Advertentie

Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Risedronaat behoort tot een groep van niet-hormonale geneesmiddelen die bisfosfonaten worden genoemd worden en die worden gebruikt om botziekten te behandelen. Het werkt rechtstreeks op uw botten om deze sterker te maken, zodat ze minder snel zullen breken.

Bot is levend weefsel. Oud bot wordt continu uit uw skelet verwijderd en vervangen door nieuw bot.

Postmenopauzale osteoporose is een aandoening die voorkomt bij vrouwen na de menopauze en waarbij botten zwakker en brozer worden en makkelijker kunnen breken na een val of overbelasting.

De wervels, de heup, en de pols zijn de botten die de grootste kans lopen om te breken, hoewel dit met elk bot in uw lichaam kan gebeuren. Door osteoporose veroorzaakte breuken kunnen ook leiden tot rugpijn, lengteverlies en een kromme rug. Veel patiënten met osteoporose hebben geen klachten en misschien weet u niet eens dat u het heeft gehad.

Waar wordt Risedronaatnatrium Teva voor gebruikt

De behandeling van osteoporose bij vrouwen na de menopauze.

RISEDRONAATNATRIUM 75 MG TEVA filmomhulde tabletten

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch bent voor natriumrisedronaat of één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als uw arts u heeft verteld dat u een aandoening heeft die hypocalciëmie heet (een lage hoeveelheid calcium in het bloed).
 • Als u vermoedt dat u zwanger bent, al zwanger bent of zwanger wilt worden.
 • Als u borstvoeding geeft.
 • Als u ernstige nierproblemen heeft.
 • als u niet langer dan 30 minuten overeind kunt blijven (zittend of staand).
 • als u een gestoorde bot- en mineralenstofwisseling heeft (bijvoorbeeld een tekort aan vitamine D, hormoonafwijkingen van de bijschildklier, die beide leiden tot een laag bloedcalciumgehalte).
 • als u slokdarmklachten heeft of heeft gehad (de buis die uw mond met uw maag verbindt). Bijvoorbeeld als u pijn of moeite heeft of heeft gehad met het doorslikken van voedsel of als uw arts u eerder heeft verteld is dat u een Barret slokdarm heeft (een aandoening van het onderste deel van de slokdarm waarbij het slijmvlies is veranderd).
 • als u pijn, zwelling of gevoelloosheid hebt of heeft gehad van de kaak of een ‘zwaar gevoel van de kaak’ of het loslaten van een tand.
 • als u een tandheelkundige behandeling of operatie moet ondergaan, vertel uw tandarts dan dat u wordt behandeld met Risedronaatnatrium Teva.

Uw arts zal u adviseren wat u moet doen als u Risedronaatnatrium Teva gebruikt bij één van de bovenstaande situaties.

Kinderen en jongeren

Risedronaatnatrium Teva wordt niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar vanwege onvoldoende gegevens over de veiligheid en werkzaamheid.

Geneesmiddelen met een van de volgende bestanddelen verminderen de werking van Risedronaatnatrium Teva als u ze gelijktijdig inneemt:

 • calcium
 • magnesium
 • aluminium (bijvoorbeeld in sommige combinaties voor spijsverteringsstoornissen)
 • ijzer

Wacht minimaal 30 minuten met het innemen van deze middelen na het innemen uw Risedronaatnatrium Teva tablet.

RISEDRONAATNATRIUM 75 MG TEVA filmomhulde tabletten

Gebruikt u naast Risedronaatnatrium Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Het is heel belangrijk dat u Risedronaatnatrium Teva NIET inneemt met voedsel of drank (afgezien van gewoon water), zodat het goed kan werken. Met name zuivelproducten (zoals melk) mogen NIET worden ingenomen rond het tijdstip van inname van de tablet, aangezien zuivelproducten calcium bevatten (zie rubriek 2 ”Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Neem geen voedsel of drank, afgezien van gewoon water, minstens 30 minuten na het innemen van uw Risedronaatnatrium Teva tablet.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik Risedronaatnatrium Teva NIET wanneer u vermoedt dat u zwanger bent, al zwanger bent of zwanger wilt worden (zie rubriek 2 “Gebruik Risedronaatnatrium Teva NIET”). Het mogelijke risico van het gebruik van natriumrisedronaat (de werkzame stof in Risedronaatnatrium Teva) voor zwangere vrouwen is onbekend.

Gebruik Risedronaatnatrium Teva NIET wanneer u borstvoeding geeft (zie rubriek 2 “Gebruik Risedronaatnatrium Teva NIET”).

Risedronaatnatrium Teva mag alleen gebruikt worden voor de behandeling van postmenopauzale vrouwen.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Van Risedronaatnatrium Teva zijn geen effecten bekend op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Dosering

Gebruik Risedronaatnatrium Teva altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Gebruikelijke dosering:

RISEDRONAATNATRIUM 75 MG TEVA filmomhulde tabletten

Risedronaatnatrium Teva tabletten moeten elke maand op DEZELFDE twee opeenvolgende dagen worden ingenomen, bijvoorbeeld op de 1e en 2e van de maand, of de 15e en 16e.

Kies TWEE opeenvolgende dagen die het best binnen uw schema passen om uw Risedronaatnatrium Teva in te nemen. Neem ÉÉN Risedronaatnatrium Teva tablet op de ochtend van uw eerst gekozen dag. Neem de TWEEDE tablet op de ochtend van de daarop volgende dag.

Herhaal elke maand op dezelfde twee opeenvolgende data. Om u te helpen herinneren wanneer u uw volgende tabletten moet innemen, kunt u uw kalender alvast markeren met een pen of stickers. U kunt ook de datum op de speciaal daarvoor bestemde ruimte op de verpakking schrijven.

WANNEER moet u de Risedronaatnatrium Teva filmomhulde tablet innemen

Neem uw Risedronaatnatrium Teva tablet ten minste 30 minuten voor het eerste eten, drinken (afgezien van gewoon water) of andere geneesmiddel van de dag.

HOE moet u de Risedronaatnatrium Teva filmomhulde tablet innemen

 • Neem de tablet terwijl u rechtop zit of staat, zodat u geen brandend maagzuur krijgt.
 • Slik de tablet door met ten minste één glas (120 ml) gewoon water. Neem uw tablet niet in met mineraal water of ander drinken dan gewoon water.
 • Slik de tablet in zijn geheel door. De tablet mag niet opgezogen of gekauwd worden.
 • Ga niet liggen gedurende 30 minuten na het innemen van de tablet.

Uw arts zal u vertellen of u calcium- en vitaminesupplementen nodig heeft als u dit niet voldoende via uw dagelijkse voedsel neemt.

Als u of iemand anders per ongeluk meer Risedronaatnatrium Teva filmomhulde tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven, drink een vol glas melk en neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

U bent vergeten Wanneer Wat moet u doen
1e en 2e tablet Volgende maandelijkse dosis is Neem 1ste tablet de volgende
  over meer dan 7 dagen morgen en 2de tablet de ochtend
    van de daaropvolgende dag
  Volgende maandelijkse dosis is Neem de tabletten die u bent
  binnen 7 dagen vergeten niet in
Alleen 2e tablet Volgende maandelijkse dosis is Neem de 2de tablet de volgende
  over meer dan 7 dagen morgen
  Volgende maandelijkse dosis is Neem de tablet die u bent vergeten
  binnen 7 dagen niet in
Neem de volgende maand de tabletten weer zoals gewoonlijk.  
    rvg 106825 PIL 0513.10v.ES

RISEDRONAATNATRIUM 75 MG TEVA filmomhulde tabletten

In ieder geval:

 • Als u bent vergeten uw tablet ’s ochtends in te nemen, neem deze dan NIET later op de dag in.
 • Neem NIET 3 tabletten in dezelfde week.

Als u STOPT met het innemen van dit middel

Als u stopt met de behandeling, kunt u botmassa beginnen te verliezen. Bespreek dit met uw arts voordat u overweegt om de behandeling te stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Risedronaatnatrium Teva bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Stop de inname van Risedronaatnatrium Teva en neem onmiddellijk contact met uw arts op als u een van de volgende bijwerkingen ervaart:

 • Klachten van een ernstige allergische reacties zoals: o Zwelling van het gezicht, tong of keel o Problemen met slikken o Netelroos en moeilijkheden met ademhalen
 • Ernstige huidreacties, zoals blaarvorming van de huid.

Licht uw arts meteen in als u de volgende bijwerkingen ervaart:

 • Oogontsteking, gewoonlijk met pijn, roodheid en lichtgevoeligheid
 • Botnecrose van de kaak (osteonecrose) samen met vertraagde genezing en infectie, vaak na het trekken van een tand (zie rubriek 2: ”Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?“)
 • Klachten aan de slokdarm zoals pijn bij het slikken, moeite met slikken, pijn op de borst of brandend maagzuur of toegenomen brandend maagzuur.

In klinische studies zijn echter andere bijwerkingen gevonden die meestal mild waren, zodat de patiënt zijn/haar tabletten gewoon kon blijven innemen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 10 maar meer dan 1 op de 100 patiënten)

 • Spijsverteringsstoornis, misselijkheid, maagpijn, maagkrampen of een akelig gevoel in de maag, obstipatie, ‘vol’ gevoel, opgeblazen gevoel, diarree
 • Pijn in uw botten, spieren of gewrichten
 • Hoofdpijn.

Soms voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 100 maar meer dan 1 op de 1000 patiënten)

RISEDRONAATNATRIUM 75 MG TEVA filmomhulde tabletten

 • Ontsteking van of zweer in de slokdarm (de buis die uw mond met uw maag verbindt) en daardoor problemen en pijn bij het slikken (zie rubriek 2: ”Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u extra voorzichtig zijn?”), ontsteking van de maag en de twaalfvingerige darm (de darm die vanuit de maag loopt).
 • Ontsteking van het gekleurde deel van het oog (de iris) (rode, pijnlijke ogen met mogelijke verandering van het gezichtsvermogen).
 • Griep en griepachtige symptomen (binnen 5 dagen na de eerste dosis).

Zelden voorkomende bijwerkingen (minder dan 1 op de 1000 patiënten)

 • Ontsteking van de tong (rood, gezwollen, mogelijk pijnlijk), vernauwing van de slokdarm (de buis die uw mond met uw maag verbindt).
 • Er zijn abnormale levertesten gemeld. Deze zijn alleen waar te nemen door middel van een bloedtest.

Tijdens post-marketing ervaringen zijn de volgende bijwerkingen gemeld (onbekende frequentie);

 • Haaruitval, huiduitslag
 • Lever stoornissen, sommige meldingen waren ernstig

Ongewone breuken van het dijbeen voornamelijk bij patiënten met osteoporose die een langetermijnbehandeling krijgen kunnen zelden voorkomen. Raadpleeg uw arts als u pijn, zwakte of ongemak ervaart in uw dijbeen, heup of lende omdat dit een vroegtijdig teken kan zijn van een mogelijke breuk in het dijbeen.

Heel sporadisch kan aan het begin van de behandeling het calcium- en fosfaatgehalte in het bloed dalen. Dit zijn meestal kleine veranderingen die geen klachten veroorzaken.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
 • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

RISEDRONAATNATRIUM 75 MG TEVA filmomhulde tabletten

 • De werkzame stof in dit middel is natriumrisedronaat. Elke filmomhulde tablet bevat 75 mg natriumrisedronaat, overeenkomend met 69,6 mg risedroninezuur.
 • De andere stoffen in dit middel zijn lactosemonohydraat, maïszetmeel, gepregelatineerd zetmeel (maïs), colloïdaal silica anhydraat, natriumstearylfumaraat,en magnesiumstearaat in de tabletkern, en Opadry Pink 03B34103 bevattende hypromellose 6 cP, titaniumdioxide (E171), macrogol 400 en rood ijzeroxide (E172) in de filmomhulling.
 • Filmomhulde tablet
 • Roze, ronde, biconvexe, filmomhulde tablet bedrukt met “R 75” aan de ene zijde en glad aan de andere kant.
 • De filmomhulde tabletten worden geleverd in blistersverpakkingen van 2, 4, 6, 8 of 12 filmomhulde tabletten. Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland Swensweg 5 2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

TEVA Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p. 305

747 70 0pava, Komárov Tsjechië

TEVA Pharmaceutical Works Pallagi ùt 13

4042 Debrecen Hongarije

TEVA Santé SA

Rue Bellocier

89100 Sens

Frankrijk

TEVA UK Ltd.

Brampton Road, Hampden Park

Eastbourne

East Sussex, BN22 9AG

RISEDRONAATNATRIUM 75 MG TEVA filmomhulde tabletten

Verenigd Koninkrijk

Teva Pharma, S.L.U,

C/ Anabel segura 11, Edificio Albatros B, 1ª planta, Alcobendas 28108 Madrid

Spanje

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

D-89143 Blaubeuren

Duitsland

In het register ingeschreven onder

RVG 106825

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken Risedronatnatrium "TEVA"
België Risedronate Teva 75 mg filmomhulde tabletten
Duitsland Risedronsäure-ratiopharm® 75 mg
Griekenland Risedronate Teva 75 mg
  Επικαλυμμέναμελεπτόυμένιοδισκία
Spanje Risedronato Teva 75 mg comprimidos
  recubiertos con película EFG
Frankrijk Risedronate Teva 75 mg, comprimé pelliculé
Italië Risedronato Teva Pharma
Luxemburg Risedronate Teva 75 mg comprimés pelliculés
Nederland Risedronaatnatrium 75 mg Teva, filmomhulde
  tabletten
Verenigd Koninkrijk Risedronate sodium 75 mg Film-Coated Tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2013.

0513.10v.ES

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK