Oxybutynine HCl Sandoz 5, tabletten 5 mg

Oxybutynine HCl Sandoz 5, tabletten 5 mg
Werkzame stof(fen)Oxybutynine
Toelatingslandnl
VergunninghouderSandoz
ATC-codeG04BD04
Farmacologische groepenUrologische

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Oxybutynine HCl Sandoz 5 is een krampstillend geneesmiddel met een remmende werking op een bepaald gedeelte van het zenuwstelsel. Oxybutynine vermindert of voorkomt krampen van de gladde spieren van de blaaswand, en helpt de urinelozing te beheersen.

Oxybutynine wordt gebruikt bij onvrijwillig urineverlies (incontinentie), aandrang om te plassen en vaak moeten plassen. Dit kan komen door een aandoening van de spieren die de blaas doen samentrekken.

Oxybutynine HCl Sandoz 5 kan gebruikt worden bij kinderen vanaf 5 jaar en ouder voor:

 • Moeilijk of niet kunnen ophouden van de urine (urine - incontinentie)
 • Toenemende behoefte of de urgentie om te plassen
 • Bedplassen (wanneer andere behandelingen onvoldoende hebben geholpen).

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Gebruik Oxybutynine HCl Sandoz 5 niet

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor oxybutynine of één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (zie rubriek 6);
 • als u lijdt aan glaucoom (verhoogde druk en pijn in de ogen);
 • als u myasthenia gravis (bepaalde vorm van spierzwakte) heeft;
 • als u aandoeningen van de darmen heeft, waaronder vernauwingen in het maagdarmkanaal;
 • als u ulceratieve colitis heeft of toxisch megacolon (ontsteking van de dikke darm);
 • als u last heeft van een vernauwing van de urinewegen die moeilijkheden bij het plassen veroorzaakt;
 • als u (’s nachts) vaak moet plassen als gevolg van een hart- of nierziekte.

Wees extra voorzichtig met Oxybutynine HCl Sandoz 5

Voordat u dit geneesmiddel gebruikt, moet u het uw arts vertellen als u één van de onderstaande aandoeningen heeft:

 • een aandoening van het zenuwstelsel, bv. multiple sclerose;
 • lever- of nierproblemen;
 • afwijkingen aan het maagdarmkanaal;
 • een overactieve schildklier;
 • hartziekte, hartfalen (onvoldoende pompkracht van het hart), een snelle of onregelmatige hartslag;
 • hoge bloeddruk;
 • een vergrote prostaat;
 • temperatuurverhoging of koorts: de behandeling kan mogelijk de hoeveelheid zweet verminderen;
 • gebitsproblemen: langdurig gebruik kan bijdragen aan de ontwikkeling van cariës (gaatjes in tanden en kiezen), ontstekingen rond de tanden en kiezen, schimmelinfecties in de mond en een onprettig gevoel door een verminderde speekselproductie.

Vertel het uw arts onmiddellijk als:

 • uw urine troebel of roodachtig van kleur is (er kan bloed in de urine aanwezig zijn) of als u tijdens het plassen een pijnlijk, brandend gevoel krijgt, aandrang tot plassen (maar weinig urine produceert), pijn in de onderrug of koorts. Mogelijk heeft u dan een ontsteking van de urinewegen;
 • u plotseling minder scherp gaat zien (zie rubriek 4).

Neem voor het gebruik contact op met uw arts of apotheker:

 • Wanneer het geneesmiddel gebruikt wordt door een kind (wordt niet aanbevolen bij kinderen jonger dan 5 jaar).

Gebruik met andere geneesmiddelen

Als u ook bepaalde andere geneesmiddelen gebruikt, kan de werking van Oxybutynine HCl Sandoz 5 of de werking van andere geneesmiddelen veranderen. Raadpleeg uw arts als u een van de volgende middelen gebruikt:

 • andere anticholinergica (bv. atropine bij glaucoom of hyoscine bij misselijkheid); deze middelen kunnen elkaars (bij)werkingen versterken; gelijktijdig gebruik kan bij ouderen ook tot verwarring leiden;
 • fenothiazines en butyrofenonen (bij geestesziekten);
 • amantadine en L-dopa (bij de ziekte van Parkinson);
 • digitalis (bij een verminderde hartwerking);
 • tricyclische antidepressiva (bij ernstige neerslachtigheid (depressie), bv. amitriptyline, clomipramine of maprotiline);
 • kinine (bij malaria);
 • antihistaminica (bij hooikoorts of allergische aandoeningen);
 • metoclopramide en domperidon (middelen tegen misselijkheid);
 • ketoconazol (bij schimmelinfecties van de huid en nagels);
 • macrolide antibiotica, zoals erytromycine (gebruikt bij bacteriële infecties);
 • nitraten (bij een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst) toegediend onder de tong kunnen, als ze gelijktijdig met oxybutynine gebruikt worden, slecht oplossen doordat de mond droog is. Maak uw mond vochtig met water voordat u de tablet onder de tong legt.

Vertel het uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Oxybutynine kan de opname van andere geneesmiddelen beïnvloeden, doordat het de bewegingen van het maagdarmkanaal vermindert.

Let op, bovenstaande geneesmiddelen kunnen bij u bekend zijn onder een andere naam, vaak de merknaam. In deze rubriek wordt alleen de werkzame stof of therapeutische groep van het geneesmiddel genoemd en niet de merknaam. Kijk daarom altijd goed op de verpakking en in de bijsluiter van de geneesmiddelen die u al gebruikt, wat de werkzame stof of therapeutische groep is van dat middel.

Zwangerschap en borstvoeding

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt. Oxybutynine mag tijdens de zwangerschap alleen worden gebruikt als de arts vindt dat dit strikt noodzakelijk is.

Het is niet bekend of oxybutynine wordt uitgescheiden in de moedermelk. Het geven van borstvoeding tijdens behandeling met oxybutynine wordt daarom afgeraden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het gebruik van dit geneesmiddel kan bij sommige mensen slaperigheid of wazig zicht veroorzaken. Als u daar last van heeft, rijd dan geen auto en bedien geen machines.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Oxybutynine HCl Sandoz 5

De tabletten bevatten een kleine hoeveelheid lactose. Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe wordt het gebruikt?

Volg bij het innemen van Oxybutynine HCl Sandoz 5 nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

Volwassenen

De gebruikelijke begindosering is 3 maal per dag 2,5 mg (een halve tablet). Uw arts kan de dosering voor u aanpassen als dat noodzakelijk is. De maximale dagelijkse dosering is 20 mg (4 maal daags één tablet).

Kinderen van 5 jaar en ouder

De begindosering voor kinderen is: 2,5 mg (een halve tablet) tweemaal per dag. De maximale dosering aangepast aan het lichaamsgewicht (0,3-0,4 mg/kg per dag) staat in de tabel hieronder.

Leeftijd Dosering
5-9 jaar 3 maal daags 2,5 mg
9-12 jaar 2 maal daags 5 mg
12 jaar en ouder 3 maal daags 5 mg

Kinderen jonger dan 5 jaar

Het gebruik van Oxybutynine HCl Sandoz 5 wordt niet aanbevolen.

Ouderen

De uitscheiding van oxybutynine uit het lichaam kan bij ouderen verminderd zijn. Daarom zal bij ouderen de dosering individueel worden vastgesteld, te beginnen met 2 maal daags 2,5 mg.

Als u merkt dat Oxybutynine HCl Sandoz 5 te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wijze van toediening

De tabletten moeten regelmatig over de dag verspreid, met een ruime hoeveelheid water of melk worden ingenomen. De tabletten kunnen zowel op de nuchtere maag als tijdens of vlak na de maaltijd worden ingenomen.

Wat u moet doen als u meer van Oxybutynine HCl Sandoz 5 heeft ingenomen dan u zou mogen

Een overdosis van dit geneesmiddel kan schadelijk zijn. Als u of iemand anders te veel van uw geneesmiddel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Oxybutynine HCl Sandoz 5 in te nemen

Als u vergeten bent op de juiste tijd een dosis in te nemen, doe dit dan alsnog, en volg daarna het normale doseringsschema. Let wel op dat u niet twee doses tegelijk inneemt.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Oxybutynine HCl Sandoz 5 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Ernstige bijwerkingen:

De volgende bijwerkingen zijn allemaal ernstig. U heeft mogelijk dringend medische hulp nodig als u een of meer van deze bijwerkingen krijgt. Ernstige bijwerkingen zijn zeldzaam en komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 mensen.

 • plotselinge moeite met ademhalen, praten en slikken
 • zwelling van de lippen, het gezicht of de nek
 • jeukende huiduitslag met bultjes, gevoeligheid voor de zon
 • extreme duizeligheid of instorting
 • plotseling wazig zien, pijn in de ogen (glaucoom)
 • toevallen/stuipen (convulsies).

Als u een of meer van deze bijwerkingen krijgt, stop dan met het innemen van dit geneesmiddel en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de spoedeisende hulp van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Andere bijwerkingen:

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 mensen):

 • droge mond

Vaak (bij minder dan 1 op de 10 mensen):

 • duizeligheid
 • slaperigheid
 • verwijde pupillen
 • blozen in het gezicht
 • misselijkheid, stoornis in de spijsvertering, verstopping (constipatie), buikpijn
 • moeilijkheden met plassen.

Soms (bij minder dan 1 op de 100 mensen):

 • het waarnemen van dingen die er niet zijn (hallucinaties), opwinding, desoriëntatie, verwarring, angst, lusteloosheid (apathie)
 • hoofdpijn
 • snelle hartslag
 • diarree
 • braken
 • verminderde traanproductie/droge ogen
 • verminderd zweten/droge huid
 • verlies van eetlust
 • vermoeidheid.

Zelden (bij minder dan 1 op de 1000 mensen):

 • wantrouwendheid
 • concentratiestoornis
 • onregelmatige hartslag, hartkloppingen
 • brandend maagzuur
 • gevoel van onvolledige lediging van de blaas.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 mensen):

 • nachtmerries
 • onvermogen om een erectie van de penis te krijgen
 • zonnesteek.

Ouderen kunnen gevoeliger zijn voor de werking of de bijwerkingen van oxybutynine.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 25°C.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik Oxybutynine HCl Sandoz 5 niet meer na de vervaldatum die op de verpakking vermeld staat achter "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:". De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Verdere informatie

Wat bevat Oxybutynine HCl Sandoz 5

 • Het werkzame bestanddeel is: oxybutyninehydrochloride. Eén tablet Oxybutynine HCl Sandoz 5 bevat 5 mg oxybutyninehydrochloride.
 • De overige bestanddelen zijn: cellactose (cellulose en lactosemonohydraat), cellulose, magnesiumstearaat en talk.

Hoe ziet Oxybutynine HCl Sandoz 5 er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte, ronde tabletten met breukstreep en inscriptie OBC 5 PVC/aluminium blister: 30, 60, 90, 100 en 120 tabletten.

Niet alle verpakkingsgroottes hoeven in de handel gebracht te worden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Sandoz B.V. Veluwezoom 22 Almere Nederland

Oxybutynine HCl Sandoz 5 is in het register ingeschreven onder:

RVG 18780, tabletten 5 mg.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland: Oxybutynine HCl Sandoz 5, tabletten 5 mg

Deze bijsluiter is goedgekeurd in november 2012.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het College ter beoordeling van Geneesmiddelen (www.cbg-meb.nl).

Laatst bijgewerkt op 24.08.2022

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Oxybutynine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Oxybutynine HCl Sandoz 5, tabletten 5 mg

Medicijn
Vergunninghouder

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio