Oxybutynine HCl ratiopharm 2,5 mg, tabletten

ATC-Code
G04BD04
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent ratiopharm
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Urogenitalsystem und sexualhormone
Therapeutische groep Urologika
Farmacologische groep Urologika
Chemische groep Mittel bei häufiger blasenentleerung und harninkontinenz
Stof Oxybutynin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

ratiopharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Oxybutynine HCl ratiopharm tabletten worden gebruikt bij incontinentie (onvrijwillig verlies van urine) die het gevolg is van een overaktieve urineblaasspier en als u last heeft van zeer vaak moeten plassen.

Oxybutynine HCl vergroot de blaascapaciteit en gaat ongecontroleerde samentrekkingen van de blaas tegen. Het vermindert daardoor de aandrang om te plassen en het onvrijwillige verlies van urine.

24060 bs 20090916.doc 1 CK

1.3.1 BIJSLUITERTEKST 5 PAGINA'S

Oxybutynine HCl ratiopharm tabletten mogen niet gebruikt worden bij:

  • Bekende overgevoeligheid voor oxybutyninehydrochloride of één van de tabletbestanddelen.
  • Verhoogde oogboldruk (glaucoom).
  • Vernauwingen in het maagdarmkanaal.
  • Verslapping of verlamming van de darmen en andere ernstige darmproblemen.
  • Moeilijkheden bij het plassen, door vernauwing van de urinewegen of een vergrote prostaat.
  • Ernstige spierzwakte met op verlamming gelijkende verschijnselen (myasthenia gravis).
  • Veelvuldig plassen en nachtelijk plassen door hartlijden of een nierziekte.

Voorzichtigheid is geboden bij kinderen jonger dan 5 jaar, aangezien nog niet is bewezen dat oxybutyninehydrochloride veilig gebruikt kan worden in deze leeftijdsgroep.

Ouderen kunnen gevoeliger zijn voor de (bij)werkingen van Oxybutynine HCl.

Voorzichtigheid is ook geboden bij patiënten met aandoeningen van het zenuwstelsel, afwijkingen van het maagdarmkanaal, breuk in het middenrif, en lever- of nierfunctiestoornissen. Oxybutynine HCl kan de symptomen verergeren van patiënten met een overaktieve schildklier, hartzwakte, hartritmestoornissen, versnelde hartslag, hoge bloeddruk, of een vergrote prostaat. Omdat het gebruik van Oxybutynine HCl ratiopharm tabletten kan leiden tot een verminderde zweetproductie moet u voorzichtig zijn als u koorts heeft of u zich in een zeer warme omgeving bevindt.

Indien u na een aantal dagen geen verbetering in uw klachten constateert, dient u opnieuw uw arts te raadplegen.

Gebruik bij zwangerschap en het geven van borstvoeding

Tijdens de zwangerschap mogen Oxybutynine HCl ratiopharm tabletten alleen gebruikt worden na overleg met uw arts. Gebruik van Oxybutynine HCl ratiopharm tabletten tijdens het geven van borstvoeding wordt afgeraden.

Invloed op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen

24060 bs 20090916.doc 2 CK

1.3.1 BIJSLUITERTEKST 5 PAGINA'S

Tijdens het gebruik van Oxybutynine HCl ratiopharm tabletten kan sufheid optreden, of kunt u wazig gaan zien. Het wordt daarom afgeraden om tijdens de behandeling met Oxybutynine HCl aan het verkeer deel te nemen of om machines te bedienen als deze bijwerkingen bij u optreden.

Wisselwerking met andere geneesmiddelen

Oxybutynine HCl kan de werking of bijwerkingen van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden.

Het wordt afgeraden om Oxybutynine HCl te gebruiken in combinatie met een geneesmiddel dat de maaglediging beïnvloedt.

Wanneer Oxybutynine HCl ratiopharm tabletten gelijktijdig worden gebruikt met andere geneesmiddelen met anticholinerge werking kan een versterking optreden van de (bij)werkingen van Oxybutynine HCl.

Ook met andere geneesmiddelen kan een wisselwerking optreden. Vertel uw arts of apotheker daarom altijd welke andere geneesmiddelen u gebruikt; dit geldt vooral voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt kopen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De dosering kan voor iedereen verschillend zijn en wordt door uw arts speciaal voor u vastgesteld. Volg daarom altijd nauwkeurig de dosering die door uw arts is voorgeschreven.

De gebruikelijke dosering van Oxybutynine HCl ratiopharm tabletten voor volwassenen is in het begin 2,5 mg 3 maal daags. Zonodig wordt deze door de arts verhoogd tot 5 mg 2-3 (maximaal 4) keer per dag.

De gebruikelijke dosering voor kinderen vanaf 5 jaar is in het begin 2,5 mg 2 maal daags. Deze wordt daarna eventueel verhoogd. Dit gebeurt op basis van het lichaamsgewicht. Deze dosering is in de volgende tabel weergegeven:

Leeftijd Dosering
5 - 9 jaar 2,5 mg 3 keer per dag
9 - 12 jaar 5 mg 2 keer per dag
12 jaar en ouder 5 mg 3 keer per dag
24060 bs 20090916.doc 3 CK

1.3.1 BIJSLUITERTEKST 5 PAGINA'S

De gebruikelijke dosering voor ouderen is in het begin 2,5 mg 2 maal daags. Deze wordt daarna eventueel verhoogd.

De tabletten mogen op een lege maag ingenomen worden met een ruime hoeveelheid water. Indien zich maagklachten voordoen na inname van de tabletten kan overwogen worden de tabletten met melk of tijdens het eten in te nemen.

Bij inname van meer dan de aanbevolen hoeveelheid per dag kunnen de volgende symptomen voorkomen: rusteloosheid, duizeligheid, slaperigheid, opgewondenheid, hartklachten, blozen, koorts, misselijkheid en braken. Ernstige overdosering kan leiden tot ademhalingsproblemen, verlamming en coma. Indien u meer heeft ingenomen dan voorgeschreven neem dan direct contact op met uw arts of apotheker.

Indien u vergeten bent om een tablet in te nemen, neemt u die dan zo snel mogelijk alsnog in, tenzij het bijna tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele dosis.

Mogelijke bijwerkingen?

De volgende bijwerkingen kunnen optreden bij gebruik van dit middel: droge mond, zweren in de mond, misselijkheid, braken, maagpijn, verstopping, verminderde eetlust, urineretentie, wazig zien, verwardheid, duizeligheid. hartkloppingen, verminderde zweetproductie, sufheid, blozen, hallucinaties. rusteloosheid en opgezwollen gevoel. Zelden treden allergische reacties op zoals huiduitslag.

Waarschuw uw arts of apotheker indien bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter of als u een bijwerking als ernstig ervaart.

Bewaring en houdbaarheid

Oxybutynine HCl ratiopharm tabletten dienen in de originele verpakking, droog en bij een temperatuur beneden de 25°C te worden bewaard.

De uiterste gebruiksdatum is op de verpakking vermeld. De aanduiding "EXP" op de stripverpakking betekent 'niet te gebruiken na'.

De eerste twee cijfers geven de maand aan, de laatste vier cijfers het jaartal.

Gooi de tabletten niet weg na verlopen van de uiterste gebruiksdatum, maar breng ze terug naar uw behandelend arts of een apotheek in de buurt.

24060 bs 20090916.doc 4 CK

1.3.1 BIJSLUITERTEKST 5 PAGINA'S

Bewaar geneesmiddelen altijd buiten bereik van kinderen.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in: november 2010

24060 bs 20090916.doc 5 CK

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.