Potactasol 4 mg, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Illustratie van Potactasol 4 mg, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Stof(fen) Topotecan
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code L01XX17
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Vergunninghouder

Actavis

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Potactasol helpt met het vernietigen van tumoren.

Potactasol wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • Kleincellige longkanker die is teruggekomen na chemotherapie
 • Baarmoederhalskanker als een operatie of radiotherapiebehandeling niet mogelijk is. In dit ge- val is de behandeling van Potactasol gecombineerd met een ander middel, cisplatine.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Potactasol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bij- werkingen krijgt.

Deze bijwerkingen kunnen optreden met bepaalde frequenties, die worden omschreven als volgt:

 • zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 van de 10 gebruikers
 • vaak: komt voor bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers
 • soms: komt voor bij 1 tot 10 van de 1000 gebruikers
 • zelden: komt voor bij 1 tot 10 van de 10,000 gebruikers
 • zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 van de 10,000 gebruikers
 • onbekend: de frequentie kan op basis van de beschikbare gegevens niet worden bepaald.

Ernstige bijwerkingen

U moet het uw arts onmiddellijk vertellen als u een van de volgende ernstige bijwerkingen ervaart. Zij kunnen een ziekenhuisopname vereisen en kunnen zelfs levensbedreigend zijn.

 • Infecties (zeer vaak), met tekenen zoals:
  • koorts
  • ernstige verslechtering van uw algehele conditie.
  • lokale symptomen zoals een zere keel of urinewegproblemen (bijvoorbeeld een branderig gevoel bij het plassen, wat een urineweginfectie kan zijn).
  • Incidentele ernstige maagpijn, koorts en diarree (zelden met bloed) kunnen tekenen zijn van darmontsteking (neutropenische colitis).

Potactasol kan uw vermogen om infecties te bestrijden verminderen.

 • Longontsteking (zelden), met tekenen zoals:
  • Bemoeilijkte ademhaling
  • Hoesten
  • Koorts

Het risico van het ontwikkelen van deze ernstige aandoening (interstitiële longaandoening) is groter als u op dit moment long problemen heeft, of als u straling heeft ontvangen tijdens een eerdere behandeling of geneesmiddelen die invloed hebben op uw longen, zie ook rubriek 2 "Wees extra voorzichtig met Potactasol. Deze aandoening kan fataal zijn.

Overige bijwerkingen van Potactasol zijn:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

 • Algeheel gevoel van zwakte en vermoeidheid, welke symptomen kunnen zijn van een afname van rode bloedcellen (bloedarmoede). In sommige gevallen kunt u een bloedtransfusie nodig hebben.
 • Vermindering van het aantal circulerende witte bloedcellen (leukocyten) in het bloed. Abnormaal laag aantal neutrofielen granulocyten (een soort witte bloedcellen) in het bloed, met of zonder koorts.
 • Verhoogde mate van blauwe plekken of bloedingen, soms ernstig, veroorzaakt door een afname in het aantal stollende cellen in het bloed (bloedplaatjes.
 • Gewichtsvermindering en verminderde eetlust (anorexia); vermoeidheid; zwakte; een onwel ge- voel.
 • Misselijkheid (misselijk zijn); overgeven (braken); diarree; maagpijn; obstipatie.
 • Ontstekingen van de randen van de longen en zweren in de mond, tong of tandvlees.
 • Koorts.
 • Infecties
 • Haarverlies.

Soms voorkomende bijwerkingen

 • Allergische (hypersensitieve) reacties (waaronder huiduitslag)
 • Abnormaal hoog niveau van bilirubine, een afvalproduct van de lever die wordt gemaakt bij het afbreken van de rode bloedcellen. Symptomen kunnen bestaan uit gele huidkleur.
 • Vermindering in het aantal rode bloedcellen (pancytopenie).
 • Onwel voelen
 • Ernstige bloedinfectie, die fataal kan zijn.
 • Jeuk (pruritus)

Bijwerkingen die zelden voorkomen

 • Ernstige allergische of anafylactische reacties.
 • Zwelling veroorzaakt door ophoping van vloeistof (angio-oedeem) bijv. Rond de ogen, lippen en handen, voeten en keel. Bij ernstige zwelling kan er moeilijkheden ontstaan met de ademhaling.
 • Jeukende uitslag (bulten).

Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen

 • Milde pijn en ontsteking op de injectieplaats als gevolg van ongewilde toediening van het ge- neesmiddel in het omliggende weefsel (bloeduitstorting), bv. door lekkage.

Als u wordt behandeld voor baarmoederhalskanker kunt u extra bijwerkingen krijgen van cisplatine, het geneesmiddel dat u krijgt naast Potactasol

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of verpleegkundige.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en het zicht van kinderen houden.

Gebruik Potactasol niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos.

Bewaar de flacon in de omdoos om het tegen licht te beschermen.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zul- len helpen bij de bescherming van het milieu.

Advertentie

Stof(fen) Topotecan
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Actavis
Verdovend Nee
ATC-Code L01XX17
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.