Oxybutynine HCl ratiopharm 5 mg, tabletten

ATC-Code
G04BD04
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent ratiopharm
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Urogenitalsystem und sexualhormone
Therapeutische groep Urologika
Farmacologische groep Urologika
Chemische groep Mittel bei häufiger blasenentleerung und harninkontinenz
Stof Oxybutynin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

ratiopharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Oxybutynine HCl ratiopharm is een geneesmiddel wat de gladde spieren van de blaaswand helpt te ontspannen en onwillekeurige samentrekking (spasme) van deze spieren voorkomt. Het helpt u om het laten lopen van uw urine te controleren.

Oxybutynine HCl ratiopharm wordt gebruikt bij de behandeling van urine-incontinentie (onvrijwillig urineverlies), zowel de aandrang als de frequentie bij instabiele blaascondities.

Oxybutynine HCl ratiopharm kan worden gebruikt bij kinderen van 5 jaar en ouder, bij:

 • een gebrek aan controle over het plassen (urine incontinentie)
 • een verhoogde aandrang om te plassen, of vaker moeten plassen
 • bedplassen tijdens de nacht, als andere behandelingen niet gewerkt hebben.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Oxybutynine HCl ratiopharm niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor oxybutynine of voor één van de andere

OXYBUTYNINE HCl RATIOPHARM 5 MG

tabletten

bestanddelen van Oxybutynine HCl ratiopharm

 • als u glaucoom (verhoogde druk en pijn in de ogen) of een ondiepe voorste kamer van het oog heeft
 • als u myasthenia gravis heeft (een vorm van langzaam verergerende spierzwakte)
 • als u zeer vaak moet plassen of vaak ‘s nachts moet plassen, ten gevolge van een hartziekte of nierziekte
 • als u een vernauwing in het maagdarmkanaal en verlamming of slapte van de darmspieren heeft
 • als u moeilijkheden bij het plassen heeft door vernauwing van de urinewegen of ten gevolge van een vergrote prostaat
 • als u ernstige ulceratieve colitis heeft (ernstige ontsteking van het maag-darmkanaal gepaard gaande met maag-darmzweren)
 • als u een toxisch megacolon heeft (ziekte gepaard gaande met vergrote dikke darm ten gevolge van vergiftiging).

Wees extra voorzichtig met Oxybutynine HCl ratiopharm

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt:

 • als de persoon die dit geneesmiddel inneemt een kind is (niet aanbevolen voor kinderen jonger dan 5 jaar)
 • als u een overactieve schildklier, een hartaandoening of een vergrote prostaat heeft. Oxybutynine HCl ratiopharm kan de verschijnselen van deze aandoeningen verergeren.
 • als u een aandoening heeft aan uw zenuwstelsel (autonome neuropathie – schade aan de zenuwen die kunnen leiden tot een verstoorde waarneming van de lichaamstemperatuur, pijn, tast- en reukzin)
 • als u lever- of nierproblemen heeft
 • als u afwijkingen heeft aan uw maag-darmkanaal
 • als u koorts heeft of blootgesteld wordt aan hoge omgevingstemperaturen. Oxybutynine HCl ratiopharm kan een verminderde zweetuitscheiding veroorzaken.
 • als u Oxybutynine HCl ratiopharm langdurig moet gebruiken. Langdurig gebruik kan bijdragen tot de ontwikkeling van cariës, ontstekingen rond de tanden en schimmelinfecties in de mond als gevolg van verminderde speekselvorming. Raadpleeg uw tandarts voor regelmatige controle van het gebit.
 • als uw urine troebel of roodachtig van kleur wordt (er kan dan bloed in uw urine zitten) of als u een pijnlijk, branderig gevoel heeft tijdens het plassen, aandrang tot urineren heeft (maar slechts kleine beetjes plast), als u lage rugpijn heeft of koorts. U kunt dan een infectie aan uw urinewegen hebben. Raadpleeg onmiddellijk uw arts.
 • als u plotseling niet meer scherp ziet. Raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.

Kinderen en ouderen

Kinderen en oudere patiënten kunnen gevoeliger zijn voor de effecten van Oxybutynine HCl ratiopharm. Oxybutynine HCl ratiopharm mag niet worden gegeven aan kinderen onder de 5 jaar. Het is niet bewezen dat oxybutynine veilig gebruikt kan worden in deze leeftijdsgroep.

Inname met andere geneesmiddelen

OXYBUTYNINE HCl RATIOPHARM 5 MG

tabletten

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Raadpleeg uw arts u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • geneesmiddelen die dezelfde bijwerkingen hebben als Oxybutynine HCl ratiopharm (met name een droge mond, wazig zien, vergroting van de pupillen, verminderd zweten, waanideeën (hallucinaties), rusteloosheid, verlies van waarneming van tijd en plaats, verwarring, verstopping, duizeligheid en slaperigheid). De bijwerkingen van beide geneesmiddelen kunnen worden versterkt.
 • neuroleptica (fenothiazinen zoals thioridazine, butyrofenonen zoals haloperidol) (middelen om bepaalde geestesziekten te behandelen)
 • amantadine, l-dopa (middel bij de behandeling van de ziekte van Parkinson)
 • digitalis (middel bij de behandeling van de hartzwakte)
 • kinidine (middel bij de behandeling van de hartritmestoornissen)
 • tricyclische antidepressiva (bepaalde middelen bij de behandeling van depressie)
 • antihistaminica (middelen bij de behandeling van allergische reacties)
 • metoclopramide, domperidon (middel bij de behandeling van onder andere symptomen zoals misselijkheid en braken)
 • azole antimycotica (zoals ketoconazol, middelen bij de behandeling van schimmel)
 • macrolide antibiotica (zoals erytromycine, middelen bij de behandeling van een infectie met bacteriën).

Door een vermindering van de maag-darmwerking kan Oxybutynine HCl ratiopharm de opname van andere geneesmiddelen in het bloed verminderen.

Nitraten (gebruikt bij de behandeling van angina pectoris, hartkramp) die onder de tong worden toegediend, kunnen bij gelijktijdig gebruik met oxybutynine ten gevolge van een droge mond slecht oplossen. Bevochtig uw mond met water, voordat u de tablet onder de tong legt.

Inname van Oxybutynine HCl ratiopharm met voedsel en drank

De tabletten mogen op een lege maag worden ingenomen. Wanneer maagklachten optreden na het innemen van Oxybutynine HCl ratiopharm, dan kunt u de tabletten innemen met wat melk of tijdens de maaltijd.

Zwangerschap en borstvoeding

Er bestaan onvoldoende gegevens over het gebruik van Oxybutynine HCl ratiopharm tijdens de zwangerschap bij de mens om de mogelijke schadelijkheid te beoordelen. U mag Oxybutynine HCl ratiopharm niet gebruiken gedurende de periode van zwangerschap, tenzij daar een duidelijke reden voor is.

Het is niet bekend of oxybutynine wordt uitgescheiden in moedermelk. U mag Oxybutynine HCl ratiopharm niet gebruiken als u borstvoeding geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duizeligheid, slaperigheid of wazig zien kunnen tijdens het gebruik van Oxybutynine HCl ratiopharm optreden, speciaal bij gelijktijdig gebruik van alcohol. Pas daarom op bij activiteiten

OXYBUTYNINE HCl RATIOPHARM 5 MG

tabletten

die oplettendheid vereisen, zoals het besturen van een voertuig, het bedienen van machines of het verrichten van gevaarlijke werkzaamheden. Indien een van bovengenoemde verschijnselen zich voordoet wordt afgeraden om deze activiteiten te bedrijven.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Oxybutynine HCl ratiopharm

Oxybutynine HCl ratiopharm bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem Oxybutynine HCl ratiopharm altijd in zoals uw arts u verteld heeft. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Kinderen vanaf 5 jaar oud

De gebruikelijke begindosering is 2,5 mg, twee keer per dag.

De maximale dosering, op basis van het lichaamsgewicht (0,3-0,4 mg/kg/dag) is beschreven in de volgende tabel:

Leeftijd Dosering
5-9 jaar 2,5 mg, driemaal daags
9-12 jaar 5,0 mg, tweemaal daags
12 jaar en ouder 5,0 mg, driemaal daags

Volwassenen

De gebruikelijke begindosering is 2,5 mg, driemaal daags. Indien nodig kan dit door uw arts worden verhoogd tot 5 mg, twee- tot driemaal daags, tot maximaal vier maal per dag.

Ouderen

De gebruikelijke begindosering is 2,5 mg, tweemaal daags. Indien nodig kan dit door uw arts worden verhoogd.

De tabletten mogen op nuchtere maag worden ingenomen. Wanneer maagklachten optreden na het innemen van Oxybutynine HCl ratiopharm, dan kunt u de tabletten innemen met wat melk of tijdens de maaltijd.

Wat u moet doen als u meer van Oxybutynine HCl ratiopharm heeft ingenomen dan u zou mogen

Een overdosering van dit geneesmiddel kan schadelijk zijn. Wanneer u, of iemand anders, teveel van uw medicijn heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of apotheker of ga direct naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis, afdeling eerste hulp.

De volgende verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering: bewegingsstoornis, verwardheid, rusteloosheid, opwinding, waanideeën, roodheid van het gelaat, versnelde hartslag, vergrote pupillen, droge mond, koorts, ademhalingsstilstand, verlamming en bewusteloosheid.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Oxybutynine HCl ratiopharm in te nemen

OXYBUTYNINE HCl RATIOPHARM 5 MG

tabletten

Wanneer u vergeten bent Oxybutynine HCl ratiopharm in te nemen, doe dit alsnog zo snel mogelijk en ga verder met de dosering, zoals voorheen. Maar neem geen dubbele dosis op hetzelfde moment.

Als u stopt met het innemen van Oxybutynine HCl ratiopharm

Als u wilt stoppen met het innemen van Oxybutynine HCl ratiopharm, dient u dit eerst te overleggen met uw arts.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Oxybutynine HCl ratiopharm bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende frequenties kunnen worden vermeld:

 • zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)
 • vaak (bij meer dan 1 op de 100 patiënten, maar minder dan 1 op de 10 patiënten)
 • soms (bij meer dan 1 op de 1000 patiënten, maar minder dan 1 op de 100 patiënten)
 • zelden (bij meer dan 1 op de 10.000 patiënten, maar minder dan 1 op de 1000 patiënten)
 • zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten, niet bekend, kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Zeer vaak

 • Droge mond

Vaak

 • Duizeligheid, slaperigheid
 • Wazig zien, verwijde pupillen, roodheid van het gelaat
 • Misselijkheid, verstopping (obstipatie), buikklachten/buikpijn

Soms

 • Verminderde eetlust, diarree, braken, minder zweten/droge huid, vermoeidheid
 • Hallucinaties, rusteloosheid, verlies van begrip van tijd en plaats, verwarring, angst
 • Hoofdpijn, verminderde traanproductie/droge ogen

Zelden

 • Waanideeën (paranoia), vasthouden van de urine
 • Hartritmestoornissen, hartkloppingen (palpitaties)

Zeer zelden

 • Epileptische aanvallen/toevallen, verhoogde druk in de oogbol, impotentie

OXYBUTYNINE HCl RATIOPHARM 5 MG

tabletten

 • Plotselinge lokale vochtophoping in de keel, huid en gewrichten (angio-oedeem), huiduitslag, overgevoeligheid voor licht.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Oxybutynine HCl ratiopharm niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en de blister. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking

Anvullende Informatie

Wat bevat Oxybutynine HCl ratiopharm

 • Het werkzame bestanddeel is oxybutynine hydrochloride.
 • De andere bestanddelen zijn: cellulose poeder, lactose monohydraat, talk, magnesiumstearaat.

Hoe ziet Oxybutynine HCl ratiopharm er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte, geurloze ronde tabletten. De tabletten hebben een breukstreep aan beide zijden en de inscriptie “5” aan een zijde.

Verpakkingen met 2, 3, 5, 6 of 10 blisters van 10 tabletten.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

RVG 23950 – Oxybutynine HCl ratiopharm 5 mg, tabletten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Registratiehouder: ratiopharm Nederland bv Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant:

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-Strasse 3

OXYBUTYNINE HCl RATIOPHARM 5 MG

tabletten

89143 Blaubeuren

Duitsland

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in maand jjjj.

0912.1v.AP

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.