Metoprololtartraat ratiopharm 100 mg, tabletten

Illustratie van Metoprololtartraat ratiopharm 100 mg, tabletten
Stof(fen) Metoprolol
Toelating Nederland
Producent ratiopharm
Verdovend Nee
ATC-Code C07AB02
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Vergunninghouder

ratiopharm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Metoprololtartraat behoort tot de groep van de zogenaamde selectieve bèta-blokkers. Dit betekent dat metoprolol de hartwerking beïnvloedt en de bloeddruk verlaagt.

Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van:

 • verhoogde bloeddruk
 • angina pectoris (pijn op de borst door zuurstofgebrek van de hartspier)
 • stoornissen van het hartritme (versnelde en/of onregelmatige hartslag)
 • patiënten die een hartinfarct hebben doorgemaakt als bescherming tegen een mogelijk volgend hartinfarct
 • verhoogde schildklierwerking
 • ter voorkoming van migraïne-aanvallen
 • lichte tot matig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) bij bepaalde hartspierziekte.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u lijdt aan een shock als gevolg van ernstige hartproblemen
13507 PIL 20110802.doc 1 EdV
 • als u lijdt aan een bepaalde stoornis in het hartritme (sick sinus syndroom)
 • als u een ernstige hartblokkade heeft (geleidingsstoornis)
 • als u lijdt aan een onbehandelde hartinsufficiëntie (onvoldoende werking van het hart)
 • als u een zeer lage bloeddruk heeft en/of een zeer lage hartslag
 • als u onlangs een hartaanval heeft gehad en last heeft van de volgende aandoeningen (een hartslag van minder dan 45 slagen per minuut, een afwijkend ECG (hartfilmpje), de bovenwaarde van uw bloeddruk lager is dan 100 mmHg)
 • als u lijdt aan hartinsufficiëntie en de bovenwaarde van uw bloeddruk minder is dan 100 mmHg, in liggende positie
 • als u lijdt aan ernstige doorbloedingsstoornissen van de armen en/of benen.

Voordat u begint met de behandeling van dit middel, dient u uw arts te informeren als u één van de volgende aandoeningen heeft:

 • astma
 • aanzienlijke vernauwing van de bronchiën (luchtwegen)
 • ernstige acute aandoeningen als gevolg van een verzuring van het bloed (acidose)
 • pijn op de borst ten gevolge van krampen in de kransslagader (Prinzmetal’s angina)
 • ernstige nierproblemen
 • claudicatio intermittens (etalagebenen); de aandoening bij patiënten met claudicatio intermittens kan verergeren wanneer de bloeddruk lager wordt door behandeling met metoprololtartraat
 • voordat u een operatie moet ondergaan dient u uw arts te informeren dat u dit geneesmiddel gebruikt.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is of dat in het verleden is geweest.

Gebruikt u naast Metoprololtartraat ratiopharm nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel het uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Bepaalde geneesmiddelen die gelijktijdig gebruikt worden kunnen het effect van een behandeling met dit middel veranderen. Omgekeerd kan dit middel bij gelijktijdig gebruik de effecten van andere geneesmiddelen veranderen.

Daarom is het bijzonder belangrijk dat u uw arts informeert wanneer u de onderstaande geneesmiddelen gebruikt:

 • propafenon, amiodaron, kinidine, verapamil, diltiazem, clonidine, disopyramide en hydralazine, digitalis/digoxine (geneesmiddel voor de behandeling van hart- en vaatziekten)
 • barbituurzuur-derivaten (geneesmiddelen voor de behandeling van epilepsie)
 • ontstekingsremmende geneesmiddelen (zoals indometacine en celecoxib)
 • adrenaline (geneesmiddel voor de behandeling van een acute shock en ernstige overgevoeligheidsreacties)
 • fenylpropanolamine (geneesmiddel tegen zwelling van het neusslijmvlies)
 • difenhydramine (geneesmiddel voor de behandeling van allergie)
 • terbinafine (geneesmiddel voor de behandeling van schimmelinfecties van de huid)
 • rifampicine (geneesmiddel voor de behandeling van tuberculose)
 • andere bèta-blokkers (bijvoorbeeld oogdruppels)
13507 PIL 20110802.doc 2 EdV
 • MAO-remmers (anti-depressiva en geneesmiddelen voor de behandeling van de ziekte van Parkinson)
 • inhalatie verdovingsmiddelen (middelen gebruikt bij narcose)
 • orale (via de mond ingenomen) geneesmiddelen tegen suikerziekte
 • cimetidine (maagzuurremmer)
 • middelen tegen neerslachtigheid (antidepressiva) (paroxetine, fluoxetine en sertraline)

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Zwangerschap

Dit middel mag alleen tijdens de zwangerschap (vooral in de laatste 3 maanden van de zwangerschap) gebruikt worden nadat de verantwoordelijke arts een nauwkeurige afweging van de risico’s en voordelen heeft gemaakt. Metoprololtartraat passeert de placenta en vermindert de doorbloeding van de placenta; dit kan beschadigingen veroorzaken bij het ongeboren kind. Het gebruik van dit middel dient 48 tot 72 uur voor de uitgerekende bevallingsdatum te worden gestopt. Wanneer dit niet mogelijk is, dient de pasgeborene gedurende 48 tot 72 uur na de geboorte nauwkeurig te worden gecontroleerd.

Borstvoeding

Metoprololtartraat wordt uitgescheiden via de moedermelk. Er worden geen ongewenste bijwerkingen verwacht bij normale behandeldoseringen. Desondanks dienen zuigelingen die borstvoeding krijgen te worden gecontroleerd op mogelijke bijwerkingen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel kan in zeldzame gevallen duizeligheid en vermoeidheid veroorzaken en het concentratievermogen beïnvloeden. Voordat u begint met het besturen van voertuigen, het gebruik van machines of activiteiten uitvoert waarbij concentratie vereist is, dient u te weten hoe u reageert op de effecten van metoprololtartraat.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit middel bevat o.a. lactose (een soort suiker).

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers (bijv. lactose) niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

Wanneer uw arts niet anders voorschrijft is de dosering als volgt:

Volwassenen

Verhoogde bloeddruk

De gebruikelijke dosering is 100 of 200 mg, bij voorkeur eenmaal per dag. Maximaal 400 mg per dag.

Angina pectoris (pijn op de borst)

13507 PIL 20110802.doc 3 EdV

De dosering bedraagt afhankelijk van de klachten 100 tot 200 mg per dag. Maximaal 400 mg per dag.

Hartritmestoornissen

De gebruikelijke dosering is 100-200 mg per dag verdeeld over 2-3 doses. Zonodig kan uw arts de dosering nog verder verhogen.

Verhoogde schildklierwerking

De gebruikelijke dosering bedraagt 150-200 mg per dag verdeeld over 3-4 doses. Zonodig kan uw arts de dosering nog verder verhogen.

Ter voorkoming van migraine-aanvallen

De gebruikelijke dosering is 100-200 mg per dag verdeeld over 1 of 2 doses.

Licht tot matig hartfalen bij bepaalde hartspierziekte

De dosering wordt al naar gelang de klachten door de arts vastgesteld. De begindosering bedraagt tweemaal daags 5 mg en wordt geleidelijk door de arts verhoogd tot maximaal 50 mg driemaal per dag.

Na een hartinfarct als bescherming tegen een volgend infarct

Tweemaal per dag 100 mg.

Wijze van inname

De tabletten innemen met een half glas water. Kies hiervoor een vast tijdstip.

Duur van de behandeling

Uw arts zal u vertellen hoe lang u dit middel moet gebruiken.

Wanneer u teveel van Metroprololtartraat ratiopharm heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u teveel van Metoprololtartraat ratiopharm heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ziekenhuis of het Nationale Vergiftigingen Informatie Centrum om de risico’s te bespreken en instructies te krijgen.

Afhankelijk van de hoeveelheid van de overdosering kan deze leiden tot een ernstige verlaging van de bloeddruk en een verlaging van de hartslag. Als gevolg van het falen van de hartfunctie kan dit zelfs leiden tot een hartstilstand, zwakte in de hartspieren en shock. Andere verschijnselen die kunnen optreden zijn: ademhalingsproblemen, vernauwing van de spieren in de luchtweg, braken, bewustzijnsstoornissen en soms zelfs aanvallen van epilepsie (toevallen).

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Wanneer u vergeten bent Metoprololtartraat ratiopharm in te nemen, doe dit dan zo snel mogelijk alsnog. Als het echter bijna tijd is voor de volgende dosering, sla dan de gemiste dosering over en ga verder met uw normale doseringsschema. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Als u stopt met het innemen van dit middel

13507 PIL 20110802.doc 4 EdV

Wanneer u plotseling stopt met het gebruik van dit geneesmiddel kunnen de verschijnselen die voor het begin van de behandeling bestonden weer optreden. Het plotseling stoppen van het gebruik van Metoprololtartraat ratiopharm wordt ontraden. Dit dient plaats te vinden in overleg met uw arts. Deze zal gewoonlijk de dosis geleidelijk verlagen over een periode van 7 - 10 dagen, danwel Metoprololtartraat ratiopharm tabletten vervangen door een ander geneesmiddel. Raadpleeg bij twijfel altijd uw arts of apotheker.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Metoprololtartraat ratiopharm bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Vaak (bij 1 tot 10 van de 100 patiënten)

Vermoeidheid, hoofdpijn, duizeligheid, koude handen en voeten, langzame hartslag, hartkloppingen (palpitaties), buikpijn, misselijkheid, braken, diarree, obstipatie (verstopping).

Soms (bij 1 tot 10 van de 1.000 patiënten)

Pijn op de borst, gewichtstoename, slaapstoornissen, tintelingen in de huid, kortademigheid, verergering van verschijnselen in de luchtwegen, voorbijgaande verergering van hartfalen. De bloeddruk kan ernstig dalen tijdens een hartinfarct.

Zelden (bij 1 tot 10 van de 10.000 patiënten)

Toename van zweten, haaruitval, smaakstoornissen, stoornis in het seksuele functioneren (voorbijgaand), nachtmerries, verminderd zelfvertrouwen, geheugenstoornissen, verwardheid, nervositeit, angst, hallucinaties (waanbeelden), optreden van overgevoeligheidsreacties van de huid zoals roodheid of huiduitslag en een verergering van psoriasis, overgevoeligheid voor zonlicht, verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie), langzame hartwerking, hartritmestoornissen, oedeem (vocht vasthouden), flauwvallen, effecten op de lever, stoornissen bij het zien, oorsuizen (tinnitus).

Zeer zelden (bij minder dan 1 van de 10.000 patiënten) De volgende reacties zijn gemeld:

Gewrichtspijn, leverontsteking, spierkrampen, droge mond, droge en geïrriteerde ogen, allergische neusverkoudheid (loopneus en verstopte neus), verminderde concentratie, lokale weefselafsterving (gangreen) bij patiënten met ernstige stoornissen in de bloedcirculatie.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de

13507 PIL 20110802.doc 5 EdV

uiterste houdbaarheidsdatum.

Advertentie

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is metoprololtartraat. Elke tablet Metoprololtartraat ratiopharm 50 mg en 100 mg bevat respectievelijk 50 mg en 100 mg metoprololtartraat. De andere stoffen in dit middel zijn: lactosemonohydraat, magnesiumstearaat, maïszetmeel, microkristallijne cellulose en povidon.

De 50 mg tabletten bevatten tevens colloïdaal siliciumdioxide.

Metoprololtartraat ratiopharm 50 mg is een witte ronde aan 2 zijden bolle tablet met een breukstreep aan één zijde en inscriptie “METOPROLOL 50” aan de andere zijde. Metoprololtartraat ratiopharm 100 mg is een witte ronde aan 2 zijden bolle tablet met een breukstreep aan één zijde en inscriptie “METOPROLOL 100” aan de andere zijde.

De breukstreep is alleen om het breken van de tabletten te vereenvoudigen zodat het inslikken gemakkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

PVC/Alu blisterverpakking: 100 tabletten

PE flacons: 100, 500 tabletten

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht

In het register ingeschreven onder

RVG 13507 - Metoprololtartraat ratiopharm 50 mg, tabletten

RVG 13508 - Metoprololtartraat ratiopharm 100 mg, tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder ratiopharm Nederland bv Florapark 4

2012 HK Haarlem Nederland

Fabrikant ratiopharm bv Postbus 3088 2001 DB Haarlem Nederland

Deze bijsluiter is goedgekeurd in augustus 2011

13507 PIL 20110802.doc 6 EdV

Advertentie

Stof(fen) Metoprolol
Toelating Nederland
Producent ratiopharm
Verdovend Nee
ATC-Code C07AB02
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.