Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks 35 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
M05BA07
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Aurobindo Pharma
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Muskel- und skelettsystem
Therapeutische groep Mittel zur behandlung von knochenerkrankungen
Farmacologische groep Mittel mit einfluss auf die knochenstruktur und die mineralisation
Chemische groep Bisphosphonate
Stof Risedronsäure

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Aurobindo Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks

Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks behoort tot de groep van niet-hormonale geneesmiddelen die bisfosfonaten genoemd worden, die worden gebruikt om botziekten te behandelen. Het geneesmiddel werkt rechtstreeks op uw botten om deze sterker te maken, zodat ze minder snel zullen breken.

Bot is levend weefsel. Oud bot wordt continu uit uw skelet verwijderd en vervangen door nieuw bot.

Postmenopauzale osteoporose is een aandoening die voorkomt bij vrouwen na de menopauze en waarbij botten zwakker en brozer worden en makkelijker kunnen breken na een val of overbelasting.

Osteoporose kan ook voorkomen bij mannen als gevolg van een aantal oorzaken, waaronder veroudering en/of een laag gehalte van het mannelijk hormoon, testosteron.

De wervels, de heup, en de pols zijn de botten die de grootste kans lopen om te breken, hoewel dit met elk bot in uw lichaam kan gebeuren. Door osteoporose veroorzaakte breuken kunnen ook leiden tot rugpijn, lengteverlies en een kromme rug. Veel patiënten met osteoporose hebben geen klachten en misschien weet u niet eens dat u het heeft gehad.

Waar wordt Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks voor gebruikt

De behandeling van osteoporose

 • bij vrouwen na de menopauze, ook bij ernstige osteoporose. Hierdoor vermindert het risico van rug- en heupfracturen.
 • bij mannen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6, (”Welke stoffen zitten er in dit middel?”)
 • Als uw arts u heeft verteld dat u een aandoening heeft die hypocalciëmie heet (een lage hoeveelheid calcium in het bloed).
 • Als u vermoedt dat u zwanger bent, al zwanger bent of zwanger wilt worden.
 • Als u borstvoeding geeft.
 • Als u ernstige nierproblemen heeft.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u niet langer dan 30 minuten overeind kunt blijven (zittend of staand).
 • Als u een gestoorde bot- en mineralenstofwisseling heeft (bijvoorbeeld een tekort aan vitamine D, hormoonafwijkingen van de bijschildklier, die beiden leiden tot een laag bloedcalciumgehalte).
 • Als u slokdarmklachten heeft of heeft gehad (de buis die uw mond met uw maag verbindt). Bijvoorbeeld als u pijn of moeite heeft of heeft gehad met het doorslikken van voedsel of als uw arts u eerder heeft verteld dat u een Barrett slokdarm heeft (een aandoening van het onderste deel van de slokdarm waarbij het slijmvlies is veranderd).
 • Als uw dokter u heeft verteld dat u dat u bepaalde suikers niet verdraagt (zoals lactose).
 • Als u pijn, zwelling of gevoelloosheid hebt of heeft gehad aan de kaak of een ‘zwaar gevoel van de kaak’ of het loslaten van een tand.
 • Als u onder tandheelkundige behandeling bent of tandchirurgie moet ondergaan, vertel uw tandarts dat u wordt behandeld met Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks.

Uw arts zal u adviseren wat u moet doen als u Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks gebruikt bij één van de bovenstaande situaties.

Kinderen en jongvolwassenen: Natriumrisedronaat wordt niet aanbevolen voor het gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar vanwege onvoldoende gegevens over veiligheid en werkzaamheid (zie ook rubriek 5.1)

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Geneesmiddelen met één van de volgende bestanddelen verminderen de werking van Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks als u ze gelijktijdig inneemt:

 • calcium
 • magnesium
 • aluminium (bijvoorbeeld in sommige combinaties voor spijsverteringsstoornissen)
 • ijzer.

Neem deze middelen minstens 30 minuten na uw Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks tablet in.

Gebruikt u naast Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Het is heel belangrijk dat u Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks NIET inneemt met voedsel of drank (afgezien van gewoon water), zodat het goed kan werken. Met name zuivelproducten (zoals melk) mogen NIET worden ingenomen rond het tijdstip van inname van de tablet, aangezien zuivelproducten calcium bevatten (zie rubriek 2 ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).

Neem voedsel of drank (afgezien van gewoon water) minstens 30 minuten na uw Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks tablet.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks NIET wanneer vermoedt dat u zwanger bent, al zwanger bent of zwanger wilt worden (zie rubriek 2 ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’). Het mogelijke risico van het gebruik van natriumrisedronaat (de werkzame stof in Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks) voor zwangere vrouwen is onbekend.

Gebruik Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks NIET wanneer u borstvoeding geeft (zie rubriek 2 ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’).

Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks mag alleen gebruikt worden voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen en mannen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Van Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks zijn geen effecten bekend op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Natriumrisedronaat Aurobindo bevat lactoseNatriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks bevat een kleine hoeveelheid lactose (zie rubriek 2 ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’).

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruikelijke dosering:

Neem ÉÉN tablet Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks (35 mg natriumrisedronaat) eenmaal per week.

Kies een dag van de week die het best binnen uw schema past. Neem de tablet iedere week op uw gekozen dag.

Voor uw gemak, zodat u uw tablet op de juiste dag per week, is er een functie die bij de Risedronaat Aurobindo Wekelijks pack.

WANNEER moet u Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks tablet innemen

Neem uw Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks tablet minstens 30 minuten voor het eerste eten, drinken (afgezien van gewoon water) of andere geneesmiddel van de dag.

HOE moet u het Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks tablet innemen

 • Neem de tablet terwijl u rechtop zit of staat, zodat u geen brandend maagzuur krijgt.
 • Slik de tablet door met tenminste één vol glas (120 ml) gewoon water.
 • Slik de tablet in zijn geheel door. De tablet mag niet opgezogen of gekauwd worden.
 • Ga niet liggen gedurende 30 minuten na het innemen van de tablet.

Uw arts zal u vertellen of u calcium- en vitaminesupplementen nodig heeft als u dit niet voldoende in uw dagelijkse voedsel neemt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u of iemand anders per ongeluk meer Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks heeft ingenomen dan voorgeschreven, drink een vol glas melk en neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als u bent vergeten uw tablet in te nemen op uw gekozen dag, neem het dan op de dag dat u dit ontdekt. Daarna neemt u weer eenmaal per week een tablet in op de dag dat u die normaal gesproken zou innemen.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Als u stopt met de behandeling, kunt u botmassa beginnen te verliezen. Bespreek dit met uw arts voordat u overweegt om de behandeling te staken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de inname van Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks en neem onmiddellijk contact met uw arts op als u een van de volgende bijwerkingen ervaart:

 • Klachten van een ernstige allergische reacties zoals:
  • Zwelling van het gezicht, tong of keel
  • Problemen met slikken
  • Netelroos en moeilijkheden met ademhalen
 • Ernstige huidreacties, zoals blaarvorming van de huid.

Licht uw arts meteen in als u de volgende bijwerkingen ervaart:

 • Oogontsteking, gewoonlijk met pijn, roodheid en lichtgevoeligheid.
 • Botnecrose van de kaak (osteonecrose) samen met vertraagde genezing en infectie, vaak na het trekken van een tand (zie rubriek 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).
 • Klachten aan de slokdarm zoals pijn bij het slikken, moeite met slikken, pijn op de borst of brandend maagzuur of toegenomen brandend maagzuur.

In klinische studies zijn echter andere bijwerkingen gevonden die meestal mild waren, zodat de patiënt zijn/haar tabletten gewoon kon blijven innemen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10 maar meer dan 1 op de 100 patiënten)

 • Spijsverteringsstoornis, misselijkheid, maagpijn, maagkrampen of een akelig gevoel in de maag, obstipatie, een ‘vol’ gevoel, een opgeblazen gevoel, diarree.
 • Pijn in uw botten, spieren of gewrichten.
 • Hoofdpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 100 maar meer dan 1 op de 1000 patiënten)

 • Ontsteking van of zweer in de slokdarm (de buis die uw mond met uw maag verbindt) en daardoor problemen en pijn bij het slikken (zie rubriek 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”), ontsteking van de maag en de twaalfvingerige darm (de darm die vanuit de maag loopt).
 • Ontsteking van het gekleurde deel van het oog (de iris) (rode, pijnlijke ogen met mogelijke verandering van het gezichtsvermogen).

Zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 1000 patiënten)

 • Ontsteking van de tong (rood, gezwollen, mogelijk pijnlijk), vernauwing van de slokdarm (de buis die uw mond met uw maag verbindt).
 • Er zijn abnormale levertesten gemeld. Deze zijn alleen waar te nemen door middel van een bloedtest.

Tijdens post-marketing ervaringen zijn de volgende bijwerkingen gemeld (onbekende frequentie);

 • Haaruitval
 • Lever stoornissen, sommige meldingen waren ernstig

Heel sporadisch kan aan het begin van de behandeling het bloedcalcium- en fosfaatgehalte dalen. Dit zijn meestal kleine wijzigingen die geen symptomen veroorzaken.

In zeldzame gevallen kan een ongebruikelijke fractuur van het dijbeen optreden, met name bij patiënten die langdurig voor osteoporose behandeld worden. Als u last krijgt van pijn, zwakte of ongemak in uw dij, heup of lies, overleg dan met uw arts, want dit kan een eerste aanwijzing zijn voor een mogelijke botbreuk aan het dijbeen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen u die niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is natriumrisedronaat. Elke filmomhulde tablet bevat 35 mg natriumrisedronaat.
 • De andere stoffen in dit middel zijn Tabletkern: lactosemonohydraat, crospovidone, hydroxy propyl cellulose, magnesiumstearaat en microkristallijne cellulose. Tabletomhulling: Hypromellose, titaandioxide (E171), macrogol 400, hydroxy propyl cellulose, ijzeroxidegeel (E172), macrogol 8000, rood ijzeroxide (E172) en colloïdaal siliciumdioxide.

Hoe ziet Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Filmomhulde tablet.

Licht oranje gekleurd, cirkelvormige filmomhulde dubbelbolle tabletten met de opdruk 'F27' aan de ene kant en glad aan de andere kant.

Doorzichtige PVC/PE/PVdC/aluminium blisterverpakking in een kartonnen doosje, Verpakkingen met1, 2, 4, 10, 12 of 16 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

Aurobindo Pharma B.V

Molenvliet 103, 3335LH Zwijndrecht

Nederland

Fabrikant:

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

In het register ingeschreven onder  
Natriumrisedronaat Aurobindo Wekelijks 35 mg, filmomhulde tabletten RVG 106809

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Frankrijk RISEDRONATE AUROBINDO 35 mg comprimé pelliculé
Duitsland Risedronat Aurobindo 35 mg Filmtabletten
Ierland Risedronate Aurobindo 35 mg film-coated tablets
Italië Risedronato Aurobindo 35 mg compresse rivestite con film
Malta Risedronate Aurobindo 35 mg film-coated tablets
Roemenië Risedronat Aurobindo 35 mg comprimate filmate
Spanje Risedronat Aurobindo 35 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Nederland Natriumrisedronaat Aurobindo 35 mg, filmomhulde tabletten
Verenigd Koninkrijk Risedronate sodium 35 mg film-coated tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.