Oxybutynine HCl 5 mg PCH, tabletten | Nederland

Oxybutynine HCl 5 mg PCH, tabletten

Producent: Pharmachemie

Stof(fen)
Oxybutynine
Verdovend
Nee
Toelating Nederland
Farmacologische groep Urologische

Alles om te weten

Vergunninghouder

Pharmachemie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Oxybutynine HCl PCH behoort tot een groep spasmeverlichtende middelen (een zogenaamd spasmolyticum).

Oxybutynine HCl PCH werkt door het verminderen van de spierspasmen van de blaas. Het zijn deze spasmen die het gevoel veroorzaken dat men regelmatig moet urineren, dat vervolgens kan leiden tot onwillekeurig urineverlies. Oxybutynine HCl PCH ontspant de blaasspier, zodat de blaas meer urine kan vasthouden en de frequente drang tot urineren vermindert.

Oxybutynine HCl PCH kan door de arts worden voorgeschreven voor het behandelen van het onwillekeurig urineverlies als gevolg van een instabiele of overactieve blaas. Met andere woorden, wanneer het niet mogelijk is de drang tot urineren en de frequente behoefte normaal te urineren onder controle te houden.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

rvg 104948-9 PIL 0709.4v.AK

OXYBUTYNINE HCl 2,5 MG PCH

OXYBUTYNINE HCl 5 MG PCH

tabletten

Neem Oxybutynine HCl 2,5 mg/5 mg PCH tabletten niet:

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor oxybutyninehydrochloride of voor één van de andere bestanddelen in de tabletten.
 • als u een oogaandoening hebt met verhoogde druk in de oogbol (nauwe-hoek-glaucoom) of een ondiepe anterieure oogkamer.
 • als u een neiging hebt tot spierzwakte (myasthenia gravis).
 • als u constrictie van het maagdarmkanaal, trage stoelgang of constipatie hebt als gevolg van het volledig ontbreken van darmperistaltiek (paralytische ileus) of als gevolg van zwakte van de darmspieren (intestinale atonie).
 • als u problemen hebt met het urineren als gevolg van obstructie van de urineweg of als gevolg van vergroting van de prostaat (prostaathypertrofie).
 • als u ernstige ontsteking van de dikke darm hebt die gepaard gaat met zweren (ernstige colitis ulcerosa).
 • als u een acute ontsteking van de wand van de dikke darm hebt met dilatatie en zweervorming in het slijmvlies (toxisch megacolon).

Wees extra voorzichtig met Oxybutynine HCl 2,5 mg/5 mg PCH tabletten:

 • bij verzwakte bejaarden omdat er een sterkere gevoeligheid kan zijn voor de effecten van oxybutynine.
 • als u lijdt aan bepaalde zenuwziekten (autonome neuropathie), verminderde lever- of nierfunctie, een scheur van het diafragma met terugstromend maagzuur (hiatushernia met refluxoesofagitis) of andere ernstige gastro-intestinale stoornissen.
 • wanneer u de symptomen hebt van een overactieve schildklier (hyperthyreoïdie), cardiovasculaire ziekten, hartfalen, hartritmestoornissen, verhoogde bloeddruk (hypertensie) en vergrote prostaat (prostaathypertrofie), kunnen deze symptomen worden geïntensiveerd door het gebruik van oxybutynine.
 • in het geval van behandeling van patiënten die onderworpen worden aan een hoge omgevingstemperatuur of in gevallen van koorts, bestaat het risico van sterk verhoogde lichaamstemperatuur (hyperpyrexie) als gevolg van een vermindering van zweetproductie als gevolg van het gebruik van oxybutynine.
 • doordat oxybutynine een droge mond kan veroorzaken. In gevallen van langdurig gebruik kan dit leiden tot een verhoogd risico van de ontwikkeling van gaten in het gebit (cariës) of tot afwijkingen in de tandzakken (de overgang tussen tand en tandvlees), orale candida (een schimmelinfectie) in de mondholte of algemeen ongemak veroorzaakt door de verminderde speekselvorming. Zorgvuldige mondhygiëne is noodzakelijk.
 • in het geval van een urineweginfectie tijdens de behandeling dient een adequate behandeling met antibiotica te worden gestart.
 • wanneer u lijdt aan frequente urinelozing (pollakisurie), overdag of ‘s nachts (nycturie), veroorzaakt door een hart- of nierziekte.

Wanneer een van de bovengenoemde waarschuwingen betrekking op u heeft, of in het verleden van toepassing is geweest, vraag uw arts dan om advies. Oxybutynine dient niet gebruikt te worden bij kinderen onder de leeftijd van 5 jaar.

rvg 104948-9 PIL 0709.4v.AK

OXYBUTYNINE HCl 2,5 MG PCH

OXYBUTYNINE HCl 5 MG PCH

tabletten

Inname van Oxybutynine HCl 2,5 mg/5 mg PCH tabletten in combinatie met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Een interactie met andere geneesmiddelen kan optreden wanneer oxybutynine met de volgende geneesmiddelen wordt gebruikt:

 • Het effect kan worden versterkt door toediening van andere anticholinerge middelen (een groep geneesmiddelen waartoe oxybutynine behoort) of atropine en andere parasympathicolytische middelen (onder andere geneesmiddelen in oogdruppels voor het verwijden van de pupillen)
 • Door het verminderen van de motiliteit van het maagdarmkanaal, kan oxybutynine de opname van andere geneesmiddelen in het bloed beïnvloeden.
 • Anticholinergica en fenothiazinen (geneesmiddelen voor psychische stoornissen), amantadine (geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson), butyrofenonen (geneesmiddelen voor psychische stoornissen), levodopa (geneesmiddel voor de ziekte van Parkinson), digitalis (geneesmiddel voor hartfalen), kinidine (geneesmiddel voor hartritmestoornissen) en tricyclische antidepressiva (geneesmiddelen voor ernstige depressie). Men dient voorzichtig te zijn in gevallen van gelijktijdig gebruik van deze middelen met oxybutynine.
 • Bepaalde antischimmelmiddelen (antimycotica) zoals bijv. ketoconazol of itraconazol en macrolide-antibiotica, bijv. erytromycine. Het effect van oxybutynine kan toenemen.
 • Middelen voor misselijkheid (metoclopramide en domperidon); het effect van oxybutynine kan door deze middelen worden verminderd.

In dit deel worden geneesmiddelen aangegeven met de naam van het werkzame bestanddeel of de groep waartoe het bestanddeel behoort. U kent een geneesmiddel gewoonlijk bij de handelsnaam. Controleer daarom de verpakking of de bijsluiter van het door u gebruikte geneesmiddel om vast te stellen welke bestanddelen aanwezig zijn, of vraag uw arts of apotheker om advies.

Zwangerschap en borstvoeding:

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Zwangerschap

Neem tijdens zwangerschap het product alleen na overleg met uw arts. Oxybutynine kan alleen tijdens zwangerschap worden gebruikt wanneer het verwachte positieve effect groter is dan de risico’s van behandeling.

Borstvoeding

Oxybutynine wordt bij dieren (ratten) uitgescheiden in de moedermelk. Het is niet bekend of het werkzame bestanddeel bij mensen in de moedermelk wordt uitgescheiden. Oxybutynine kan tijdens het geven van borstvoeding alleen onder toezicht van uw arts worden gebruikt, wanneer het verwachte positieve effect groter is dan de risico’s van behandeling.

rvg 104948-9 PIL 0709.4v.AK

OXYBUTYNINE HCl 2,5 MG PCH

OXYBUTYNINE HCl 5 MG PCH

tabletten

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Oxybutynine HCl PCH kan slaperigheid, duizeligheid en wazig zien veroorzaken, met name in combinatie met alcohol. U dient hiermee rekening te houden bij het besturen van voertuigen of het bedienen van machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Oxybutynine HCl 2,5 mg/5 mg PCH tabletten

Dit geneesmiddel bevat lactose.

Als uw arts u heeft verteld dat u een intolerantie hebt voor sommige suikers, neem dan contact op met uw arts alvorens dit geneesmiddel in te nemen.

Volwassenen

Volg nauwgezet het advies van uw arts. De dosering zal over het algemeen beginnen met driemaal daags één Oxybutynine HCl 2,5 mg PCH tablet, om later te worden verhoogd tot een dosering tussen 10 en 15 mg per dag, mogelijk tot een maximum van 20 mg, te nemen in 2 tot 3 (maximaal 4) doses.

Bejaarden

De dosis dient voor elke patiënt individueel te worden bepaald door te starten met een aanvangsdosis van tweemaal daags 2,5 mg. Vervolgens dient de laagst mogelijke effectieve dosis te worden gekozen.

Kinderen van 5 jaar en ouder

De aanvangsdosis is tweemaal daags 2,5 mg.

De maximale aan lichaamsgewicht aangepaste dosis (0,3-0,4 mg/kg per dag) wordt in de onderstaande tabel aangegeven:

Leeftijd Dosering
5 – 9 jaar driemaal daags 2,5 mg
9 – 12 jaar tweemaal daags 5 mg
ouder dan 12 jaar driemaal daags 5 mg

Wanneer u van mening bent dat de effecten van oxybutyninehydrochloride te sterk of te zwak zijn, vraag dan uw arts of apotheker om advies. Oxybutynine dient niet gebruikt te worden bij kinderen onder de leeftijd van 5 jaar.

Inname van Oxybutynine HCl 2,5 mg/5 mg PCH, tabletten

Uw arts zal u vertellen hoe lang Oxybutynine HCl PCH moet worden gebruikt. Het is raadzaam dat het effect na 4 tot 6 weken opnieuw wordt beoordeeld omdat de normale functie van de blaas mogelijk is hersteld.

Inname van Oxybutynine HCl PCH met voedsel of drank

rvg 104948-9 PIL 0709.4v.AK

OXYBUTYNINE HCl 2,5 MG PCH

OXYBUTYNINE HCl 5 MG PCH

tabletten

De tabletten dienen op een lege maag met veel water te worden genomen. Bij maagirritatie kunnen de tabletten tijdens een maaltijd of met wat melk worden ingenomen.

Wat u moet doen als u meer van Oxybutynine HCl 2,5 mg/5 mg PCH, tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker als u meer Oxybutynine HCl PCH heeft ingenomen dan u zou mogen.

In gevallen van overdosis treden de bijwerkingen in toenemende mate op.

Symptomen omvatten:

 • Rusteloosheid, agitatie.
 • Psychische stoornissen,
 • Roodheid van de (gezichts-) huid,
 • Daling in de bloeddruk,
 • Stoornissen in de bloedsomloop en de luchtwegen,
 • Paralyse
 • Verlies van bewustzijn.

U moet onmiddellijk uw arts raadplegen.

De behandeling bestaat uit onmiddellijke maagspoeling en, afhankelijk van de ernst van het klinische beeld, verdere behandeling in het ziekenhuis.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Oxybutynine HCl 2,5 mg/5 mg PCH, tabletten in te nemen

Wanneer u per ongeluk een dosis vergeet, neem hem dan zodra u eraan denkt, tenzij het volgens de instructies bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem in dat geval de dosis als normaal conform de instructies.

Neem nooit een dubbele dosis Oxybutynine HCl PCH om de vergeten dosis in te halen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Oxybutynine HCl PCH bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. Hieronder wordt een lijst met bijwerkingen gegeven.

De volgende bijwerkingen kunnen tijdens gebruik van oxybutynine optreden:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen (≥1/10):

Droge mond.

Vaak voorkomende bijwerkingen (≥1/100, <1/10):

rvg 104948-9 PIL 0709.4v.AK

OXYBUTYNINE HCl 2,5 MG PCH

OXYBUTYNINE HCl 5 MG PCH

tabletten

Wazig zien, verwijding van de pupillen (mydriasis), rood aanlopen van het gezicht, constipatie, misselijkheid, onaangenaam gevoel/pijn in de buik, duizeligheid, slaperigheid.

Soms voorkomende bijwerkingen (≥1/1000, <1/100):

Hallucinaties, angst, rusteloosheid, disoriëntatie, verwardheid, hoofdpijn, verminderde traanafscheiding /droge ogen, gebrek aan eetlust (anorexia), diarree, braken, verminderd zweten/droge huid, problemen met urineren, vermoeidheid.

Zelden voorkomende bijwerkingen (≥1/10.000, <1/1.000)

Paranoia, versnelde hartslag (tachycardie), hartritmestoornissen (palpitaties, aritmie), huidreacties inclusief uitslag, problemen met in de blaas achterblijvende urine als gevolg van verstoorde blaaslediging.

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen (≥1/10.000)

Impotentie, convulsies (kinderen kunnen gevoeliger zijn voor dit type bijwerking), verhoogde druk in de oogbol (nauwe-hoek-glaucoom), herhaalde episodes van voorbijgaande jeukende oedeem van de huid en/of slijmvliezen (angio-oedeem), fotosensitiviteit, hitteberoerte.

Het ondervinden van de bovengenoemde bijwerkingen kan worden verminderd door het toedienen van een lagere dosis oxybutyninehydrochloride.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Bewaren beneden 25°C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
 • Oxybutynine HCl 2,5/5 mg PCH, tabletten buiten het bereik en zicht van kinderen bewaren.
 • Gebruik Oxybutynine HCl PCH niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de buitenverpakking na “niet gebruiken na” en op de blisterstrips na de term “Exp.” (maand en jaar) De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
 • Lever overgebleven geneesmiddelen altijd in bij de apotheker voor veilige verwijdering.

Anvullende Informatie

Wat bevatten Oxybutynine HCl 2,5 mg/5 mg PCH, tabletten Het werkzame bestanddeel is:

Oxybutyninehydrochloride

De andere bestanddelen zijn:

Crospovidon, microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat en magnesiumstearaat.

rvg 104948-9 PIL 0709.4v.AK

OXYBUTYNINE HCl 2,5 MG PCH

OXYBUTYNINE HCl 5 MG PCH

tabletten

Hoe ziet Oxybutynine HCl PCH er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Oxybutynine HCl PCH wordt geleverd als witte platte ronde tabletten met schuine rand.

Oxybutynine HCl 2,5 mg PCH is aan de ene kant gemarkeerd met ‘2.5’ en is glad aan de andere kant. Oxybutynine HCl 5 mg PCH is aan de ene kant gemarkeerd met ‘5’ en heeft aan de andere kant een breuklijn.

De tabletten worden geleverd in blisterverpakkingen van 20, 28, 30, 50 of 100 tabletten en in eenheidsafleververpakking van 50 tabletten. Niet alle verpakkingsgrootten worden noodzakelijkerwijs op de markt gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Pharmachemie B.V. Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

FAL Duiven B.V.

Dijkgraaf 30

6921 RL Duiven

Nederland

Pharmachemie BV

Swensweg 5

Postbus 552

2003 RN Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 104948, tabletten 2,5 mg

RVG 104949, tabletten 5 mg

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2009.

0709.4v.AK

rvg 104948-9 PIL 0709.4v.AK