Selokeen ZOC 25, tabletten met gereguleerde afgifte 23,75 mg

Illustratie van Selokeen ZOC 25, tabletten met gereguleerde afgifte 23,75 mg
Stof(fen) Metoprolol Metoprololsuccinat Metoprololtartrat
Toelating Nederland
Producent Recordati Ireland Ltd. (Co. Cork) Raheens East RINGASKIDDY (IERLAND)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 02.12.2005
ATC-Code C07AB02
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Vergunninghouder

Recordati Ireland Ltd. (Co. Cork) Raheens East RINGASKIDDY (IERLAND)

Brochure

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;

JANUARI 2019/MAT

 • als u overgevoelig bent voor andere bloedrukverlagende middelen van hetzelfde type als Selokeen, zgn. bèta-blokkers;
 • als u stoornissen heeft in de prikkelgeleiding van het hart (2e- en 3e graads AV-blok);
 • als u acuut hartfalen of hartfalen heeft dat niet onder controle is met vocht in de longen (longoedeem) of een verlaagde bloeddruk (hypotensie);
 • bij een 'shock' veroorzaakt door onvoldoende pompwerking van het hart;
 • als u lijdt aan ernstige doorbloedingsstoornissen;
 • bij ernstig vertraagde hartslag (bradycardie);
 • als u continu of met tussenpozen behandeld wordt met bepaalde middelen die de pompkracht van het hart beïnvloeden (zgn. bèta-agonisten);
 • als u een bepaalde stoornis in het hartritme (Sick sinus syndroom) heeft en u heeft hiervoor geen pacemaker gekregen;
 • als u een hartinfarct (myocardinfarct) heeft in combinatie met een trage hartslag, een lage bloeddruk of gedecompenseerd bent;
 • als u het middel verapamil per injectie in de aderen krijgt toegediend, omdat de bloeddruk daardoor kan dalen, omdat hartgeleidingsstoornissen kunnen optreden en omdat hartfalen kan ontstaan.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent. Selokeen moet met voorzichtigheid worden toegediend

 • Als u wilt stoppen. U kunt namelijk niet plotseling stoppen, omdat dit chronisch hartfalen
  (verminderde pompkracht van het hart) kan verergeren en het risico van een hartaanval
  (hartinfarct) en plotselinge dood kan vergroten. Zie voor afbouwadvies rubriek ‘Als u stopt met inname van Selokeen ZOC’.
 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt voor ondersteuning van de werking van het hart. Er kan namelijk een verslechtering van de hartfunctie optreden.
 • Als u lijdt aan aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (astma (bronchiale)) en als u hiervoor behandeld wordt met bijv. terbutaline. Wanneer de verschijnselen verergeren. Het kan nodig zijn de dosis aan te passen.
 • Als u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft. Metoprolol kan de verschijnselen van een te laag suikergehalte in uw bloed maskeren. De kans hierop is echter gering.
 • Als uw hart onvoldoende pompkracht heeft en u er niet voor behandeld wordt. In dat geval mag u Selokeen niet gebruiken.
 • Als u last heeft van een toenemende vertraagde hartslag (bradycardie). Het kan namelijk nodig zijn de dosering aan te passen of geleidelijk te stoppen.
 • Als u last heeft van koude vingers en/of voeten (ook zonder gebruik van geneesmiddelen, syndroom van Raynaud) of etalagebenen (claudicatio intermittens). Selokeen ZOC kan de verschijnselen verergeren. Het is belangrijk dat uw arts dit weet.
 • Als u geopereerd moet worden. Het is belangrijk dat uw arts weet dat u metoprolol gebruikt.
 • Als u gelijktijdig behandeld wordt met digitalis (middel dat de pompkracht van het hart bevordert). Het kan namelijk nodig zijn de dosering aan te passen of geleidelijk te stoppen.
 • Als u een ernstige verslechterde werking van de lever heeft. De dosering moet zonodig worden verlaagd.
 • Als u een gezwel van het bijniermerg heeft dat gepaard gaat met plotselinge sterke bloeddrukstijging, heftige hoofdpijn, zweten en een versnelde hartslag (feochromocytoom).
 • Als u last heeft van een ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. De shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge hiervan (anafylactische shock) kan namelijk ernstiger zijn.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Er is geen ervaring met de behandeling van hartfalen bij patiënten:

 • ouder dan 80 jaar;
 • met een beperkende en vergrote hartspier;
 • met een bepaald hartklepaandoening;
 • met een sterk verminderde lever- en nierfunctie;
 • die korter dan 3 maanden ervoor een hartaanval hebben gehad;
 • met een aangeboren hartafwijking.

Neemt u nog andere geneesmiddelen in?

Neemt u naast Selokeen ZOC nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen. Gebruik een geneesmiddelkaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering.

Laat ook anderen weten welke geneesmiddelen u gebruikt!

Selokeen ZOC kan de werking van sommige geneesmiddelen beïnvloeden. Omgekeerd kunnen sommige geneesmiddelen ook de werking van Selokeen beïnvloeden. Bij combinatie van Selokeen ZOC met de hieronder vermelde geneesmiddelen moet u uw arts raadplegen:

 • Calciumantagonisten zoals bijvoorbeeld verapamil en diltiazem. Deze middelen kunnen
  namelijk het samentrekken van het hart (contractiliteit van het hart) en de geleiding van het hart (AV-geleiding) negatief beïnvloeden (zie ook rubriek ‘Gebruik Selokeen ZOC niet’);
 • Rifampicine, een geneesmiddel tegen sommige infecties, omdat het de hoeveelheid metoprolol in het bloed verlaagt;
 • Middelen tegen allergie (antihistaminica), omdat het de hoeveelheid metoprolol in het bloed verhoogt;
 • Middelen tegen (ernstige) neerslachtigheid (depressie) of middelen tegen ernstige geestesziekte (antipsychotica), omdat het de hoeveelheid metoprolol in het bloed verhoogt;
 • Bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (COX-2-remmers), omdat het de hoeveelheid metoprolol in het bloed verhoogt;
 • Ganglionblokker (middelen tegen zenuwaandoening), MAO-remmer (middel tegen depressie) en andere bèta-blokkers (ook in oogdruppels), omdat extra controle noodzakelijk is;
 • Clonidine, omdat het in combinatie met een bèta-blokker de verschijnselen van hoge bloeddruk in versterkte mate kan doen terugkomen;
 • Middelen tegen hartritmestoornissen (anti-aritmica), zoals amiodaron en kinidine. Deze middelen kunnen de geleidingstijd van het hart (AV-geleiding) en de negatieve invloed op de contractiekracht van het hart versterkten.
 • Narcosemiddelen (zie ook rubriek ‘Wees extra voorzichtig met Selokeen ZOC’);
 • Indometacine (bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking), omdat het het bloeddrukverlagende effect van metoprolol kan verminderen;
 • Insuline en andere orale geneesmiddelen tegen suikerziekte, omdat het bloedsuikerverlagende effect van deze middelen door bèta-blokkers kan worden versterkt. In dat geval zal de dosering van deze middelen moeten worden aangepast;
 • Lidocaïne, een middel bij hartritmestoornissen, omdat metoprolol de uitscheiding van lidocaine uit het lichaam kan doen verminderen.
 • Digitalis, een middel dat de pompkracht van het hart verhoogt, omdat gelijktijdig gebruik met Selokeen ZOC een vertraagde hartslag kan veroorzaken.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Alcohol verhoogt de hoeveelheid metoprolol in uw bloed.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Uw arts kan u Selokeen ZOC voorschrijven tijdens de zwangerschap als de voordelen van het gebruik voor u opwegen tegen de risico’s voor het ongeboren kind. Als u Selokeen ZOC heeft gebruikt tot aan

de bevalling zal uw pasgeboren kind mogelijk de eerste twee dagen na de geboorte extra worden gecontroleerd.

Borstvoeding

Selokeen dient niet gebruikt te worden in de periode dat borstvoeding wordt gegeven, tenzij het gebruik noodzakelijk wordt geacht. Metoprolol wordt uitgescheiden via de moedermelk. Bij normale doseringen is de hoeveelheid metoprolol in de moedermelk klein. Als uw arts u Selokeen voorschrijft, dan zal uw kind extra worden gecontroleerd.

Vruchtbaarheid

De gegevens die er zijn wijzen niet op bijzonderheden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend zijn er geen nadelige effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Bij het optreden van bijwerkingen als vermoeidheid of duizeligheid moet u er echter rekening mee houden dat dit het reactievermogen ongunstig kan beïnvloeden.

Selokeen ZOC bevat natrium

Dit middel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per tablet, dat wil zeggen dat het in wezen “natriumvrij” is.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn zeer vaak, vaak, soms, zelden of zeer zelden gemeld:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers) vermoeidheid.

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

vertraagde hartslag (bradycardie), bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie), koude handen en voeten, hartkloppingen (palpitaties);

duizeligheid, hoofdpijn;

misselijkheid, buikpijn, diarree, verstopping; kortademigheid bij inspanning.

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

verergering van verschijnselen van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), bepaalde

stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (hartblok), vochtophoping (oedeem), pijn in de hartstreek; een ‘shock’ veroorzaakt door onvoldoende pompwerking van het hart

(cardiogene shock) bij patiënten met plotseling hartinfarct (acuut myocardinfarct);

waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), spierkrampen;

overgeven;

gewichtstoename;

(ernstige) neerslachtigheid (depressie), verminderde alertheid, slaperigheid of slapeloosheid, nachtmerries;

benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), ook bij patiënten die geen afsluitingen hebben van de luchtwegen;

vluchtige huiduitslag, toename van zweetproductie.

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1.000 gebruikers) geleidingsstoornissen, stoornissen in het hartritme (arritmieën); droge mond;

leverfunctiestoornissen;

zenuwachtigheid, angst, impotentie, minder zin in sex;

ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis);

stoornissen bij het zien, droge en/of geïrriteerde ogen, ontsteking van het bindvlies (conjunctivitis); haaruitval.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

afsterven van weefsel bij patiënten met ernstige doorbloedingsstoornissen; smaakstoornissen; bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie);

leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen); gewrichtspijn (artralgie);

geheugenverlies, verwardheid, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel (depersonalisatie); Evenwichtsorgaan en oren: oorsuizen (tinnitus); overgevoeligheid voor licht, verergering van terugkerende huidaandoening gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis);

potentiestoornissen.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, website www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken! Zie ‘Als u stopt met het innemen van dit middel’.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de doordrukstrips na ‘EXP’. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de

uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is: metoprololsuccinaat
 • De andere stoffen in dit middel zijn: siliciumdioxyde (E551), ethylcellulose, hydroxypropyl(methyl)cellulose (E463 en E464), mikrokristallijn cellulose, natriumstearylfumaraat, polyethyleenglycol, titaandioxide (E171) en paraffine (E905).

Hoe ziet Selokeen ZOC er uit en hoeveel zit er in een verpakking?

Selokeen ZOC 25: ovale (5,5 mm x 10,5 mm), witte tablet met breukgleuf en merkteken A/b. Selokeen ZOC 50/100: ronde (diameter 9 mm resp. 10 mm), witte tablet met breukgleuf en merkteken: A/mO (Selokeen ZOC 50) of A/mS (Selokeen ZOC 100).

Selokeen ZOC 200: ovale (8,5 mm x 17 mm), witte tablet met breukgleuf en merkteken: A/mY (Selokeen ZOC 200).

De tabletten worden verpakt in doordrukstrips van 30, 50 en 60 stuks of in glazen flacons.

NB het kan voorkomen dat niet alle genoemde verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Inschrijving

Selokeen ZOC is in het register ingeschreven onder:RVG 25209 (Selokeen® ZOC 25), RVG 13197 (Selokeen® ZOC 50), RVG 12149 (Selokeen® ZOC 100), RVG 12150 (Selokeen® ZOC 200).

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning: Fabrikant(en):
Recordati Ireland Ltd. AstraZeneca AB,
Raheens East Gärtunavägen, SE-152 57 Södertälje, Zweden
Ringaskiddy Co. Cork  
Ierland  
  Savio Industrial S.r.l.
  Via Emilia 21
  27100 Pavia
  Italië
  Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
  Via Matteo Civitali, 1
  20148 Milaan
  Italië

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Recordati BVBA

Burg. E. Demunterlaan 5/4 1090 Jette, België

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2022.

Advertentie

Stof(fen) Metoprolol Metoprololsuccinat Metoprololtartrat
Toelating Nederland
Producent Recordati Ireland Ltd. (Co. Cork) Raheens East RINGASKIDDY (IERLAND)
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 02.12.2005
ATC-Code C07AB02
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.