Metoprololsuccinaat ratiopharm retard 100, tabletten met verlengde afgifte 95 mg

Illustratie van Metoprololsuccinaat ratiopharm retard 100, tabletten met verlengde afgifte 95 mg
Stof(fen) Metoprolol
Toelating Nederland
Producent ratiopharm
Verdovend Nee
ATC-Code C07AB02
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Vergunninghouder

ratiopharm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard behoort tot de geneesmiddelengroep genaamd bèta-blokkers. Metoprolol vermindert het effect van stresshormonen op het hart bij lichamelijke en mentale inspanning. Hierdoor zal het hart minder snel slaan (de polsslag neemt af).

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard wordt voorgeschreven:

 • bij de behandeling van verhoogde bloeddruk
 • ter voorkoming van angina pectoris (pijn op de borst door zuurstofgebrek van de hartspier)
 • bij de behandeling van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart)
 • ter behandeling van sommige gevallen van hartkloppingen (zeer snelle of onregelmatige hartslag)
 • bij de behandeling van bepaalde soorten aritmieën (onregelmatige hartslag)
 • als preventieve behandeling na een acute hartaanval
 • ter voorkoming van migraine

rvg 101897-8-9-0 PIL 09713.9v.AV

METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 25 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 50 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 100 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 200 tabletten met verlengde afgifte

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • als u lijdt aan een shock als gevolg van ernstige hartproblemen
 • als u lijdt aan een bepaalde stoornis in het hartritme (sick sinus syndroom)
 • als u een ernstige hartblokkade heeft (geleidingsstoornis)
 • als u lijdt aan een onbehandelde hartinsufficiëntie (onvoldoende werking van het hart)
 • als u een zeer lage bloeddruk heeft en/of een zeer lage hartslag
 • als u onlangs een hartaanval heeft gehad en last heeft van de volgende aandoeningen (een hartslag van minder dan 45 slagen per minuut, een afwijkend ECG (hartfilmpje), de bovenwaarde van uw bloeddruk lager is dan 100 mmHg)
 • als u lijdt aan hartinsufficiëntie en de bovenwaarde van uw bloeddruk minder is dan 100 mmHg, in liggende positie
 • als u lijdt aan ernstige doorbloedingsstoornissen van de armen en/of benen

Neemt contact op met uw arts of apotheker als u één van de volgende aandoeningen heeft:

 • astma
 • aanzienlijke vernauwing van de bronchiën (luchtwegen)
 • ernstige acute aandoeningen als gevolg van een verzuring van het bloed (acidose)
 • pijn op de borst ten gevolge van krampen in de kransslagader (Prinzmetal’s angina)
 • ernstige nierproblemen
 • claudicatio intermittens (etalagebenen); de aandoening bij patiënten met claudicatio intermittens kan verergeren wanneer de bloeddruk lager wordt door behandeling met Metoprololsuccinaat ratiopharm retard
 • voordat u een operatie moet ondergaan dient u uw arts te informeren dat u dit geneesmiddel gebruikt

Gebruikt u naast Metoprololsuccinaat ratiopharm retard nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Bepaalde geneesmiddelen die gelijktijdig gebruikt worden kunnen het effect van een behandeling met

rvg 101897-8-9-0 PIL 09713.9v.AV

METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 25 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 50 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 100 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 200 tabletten met verlengde afgifte

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard veranderen. Omgekeerd kan Metoprololsuccinaat ratiopharm retard bij gelijktijdig gebruik de effecten van andere geneesmiddelen veranderen.

Daarom is het bijzonder belangrijk dat u uw arts informeert wanneer u de onderstaande geneesmiddelen gebruikt:

 • propafenon, amiodaron, kinidine, verapamil, diltiazem, clonidine, disopyramide en hydralazine, digitalis/digoxine (geneesmiddel voor de behandeling van hart- en vaatziekten)
 • barbituurzuur-derivaten (geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie)
 • ontstekingsremmende geneesmiddelen (zoals indometacine en celecoxib)
 • adrenaline (geneesmiddel voor de behandeling van een acute shock en ernstige overgevoeligheidsreacties)
 • fenylpropanolamine (geneesmiddel tegen zwelling van het neusslijmvlies)
 • difenhydramine (geneesmiddel voor de behandeling van allergie)
 • terbinafine (geneesmiddel voor de behandeling van schimmelinfecties van de huid)
 • rifampicine (geneesmiddel voor de behandeling van tuberculose)
 • andere bèta-blokkers (bijvoorbeeld oogdruppels)
 • MAO-remmers (anti-depressiva en geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson)
 • inhalatie verdovingsmiddelen (middelen gebruikt bij narcose)
 • orale (via de mond ingenomen) geneesmiddelen tegen suikerziekte
 • cimetidine (maagzuurremmer)
 • middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva) (paroxetine, fluoxetine en sertraline)

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Dit middel mag alleen tijdens de zwangerschap (vooral in de laatste 3 maanden van de zwangerschap) gebruikt worden nadat de verantwoordelijke arts een nauwkeurige afweging van de risico’s en voordelen heeft gemaakt. Metoprololsuccinaat passeert de placenta en vermindert de doorbloeding van de placenta; dit kan beschadigingen veroorzaken bij het ongeboren kind. Het gebruik van dit middel dient 48 tot 72 uur voor de uitgerekende bevallingsdatum te worden gestopt. Wanneer dit niet mogelijk is, dient de pasgeborene gedurende 48 tot 72 uur na de geboorte nauwkeurig te worden gecontroleerd.

Borstvoeding

Metoprololsuccinaat wordt uitgescheiden via de moedermelk. Er worden geen ongewenste bijwerkingen

rvg 101897-8-9-0 PIL 09713.9v.AV

METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 25 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 50 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 100 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 200 tabletten met verlengde afgifte

verwacht bij normale behandeldoseringen. Desondanks dienen zuigelingen die borstvoeding krijgen te worden gecontroleerd op mogelijke bijwerkingen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel kan in zeldzame gevallen duizeligheid en vermoeidheid veroorzaken en het concentratievermogen beïnvloeden. Voordat u begint met het besturen van voertuigen, het gebruik van machines of activiteiten uitvoert waarbij concentratie vereist is, dient u te weten hoe u reageert op de effecten van dit middel.

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard bevat sucrose

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard bevat sucrose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

bij verhoogde bloeddruk

50 – 100 mg eenmaal daags

bij angina pectoris (pijn op de borst)

100 – 200 mg eenmaal daags

bij hartfalen in klasse II

Gedurende de eerste twee weken 25 mg eenmaal daags (aanvangsdosering).

Na twee weken mag de dosering verhoogd worden naar 50 mg eenmaal daags en daarna mag de dosering om de week verdubbeld worden. De maximale dosering voor langdurige behandeling is 200 mg eenmaal daags.

bij hartfalen in klasse III-IV

Gedurende de eerste twee weken een halve tablet van 25 mg (gelijk aan 12,5 mg) eenmaal daags (aanvangsdosering).

Na 1-2 weken mag de dosering verhoogd worden naar 25 mg eenmaal daags.

Na nog eens twee weken mag de dosering verhoogd worden naar 50 mg eenmaal daags en daarna mag de dosering om de week verdubbeld worden tot 200 mg eenmaal daags bij patiënten die een hogere dosering verdragen.

rvg 101897-8-9-0 PIL 09713.9v.AV

METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 25 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 50 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 100 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 200 tabletten met verlengde afgifte

bij een onregelmatige hartslag zonder organische oorzaak

100 mg eenmaal daags

bij een onregelmatige hartslag

100-200 mg eenmaal daags

bij de preventieve behandeling na een acute hartaanval

200 mg eenmaal daags

bij de preventieve behandeling van migraine

100-200 mg eenmaal daags

Wijze van gebruik

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard tabletten met verlengde afgifte kunnen gehalveerd worden. De tabletten mogen niet stukgemaakt of gekauwd worden en dienen met voldoende vloeistof te worden ingenomen (minstens een half glas).

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard, tabletten met verlengde afgifte werken gelijkmatig gedurende een periode van 24 uur en dienen daarom eenmaal daags te worden ingenomen.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses

Wanneer u teveel van Metoprololsuccinaat ratiopharm retard heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ziekenhuis of het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum om de risico’s te bespreken en instructies te krijgen.

Afhankelijk van de hoeveelheid van de overdosering kan deze leiden tot een ernstige verlaging van de bloeddruk en een verlaging van de hartslag. Als gevolg van het falen van de hartfunctie kan dit zelfs leiden tot een hartstilstand, zwakte in de hartspieren en shock. Andere verschijnselen die kunnen optreden zijn: ademhalingsproblemen, vernauwing van de spieren in de luchtweg, braken, bewustzijnsstoornissen en soms zelfs aanvallen van epilepsie (toevallen).

Als u vergeten bent Metoprololsuccinaat ratiopharm retard tabletten in te nemen, neem deze dan zo snel mogelijk in. Als het al bijna tijd is voor de volgende dosering, dient u de gemiste dosering over te slaan en verder te gaan met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

rvg 101897-8-9-0 PIL 09713.9v.AV

METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 25 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 50 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 100 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 200 tabletten met verlengde afgifte

Stop niet met het gebruik van Metoprololsuccinaat ratiopharm retard voordat u dit met uw arts heeft besproken, omdat sommige verschijnselen (bv. hartkloppingen (palpitaties) en angina pectoris (beklemmend gevoel op de borst)) kunnen verergeren wanneer plotseling gestopt wordt met de inname van dit geneesmiddel.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen hiermee te maken.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

Vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, koude handen en voeten, langzame hartslag, hartkloppingen (palpitaties), buikpijn, misselijkheid, braken, diarree, obstipatie (verstopping).

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

Pijn op de borst, gewichtstoename, slaapstoornissen, tintelingen in de huid, kortademigheid, verergering van verschijnselen in de luchtwegen, voorbijgaande verergering van hartfalen. De bloeddruk kan ernstig dalen tijdens een hartinfarct.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

Toename van zweten, haaruitval, smaakstoornissen, stoornis in het seksuele functioneren (voorbijgaand), nachtmerries, verminderd zelfvertrouwen, geheugenstoornissen, verwardheid, nervositeit, angst, hallucinaties (waanbeelden), optreden van overgevoeligheidsreacties van de huid zoals roodheid of huiduitslag en een verergering van psoriasis, overgevoeligheid voor zonlicht, verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), langzame hartwerking, hartritmestoornissen, oedeem (vocht vasthouden), flauwvallen, effecten op de lever, stoornissen bij het zien, oorsuizen (tinnitus).

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) De volgende reacties zijn gemeld:

Gewrichtspijn, leverontsteking, spierkrampen, droge mond, droge en geïrriteerde ogen, allergische neusverkoudheid (loopneus en verstopte neus), verminderde concentratie, lokale weefselafsterving (gangreen) bij patiënten met ernstige stoornissen in de bloedcirculatie.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen, of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

rvg 101897-8-9-0 PIL 09713.9v.AV

METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 25 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 50 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 100 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 200 tabletten met verlengde afgifte

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25°C.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof is metoprololsuccinaat
 • Elke tablet bevat 23,75 mg, 47,5 mg, 95 mg of 190 mg metoprololsuccinaat overeenkomend met 25 mg, 50 mg, 100 mg of 200 mg metoprololtartraat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn
 • Tabletkern: suikerbolletjes (bevatten sucrose en maïszetmeel), macrogol, ethylacrylaat-methyl methacrylaat copolymeer, povidon, microkristallijne cellulose, magnesiumstearaat, colloïdaal silica (watervrij)
 • Filmomhulling: hypromellose, talk, macrogol, titaandioxide (E171).

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard 25, tabletten met verlengde afgifte 23,75 mg

Witte, langwerpige, aan 2 zijden bolle tablet met een breukstreep aan beide kanten (doorsnede: ongeveer 9.2 x4.2 mm).

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard 50, tabletten met verlengde afgifte 47,5 mg

Witte, langwerpige, aan 2 zijden bolle tablet met een breukstreep aan beide kanten (doorsnede: ongeveer 12.2 x 5.7 mm).

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard 100, tabletten met verlengde afgifte 95 mg

Witte, langwerpige, aan 2 zijden bolle tablet met een breukstreep aan beide kanten (doorsnede: ongeveer 15.2 x 7.2 mm).

rvg 101897-8-9-0 PIL 09713.9v.AV

METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 25 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 50 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 100 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 200 tabletten met verlengde afgifte

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard 200, tabletten met verlengde afgifte 190 mg

Witte, langwerpige, aan 2 zijden bolle tablet met een breukstreep aan beide kanten (doorsnede: ongeveer 19.2 x9.2 mm).

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard 25 is verpakt in blisterverpakkingen à 14, 28, 30, 50x1 (EAV), 50, 56, 60, 98 en 100 tabletten met verlengde afgifte en in flacons à 30, 60, 100, 250, 500 tabletten met verlengde afgifte

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard 50 is verpakt in blisterverpakkingen à 28, 30, 50x1 (EAV), 50, 56, 60, 98, 100 tabletten met verlengde afgifte en in flacons à 30, 60, 100, 250, 500 tabletten met verlengde afgifte

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard 100 is verpakt in blisterverpakkingen à 28, 30, 50x1 (EAV), 50, 56, 60, 98, 100 tabletten met verlengde afgifte en in flacons à 30, 60, 100, 250, 500 tabletten met verlengde afgifte

Metoprololsuccinaat ratiopharm retard 200 is verpakt in blisterverpakkingen à 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 tabletten met verlengde afgifte en in flacons à 30, 60, 100, 250, 500 tabletten met verlengde afgifte

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen ratiopharm Nederland bv

Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

Ayanda Oy

Teollisuustie 16

FI- 60100 Seinäjoki

Finland

rvg 101897-8-9-0 PIL 09713.9v.AV

METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 25 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 50 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 100 METOPROLOLSUCCINAAT RATIOPHARM RETARD 200 tabletten met verlengde afgifte

In het register ingeschreven onder

RVG 101897 - Metoprololsuccinaat ratiopharm retard 25, tabletten met verlengde afgifte 23,75 mg
RVG 101898 - Metoprololsuccinaat ratiopharm retard 50, tabletten met verlengde afgifte 47,5 mg
RVG 101899 - Metoprololsuccinaat ratiopharm retard 100, tabletten met verlengde afgifte 95 mg
RVG 101900 - Metoprololsuccinaat ratiopharm retard 200, tabletten met verlengde afgifte 190 mg

Dit geneesmiddel is in de lidstaten van de EEA geregistreerd onder:

Denemarken Metoprololsuccinat Teva
Finland, IJsland, Noorwegen, Slowakije Metoprolol ratiopharm
Nederland Metoprololsuccinaat ratiopharm retard
Polen Metoprololum 123ratio
Zweden Metoprolol Teva 25, 50, 100, 200 mg depottabletter

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2013.

0913.9v.AV

rvg 101897-8-9-0 PIL 09713.9v.AV

Advertentie

Stof(fen) Metoprolol
Toelating Nederland
Producent ratiopharm
Verdovend Nee
ATC-Code C07AB02
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.