injecteer het oplosmiddel in de flacon met poeder voor suspensie voor injectie.
 3. Schud de flacon voorzichtig om de deeltjes goed te mengen met het oplosmiddel. De suspensie zal er melkachtig uitzien.
 4. Neem alle suspensie op in de injectiespuit.
 5. Wanneer er deeltjes blijven kleven aan de stopper, tik dan met uw vinger tegen de injectiespuit.
 6. Verwijder het beschermkapje rond de naald en beweeg de zuiger om lucht uit de injectiespuit te verdrijven.
 7. Injecteer de gehele inhoud van de injectiespuit intramusculair (in de spier) of subcutaan (onder de huid). Verander regelmatig van injectieplaats.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Er is geen ervaring met overdosering van Lucrin Depot.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Wanneer u vergeten bent om een dosis Lucrin Depot toe te dienen, dan kunt u dit alsnog in de loop van dezelfde dag doen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Wanneer plotseling met Lucrin Depot gestopt wordt, zullen de klachten weer toenemen.

Stop niet eigenhandig met de behandeling. Heeft u problemen die tot stoppen van de therapie zouden kunnen leiden, neem dan contact op met uw behandelend arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Lucrin Depot bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bij mannen die nog niet eerder met hormonen behandeld zijn, treedt gewoonlijk tijdens de eerste 7 dagen van de behandeling een verhoging op van de bloedspiegels van het mannelijk geslachtshormoon (testosteron). Ook de klachten en symptomen (meestal botpijn) kunnen hierdoor

toenemen. In enkele gevallen is blokkering van de urineweg met een achteruitgang van de nierfunctie en samendrukking van het zenuwstelsel (neurologische compressie) met zwakte en kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesieën) van de benen waargenomen.

Normaalgesproken zijn de beschreven veranderingen tijdelijk en nemen ze na 1 à 2 weken af.

Bij vrouwen kan gedurende de eerste weken van de behandeling een toename van de klachten en symptomen optreden als gevolg van een tijdelijke stijging van de bloedspiegels van estradiol (vrouwelijk geslachtshormoon).

Bijwerkingen kunnen voorkomen met de volgende frequenties:

 • zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 van de 10 patiënten);
 • vaak (komt voor bij meer dan 1 van de 100, maar bij minder dan 1 van de 10 patiënten);
 • soms (komt voor bij meer dan 1 van de 1.000, maar bij minder dan 1 van de 100 patiënten);
 • zelden (komt voor bij meer dan 1 van de 10.000, maar bij minder dan 1 van de 1.000 patiënten);
 • zeer zelden (komt voor bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten);
 • niet bekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld).
De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen:      
Bijwerking   Frequentie  
  bij mannen bij vrouwen bij kinderen
Infecties      
ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door vaak vaak -
een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis)      
vaginale infectie - zeer vaak vaak
schimmelinfectie in de vagina (vulvovaginale - vaak -
candidiasis)      
steenpuist - vaak -
ontsteking van de nier en het nierbekken gepaard - vaak -
gaande met een troebele stinkende urine, koorts,      
pijn in de rug of flanken (pyelonefritis)      
griep veroorzaakt door het influenzavirus - soms -
besmetting met ziektekiemen (infectie) niet bekend vaak vaak
keelontsteking niet bekend niet bekend niet bekend
longontsteking niet bekend niet bekend niet bekend
urineweginfectie niet bekend niet bekend niet bekend
met pus gevulde zwelling (abces) niet bekend niet bekend vaak
Goedaardige of kwaadaardige gezwellen      
goedaardig of kwaadaardig gezwel (neoplasmata) vaak - -
baarmoederhalskanker - - vaak
huidkanker niet bekend niet bekend niet bekend
Bloed      
rode vlekjes op de huid door kleine bloedingen - - vaak
(purpura)      
tekort aan rode bloedlichaampjes niet bekend niet bekend niet bekend
(bloedarmoede/anemie)      
lymfeklierzwellingen niet bekend niet bekend niet bekend
Afweersysteem      
overgevoeligheid voor bepaalde stoffen niet bekend niet bekend niet bekend
(anafylaxie)      
Hormoonklieren      
versnelde groei naar seksuele volwassenheid - - vaak
vergroting van de schildklier niet bekend niet bekend vaak
hersenbloeding in een bepaald deel van de hersenen niet bekend niet bekend niet bekend
(hypofysebloeding)      
Voeding en stofwisseling      
verminderde eetlust (anorexie) vaak vaak -
stofwisselingsziekte waarbij de regeling van het vaak niet bekend niet bekend
bloedsuikergehalte verstoord is      
(suikerziekte/diabetes mellitus)      
toegenomen eetlust niet bekend vaak niet bekend
eetluststoornis - vaak -
vertraagde groei - - vaak
uitdroging; tekort aan vocht in de weefsels niet bekend niet bekend niet bekend
(dehydratie)      
verhoogde concentraties van bepaalde vetten niet bekend niet bekend niet bekend
(cholesterol, LDL-cholesterol, triglyceriden) in het      
Bijwerking   Frequentie  
  bij mannen bij vrouwen bij kinderen
bloed (hyperlipidemie)      
verhoogde concentraties fosfaat in het bloed niet bekend niet bekend niet bekend
(hyperfosfatemie)      
te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande niet bekend niet bekend niet bekend
met hongergevoel, zweten, duizeligheid,      
hartkloppingen (hypoglykemie)      
verlaagde concentraties eiwitten in het bloed niet bekend niet bekend niet bekend
(hypoproteïnemie)      
Psychisch      
minder zin in vrijen/seks (verminderd libido) vaak zeer vaak -
neerslachtigheid (depressie) vaak zeer vaak niet bekend
slapeloosheid vaak zeer vaak niet bekend
emotionele labiliteit - zeer vaak vaak
slaapstoornis niet bekend zeer vaak niet bekend
angst niet bekend vaak niet bekend
persoonlijkheidsstoornis - vaak vaak
waanideeën niet bekend vaak niet bekend
gebrek aan emotie, motivatie, enthousiasme - vaak -
(apathie)      
vijandigheid - vaak -
extreem gevoel van vreugde (euforische stemming) - vaak -
ernstige neerslachtigheid (ernstige depressie) - vaak -
abnormale gedachten - vaak -
verwarring - vaak -
nervositeit niet bekend vaak vaak
stemmingswisselingen niet bekend niet bekend niet bekend
meer zin in vrijen/seks (toename van het libido) niet bekend niet bekend niet bekend
gedachten over zelfdoding en poging daartoe niet bekend niet bekend niet bekend
Zenuwstelsel      
waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen vaak zeer vaak niet bekend
zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie)      
slaperigheid vaak vaak vaak
hoofdpijn niet bekend zeer vaak vaak
duizeligheid niet bekend zeer vaak niet bekend
spierziekten (neuromusculaire stoornissen) niet bekend vaak niet bekend
flauwvallen (syncope) niet bekend vaak vaak
verhoogde spierspanning (hypertonie) - vaak -
smaakstoornissen niet bekend vaak niet bekend
migraine - vaak -
geheugenverlies - vaak -
coördinatieproblemen (ataxie) bijvoorbeeld - vaak -
dronkemansgang      
verminderde gevoeligheid van de huid (hypo- niet bekend vaak niet bekend
esthesie)      
geheugenstoornis niet bekend niet bekend niet bekend
aandoening aan de zenuwen in armen en benen niet bekend niet bekend niet bekend
(perifere neuropathie)      
voorbijgaande beroerte (transient ischemic attack, niet bekend niet bekend niet bekend
TIA)      
verlamming (paralyse) niet bekend niet bekend niet bekend
slaapzucht (lethargie) niet bekend niet bekend niet bekend
Bijwerking   Frequentie  
  bij mannen bij vrouwen bij kinderen
Oog      
stoornis aan het gezichtsvermogen niet bekend vaak niet bekend
lui oog (amblyopie) niet bekend vaak niet bekend
oogaandoeningen niet bekend vaak niet bekend
pijn aan de ogen - vaak -
oogbindweefselontsteking (conjunctivitis) - soms -
troebel zien niet bekend niet bekend niet bekend
droge ogen niet bekend niet bekend niet bekend
Evenwichtsorgaan en oren      
draaiduizeligheid - vaak -
oorpijn vaak - -
doofheid niet bekend niet bekend niet bekend
oorsuizen (tinnitus) niet bekend niet bekend niet bekend
Hart      
beklemmend, pijnlijk gevoel op de borst (angina vaak niet bekend niet bekend
pectoris)      
hartritmestoornissen (aritmieën) vaak niet bekend niet bekend
voortijdig samentrekken van de hartkamer vaak - -
(ventriculaire extrasystolen)      
hartklopping (palpitatie) niet bekend vaak niet bekend
versnelde hartslag (tachycardie) niet bekend vaak niet bekend
vertraagde hartslag (bradycardie) niet bekend niet bekend niet bekend
onvoldoende pompkracht van het hart (congestief niet bekend niet bekend niet bekend
hartfalen)      
hartgeruis niet bekend niet bekend niet bekend
hartinfarct (myocardinfarct) niet bekend niet bekend niet bekend
Bloedvaten      
vaatverwijding zeer vaak zeer vaak vaak
ziekte van bloed- of lymfevaten (angiopathie) vaak - -
opvliegers - zeer vaak vaak
bloedtekort door vernauwd of afgesloten bloedvat niet bekend niet bekend niet bekend
(ischemie)      
verhoogde bloeddruk (hypertensie) niet bekend niet bekend niet bekend
verlaagde bloeddruk (hypotensie) niet bekend niet bekend niet bekend
aderontsteking (flebitis) niet bekend niet bekend niet bekend
beroerte niet bekend niet bekend niet bekend
bloestolselvorming in een bloedvat (trombose) niet bekend niet bekend niet bekend
spataderen niet bekend niet bekend niet bekend
ophoping van lymfevocht (lymfoedeem) niet bekend niet bekend niet bekend
Ademhalingsstelsel      
kortademigheid (dyspneu) vaak niet bekend niet bekend
ophoesten van bloed of door bloed gekleurd vaak niet bekend niet bekend
sputum (haemoptysis)      
longaandoening als gevolg van verlies van vaak - -
elasticiteit van het longweefsel, met als klacht      
ernstige kortademigheid (emfyseem)      
stemveranderingen - vaak -
bloedneus niet bekend vaak vaak
Bijwerking   Frequentie  
  bij mannen bij vrouwen bij kinderen
hoest niet bekend niet bekend niet bekend
abnormale ophoping van vocht tussen de niet bekend niet bekend niet bekend
longvliezen (longeffusie)      
bijgeluiden bij in- en uitademen (pleurawrijven) niet bekend niet bekend niet bekend
bindweefselvorming in de longen met niet bekend niet bekend niet bekend
longfunctieverlies als gevolg (longfibrose)      
longinfiltratie niet bekend niet bekend niet bekend
ademhalingsstoornis niet bekend niet bekend niet bekend
verstopte (bij)holten (sinuscongestie) niet bekend niet bekend niet bekend
afsluiting van een longslagader (longembolie) niet bekend niet bekend niet bekend
Maagdarmstelsel      
diarree vaak vaak niet bekend
misselijkheid vaak zeer vaak vaak
braken vaak zeer vaak vaak
maagdarmstoornissen niet bekend vaak niet bekend
droge mond niet bekend vaak niet bekend
verstopping (obstipatie) niet bekend vaak niet bekend
winderigheid (flatulentie) - vaak  
opgezette buik niet bekend vaak niet bekend
buikpijn - vaak -
gestoorde spijsvertering met vol gevoel of pijn in - vaak -
de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en      
zuurbranden (dyspepsie)      
maagontsteking (gastritis) - vaak -
bloedend tandvlees - vaak -
slikstoornis (dysfagie) niet bekend niet bekend vaak
tandvleesontsteking (gingivitis) - - vaak
zweren aan de twaalfvingerige darm niet bekend niet bekend niet bekend
maagdarmbloedingen niet bekend niet bekend niet bekend
maagzweren niet bekend niet bekend niet bekend
rectale poliepen niet bekend niet bekend niet bekend
Lever en gal      
gevoeligheid van de lever - vaak -
leverfunctiestoornissen niet bekend niet bekend niet bekend
geelzucht niet bekend niet bekend niet bekend
Huid      
overmatig zweten zeer vaak vaak niet bekend
huidontsteking (dermatitis) vaak niet bekend niet bekend
huidreacties vaak vaak -
abnormale haargroei vaak niet bekend niet bekend
haargroeistoornissen vaak vaak -
huiduitslag met rode vlekken en bultjes vaak vaak vaak
(maculopapuleuze huiduitslag)      
huiduitslag vaak vaak vaak
(jeugd)puistjes (acne) - zeer vaak vaak
blauwe plekken (ecchymose) niet bekend vaak niet bekend
haaruitval niet bekend vaak niet bekend
nagelgroeistoornis - vaak -
overmatige afscheiding van talg vermengd met - vaak vaak
huidschilfers (seborrhoe)      
Bijwerking   Frequentie  
  bij mannen bij vrouwen bij kinderen
abnormale/overmatige haargroei (hirsutisme) - vaak -
droge huid niet bekend vaak niet bekend
ontkleuring van de huid - vaak -
huidontsteking met vorming van blaasjes (bulleuze - vaak -
dermatitis)      
overgevoeligheid voor licht niet bekend vaak niet bekend
huiduitslag met onregelmatige rode vlekken - - vaak
(erythema multiforme)      
striemen (striae) - - vaak
huiduitslag met rode vlekjes - - vaak
huiduitslag met puisten - - vaak
huiduitslag met hevige jeuk (netelroos) en vorming niet bekend niet bekend vaak
van bultjes (galbulten, urticaria)      
abnormale lichaamsgeur - soms vaak
vorming of afzetting van pigment (pigmentatie) niet bekend niet bekend niet bekend
jeuk niet bekend niet bekend niet bekend
huidbeschadigingen (huidlesies) niet bekend niet bekend niet bekend
jeukende huiduitslag (eczeem) niet bekend niet bekend niet bekend
nachtzweten niet bekend niet bekend niet bekend
koud zweet niet bekend niet bekend niet bekend
roodheid van de huid (erytheem) niet bekend niet bekend niet bekend
zwelling in het gezicht niet bekend niet bekend niet bekend
Steun- en bewegingsapparaat      
botpijn vaak - -
spierpijn vaak vaak vaak
gewrichtspijn vaak zeer vaak niet bekend
gewrichtsaandoeningen - zeer vaak vaak
rugpijn - vaak -
gewrichtsontsteking (artritis) - vaak -
pijn in de nek - vaak -
stijve nek - vaak -
spierziekte (myopathie) - - vaak
botzwelling niet bekend niet bekend niet bekend
ziekte van Bechterew (spondylitis ankylopoëtica) niet bekend niet bekend niet bekend
gewrichtsstoornissen niet bekend niet bekend niet bekend
ontsteking van de peesschede (tenosynovitis) niet bekend niet bekend niet bekend
Nieren en urinewegen      
moeilijk of pijnlijk urineren (dysurie) vaak vaak -
frequent urineren vaak vaak niet bekend
plotseling (dringend) moeten urineren vaak niet bekend niet bekend
bloed in de urine (hematurie) vaak niet bekend niet bekend
het niet kunnen ophouden van urine (incontinentie) niet bekend vaak vaak
spastische krampen (spasmen) van de blaas niet bekend niet bekend niet bekend
urinewegaandoeningen niet bekend niet bekend niet bekend
verstopte plasbuis (obstructie van de urineweg) niet bekend niet bekend niet bekend
Geslachtsorganen      
kleiner worden van de zaadballen (testikelatrofie) vaak n.v.t. niet bekend
pijn in de zaadballen (testikelpijn) vaak n.v.t. niet bekend
erectiestoornis (impotentie) vaak n.v.t. -
borstvorming bij mannen (gynaecomastie) vaak n.v.t. vaak
Bijwerking   Frequentie  
  bij mannen bij vrouwen bij kinderen
groter worden van de borsten vaak vaak vaak
pijn in de baarmoederhals (cervixpijn) n.v.t. zeer vaak -
kleiner worden van de borsten (borstatrofie) n.v.t. vaak -
gespannen borsten n.v.t. vaak -
pijnlijke borsten n.v.t. vaak niet bekend
melkafscheiding (galactorroe) n.v.t. vaak -
genitale afscheiding n.v.t. vaak vaak
menstruele afscheiding n.v.t. vaak -
menstruatiestoornissen n.v.t. vaak vaak
verandering van de borsten n.v.t. vaak vaak
bekkenpijn - vaak -
onregelmatige baarmoederbloeding (metrorragie) n.v.t. soms -
ontsteking van de vagina (vaginitis) n.v.t. zeer vaak -
vaginale bloedingen n.v.t. niet bekend vaak
baarmoederhalsafwijking n.v.t. - vaak
zeer pijnlijke menstruatie (dysmenorroe) n.v.t. - vaak
gevoelige borsten n.v.t. niet bekend niet bekend
overmatige menstruatiebloeding (menorragie) n.v.t. soms niet bekend
zwelling van de penis niet bekend n.v.t. niet bekend
stoornissen van de penis niet bekend n.v.t. niet bekend
pijnlijke prostaat niet bekend n.v.t. niet bekend
Algemeen en op de toedieningsplaats      
vochtophoping in armen en/of benen (perifeer zeer vaak zeer vaak vaak
oedeem)      
pijn vaak vaak vaak
krachteloosheid (asthenie) vaak zeer vaak niet bekend
koorts vaak niet bekend vaak
koude rillingen vaak vaak niet bekend
opgezette klieren vaak niet bekend niet bekend
pijn op de borst vaak vaak -
pijn op de injectieplaats vaak vaak vaak
vochtophoping in het gezicht (gezichtsoedeem) - vaak -
overgevoeligheid op de injectieplaats - vaak -
verdikking op de injectieplaats - vaak vaak
vochtophoping over het hele lichaam - vaak -
(gegeneraliseerd oedeem)      
dorst niet bekend vaak niet bekend
reacties op de injectieplaats niet bekend niet bekend vaak
ontsteking op de injectieplaats niet bekend niet bekend vaak
overmatige groei van weefsels of organen - - soms
(hypertrofie)      
verslechtering van de toestand - soms -
ontsteking niet bekend niet bekend niet bekend
verharding van de injectieplaats niet bekend niet bekend niet bekend
bloeduitstortingen (hematomen) op de niet bekend niet bekend niet bekend
injectieplaats      
geringe voorbijgaande irritatie niet bekend niet bekend niet bekend
toename van bindweefsel in het bekken niet bekend niet bekend niet bekend
(bekkenfibrose)      
vochtophoping (oedeem) niet bekend soms niet bekend
moeheid niet bekend niet bekend niet bekend
Bijwerking   Frequentie  
  bij mannen bij vrouwen bij kinderen
Onderzoeken      
verhoogd gehalte aan calcium in het bloed zeer vaak niet bekend niet bekend
(abnormale) gewichtstoename zeer vaak zeer vaak vaak
abnormaal gewichtsverlies - vaak -
verhoogd gehalte aan alkaline-fosfatase in het vaak - -
bloed      
verhoogd gehalte aan lactaatzuurdehydrogenase in vaak - -
het bloed      
verhoogd gehalte aan glucose in het bloed vaak - -
verhoogd gehalte aan urinezuur in het bloed vaak niet bekend niet bekend
verhoogd gehalte aan triglyceriden in het bloed - zeer vaak -
verhoogd gehalte aan cholesterol in het bloed - vaak -
aanwezigheid van antinucleaire antilichamen in het - - vaak
bloed      
toegenomen sedimentatiesnelheid van het bloed - - vaak
verlaagde verhouding tussen het volume van de niet bekend niet bekend niet bekend
rode bloedcellen en het totale bloedvolume      
(verlaagd hematocriet)      
verlaagd gehalte aan hemoglobine in het bloed niet bekend niet bekend niet bekend
verlies van botmassa niet bekend niet bekend niet bekend
afwijkingen van het hartfilmpje (ECG) niet bekend niet bekend niet bekend
hogere waarden van bloedstollingstijdtests (PT niet bekend niet bekend niet bekend
verlengd en/of PTT verlengd)      
aantal bloedplaatjes verlaagd niet bekend niet bekend niet bekend
aantal witte bloedcellen verlaagd niet bekend niet bekend niet bekend
aantal witte bloedcellen verhoogd niet bekend niet bekend niet bekend
abnormale leverfunctietests niet bekend vaak niet bekend
verhoogd gehalte aan ureum in het bloed niet bekend niet bekend niet bekend
verhoogd gehalte aan creatinine in het bloed niet bekend niet bekend niet bekend
verlaagd gehalte aan kalium in het bloed niet bekend niet bekend niet bekend
verhoogd gehalte aan bilirubine in het bloed niet bekend niet bekend niet bekend
verandering in HDL/LDL ratio niet bekend niet bekend niet bekend
abnormale uitslagen van laboratoriumonderzoek - soms -
Letsel      
gebroken wervel (wervelfractuur) niet bekend niet bekend niet bekend

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. Lucrin Depot moet direct nadat de suspensie is gemaakt, worden toegediend.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en op het etiket van de flacon na “EXP.:” Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is leuproreline-acetaat.
 • De andere stoffen in het poeder voor suspensie voor injectie zijn: gelatine, copolymeer van melkzuur en glycolzuur, mannitol.
 • De andere stoffen in het oplosmiddel voor suspensie voor injectie zijn: natriumcarboxymethylcellulose, mannitol, polysorbaat 80 en water voor injectie.

Hoe ziet Lucrin Depot eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Een verpakking bevat 1 flacon met 3,75 mg leuproreline-acetaat en 1 ampul met 2 ml oplosmiddel voor bereiding van de suspensie.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: AbbVie B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Tel.: 0888 222 688

Fabrikant:

Abbott Laboratories S.A. Avenida de Burgos 28050 Madrid

Spanje

Lucrin Depot is in het register ingeschreven onder RVG 14351.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012

Meer informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen http://www.cbg-meb.nl.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK