Metoprololtartraat Accord 50 mg Tabletten

Metoprololtartraat Accord 50 mg Tabletten
Werkzame stof(fen)Metoprolol
Toelatingslandnl
VergunninghouderAccord Healthcare
ATC-codeC07AB02
Farmacologische groepenBèta-blokkerende agenten

Patiëntenbijsluiter

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet innemen?
 • u bent allergisch (overgevoelig) bent voor metoprolol, voor andere bètablokkers of voor een van de anderestoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u hartgeleidingsstoornissen of hartritmeproblemen heeft (2e- of 3e-graads

AV-blok of 'sick sinussyndroom').

 • als u onbehandeld hartfalen hebt, een behandeling krijgt om de samentrekkingen van het hart te laten toenemen of in shock verkeert als gevolg van hartproblemen.
 • als u lijdt aan ernstig geblokkeerde bloedvaten, inclusief problemen met de bloedsomloop (waardoor uw vingers en tenen gaan tintelen, of bleek of blauw worden).
 • als u een langzame hartslag hebt (minder dan 50 slagen/minuut).
 • als u een lage bloeddruk hebt.
 • als ulijdt aan een verhoogd zuurgehalte van uw bloed (metabole acidose).
 • als u lijdt aan ernstige astma of COPD (chronische obstructieve pulmonale aandoening).
 • als u monoamineoxidaseremmers gebruikt (MAOI's). Zie ook 'Gebruik met andere geneesmiddelen'.
 • als u hartfalen heeft, en uw bloeddruk herhaaldelijk onder de 100 mmHg komt.
 • als u andere bloeddrukverlagende middelen gebruikt, zoals verapamil en diltiazem. Zie ook 'Gebruik met andere geneesmiddelen'.
 • als u middelen tegen hartritmestoornissen (anti-aritmica) gebruikt, zoals disopyramide. Zie ook 'Gebruik met andere geneesmiddelen'.
 • als u lijdt aan onbehandeld feochromocytoom (hoge bloeddruk als gevolg van

een tumor van het bijniermerg).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt als u:

 • astma hebt.
 • diabetes mellitus hebt (een lage bloedsuikerspiegel kan door dit geneesmiddel gemaskeerd worden).
 • lijdt aan feochromocytoom (hoge bloeddruk als gevolg van een tumor van het bijniermerg).
 • een behandeling krijgt om allergische reacties te verminderen. Metoprolol tabletten kunnen de overgevoeligheid verhogen voor de stoffen waar u allergisch voor bent, en de ernst van de allergische reacties vergroten.
 • een overactieve schildklier hebt (verschijnselen zoals verhoogde hartslag, zweten, trillen, angst, verhoogde eetlust of gewichtsverlies kunnen door dit geneesmiddel gemaskeerd worden).
 • psoriasis (ernstige huiduitslag) hebt of hebt gehad.
 • als u een verdoving krijgt toegediend; vertel uw arts of tandarts dat u metoprolol
 • tabletten gebruikt.
 • lijdt aan problemen met de bloedsomloop (in de vingers, tenen, armen en benen).
 • lijdt aan een hartgeleidingsstoornis (AV-blok).
 • hartfalen hebt in combinatie met een van onderstaande factoren:
   • een hartaanval of een aanval van angina pectoris in de afgelopen 28 dagen.
   • een verminderde nier- of leverfunctie.
   • jonger bent dan 40 jaar of ouder dan 80 jaar.
   • ziekte van de hartkleppen.
   • vergrote hartspier.
   • een hartoperatie in de afgelopen 4 maanden.
  • instabiel hartfalen (NYHA IV).
Gebruik met andere geneesmiddelen

Neemt u naast metoprololtartraat Accord nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik metoprolol tabletten niet als u al een van onderstaande middelen gebruikt:

 • Monoamineoxidaseremmers (MAOI's) tegen een depressie (deze kunnen het bloeddrukverlagend effect versterken).
 • andere bloeddrukverlagende middelen, zoals verapamil en diltiazem (deze kunnen een langzame hartslag of een sterkere bloeddrukdaling veroorzaken).
 • middelen tegen hartritmestoornissen (anti-aritmica) zoals disopyramide (dit kan de kans op een onregelmatige of langzame hartslag vergroten en de hartfunctie verminderen).
 • floctafenine (kan de reacties van hart en bloedvaten vanwege lage bloeddruk of shock verminderen).
 • sultopride (verhoogde kans op een onregelmatig hartritme).

Onderstaande geneesmiddelen kunnen het effect op de bloeddrukverlaging versterken:

 • cimetidine (tegen maagzweren).
 • hydralazine en clonidine (bloeddrukverlagende middelen).
 • terbinafine (tegen schimmelinfecties).
 • paroxetine, fluoxetine en sertraline (tegen depressies).
 • hydroxychloroquine (tegen malaria).
 • chloorpromazine, triflupromazine, chloorprotixeen (middelen tegen psychosen).
 • amiodaron, kinidine en propafenon (tegen een onregelmatig hartritme).
 • difenhydramine (een antihistamine).
 • celecoxib (tegen pijn).

Onderstaande geneesmiddelen kunnen het effect op de bloeddrukverlaging verminderen:

 • indometacine (tegen pijn).
 • rifampicine (een antibioticum).

Andere geneesmiddelen die metoprolol kunnen beïnvloeden of door metoprolol beïnvloed kunnen worden:

 • andere bètablokkers, bv. oogdruppels.
 • adrenaline (epinefrine), noradrenaline (norepinefrine) of andere sympathomimetica.
 • geneesmiddelen voor de behandeling van suikerziekte; de verschijnselen

van een lage bloedsuikerspiegel kunnen gemaskeerd worden.

 • Lidocaïne.
 • reserpine, alfa-methyldopa, guanfacine, hartglycosiden.
Gebruik van metoprolol tabletten met voedsel en drank

Alcohol kan het bloeddrukverlagend effect van metoprolol tabletten versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Metoprolol tabletten worden niet aanbevolen tijdens de zwangerschap of de borstvoedingsperiode. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Metoprolol tabletten kunnen vermoeidheid en duizeligheid veroorzaken. Zorg ervoor dat u hier geen last van hebt voordat u gaat autorijden of machines gaat gebruiken, vooral als u overgeschakeld bent op een ander geneesmiddel of als u alcohol hebt gebruikt.

Hoe wordt het gebruikt?

Neem dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De (hele of gehalveerde) tabletten op een lege maag innemen met een half glas water. Kies een vast tijdstip.

De gebruikelijke dosering is:

 • bij verhoogde bloeddruk: 100 of 200 mg (1-2 tabletten), bij voorkeur éénmaal daags. Maximaal 400 mg (4 tabletten van 100 mg) per dag.
 • bij pijn op de borst (angina pectoris): al naar gelang de klachten 100-200 mg (1-2 tabletten van 100 mg) per dag in verdeelde doses. Maximaal 400 mg (4 tabletten van 100 mg) per dag.
 • bij stoornissen van het hartritme: 100-200 mg verdeeld over de dag (bijv. twee maal daags 1 tablet van 50 mg). Zo nodig kan uw arts de dosering nog verder verhogen.
 • als bescherming tegen een volgend hartinfarct: tweemaal daags 1 tablet van 100 mg.
 • bij hartkloppingen: 100 mg per dag bij voorkeur éénmaal daags. Zonodig kan uw arts de dosering verder verhogen tot 200 mg (2 tabletten van 100 mg) per dag.
 • bij een te sterke werking van de schildklier: 150-200 mg verdeeld over 3-4 doses per dag (3-4 maal daags 1 tablet van 50 mg). Zo nodig kan uw arts de dosering nog verder verhogen.
 • ter voorkoming van migraine-aanvallen: 100-200 mg verdeeld over 1-2 doses per dag (1-2 maal daags 1 tablet van 100 mg).

Het gebruik van dit geneesmiddel zal meestal langdurig zijn. Nooit zelf de dosering veranderen of plotseling ophouden met het gebruik.

Bij verminderde nierfunctie: dosisaanpassing is niet nodig.

Bij verminderde leverfunctie: vertel uw arts als u een leverziekte heeft. Mogelijk moet de dosering aangepast worden.

Ouderen: dosisaanpassing is niet nodig.

Kinderen: de ervaring van dit geneesmiddel bij kinderen is beperkt.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Als u per ongeluk meer dan de voorgeschreven dosis hebt ingenomen, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde eerste hulpafdeling of licht onmiddellijk uw arts of apotheker in. Verschijnselen van een overdosis zijn lage bloeddruk (vermoeidheid en duizeligheid), langzame pols, onregelmatig hartritme, hartstilstand, kortademigheid, diepe bewusteloosheid, misselijkheid, braken en blauw worden van de huid.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Als u uw tablet(ten) vergeten bent in te nemen en u komt daar binnen 4 uur achter, dan moet u de vergeten tablet(ten) zo snel mogelijk innemen en daarna de volgende tablet(ten) innemen volgens uw ‘gewone’ schema.

Als het langer dan 4 uur geleden is dat u uw tablet(ten) had moeten nemen, dan slaat u die dosis gewoon over en wacht tot het tijdstip waarop u volgens uw ‘gewone’ schema de volgende tablet(ten) zou moeten nemen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u plotseling stopt met het innemen dan kan uw toestand ineens verslechteren; er kunnen hartritmestoornissen of een verhoogde bloeddruk ontstaan. De kans op een hartaanval of op plotseling overlijden wordt vergroot.

Het beëindigen van de behandeling met metoprolol dient daarom als regel geleidelijk te gebeuren en altijd in overleg met uw arts. Gedurende ten minste 2 weken wordt de dosering stapsgewijs gehalveerd. De laagste dosering dient ten minste 4 dagen genomen te worden alvorens de behandeling helemaal te stoppen.

Wanneer u tijdens het afbouwen klachten krijgt, dient u uw arts raad te plegen.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met de behandeling en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u verschijnselen van een allergische reactie ervaart, zoals jeukende huiduitslag, rood worden van het gezicht, opzwellen van het gezicht, de lippen, de tong of de keel, of problemen met ademen of slikken. Dit is een zeer ernstige, maar zeldzame bijwerking. Het

kan zijn dat u dringend medische hulp nodig hebt of opgenomen moet worden in het ziekenhuis.

Vertel het uw arts als u een van onderstaande bijwerkingen ervaart of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld:
Zeer vaak zich slap voelen bij het staan als gevolg van een lage
(bij meer dan 1 op de 10 bloeddruk, vermoeidheid.
patiënten):  
Vaak (bij minder dan 1 op de langzame hartslag, problemen met het bewaren van het
10, maar bij meer dan 1 op evenwicht (zeer zelden met flauwvallen), koude handen en
de 100 patiënten): voeten, hartkloppingen, duizeligheid, hoofdpijn,
  misselijkheid, diarree, verstopping (constipatie), buikpijn,
  kortademigheid bij lichamelijke inspanning.
Soms (bij minder dan 1 op de tijdelijke verergering van de verschijnselen van hartfalen,
100, maar bij meer dan 1 op hartgeleidingsstoornissen, vasthouden van vocht, pijn op
de 1000 patiënten): de borst, tintelend gevoel, spierkrampen, overgeven,
  gewichtstoename, depressie, verminderde concentratie,
  slapeloosheid, slaperigheid, nachtmerries,
Zelden (bij minder dan 1 op de verergering van suikerziekte, nervositeit, angst,
1000, maar bij meer dan 1 op gezichtsstoornissen, droge of geïrriteerde ogen,
de bindvliesontsteking, impotentie, syndroom van Peyronie
10.000 patiënten): (kromtrekken van de penis bij een erectie), onregelmatige
  hartslag, droge mond, loopneus, haaruitval, veranderingen in
Zeer zelden (bij minder dan veranderingen in de bloedcellen, vergeetachtigheid,
1 op de 10.000 patiënten): verwardheid, hallucinaties, stemmingswisselingen, oorsuizen,
  gehoorproblemen, smaakveranderingen, ontsteking van de
  lever (hepatitis), gevoeligheid voor licht, ontstaan of
  verergering van psoriasis, spierzwakte, gewrichtspijn,
  afstervend weefsel bij patiënten met ernstige stoornissen in

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

  • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
  • Niet bewaren boven 25ºC.
  • Bewaar uw tabletten in de originele verpakking.
  • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
  • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is metoprololtartraat 50 mg en 100 mg.

De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose (E460), gelatine (E441), natriumzetmeelglycollaat, colloïdaal gehydrateerd siliciumdioxide (E551), stearinezuur (plantaardig) (E477).

Hoe zien Metoprololtartraat Accord Tabletten eruit en wat zit er in een verpakking

50 mg tabletten – witte tot vaalwitte, ronde, biconvexe tablet met de opdruk op de ene kant en een breukgleuf op de andere kant

100 mg tabletten – witte tot vaalwitte, ronde, biconvexe tablet met de opdruk op de ene kant en een breukgleuf op de andere kant

Metoprololtartraat Accord Tabletten zijn verpakt in doordrukstrips. Het doosje bevat 30 of 60 tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Registratiehouder:

Accord Healthcare Limited,

Sage house, 319, Pinner Road, North Harrow,

Middlesex HA1 4HF, Verenigd Koninkrijk.

In het register ingeschreven onder:

Metoprololtartraat Accord 50 mg Tabletten, RVG 57170.

Metoprololtartraat Accord 100 mg Tabletten, RVG 57171.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012.

Laatst bijgewerkt op 09.07.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Metoprolol. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Metoprololtartraat Accord 50 mg Tabletten

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio