Selokeen ZOC 100, tabletten met gereguleerde afgifte 95 mg

ATC-Code
C07AB02
Selokeen ZOC 100, tabletten met gereguleerde afgifte 95 mg

Euro Registratie Collectief

Stof
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Bèta-blokkerende agenten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Euro Registratie Collectief

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Selokeen ZOC is een selectieve bètablokker. Dit betekent dat Selokeen ZOC de hartwerking beïnvloedt en de bloeddruk verlaagt.

Selokeen ZOC wordt voorgeschreven aan patiënten:

 • met verhoogde bloeddruk;
 • met pijn op de borst door zuurstofgebrek van de hartspier (angina pectoris);
 • met stoornissen van het hartritme;
 • die een hartinfarct hebben doorgemaakt, als bescherming tegen een mogelijk volgend hartinfarct;
 • met langdurig mild tot ernstig hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart) als aanvulling op andere geneesmiddelen;
 • met een te sterke werking van de schildklier;
 • ter voorkoming van migraineaanvallen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6;
 • als u overgevoelig bent voor andere bloeddrukverlagende middelen van hetzelfde type als Selokeen, zgn. bètablokkers;
 • als u stoornissen heeft in de prikkelgeleiding van het hart (2e- en 3e graads AV-blok);
 • als u acuut hartfalen of hartfalen heeft dat niet onder controle is met vocht in de longen (longoedeem) of een verlaagde bloeddruk (hypotensie);
 • bij een 'shock' veroorzaakt door onvoldoende pompwerking van het hart;
 • als u lijdt aan ernstige doorbloedingsstoornissen;
 • bij ernstig vertraagde hartslag (bradycardie);
 • als u continu of met tussenpozen behandeld wordt met bepaalde middelen die de pompkracht van het hart beïnvloeden (zgn. bèta-agonisten);
 • als u een bepaalde stoornis in het hartritme (Sick sinus syndroom) heeft;
 • als u een hartinfarct (myocardinfarct) heeft in combinatie met een trage hartslag, een lage bloeddruk of gedecompenseerd bent;
 • als u het middel verapamil per injectie in de aderen krijgt toegediend, omdat de bloeddruk daardoor kan dalen, omdat hartgeleidingsstoornissen kunnen optreden en omdat hartfalen kan ontstaan.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Laat altijd de arts(en) die u behandelen weten voor welke problemen of ziekten u nog meer onder behandeling bent. Selokeen moet met voorzichtigheid worden toegediend

 • Als u wilt stoppen. U kunt namelijk niet plotseling stoppen, omdat dit chronisch hartfalen (verminderde pompkracht van het hart) kan verergeren en het risico van een hartaanval (hartinfarct) en plotselinge dood kan vergroten. Zie voor afbouwadvies rubriek ‘Als u stopt met inname van Selokeen ZOC’.
 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt voor ondersteuning van de werking van het hart. Er kan namelijk een verslechtering van de hartfunctie optreden.
 • Als u lijdt aan aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen vaak gepaard gaande met hoesten en het opgeven van slijm (astma (bronchiale)) en als u hiervoor behandeld wordt met bijv. terbutaline. Wanneer de verschijnselen verergeren. Het kan nodig zijn de dosis aan te passen.
 • Als u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft. Metoprolol kan de verschijnselen van een te laag suikergehalte in uw bloed maskeren. De kans hierop is echter gering.
 • Als uw hart onvoldoende pompkracht heeft en u er niet voor behandeld wordt. In dat geval mag u Selokeen niet gebruiken.
 • Als u last heeft van een toenemende vertraagde hartslag (bradycardie). Het kan namelijk nodig zijn de dosering aan te passen of geleidelijk te stoppen.
 • Als u last heeft van koude vingers en/of voeten (ook zonder gebruik van geneesmiddelen, syndroom van Raynaud) of etalagebenen (claudicatio intermittens). Selokeen ZOC kan de verschijnselen verergeren. Het is belangrijk dat uw arts dit weet.
 • Als u geopereerd moet worden. Het is belangrijk dat uw arts weet dat u metoprolol gebruikt.
 • Als u gelijktijdig behandeld wordt met digitalis (middel dat de pompkracht van het hart bevordert). Het kan namelijk nodig zijn de dosering aan te passen of geleidelijk te stoppen.
 • Als u een ernstige verslechterde werking van de lever heeft. De dosering moet zo nodig worden verlaagd.
 • Als u een gezwel van het bijniermerg heeft dat gepaard gaat met plotselinge sterke bloeddrukstijging, heftige hoofdpijn, zweten en een versnelde hartslag (feochromocytoom).
 • Als u last heeft van een ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen. De shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke snelle pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge sterke vaatverwijding ten gevolge hiervan (anafylactische shock) kan namelijk ernstiger zijn.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Er is geen ervaring met de behandeling van hartfalen bij patiënten:

 • ouder dan 80 jaar;
 • met een beperkende en vergrote hartspier;
 • met een bepaald hartklepaandoening;
 • met een sterk verminderde lever- en nierfunctie;
 • die korter dan 3 maanden ervoor een hartaanval hebben gehad;
 • met een aangeboren hartafwijking.

Neemt u naast Selokeen ZOC nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Gebruik een geneesmiddelkaart. U noteert hierop welke geneesmiddelen u gebruikt en in welke dosering.

Laat ook anderen weten welke geneesmiddelen u gebruikt!

Selokeen ZOC kan de werking van sommige geneesmiddelen beïnvloeden. Omgekeerd kunnen sommige geneesmiddelen ook de werking van Selokeen beïnvloeden.

Bij combinatie van Selokeen ZOC met de hieronder vermelde geneesmiddelen moet u uw arts raadplegen:

 • Calciumantagonisten zoals bijvoorbeeld verapamil en diltiazem. Deze middelen kunnen namelijk het samentrekken van het hart (contractiliteit van het hart) en de geleiding van het hart (AV-geleiding) negatief beïnvloeden (zie ook rubriek ‘Gebruik Selokeen ZOC niet’);
 • Rifampicine, een geneesmiddel tegen sommige infecties, omdat het de hoeveelheid metoprolol in het bloed verlaagt;
 • Middelen tegen allergie (antihistaminica), omdat het de hoeveelheid metoprolol in het bloed verhoogt;
 • Middelen tegen (ernstige) neerslachtigheid (depressie) of middelen tegen ernstige geestesziekte (antipsychotica), omdat het de hoeveelheid metoprolol in het bloed verhoogt;
 • Bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (COX-2-remmers), omdat het de hoeveelheid metoprolol in het bloed verhoogt;
 • Ganglionblokker (middelen tegen zenuwaandoening), MAO-remmer (middel tegen depressie) en andere bètablokkers (ook in oogdruppels), omdat extra controle noodzakelijk is;
 • Clonidine, omdat het in combinatie met een bètablokker de verschijnselen van hoge bloeddruk in versterkte mate kan doen terugkomen;
 • Middelen tegen hartritmestoornissen (anti-aritmica), zoals amiodaron en kinidine. Deze middelen kunnen de geleidingstijd van het hart (AV-geleiding) en de negatieve invloed op de contractiekracht van het hart versterken.
 • Narcosemiddelen (zie ook rubriek ‘Wees extra voorzichtig met Selokeen ZOC’);
 • Indometacine (bepaalde groep van pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking), omdat het het bloeddrukverlagende effect van metoprolol kan verminderen;
 • Insuline en andere orale geneesmiddelen tegen suikerziekte, omdat het bloedsuikerverlagende effect van deze middelen door bètablokkers kan worden versterkt. In dat geval zal de dosering van deze middelen moeten worden aangepast;
 • Lidocaïne, een middel bij hartritmestoornissen, omdat metoprolol de uitscheiding van lidocaïne uit het lichaam kan doen verminderen.
 • Digitalis, een middel dat de pompkracht van het hart verhoogt, omdat gelijktijdig gebruik met Selokeen ZOC een vertraagde hartslag kan veroorzaken.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol

Alcohol verhoogt de hoeveelheid metoprolol in uw bloed.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Uw arts kan u Selokeen ZOC voorschrijven tijdens de zwangerschap als de voordelen van het gebruik voor u opwegen tegen de risico’s voor het ongeboren kind. Als u Selokeen ZOC heeft gebruikt tot aan de bevalling zal uw pasgeboren kind mogelijk de eerste twee dagen na de geboorte extra worden gecontroleerd.

Borstvoeding

Metoprolol wordt uitgescheiden via de moedermelk. Bij normale doseringen is de hoeveelheid metoprolol in de moedermelk klein. Uw kind zal extra worden gecontroleerd.

Vruchtbaarheid

De gegevens die er zijn wijzen niet op bijzonderheden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Voor zover bekend zijn er geen nadelige effecten op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen. Bij het optreden van bijwerkingen als vermoeidheid of duizeligheid moet u er echter rekening mee houden dat dit het reactievermogen ongunstig kan beïnvloeden.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De (hele of gehalveerde) tabletten innemen met een half glas water.

Niet stukmaken of kauwen! Kies een vast tijdstip om uw tablet in te nemen.

De gebruikelijke dosering is:

Bij verhoogde bloeddruk:

Startdosering: éénmaal daags 50 mg Selokeen ZOC.

Bij onvoldoende resultaat kan de dosering verhoogd worden tot éénmaal daags 100 mg Selokeen ZOC of, in sommige gevallen, tot éénmaal daags 200 mg Selokeen ZOC.

Bij pijn op de borst (angina pectoris) al naar gelang de klachten:

Eénmaal daags 100 - 200 mg Selokeen ZOC afhankelijk van de persoonlijke behoefte. Maximaal 400 mg Selokeen ZOC per dag.

Bij chronisch hartfalen

Startdosering: éénmaal daags 25 mg gedurende de eerste 2 weken.

De dosering kan vervolgens om de week verdubbeld worden tot maximaal éénmaal daags 200 mg Selokeen ZOC.

Bij hartfalen in combinatie met andere geneesmiddelen:

Startdosering: éénmaal daags 12,5 (een halve tablet Selokeen ZOC 25) - 25 mg Selokeen ZOC gedurende 2 weken.

De dosering kan vervolgens om de week verdubbeld worden tot maximaal éénmaal daags 200 mg Selokeen ZOC.

Bij stoornissen van het hartritme:

Gewoonlijk 100 - 200 mg Selokeen ZOC éénmaal daags. Indien nodig kan uw arts de dosering nog verder verhogen.

Als bescherming tegen een volgend hartinfarct:

Twee- tot viermaal daags 50 mg metoprololtartraat (Selokeen), gedurende 2 à 3 dagen. Hierna overgaan op een onderhoudsdosering van eenmaal daags 200 mg Selokeen ZOC.

Bij hartkloppingen:

Eénmaal daags 100 mg. Zo nodig kan uw arts de dosering verder verhogen tot 200 mg per dag.

Bij een te sterke werking van de schildklier:

100 – 200 mg Selokeen ZOC verdeeld over de dag. Indien nodig kan uw arts de dosering nog verder verhogen.

Ter voorkoming van migraine-aanvallen:

100 of 200 mg Selokeen ZOC per dag.

NB: doseringen van 12,5 of 25 mg zijn niet mogelijk met de tabletten uit deze bijsluiter.

Het gebruik zal meestal langdurig zijn. Nooit zelf de dosering veranderen of plotseling ophouden met het gebruik.

Bij verminderde nierfunctie: dosisaanpassing is niet nodig.

Bij verminderde leverfunctie: vertel uw arts als u een leverziekte heeft. Mogelijk moet de dosering aangepast worden.

Ouderen: dosisaanpassing is niet nodig.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar:

Kinderen van 6 – 18 jaar en jongvolwassenen met verhoogde bloeddruk: de behandelend arts zal een dosering voorschrijven die afhankelijk is van het lichaamsgewicht. Als het nodig is dan kan de behandelend arts de eerder voorgeschreven dosering verhogen. Doseringen boven 200 mg eenmaal daags zijn niet onderzocht bij kinderen en jongvolwassenen.

De werking en veiligheid van Selokeen ZOC zijn niet onderzocht bij kinderen jonger dan 6 jaar. Daarom wordt Selokeen ZOC niet aangeraden voor het gebruik bij kinderen jonger dan 6 jaar.

Verschijnselen

Bij inname van grote hoeveelheden Selokeen ZOC kunnen onder andere de volgende verschijnselen optreden:

 • een vertraagde hartslag (bradycardie)
 • verlaagde bloeddruk (hypotensie)
 • plotseling hartfalen (acute cardiale insufficiëntie)
 • benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasmen)

Wat moet u doen?

Waarschuw direct een arts. Probeer er achter te komen hoeveel Selokeen ZOC is ingenomen. Houd de verpakking van Selokeen ZOC bij de hand.

Soms kan ziekenhuisopname nodig zijn.

Als u uw Selokeen ZOC tabletten vergeten bent in te nemen en u komt daar binnen 4 uur achter, dan moet u de vergeten tablet(ten) zo snel mogelijk innemen en daarna de volgende tablet(ten) innemen volgens uw 'gewone' schema.

Als het langer dan 4 uur geleden is dat u uw tablet(ten) had moeten nemen dan slaat u die dosis gewoon over en wacht tot het tijdstip waarop u volgens uw 'gewone' schema de volgende tablet(ten) zou moeten nemen. Neem nooit een dubbele dosis van Selokeen ZOC om zo de vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u plotseling stopt met het innemen dan kan uw toestand ineens verslechteren; er kunnen hartritmestoornissen of er kan een verhoogde bloeddruk ontstaan. De kans op een hartaanval of op plotseling overlijden wordt vergroot.

Het beëindigen van de behandeling met Selokeen ZOC dient daarom als regel geleidelijk te gebeuren en altijd in overleg met uw arts. Gedurende tenminste 2 weken wordt de dosering stapsgewijs gehalveerd tot tenslotte 12,5 mg Selokeen ZOC. Deze laagste dosering dient tenminste 4 dagen ingenomen te worden, alvorens de behandeling helemaal te stoppen. Wanneer u tijdens het afbouwen klachten krijgt, raadpleeg dan uw arts.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen zijn zeer vaak, vaak, soms, zelden of zeer zelden gemeld: zeer vaak is meer dan 1 op de 10 patiënten;

vaak is tussen 1 op de 10 en 1 op de 100 patiënten; soms is tussen 1 op de 100 en 1 op de 1.000 patiënten;

zelden is tussen 1 op de 1.000 en 1 op de 10.000 patiënten; zeer zelden is minder dan 1 op de 10.000 patiënten.

Zeer vaak

Zenuwstelsel: vermoeidheid.

Vaak

Hart: vertraagde hartslag (bradycardie), bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie), koude handen en voeten, hartkloppingen (palpitaties);

Zenuwstelsel: duizeligheid, hoofdpijn;

Maagdarmkanaal: misselijkheid, buikpijn, diarree, verstopping; Ademhalingsstelsel: kortademigheid bij inspanning.

Soms

Hart: verergering van verschijnselen van hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), bepaalde stoornis in de geleiding van het hart, leidend tot ritmestoornissen (hartblok), vochtophoping (oedeem), pijn in de hartstreek; een ‘shock’ veroorzaakt door onvoldoende pompwerking van het hart (cardiogene shock) bij patiënten met plotseling hartinfarct (acuut myocardinfarct);

Zenuwstelsel: waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie), spierkrampen;

Maagdarmkanaal: overgeven; Stofwisseling: gewichtstoename;

Psyche: (ernstige) neerslachtigheid (depressie), verminderde alertheid, slaperigheid of slapeloosheid, nachtmerries;

Ademhalingsstelsel: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), ook bij patiënten die geen afsluitingen hebben van de luchtwegen;

Huid en onderhuid: vluchtige huiduitslag, toename van zweetproductie.

Zelden

Hart: geleidingsstoornissen, stoornissen in het hartritme (aritmieën); Maagdarmkanaal: droge mond;

Lever en gal: leverfunctiestoornissen;

Psyche: zenuwachtigheid, angst, impotentie, minder zin in seks;

Ademhalingsstelsel: ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis);

Ogen: stoornissen bij het zien, droge en/of geïrriteerde ogen, ontsteking van het bindvlies (conjunctivitis); Huid en onderhuid: haaruitval.

Zeer zelden

Hart: afsterven van weefsel bij patiënten met ernstige doorbloedingsstoornissen; Maagdarmstoornissen: smaakstoornissen;

Bloed en lymfestelsel: bloedafwijking (tekort aan bloedplaatjes) gepaard gaande met blauwe plekken en bloedingsneiging (trombocytopenie);

Lever en gal: leverontsteking (hepatitis) gepaard gaande met geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen);

Spieren en gewrichten: gewrichtspijn (artralgie);

Psyche: geheugenverlies, verwardheid, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel (depersonalisatie);

Evenwichtsorgaan en oren: oorsuizen (tinnitus); overgevoeligheid voor licht, verergering van terugkerende huidaandoening gepaard gaande met schilferende, droge huiduitslag (psoriasis);

Geslachtsorganen: potentiestoornissen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Nooit zelf de dosering verlagen of de behandeling (tijdelijk) onderbreken! Zie ‘Als u stopt met het innemen van dit middel’.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 30°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket op de verpakking na “houdbaar t/m:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is metoprololsuccinaat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: siliciumdioxyde (E551), ethylcellulose, hydroxypropyl(methyl)cellulose (E463 en E464), mikrokristallijn cellulose, natriumstearylfumaraat, polyethyleenglycol, titaandioxide (E171) en paraffine (E905).

Selokeen ZOC 100 is een ronde, witte tablet met breukgleuf en merkteken A/mS.

De tabletten worden verpakt in tablettencontainers van 30 stuks.

In het register ingeschreven onder:

RVG 112532//12149 Selokeen ZOC 100, tabletten met gereguleerde afgifte 95 mg (Roemenië)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder/ompakker:

Euro Registratie Collectief b.v. Van der Giessenweg 5

2921 LP Krimpen a/d IJssel

Fabrikant:

AstraZeneca Pharmaceutical Production AB, Gärtunavägen, SE-151 85 Södertälje, Zweden of

AstraZeneca AB

Mariehemsvägen 8, SE-906 54 Umeå, Zweden of

Corden Pharma GmbH, Werk Plankstadt

Otto Hahn Strasse, D-68723 Plankstadt, Duitsland

Dit geneesmiddel wordt op de markt gebracht onder de volgende namen:

Roemenië: Betaloc ZOK 100 mg

Nederland: Selokeen ZOC 100

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012.

Euro Registratie Collectief b.v., 170412-0412

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.