Metoprololtartraat Actavis 50 mg, tabletten

Illustratie van Metoprololtartraat Actavis 50 mg, tabletten
Stof(fen) Metoprolol
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code C07AB02
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Vergunninghouder

Actavis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Metoprolol behoort tot de groep van selectieve bèta-blokkers. Bètablokkers beschermen het hart tegen overmatige zenuwprikkeling, waardoor het hart rustiger wordt en minder zuurstof verbruikt. Daarnaast hebben ze een bloeddrukverlagende werking. Omdat metoprolol selectief op het hart werkt, worden de longen, bloedvaten en insuline-afgifte minder beïnvloed dan bij de normale (niet-selectieve) bètablokkers.

Metoprololtartraat Actavis wordt gebruikt bij:

 • Behandeling van verhoogde bloeddruk
 • Behandeling van hartkramp (angina pectoris)
 • Behandeling van bepaalde stoornissen in het hartritme
 • Behandeling van verhoogde schildklierwerking
 • Ter voorkoming of vermindering van migraine aanvallen.
 • Bij bepaalde patiënten met een doorgemaakt hartinfarct kan metoprolol een tweede hartinfarct helpen voorkomen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Gebruik Metoprololtartraat Actavis niet, en vertel het uw arts als u:

 • allergisch (overgevoelig) bent voor metoprolol, voor andere bètablokkers of voor een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • hartgeleidingsstoornissen of hartritmeproblemen hebt (2e- of 3e-graads AV-blok of 'sick

sinussyndroom').

 • onbehandeld hartfalen hebt, een behandeling krijgt om de samentrekkingen van het hart te laten toenemen of in shock verkeert als gevolg van hartproblemen.
 • lijdt aan ernstig geblokkeerde bloedvaten, inclusief problemen met de bloedsomloop (waardoor uw vingers en tenen gaan tintelen, of bleek of blauw worden).
 • een langzame hartslag hebt (minder dan 50 slagen/minuut).
 • een lage bloeddruk hebt.
 • lijdt aan een verhoogd zuurgehalte van uw bloed (metabole acidose).
 • lijdt aan ernstige astma of COPD (chronische obstructieve pulmonale aandoening).
 • monoamineoxidaseremmers gebruikt (MAOI's). Zie ook 'Gebruik met andere geneesmiddelen'.
 • hartfalen hebt, en uw bloeddruk herhaaldelijk onder de 100 mmHg komt.
 • andere bloeddrukverlagende middelen gebruikt, zoals verapamil en diltiazem. Zie ook 'Gebruik met andere geneesmiddelen'.
 • middelen tegen hartritmestoornissen (anti-aritmica) gebruikt, zoals disopyramide. Zie ook 'Gebruik met andere geneesmiddelen'.
 • lijdt aan onbehandeld feochromocytoom (hoge bloeddruk als gevolg van een tumor van het bijniermerg).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Wees extra voorzichtig met Metoprololtartraat Actavis en vertel het uw arts als u:

 • astma hebt.
 • diabetes mellitus hebt (een lage bloedsuikerspiegel kan door dit geneesmiddel gemaskeerd worden).
 • lijdt aan feochromocytoom (hoge bloeddruk als gevolg van een tumor van het bijniermerg).
 • een behandeling krijgt om allergische reacties te verminderen. Metoprololtartraat kan de overgevoeligheid verhogen voor de stoffen waar u allergisch voor bent, en de ernst van de allergische reacties vergroten.
 • een overactieve schildklier hebt (verschijnselen zoals verhoogde hartslag, zweten, trillen, angst, verhoogde eetlust of gewichtsverlies kunnen door dit geneesmiddel gemaskeerd worden).
 • psoriasis (ernstige huiduitslag) hebt of hebt gehad.
 • als u een verdoving krijgt toegediend; vertel uw arts of tandarts dat u metoprololtabletten gebruikt.
 • lijdt aan problemen met de bloedsomloop (in de vingers, tenen, armen en benen).
 • lijdt aan een hartgeleidingsstoornis (AV-blok).
 • hartfalen hebt in combinatie met een van onderstaande factoren:
  • een hartaanval of een aanval van angina pectoris in de afgelopen 28 dagen.
  • een verminderde nier- of leverfunctie.
  • jonger bent dan 40 jaar of ouder dan 80 jaar.
  • ziekte van de hartkleppen.
  • vergrote hartspier.
  • een hartoperatie in de afgelopen 4 maanden.
  • instabiel hartfalen (NYHA IV).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast metoprololtartraat nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Gebruik metoprololtartraat niet als u al een van onderstaande middelen gebruikt:

 • Monoamineoxidaseremmers (MAOI's) tegen een depressie (deze kunnen het bloeddrukverlagend effect versterken).
 • andere bloeddrukverlagende middelen, zoals verapamil en diltiazem (deze kunnen een langzame hartslag of een sterkere bloeddrukdaling veroorzaken).
 • middelen tegen hartritmestoornissen (anti-aritmica) zoals disopyramide (dit kan de kans op een onregelmatige of langzame hartslag vergroten en de hartfunctie verminderen).
 • floctafenine (kan de reacties van hart en bloedvaten vanwege lage bloeddruk of shock verminderen).
 • sultopride (verhoogde kans op een onregelmatig hartritme).

Vertel uw arts, voordat u metoprololtartraat gaat gebruiken, als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt of onlangs hebt gebruikt, of geneesmiddelen gebruikt die u zonder voorschrift kunt krijgen: Onderstaande geneesmiddelen kunnen het effect op de bloeddrukverlaging versterken:

 • cimetidine (tegen maagzweren).
 • hydralazine en clonidine (bloeddrukverlagende middelen).
 • terbinafine (tegen schimmelinfecties).
 • paroxetine, fluoxetine en sertraline (tegen depressies).
 • hydroxychloroquine (tegen malaria).
 • chloorpromazine, triflupromazine, chloorprotixeen (middelen tegen psychosen).
 • amiodaron, kinidine en propafenon (tegen een onregelmatig hartritme).
 • difenhydramine (een antihistamine).
 • celecoxib (tegen pijn).

Onderstaande geneesmiddelen kunnen het effect op de bloeddrukverlaging verminderen:

 • indometacine (tegen pijn).
 • rifampicine (een antibioticum).

Andere geneesmiddelen die metoprolol kunnen beïnvloeden of door metoprolol beïnvloed kunnen worden:

 • andere bètablokkers, bv. oogdruppels.
 • adrenaline (epinefrine), noradrenaline (norepinefrine) of andere sympathomimetica.
 • geneesmiddelen voor de behandeling van suikerziekte; de verschijnselen van een lage bloedsuikerspiegel kunnen gemaskeerd worden.
 • Lidocaïne.
 • reserpine, alfa-methyldopa, guanfacine, hartglycosiden.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Alcohol kan het bloeddrukverlagend effect van metoprololtartraat tabletten versterken.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Metoprololtartraat wordt niet aanbevolen tijdens de zwangerschap of de borstvoedingsperiode. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Metoprololtartraat kan vermoeidheid en duizeligheid veroorzaken. Zorg ervoor dat u hier geen last van hebt voordat u gaat autorijden of machines gaat gebruiken, vooral als u overgeschakeld bent op een ander geneesmiddel of als u alcohol hebt gebruikt.

Metoprololtartraat Actavis bevat lactosemonohydraat.

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De tabletten kunnen het beste worden ingenomen door deze met wat water door te slikken zonder te kauwen.

Uw arts zal een persoonlijke aan uw klachten aangepaste dosering voorschrijven.

De gebruikelijke dosering is:

Verhoogde bloeddruk

Gebruikelijk is 100-200 mg per dag, bij voorkeur éénmaal daags. Maximaal 400 mg per dag.

Hartkramp

De dosering variëert tussen 100-200 mg per dag. Maximaal 400 mg per dag.

Hartritmestoornissen

De gebruikelijke dosering is 100-200 mg verdeeld over 2-3 doses. Indien nodig kan de arts deze dosering verhogen.

Verhoogde schildklierwerking

Gebruikelijk is 150-200 mg per dag, verdeeld over 3-4 doses. Zonodig kan de dosis verhoogd worden.

Ter voorkoming van een tweede hartinfarct

De begindosering is 2-3 dagen twee- of viermaal per dag 50 mg. Daarna is de onderhoudsdosering 2 maal per dag 100 mg ('s ochtends en 's avonds).

Ter voorkoming van migraine

De algemene dosering is 100-200 mg per dag, eventueel verdeeld over twee doses.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Indien u een ernstige overdosering vermoedt, dient u direct een arts te waarschuwen.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Neem de tabletten alsnog in, zodra u ontdekt dat u vergeten bent om een dosis in te nemen. Wanneer u het echter pas ontdekt als het tijd is voor de volgende dosis, neem dan geen dubbele dosis om de vergeten tablet in te halen, maar volg gewoon uw schema verder.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Na langdurige behandeling met dit middel dient het gebruik niet plotseling beëindigd te worden, vooral niet bij patiënten met bepaalde hartaandoeningen. Stoppen moet altijd gebeuren in overleg met uw arts, waarbij de dosis geleidelijk in 1-2 weken verlaagd wordt (afbouwen), of waarbij metoprolol gelijktijdig door een ander geneesmiddel vervangen wordt. Bij plotseling stoppen kunnen o.a. verhoogde bloeddruk en stoornissen in het hartritme ontstaan.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop met de behandeling en neem onmiddellijk contact op met uw arts als u verschijnselen van een allergische reactie ervaart, zoals jeukende huiduitslag, rood worden van het gezicht, opzwellen van het gezicht, de lippen, de tong of de keel, of problemen met ademen of slikken. Dit is een zeer ernstige, maar zeldzame bijwerking. Het kan zijn dat u dringend medische hulp nodig hebt of opgenomen moet worden in het ziekenhuis.

Vertel het uw arts als u een van onderstaande bijwerkingen ervaart of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld:

Zeer vaak zich slap voelen bij het staan als gevolg van een lage bloeddruk,
(bij meer dan 1 op de 10 patiënten) vermoeidheid
Vaak (bij minder dan 1 op de 10, langzame hartslag, problemen met het bewaren van het evenwicht
maar bij meer dan 1 op de 100 (zeer zelden met flauwvallen), koude handen en voeten,
patiënten) hartkloppingen, duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, diarree,
  verstopping (constipatie), buikpijn, kortademigheid bij lichamelijke
  inspanning.
Soms (bij minder dan 1 op de 100, tijdelijke verergering van de verschijnselen van hartfalen,
maar bij meer dan 1 op de 1000 hartgeleidingsstoornissen, vasthouden van vocht, pijn op de borst,
patiënten) tintelend gevoel, spierkrampen, overgeven, gewichtstoename,
  depressie, verminderde concentratie, slapeloosheid, slaperigheid,
  nachtmerries, kortademigheid, huiduitslag, toegenomen zweten.
Zelden (bij minder dan 1 op de verergering van suikerziekte, nervositeit, angst, gezichtsstoornissen,
1000, maar bij meer dan 1 op de droge of geïrriteerde ogen, bindvliesontsteking, impotentie, syndroom
10.000 patiënten) van Peyronie (kromtrekken van de penis bij een erectie),
  onregelmatige hartslag, droge mond, loopneus, haaruitval,
  veranderingen in de leverfunctietesten.
Zeer zelden (bij minder dan 1 op veranderingen in de bloedcellen, vergeetachtigheid, verwardheid,
de 10.000 patiënten) hallucinaties, stemmingswisselingen, oorsuizen, gehoorproblemen,
  smaakveranderingen, ontsteking van de lever (hepatitis),
  gevoeligheid voor licht, ontstaan of verergering van psoriasis,
  spierzwakte, gewrichtspijn, afstervend weefsel bij patiënten met
  ernstige stoornissen in de bloedsomloop.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na 'Niet te gebruiken na' . Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is metoprololtartraat, respectievelijke 50 mg en 100 mg per tablet.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, cellulose, maiszetmeel, povidon, siliciumoxide en magnesiumstearaat.

Hoe ziet Metoprololtartraat Actavis eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

 • Metoprololtartraat Actavis 50 mg: Witte tot gebroken witte, ronde, biconvexe tabletten met “50” en de letters “MJ” elk aan één kant van de breuklijn aan één zijde, en glad aan de andere tabletzijde.
 • Metoprololtartraat Actavis 100 mg: Witte tot gebroken witte, ronde, biconvexe tabletten met “100” en

de letters “MK” elk aan één kant van de breuklijn aan één zijde, en glad aan de andere tabletzijde. De tabletten kunnen worden gedeeld in twee gelijke helften.

De tabletten zijn verpakt per 30, 50, 60, 90, 100 of 500 stuks in doordrukstrips.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, NL-3741 LN Baarn

De tabletten zijn in het register ingeschreven onder RVG 18442 (50 mg tabletten) en RVG 18443 (100 mg tabletten).

Fabrikanten

 • Actavis UK Ltd., Barnstaple, EX32 8NS, Engeland
 • Actavis B.V., Baarnsche Dijk 1, NL-3741 LN Baarn, Nederland
 • Balkanpharma-Dupnitsa AD, 3 Samokovsko Shosse Str. Dupnitsa 2600, Bulgaria

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in november 2012.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van geneesmiddelen: www.cbg-meb.nl.

Advertentie

Stof(fen) Metoprolol
Toelating Nederland
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code C07AB02
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.