Metoprololtartraat 50 PCH, tabletten 50 mg

ATC-Code
C07AB02
Metoprololtartraat 50 PCH, tabletten 50 mg

Pharmachemie

Stof(fen)
Metoprolol
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Geneesmiddelengroep

Metoprololtartraat PCH is een geneesmiddel uit de groep van de bètablokkeerders. Deze middelen beschermen het hart tegen een te grote activiteit, waardoor het hart rustiger wordt en de bloeddruk wordt verlaagd.

Gebruiken

 • bij verhoogde bloeddruk
 • bij hartkramp (angina pectoris)
 • bij een onregelmatige hartslag
 • bij patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt, om een tweede hartinfarct te voorkomen
 • bij een verhoogde werking van de schildklier
 • om het aantal aanvallen bij migraine te verminderen
 • bij hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart).

METOPROLOLTARTRAAT 50 – 100 PCH tabletten

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • wanneer u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6
 • wanneer u allergisch bent voor andere bloeddrukverlagende middelen uit dezelfde groep als dit middel, namelijk de bètablokkers
 • wanneer u stoornissen heeft in de prikkelgeleiding van het hart (2e- en 3e-graads AV-blok)
 • wanneer u acuut hartfalen heeft of hartfalen dat niet onder controle is, met vocht in de longen (longoedeem) of een verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • bij een 'shock' veroorzaakt door onvoldoende pompwerking van het hart
 • wanneer u lijdt aan ernstige doorbloedingsstoornissen
 • wanneer u lijdt aan een ernstig vertraagde hartslag (bradycardie)
 • wanneer u continu of met tussenpozen wordt behandeld met bepaalde middelen die de pompkracht van het hart beïnvloeden (zgn. bèta-agonisten)
 • wanneer u een bepaalde stoornis in het hartritme (sick sinus syndroom) heeft
 • wanneer u een hartinfarct (myocardinfarct) heeft in combinatie met een trage hartslag, een lage bloeddruk en hartfalen
 • wanneer u het middel verapamil per injectie in een ader krijgt toegediend, omdat daardoor de bloeddruk kan dalen, hartgeleidingsstoornissen kunnen optreden en hartfalen kan ontstaan.
 • wanneer u lijdt aan longaandoeningen zoals astma of luchtwegaandoeningen
 • wanneer u een gezwel van het bijniermerg heeft, dat gepaard kan gaan met plotselinge sterke bloeddrukverhoging, heftige hoofdpijn, zweten en versnelde hartslag (feochromocytoom).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Wees extra voorzichtig met Metoprololtartraat PCH:

 • wanneer u wilt stoppen. U mag namelijk niet plotseling stoppen, omdat dit chronisch hartfalen (verminderde pompkracht van het hart) kan verergeren en het risico op een hartaanval (hartinfarct) en plotselinge dood kan vergroten. Zie voor afbouwadvies de rubriek ‘Als u stopt met het gebruik van dit middel’
 • wanneer u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft. Metoprolol kan de verschijnselen van een te laag suikergehalte in uw bloed maskeren
 • wanneer u een chirurgische ingreep moet ondergaan met narcose. Vertel uw arts dat u Metoprololtartraat PCH gebruikt. De behandelende arts kan besluiten de behandeling met Metoprololtartraat PCH tijdelijk te stoppen
 • wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt voor ondersteuning van de werking van het hart. Er kan namelijk een verslechtering van de hartfunctie optreden
 • wanneer u last heeft van een toenemende vertraagde hartslag (bradycardie). Het kan namelijk nodig zijn de dosering aan te passen of geleidelijk te stoppen

METOPROLOLTARTRAAT 50 – 100 PCH tabletten

 • wanneer uw hartwerking afhankelijk is van geneesmiddelen. Er kan een verslechtering van de hartfunctie optreden
 • wanneer u tegelijkertijd behandeld wordt met digitalis (middel bij hartaandoeningen). Het kan nodig zijn de dosering aan te passen of geleidelijk te stoppen. Raadpleeg uw arts
 • bij stoornissen in de doorbloeding van handen en voeten (verschijnsel van Raynaud). Deze klachten kunnen verergeren
 • wanneer u lijdt aan hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis) die niet behandeld wordt
 • bij longaandoeningen zoals astma of luchtwegaandoeningen
 • wanneer u ouder bent, omdat de bloedtoevoer naar de vitale organen te laag kan worden
 • bij een gezwel van het bijniermerg, dat gepaard kan gaan met plotselinge sterke bloeddrukverhoging, heftige hoofdpijn, zweten en versnelde hartslag (feochromocytoom). Er moet dan ook een zogenaamde alfablokker bij gegeven worden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Er is geen ervaring met de behandeling van hartfalen bij patiënten:

 • ouder dan 80 jaar
 • met een beperkende aandoening aan en een vergroting van de hartspier
 • met een bepaalde hartklepaandoening
 • met een sterk verminderde lever- en nierfunctie
 • die korter dan 3 maanden geleden een hartaanval hebben gehad
 • met een aangeboren hartafwijking.

Gebruikt u naast Metoprololtartraat PCH nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

De in deze rubriek genoemde geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de naam van de werkzame stof of van de groep van werkzame stoffen van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam! Kijk daarom altijd goed op de verpakking of in de bijsluiter wat de werkzame stof is van de geneesmiddelen die u gebruikt.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking en/of bijwerking beïnvloeden. Een wisselwerking kan optreden bij gelijktijdig gebruik van deze tabletten met:

 • calciumantagonisten, zoals verapamil en diltiazem. Deze middelen kunnen namelijk de bloeddruk, de frequentie van de hartslag, het samentrekken van het hart (contractiliteit van het hart) en de geleiding van het hart (AV-geleiding) negatief beïnvloeden (zie ook de rubriek ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken’)
 • rifampicine, een geneesmiddel tegen sommige infecties, omdat het de hoeveelheid metoprolol in het bloed verlaagt

METOPROLOLTARTRAAT 50 – 100 PCH tabletten

 • middelen tegen allergie (antihistaminica), omdat ze de hoeveelheid metoprolol in het bloed verhogen
 • middelen tegen (ernstige) neerslachtigheid (depressie) of middelen tegen ernstige geestesziekte (antipsychotica), omdat ze de hoeveelheid metoprolol in het bloed verhogen
 • bepaalde groep pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (COX-2-remmers), omdat ze de hoeveelheid metoprolol in het bloed verhogen
 • ganglionblokkers (middelen tegen zenuwaandoeningen), MAO-remmers (middelen tegen depressie) en andere bètablokkers (ook in oogdruppels), omdat extra controle noodzakelijk is
 • clonidine, omdat het in combinatie met een bètablokker de verschijnselen van hoge bloeddruk in versterkte mate kan doen terugkomen
 • middelen tegen hartritmestoornissen (anti-aritmica), zoals amiodaron en kinidine. Deze middelen kunnen de geleidingstijd van het hart (AV-geleiding) verlengen en hebben een negatieve invloed op de contractiekracht van het hart
 • narcosemiddelen (zie ook de rubriek ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’)
 • indometacine (bepaald pijnstillend middel met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking), omdat het het bloeddrukverlagende effect van metoprolol kan verminderen
 • insuline en orale geneesmiddelen tegen suikerziekte, omdat het bloedsuikerverlagende effect van deze middelen door bètablokkers kan worden versterkt. In dat geval zal de dosering van deze middelen moeten worden aangepast
 • lidocaïne, een middel voor plaatselijke verdoving, omdat metoprolol de uitscheiding van lidocaïne uit het lichaam kan verlagen
 • digitalis, een middel dat de pompkracht van het hart vergroot, omdat gelijktijdig gebruik met dit middel een vertraagde hartslag kan veroorzaken
 • nitroglycerine, een middel bij een bepaalde hartaandoening (angina pectoris)
 • prazosine, een middel bij hoge bloeddruk en het syndroom van Raynaud.

Beperk het gebruik van alcohol wanneer u Metoprololtartraat PCH gebruikt.

Alcoholgebruik kan namelijk tot gevolg hebben dat de werking van Metoprololtartraat PCH wordt versterkt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Metoprololtartraat PCH kan schadelijke gevolgen hebben voor de zwangerschap en/of de ongeboren vrucht of pasgeborene. Metoprololtartraat PCH mag zonder overleg met de arts niet worden gebruikt tijdens de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

METOPROLOLTARTRAAT 50 – 100 PCH tabletten

Borstvoeding

Metoprololtartraat PCH wordt in de moedermelk uitgescheiden. Hoewel de concentratie van metoprolol zeer gering is, moet bij zuigelingen die borstvoeding krijgen van een patiënt die met metoprolol behandeld wordt, zorgvuldig worden gecontroleerd of er symptomen van bètablokkade optreden. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Vruchtbaarheid

Gegevens over de vruchtbaarheid duiden niet op bijzonderheden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van Metoprololtartraat PCH kan soms slaperigheid, duizeligheid of stoornissen in het zien tot gevolg hebben (zie “Mogelijke bijwerkingen”). Als u last heeft van deze bijwerkingen, bestuur dan geen voertuigen en/of bedien geen machines die oplettendheid vereisen.

Metoprololtartraat PCH bevat

Lactose: indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer uw arts niet anders voorschrijft, is het gebruik als volgt Dosering

Verhoogde bloeddruk

100 of 200 mg per dag (=24 uur) bij voorkeur in één dosis. Maximaal 400 mg per dag.

Angina pectoris (hartkramp)

100 tot 200 mg per dag (=24 uur). Maximaal 400 mg per dag.

Onregelmatige hartslag

100 tot 200 mg per dag (=24 uur) verdeeld over 2 tot 3 giften. Zonodig mag deze dosering worden verhoogd op advies van uw arts.

Verhoogde werking van de schildklier

150 tot 200 mg per dag (=24 uur) verdeeld over 3 tot 4 giften. Zonodig mag deze dosering worden verhoogd op advies van uw arts.

Migraine, ter vermindering van het aantal aanvallen

100 tot 200 mg per dag (=24 uur) verdeeld over 1 tot 2 giften.

Lichte tot matige hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart)

De dosering wordt individueel vastgesteld en wordt langzaam verhoogd tot het gewenst effect is bereikt. De maximale onderhoudsdosering is 150 mg per dag.

Onderhoudsdosering bij een hartinfarct

2 maal per dag (=24 uur) 100 mg.

METOPROLOLTARTRAAT 50 – 100 PCH tabletten

Als u merkt dat Metoprololtartraat PCH te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van gebruik

Neem de tablet in door deze met voldoende vloeistof (bijvoorbeeld water) door te slikken.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

Wanneer u te veel van Metoprololtartraat PCH heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen kunnen zijn: ernstig verlaagde bloeddruk (hypotensie), vertraagde hartslag (bradycardie), stoornis in de prikkelgeleiding van het hart (AV-blok), hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis), shock veroorzaakt door onvoldoende pompwerking van het hart, hartstilstand, benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), bewustzijnsstoornissen (of zelfs coma), misselijkheid, braken en blauwe verkleuring van de lippen, tong, huid en slijmvliezen door een tekort aan zuurstof in het bloed (cyanose). Gelijktijdig gebruik van alcohol, middelen bij hoge bloeddruk, kinidine (middel bij hartkloppingen) of barbituraten (bepaalde middelen bij epilepsie) verergert de verschijnselen.

Wanneer u een dosis gemist hebt, neem dan zo snel mogelijk deze dosis alsnog in. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosis, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met uw normale doseringsschema. Neem nooit een dubbele dosis van Metoprololtartraat PCH om zo de vergeten dosis in te halen.

Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

De behandeling met Metoprololtartraat PCH mag in het algemeen niet plotseling worden gestaakt , omdat dit chronisch hartfalen (verminderde pompkracht van het hart) kan verergeren en het risico op een hartaanval (hartinfarct) en plotselinge dood kan vergroten. De arts zal als regel de dosis geleidelijk verminderen over een periode van ten minste 2 weken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

METOPROLOLTARTRAAT 50 – 100 PCH tabletten

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De frequenties van de hieronder genoemde bijwerkingen zijn als volgt ingedeeld:

 • zeer vaak : bij meer dan 1 op de 10 patiënten
 • vaak: bij 1 tot 10 op de 100 patiënten
 • soms: bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten
 • zelden: bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten
 • zeer zelden bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten
 • niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Bloed en lymfestelsel

Zeer zelden: bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie).

Psychische stoornissen

Zelden: depressie, verminderde alertheid, slaperigheid of slapeloosheid en nachtmerries, nervositeit, angst.

Zeer zelden: geheugenverlies, verwardheid, waanideeën (hallucinaties), vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel (depersonalisatie).

Zenuwstelsel

Zeer vaak: vermoeidheid. Vaak: duizeligheid, hoofdpijn.

Zelden: waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie),

Ogen

Zeer zelden: stoornissen in het zien (visusstoornissen), droge en/of geïrriteerde ogen, oogbindvliesontsteking (conjunctivitis).

Oor en evenwichtsorgaan

Zeer zelden: oorsuizen (tinnitus), problemen met horen..

Hart

Vaak: vertraagde hartslag (bradycardie), hartkloppingen.

Soms: ernstige problemen met de bloedsomloop (cardiogene shock) bij patiënten met een hartaanval, bepaalde hartgeleidingsstoornis (1e-graads AV-blok), pijn in de hartstreek.

Zelden: hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) (decompensatio cordis), stoornissen in het hartritme (aritmieën).

Zeer zelden: hartgeleidingsstoornissen.

Bloedvaten

Vaak: orthostatische hypotensie (soms met kortdurende bewusteloosheid).

Zelden: vochtophoping (oedeem), bleekheid van vingers of tenen (syndroom van Raynaud). Zeer zelden: ernstige perifere doorbloedingsstoornissen van de ledematen.

METOPROLOLTARTRAAT 50 – 100 PCH tabletten

Ademhalingsstelsel

Vaak: kortademigheid bij inspanning.

Zelden: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme).

Zeer zelden: ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis).

Maag- en darmstelsel

Vaak: misselijkheid, braken, buikpijn.

Zelden: diarree, verstopping (obstipatie/constipatie).

Zeer zelden: droge mond, bindweefselvorming in de buikholte (retroperitoneale fibrose), smaakstoornissen.

Lever en gal

Zelden: leverfunctiestoornissen, afwijkende leverfunctietesten. Zeer zelden: leverontsteking (hepatitis).

Huid

Zelden: huiduitslag (huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), psoriasis-achtige aandoeningen en groeistoornis van de huid)..

Zeer zelden: overgevoeligheid voor licht of zonlicht (fotosensitiviteit), toegenomen zweetproductie en haaruitval, verergering van psoriasis, afsterven van weefsel door een slechte doorbloeding (gangreen).

Botten en spieren

Zelden: spierkrampen.

Zeer zelden: gewrichtsontsteking, gewrichtspijn.

Geslachtsorganen

Zeer zelden: veranderde zin in vrijen/seks (libidostoornis) en potentiestoornissen.

Overig

Vaak: vermoeidheid.

Zeer zelden: gewichtstoename.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

METOPROLOLTARTRAAT 50 – 100 PCH tabletten

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is metoprololtartraat, respectievelijk 50 mg en 100 mg per tablet.
 • De andere stoffen zijn lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460i), polyvidon K 25, natriumzetmeelglycolaat (type A), stearinezuur (E570), magnesiumstearaat (E572), colloïdaal siliciumdioxide (E551).

De tabletten zijn wit of crème kleurig, rond, met een breukstreep aan één kant en de inscriptie “Metoprolol 50” of “Metoprolol 100” aan de andere kant.

De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Metoprololtartraat PCH is verpakt in blisterverpakkingen à 30, 60 en 90 tabletten, in potten à 250 tabletten en in eenheidsafleververpakkingen à 50 (50x1) tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

Teva Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13,

4042 Debrecen Hongarije

In het register ingeschreven onder

RVG 56499, tabletten 50 mg.

RVG 56500, tabletten 100 mg.

METOPROLOLTARTRAAT 50 – 100 PCH tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013.

0213.12v.AP

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.