Natriumrisedronaat Jenson wekelijks 35 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
M05BA07
Medikamio Hero Image

Jenson Pharmaceutical

Stof
Risedroninezuur
Verdovend Psychotrope
Nee Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen die botstructuur en mineralisatie beïnvloeden

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Jenson Pharmaceutical

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Natriumrisedronaat Jenson wekelijks 35 mg?

Risedronaat behoort tot de groep van niet-hormonale geneesmiddelen die bisfosfonaten genoemd worden. Deze worden gebruikt om botziekten te behandelen. Het geneesmiddel werkt rechtstreeks op uw botten om deze sterker te maken, zodat ze minder snel zullen breken.

Bot is levend weefsel. Oud bot wordt continu uit uw skelet verwijderd en vervangen door nieuw bot. Postmenopauzale botontkalking (osteoporose) is een aandoening die voorkomt bij vrouwen na de overgang (menopauze) en waarbij botten zwakker en brozer worden en makkelijker kunnen breken na een val of overbelasting.

Botontkalking kan ook voorkomen bij mannen als gevolg van een aantal oorzaken, waaronder veroudering en/of een laag gehalte van het mannelijk hormoon, testosteron.

De wervels, de heup, en de pols zijn de botten die de grootste kans lopen om te breken, hoewel dit met elk bot in uw lichaam kan gebeuren. Door botontkalking veroorzaakte breuken kunnen ook leiden tot rugpijn, lengteverlies en een kromme rug. Veel patiënten met botontkalking hebben geen klachten en misschien weet u niet eens dat u het heeft.

Waar wordt Natriumrisedronaat Jenson wekelijks 35 mg voor gebruikt

De behandeling van osteoporose:

 • bij vrouwen na de menopauze, ook bij ernstige osteoporose. Het vermindert het risico van rug- en heupfracturen
 • bij mannen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Uw arts heeft u verteld dat u een aandoening heeft die hypocalciëmie heet (een lage hoeveelheid calcium in het bloed).
 • U vermoedt dat u zwanger bent, u bent al zwanger of u wilt zwanger worden.

BIJSLUITER

Natriumrisedronaat Jenson wekelijks 35 mg, filmomhulde tabletten RVG 106330 Versie juni 2013

 • U geeft borstvoeding.
 • U heeft ernstige nierproblemen.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts voordat u dit middel gebruikt.

 • wanneer u niet langer dan 30 minuten overeind kunt blijven (zittend of staand);
 • wanneer u een gestoorde bot- en mineralenstofwisseling heeft (bijvoorbeeld een tekort aan vitamine D, hormoonafwijkingen van de bijschildklier, die beiden leiden tot een laag bloedcalciumgehalte);
 • wanneer u slokdarmklachten heeft of heeft gehad (de buis die uw mond met uw maag verbindt). Bijvoorbeeld wanneer u pijn of moeite heeft of heeft gehad met het doorslikken van voedsel of als uw arts u eerder heeft verteld dat u een Barrett slokdarm heeft (een aandoening van het onderste deel van de slokdarm waarbij het slijmvlies is veranderd);
 • wanneer u pijn, zwelling of gevoelloosheid heeft of heeft gehad aan uw tandvlees en of kaak, een ‘zwaar gevoel van de kaak’ heeft of een tand bent verloren;
 • wanneer u onder tandheelkundige behandeling bent of tandchirurgie moet ondergaan. Vertel uw tandarts dat u wordt behandeld met risedronaat.

Uw arts zal u adviseren wat u moet doen als u risedronaat gebruikt bij één van de bovenstaande situaties.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Natriumrisedronaat wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 18 jaar vanwege onvoldoende gegevens over de werkzaamheid en veiligheid bij deze groep.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Geneesmiddelen met één van de volgende bestanddelen verminderen de werking van risedronaat als u ze gelijktijdig inneemt:

 • calcium;
 • magnesium;
 • aluminium (bijvoorbeeld in sommige combinaties voor spijsverteringsstoornissen);
 • ijzer.

Neem deze middelen minstens 30 minuten na uw risedronaat tablet in.

Gebruikt u naast risedronaat nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Het is heel belangrijk dat u risedronaat NIET inneemt met voedsel of drank (behalve gewoon water), zodat het goed kan werken. Met name zuivelproducten (zoals melk) mogen niet worden ingenomen rond het tijdstip van inname van de tablet, omdat zuivelproducten calcium bevatten (zie punt 2 ‘Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?’).

Neem voedsel of drank (behalve gewoon water) minstens 30 minuten na uw risedronaat tablet.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

Gebruik risedronaat NIET wanneer u mogelijk zwanger bent, al zwanger bent of zwanger wilt worden (zie punt 2 ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’). Het mogelijke risico van het gebruik van natriumrisedronaat voor zwangere vrouwen is onbekend.

Borstvoeding

BIJSLUITER

Natriumrisedronaat Jenson wekelijks 35 mg, filmomhulde tabletten RVG 106330 Versie juni 2013

Gebruik risedronaat NIET wanneer u borstvoeding geeft (zie punt 2 ‘Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?’).

Risedronaat dient uitsluitend te worden gebruikt door vrouwen na de overgang en door mannen.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Van risedronaat zijn geen effecten bekend op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Natriumrisedronaat Jenson wekelijks bevat polydextrose (wat glucose en sorbitol bevat)

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

Dosering

De gebruikelijke dosering is één tablet Natriumrisedronaat Jenson wekelijks 35 mg eenmaal per week.

Kies een dag van de week die het best binnen uw schema past. Neem de tablet iedere week op uw gekozen dag.

Wanneer moet u Natriumrisedronaat Jenson wekelijks 35 mg innemen?

Neem uw risedronaat tablet minstens 30 minuten voor het eerste eten, drinken (behalve gewoon water) of een ander geneesmiddel van de dag.

Hoe moet u het Natriumrisedronaat Jenson wekelijks 35 mg tablet innemen?

 • Neem de tablet in terwijl u rechtop zit of staat, zodat u geen brandend maagzuur krijgt.
 • Slik de tablet door met ten minste één glas gewoon water (ten minste 120 ml). Slik de tablet in zijn geheel door. De tablet mag niet opgezogen of gekauwd worden.
 • Ga niet liggen gedurende 30 minuten na het innemen van de tablet.

Uw arts zal u vertellen of u calcium- en vitaminesupplementen nodig heeft wanneer u dit niet voldoende met uw dagelijkse voedsel neemt.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u of iemand anders per ongeluk meer risedronaat heeft ingenomen dan voorgeschreven, drink dan een vol glas melk en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Na een forse overdosering kan het bloedcalciumgehalte dalen. Symptomen van een lage hoeveelheid calcium in het bloed zijn een prikkelend/stekend gevoel, vermoeidheid, angst en spierkrampen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Wanneer u bent vergeten uw tablet in te nemen op uw gekozen dag, neem het dan op de dag dat u dit ontdekt. Daarna neemt u weer eenmaal per week één tablet in op de dag dat u die normaal gesproken zou innemen.

Gebruik NIET twee tabletten op één dag om de vergeten tablet in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

BIJSLUITER

Natriumrisedronaat Jenson wekelijks 35 mg, filmomhulde tabletten RVG 106330 Versie juni 2013

Als u stopt met de behandeling, kunt u botmassa beginnen te verliezen. Bespreek dit met uw arts voordat u overweegt om de behandeling te staken.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de inname van Natriumrisedronaat Jenson wekelijks 35 mg en neem onmiddellijk contact met uw arts op wanneer u één van de volgende bijwerkingen ervaart:

 • Klachten van een ernstige allergische reactie zoals:
  • zwelling van het gezicht, tong of keel;
  • problemen met slikken;
  • netelroos en moeilijkheden met ademhalen.
 • Ernstige huidreacties, zoals blaarvorming van de huid.

Licht uw arts meteen in als u de volgende bijwerkingen ervaart:

 • Oogontsteking, gewoonlijk met pijn, roodheid en lichtgevoeligheid.
 • Botnecrose van de kaak (osteonecrose) samen met vertraagde genezing en infectie, vaak na het trekken van een tand (zie punt 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”).
 • Klachten aan de slokdarm, zoals pijn bij het slikken, moeite met slikken, pijn op de borst of brandend maagzuur of toegenomen brandend maagzuur.
 • In zeldzame gevallen kan een ongebruikelijke fractuur van het dijbeen optreden, met name bij patiënten die langdurig voor osteoporose behandeld worden. Als u last krijgt van pijn, zwakte of ongemak in uw dij, heup of lies, overleg dan met uw arts, want dit kan een eerste aanwijzing zijn voor een mogelijke botbreuk aan het dijbeen.

In klinische studies zijn echter andere bijwerkingen gevonden die meestal mild waren, zodat de patiënt zijn/haar tabletten gewoon kon blijven innemen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 10, maar bij meer dan 1 op de 100 gebruikers):

 • Spijsverteringsstoornis, misselijkheid, maagpijn, maagkrampen of een akelig gevoel in de maag, obstipatie, een ‘vol’ gevoel, een opgeblazen gevoel, diarree.
 • Pijn in uw botten, spieren of gewrichten.
 • Hoofdpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 100, maar bij meer dan 1 op de 1.000 gebruikers):

 • Ontsteking van of een zweer in de slokdarm (de buis die uw mond met uw maag verbindt) en daardoor problemen en pijn bij het slikken (zie punt 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”), ontsteking van de maag en de twaalfvingerige darm (de darm die vanuit de maag loopt).
 • Ontsteking van het gekleurde deel van het oog (de iris) (rode, pijnlijke ogen met mogelijke verandering van het gezichtsvermogen).

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij minder dan 1 op de 1.000, maar bij meer dan 1 op de 1.000 gebruikers):

 • Ontsteking van de tong (rood, gezwollen, mogelijk pijnlijk), vernauwing van de slokdarm (de buis die uw mond met uw maag verbindt).

BIJSLUITER

Natriumrisedronaat Jenson wekelijks 35 mg, filmomhulde tabletten RVG 106330 Versie juni 2013

 • Er zijn abnormale levertesten gemeld. Deze zijn alleen waar te nemen door middel van een bloedtest.
 • Allergische ontsteking van de kleine bloedvaatjes, die gekenmerkt wordt door voelbare rode vlekjes op de huid (leukocytoclastische vasculitis).
 • Heel sporadisch kan, aan het begin van de behandeling, het bloedcalcium- en fosfaatgehalte dalen. Dit zijn meestal kleine wijzigingen die geen symptomen veroorzaken.

Niet bekend (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden vastgesteld);

 • Haaruitval.
 • Leverfunctiestoornissen, in sommige gevallen ernstig.

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen zo niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is natriumrisedronaat. Elke filmomhulde tablet bevat 35 mg natriumrisedronaat, overeenkomend met 32,5 mg risedroninezuur.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: mannitol, cellulose (microkristallijn), crospovidon, silica colloïdaal watervrij en magnesiumstearaat. Filmomhulling: titaandioxide (E171), polydextrose (bevat glucose en sorbitol), hypromellose, macrogol 8000, triacetine, geel ijzeroxide (E172) en rood ijzeroxide (E172).

Hoe ziet Natriumrisedronaat Jenson wekelijks 35 mg eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Filmomhulde tablet.

Natriumrisedronaat Jenson wekelijks 35 mg, filmomhulde tablet is een lichtoranje filmomhulde tablet, rond, bolvormig en met afgeronde randen. De tablet heeft de inscriptie “M”op één zijde en “714” op de andere zijde.

Het is beschikbaar in blisterverpakkingen of tablettenflacons met 1, 2, 4, 10, 12, 16, 24 of 28 tabletten. Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Dit middel is ingeschreven in het register onder nummer RVG 106330.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning:

Jenson Pharmaceutical Services Limited

Carradine House, 237 Regents Park Road

BIJSLUITER

Natriumrisedronaat Jenson wekelijks 35 mg, filmomhulde tabletten RVG 106330 Versie juni 2013

London, Verenigd Koninkrijk

Fabrikant vrijgifte:

McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories, 35/36 Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Ierland.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Italië Risedronato Mylan Generics 35 mg compresse rivestite con film Nederland Natriumrisedronaat Jenson wekelijks 35 mg, filmomhulde tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.