Topotecan Sandoz 1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Illustratie van Topotecan Sandoz 1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie
Stof(fen) Topotecan
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code L01XX17
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Vergunninghouder

Sandoz

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Topotecan Sandoz helpt bij het vernietigen van tumoren. Het wordt in het ziekenhuis door een arts of verpleegkundige toegediend als infuus in een ader.

Topotecan Sandoz wordt gebruikt voor de behandeling van:

 • eierstoktumoren of kleincellige longkanker die is teruggekomen na chemotherapie
 • baarmoederhalskanker in een gevorderd stadium als een operatie of een radiotherapiebehandeling niet mogelijk is. Bij de behandeling van baarmoederhalskanker wordt Topotecan Sandoz 1 mg/ml gecombineerd met een ander middel, genaamd cisplatine.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor topotecan of voor een van de andere stoffen van Topotecan Sandoz. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6 onder ‘Welke stoffen zitten er in dit middel?’.
 • U geeft borstvoeding. U moet stoppen met het geven van borstvoeding voordat u de behandeling met Topotecan Sandoz begint.
 • Uw bloedcelwaarden zijn te laag. Uw arts zal u dit vertellen op basis van de resultaten van uw laatste bloedtest.

Vertel uw arts als een van deze situaties op u van toepassing is.

Voordat dit geneesmiddel aan u wordt gegeven, moet uw arts het weten:

 • als u nierproblemen heeft. Uw dosis Topotecan Sandoz moet dan mogelijk worden aangepast. Topotecan Sandoz wordt niet aanbevolen bij ernstige nierproblemen
 • als u leverproblemen heeft. Topotecan Sandoz wordt niet aanbevolen bij ernstige leverproblemen.

Topotecan Sandoz kan uw longen beschadigen. Het risico op schade aan de longen neemt toe als u lijdt aan een longziekte zoals longkanker, als u bent bestraald op de longen of als u geneesmiddelen heeft gebruikt die longschade kunnen veroorzaken of als u zogenaamde ‘rokerslongen’ heeft.

Topotecan Sandoz kan leiden tot een daling van het aantal bloedstollingscellen (trombocyten, bloedplaatjes). Dit kan leiden tot ernstig bloeden uit relatief klein letsel zoals een kleine snee. Het kan zelden leiden tot een meer ernstige bloeden (hemorragie).

U heeft een grotere kans op bijwerkingen gedurende de behandeling met Topotecan Sandoz als u een slechte algemene gezondheid heeft. De behandeling kan dan ook minder effectief zijn. De arts zal uw algemene gezondheidstoestand gedurende de behandeling evalueren en u moet het uw arts vertellen als u koorts of een infectie heeft of als u zich in sommige opzichten onwel voelt.

Gebruikt u naast Topotecan Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Topotecan Sandoz moet niet gebruikt worden door zwangere vrouwen, tenzij strikt noodzakelijk. Topotecan kan een baby die verwekt is vóór, gedurende of na de behandeling schaden. U moet een geschikte anticonceptiemethode gebruiken. Vraag uw arts om advies. Probeer niet zwanger te worden/vader van een kind te worden, totdat uw arts u heeft geadviseerd dat u dit veilig kunt doen.

Mannelijke patiënten, die vader van een kind wensen te worden, wordt aangeraden hun arts om advies te vragen bij gezinsplanning of behandeling. Als zwangerschap optreedt tijdens de behandeling, vertel dit dan direct uw arts.

Geef geen borstvoeding als u met Topotecan Sandoz behandeld wordt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Topotecan Sandoz kan u een vermoeid gevoel geven. Als u zich moe of zwak voelt, bestuur dan geen voertuig en gebruik geen machines.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

De dosis Topotecan Sandoz die u krijgt toegediend, hangt af van:

 • het oppervlak van uw lichaam (m²)
 • de resultaten van bloedonderzoeken die worden uitgevoerd vóór en gedurende de behandeling
 • de ziekte die wordt behandeld
 • hoe goed u de behandeling tolereert.

Volwassenen

Eierstokkanker en kleincellige longkanker

De gebruikelijke dosis is 1,5 mg per m2 lichaamsoppervlak eenmaal daags gedurende 5 dagen. Deze behandelingscyclus zal normaliter worden herhaald om de drie weken.

Baarmoederhalskanker

De gebruikelijke dosering is 0,75 mg per m2 lichaamsoppervlak eenmaal daags gedurende 3 dagen. Deze behandelingscyclus zal normaliter worden herhaald om de drie weken. Voor baarmoederhalskanker, wordt Topotecan Sandoz gebruikt samen met een ander antikanker geneesmiddelen: cisplatine. Voor meer informatie over cisplatine, verwijzen wij u naar de desbetreffende bijsluiter.

Kinderen

De ervaring bij kinderen is beperkt en de behandeling wordt daarom niet aanbevolen.

Hoe wordt Topotecan Sandoz voorbereid

Topotecan Sandoz wordt geleverd als concentraat voor oplossing voor infusie. Het concentraat moet verder verdund worden vóór toediening, met 0,9% natriumchloride of 5% glucose oplossing.

Hoe wordt Topotecan Sandoz toegediend

Een arts of verpleegkundige zal u de verdunde Topotecan Sandoz oplossing geven als een infuus. Het infuus wordt normaal gesproken via een ader in uw arm toegediend gedurende 30 minuten.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Topotecan Sandoz bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Deze bijwerkingen kunnen met bepaalde frequenties voorkomen, die als volgt zijn

omschreven:

zeer vaak: komt voor bij meer dan 1 op de 10 patiënten vaak: komt voor bij 1 tot 10 op de 100 patiënten

soms: komt voor bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten zelden: komt voor bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten

zeer zelden: komt voor bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten

niet bekend: de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Ernstige bijwerkingen:

U moet uw arts onmiddellijk vertellen als u een van de volgende ernstige bijwerkingen ervaart. Zij kunnen een ziekenhuisopname vereisen en kunnen zelfs levensbedreigend zijn.

 • Infecties (zeer vaak), met tekenen zoals:
  • koorts
  • ernstige verslechtering van uw algehele conditie.
  • lokale symptomen zoals een zere keel of een branderig gevoel bij het plassen.
  • ernstige maagpijn, koorts en mogelijk diarree (zelden met bloed) kunnen tekenen zijn van darmontsteking (neutropenische colitis).

Topotecan Sandoz kan uw vermogen om infecties te bestrijden verminderen.

 • Longontsteking (zelden), met tekenen zoals:
  • moeite met ademhalen
  • hoesten
  • koorts.

Het risico van het ontwikkelen van deze ernstige aandoening (interstitiële longaandoening) is groter als u op dit moment long problemen heeft, of als u straling heeft ontvangen tijdens een eerdere behandeling of geneesmiddelen die invloed hebben op uw longen, zie ook rubriek 2 ‘Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?’.

Overige bijwerkingen van Topotecan Sandoz zijn:

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

 • algeheel gevoel van zwakte en vermoeidheid. Dit kunnen verschijnselen zijn van een afname in het aantal rode bloedcellen (bloedarmoede). In sommige gevallen kunt u een bloedtransfusie nodig hebben
 • verhoogde mate van blauwe plekken of bloedingen, soms ernstig, veroorzaakt door een afname in het aantal bloedstollingscellen
 • abnormaal laag aantal witte bloedcellen (leukocyten) in het bloed. Abnormaal laag aantal neutrofiele granulocyten (een type witte bloedcellen) in het bloed, met of zonder koorts
 • gewichtsvermindering en verminderde eetlust (anorexia); vermoeidheid; zwakte
 • misselijkheid; overgeven; diarree; maagpijn; verstopping (obstipatie)
 • ontstekingen en zweren in de mond, keel, tong of tandvlees (mucositis)
 • koorts
 • infecties
 • haarverlies.

Vaak voorkomende bijwerkingen

 • allergische of overgevoeligheidsreacties (waaronder uitslag)
 • geelverkleuring van de huid (geelzucht) veroorzaakt door niet goed werken van de lever
 • jeuk (pruritus)
 • ernstige infectie (sepsis)
 • zich niet lekker voelen (malaise).

Zelden voorkomende bijwerkingen

 • ernstige allergische (anafylactische) reacties
 • zwelling veroorzaakt door ophoping van vloeistof (angio-oedeem), bijv. rond de ogen of lippen, handen, voeten en keel. Indien ernstig dan kan dit ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken
 • jeukende uitslag (of bulten).

Zeer zelden voorkomende bijwerkingen

 • milde pijn en ontsteking van de injectieplaats ten gevolge van het per ongeluk toedienen van het geneesmiddel in het omliggende weefsel (extravasatie) bijv. door lekkage.

Als u wordt behandeld voor baarmoederhalskanker kunt u extra bijwerkingen krijgen van cisplatine, het geneesmiddel dat u krijgt naast Topotecan Sandoz.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en de flacon na Exp.:. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de koelkast (2-8°C).

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. Niet in de vriezer bewaren.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel is topotecan. Elke ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat 1 mg topotecan (als hydrochloride).

Elke injectieflacon van 1 ml bevat 1 mg topotecan. Elke injectieflacon van 3 ml bevat 3 mg topotecan.

Elke injectieflacon van 4 ml bevat 4 mg topotecan.

De overige bestanddelen zijn: wijnsteenzuur, zoutzuur, verdund en water voor injectie.

Dit geneesmiddel is een concentraat voor oplossing voor infusie.

Het concentraat is een heldere, gele oplossing in een kleurloze glazen injectieflacon met of zonder beschermende plastic huls (Onco-Safe). De Onco-Safe komt niet in contact met het geneesmiddel en verhoogt de veiligheid voor medisch en farmaceutisch personeel gedurende transport

Verpakkingsgroottes:

1 x 1 ml, 5 x 1 ml, 10 x 1 ml 1 x 3 ml, 5 x 3 ml, 10 x 3 ml 1 x 4 ml, 5 x 4 ml, 10 x 4 ml

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikant

Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG

Mondseestraße 11

A-4866 Unterach

Oostenrijk

In het register ingeschreven onder:

Topotecan Sandoz 1 mg/ml is in het register ingeschreven onder RVG 105701.

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Topotecan Ebewe 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer
  Infusionslösung
België Topotecan Sandoz 1 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie
Bulgarije Topotecan Ebewe 1 mg/ml, kонцентрат за инфузионен разтвор
Cyprus Topotecan Ebewe 1 mg/ml Πυκνό dιάλυµa γιa paρasκeυή dιaλύµatος pρος
  έγχυsη
Tsjechië Topotecan Ebewe 1 mg/ml koncentrát pro přípravu infuzního roztoku
Denemarken Topotecan Ebewe 1 mg/ml koncentrat till infusionsvaeske, opløsning
Estland Topotecan Ebewe 1 mg/ml
Finland Topotecan Ebewe 1 mg/ml infuusiokonsentraatti, liuosta varten
Frankrijk Topotecan Sandoz 1 mg/ml, solution à diluer pour perfusion
Duitsland Topotecan Ebewe 1 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer
  Infusionslösung
Griekenland Topotecan Ebewe 1mg/ml – Πυκνό dιάλυµa γιa paρasκeυή dιaλύµatος
  pρος έγχυsη.
Hongarije Topotecan Ebewe 1 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz
Ierland Topotecan Ebewe 1 mg/ml concentrate for solution for infusion
Italië Topotecan Sandoz 1mg/ml – concentrato per soluzione per infusione
Letland Topotecan Ebewe 1mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai
Litouwen Topotecan Ebewe 1 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui

Deze bijsluiter is goedgekeurd in april 2012.

_____________________________________________________________________

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen en andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg.

Instructies voor het verdunnen, bewaren en verwijderen van Topotecan Sandoz

Inspectie vóór gebruik

Zoals met alle parenterale geneesmiddelen moet Topotecan Sandoz 1 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie voor gebruik visueel geïnspecteerd worden op afwijkingen en ontkleuring. Gebruik Topotecan Sandoz 1 mg/ml niet als er tekenen zijn van ontleding.

Instructie voor verdunning

Moet verdund worden voor gebruik

Verdere verdunning van het concentraat voor oplossing voor infusie met ofwel 0,9% natriumchloride oplossing voor infusie of 5% glucose oplossing voor infusie is vereist om een uiteindelijke topotecanconcentratie tussen 10 en 50 microgram/ml (0,01 mg/ml, 0,025 mg/ml en 0,05 mg/ml) te verkrijgen.

Het benodigde volume kan direct uit de flacon gehaald worden.

Meer dan één flacon kan nodig zijn om de benodigde dosis voor de patiënt te verkrijgen. Op basis van de benodigde dosis voor de patiënt (uitgedrukt in mg) moet het corresponderende volume van het 1 mg/ml topotecan-concentraat op aseptische wijze uit de (meerdere) flacon(s) worden gehaald met gebruikmaking van een spuit met volumeverdeling. Bijvoorbeeld voor een dosis van 2,7 mg topotecan moet 2,7 ml topotecan-concentraat worden afgemeten.

Injecteer het benodigde volume in een 100 ml infuuszak of in een fles met ofwel een 5% glucose oplossing of een 0,9% natriumchloride oplossing.

Gebruik voor een hogere dosis dan 5 mg topotecan een groter volume aan infusievloeistof zodat de eindconcentratie aan topotecan niet hoger is dan 0,05 mg/ml. Meng de infuuszak met de hand door middel van een schommelende beweging.

Algemene voorzorgsmaatregelen

De normale procedures voor juiste verwerking en afvoer van anti- kankergeneesmiddelen moeten in acht worden genomen, namelijk:

 • Het personeel moet zijn opgeleid om het geneesmiddel te reconstitueren.
 • Zwanger personeel dient van het werken met dit geneesmiddel te worden uitgesloten.
 • Personeel dat met dit geneesmiddel werkt tijdens reconstitutie, dient beschermende kleding te dragen inclusief masker, bril en handschoenen.
 • Alle materialen die nodig zijn voor toediening of reiniging, inclusief handschoenen, moeten in een hoog risico, wegwerpafvalbak worden gebracht voor verbranding bij hoge temperaturen. Vloeibaar afval kan met grote hoeveelheden water worden weggespoeld.
 • Na onopzettelijke aanraking met de huid of ogen dient onmiddellijk met een ruime hoeveelheid water te worden gespoeld.

Alle ongebruikte producten en afvalstoffen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Onverenigbaarheden

Dit geneesmiddel mag niet gemengd worden met andere producten dan met 0,9% natriumchloride oplossing of 5% glucose oplossing.

Dosering en wijze van toediening

Het gebruik van topotecan moet worden beperkt tot afdelingen die gespecialiseerd zijn in de toediening van cytotoxische chemotherapie en topotecan mag uitsluitend worden toegediend onder toezicht van een arts die ervaren is op het gebied van chemotherapie (zie rubriek 6.6).

Bij gebruik in combinatie met cisplatine dient de volledige voorschrijfinformatie voor cisplatine te worden geraadpleegd.

Alvorens de eerste kuur met topotecan te starten, moeten patiënten een baseline- neutrofielentelling hebben van ≥ 1,5 x 109/l , een trombocytentelling van ≥ 100 x 109/l en een hemoglobinegehalte van ≥ 9 g/dl (eventueel na transfusie).

Topotecan Sandoz 1 mg/ml moet vόόr gebruik verder worden verdund (zie rubriek 6.6).

Ovariumcarcinoom en kleincellig longcarcinoom

Begindosering

De aanbevolen dosering topotecan is vijf dagen achtereen 1,5 mg/m2 lichaamsoppervlak/dag toegediend via intraveneuze infusie gedurende 30 minuten per dag, met een interval van drie weken vanaf het begin van de kuren. Indien goed verdragen, kan de behandeling worden voortgezet tot progressie van de ziekte (zie rubrieken 4.8 en 5.1).

Vervolgdoseringen

Topotecan mag niet opnieuw worden toegediend tenzij de concentratie neutrofielen ≥ 1 x 109/l, de concentratie trombocyten ≥ 100 x 109/l en het hemoglobinegehalte ≥ 9 g/dl

(eventueel na transfusie) bedragen.

De standaard oncologische richtlijn voor de behandeling van neutropenie is het toedienen van topotecan gelijktijdig met andere geneesmiddelen (bijv. G-CSF) of het verlagen van de dosering om de concentratie neutrofielen gelijk te houden.

Als wordt gekozen voor het verlagen van de dosering bij patiënten met ernstige neutropenie

(concentratie neutrofielen < 0,5 x 109/l) gedurende zeven dagen of langer, of met ernstige neutropenie die gepaard gaat met koorts of infectie, of bij patiënten bij wie de behandeling is vertraagd vanwege neutropenie, dient de dosering te worden verlaagd met 0,25 mg/m2/dag tot 1,25 mg/m2/dag (indien nodig kan verder worden verlaagd tot 1,0 mg/m2/dag).

De dosering moet op dezelfde manier worden verminderd, indien de trombocyten- concentratie lager wordt dan 25 x 109/l. In klinisch onderzoek werd de behandeling met topotecan stopgezet als de dosering was teruggebracht tot 1,0 mg/m2/dag en verdere verlaging noodzakelijk was om de bijwerkingen onder controle te houden.

Cervixcarcinoom

Begindosering

De aanbevolen dosering topotecan is 0,75 mg/m2/dag, toegediend als intraveneuze infusie gedurende 30 minuten per dag, dagelijks op de dagen 1, 2 en 3. Cisplatine wordt toegediend als intraveneuze infusie op dag 1 in een dosering van 50 mg/m2/dag en na de dosering topotecan. Deze behandeling wordt elke 21 dagen gedurende zes kuren voortgezet of tot progressie van de ziekte.

Vervolgdoseringen

Topotecan mag niet opnieuw worden toegediend, tenzij de neutrofielentelling hoger is dan of gelijk aan 1,5 x 109/l, de trombocytentelling hoger is dan of gelijk aan 100 x 109/l en de hemoglobinespiegel hoger is dan of gelijk aan 9 g/dl (na transfusie, indien nodig).

De standaard oncologische richtlijn voor de behandeling van neutropenie is het toedienen van topotecan gelijktijdig met andere geneesmiddelen (bijv. G-CSF) of het verlagen van de dosering om de concentratie neutrofielen gelijk te houden.

Als wordt gekozen voor het verlagen van de dosering bij patiënten met ernstige neutropenie (neutrofielentelling lager dan 0,5 x 109/l) gedurende zeven dagen of langer of ernstige neutropenie met koorts of infectie of bij patiënten bij wie de behandeling is vertraagd in verband met neutropenie, dient de dosering te worden verlaagd met 20% tot 0,60 mg/m2/dag voor daarop volgende kuren (indien nodig kan verder worden verlaagd tot 0,45 mg/m2/dag).

De dosering moet op dezelfde manier worden verminderd indien het aantal trombocyten lager wordt dan 25 x 109/l.

Dosering bij patiënten met een verminderde nierfunctie

Monotherapie (ovariumcarcinoom en kleincellig longcarcinoom)

Er zijn onvoldoende gegevens beschikbaar om aanbevelingen te doen voor patiënten met een creatinineklaring < 20 ml/min. Voorlopige gegevens duiden erop, dat de dosering verlaagd moet worden bij patiënten met een matig verminderde nierfunctie. Bij patiënten met ovarium- of kleincellig longcarcinoom en een creatinineklaring van 20 – 39 ml/min is de aanbevolen monotherapiedosering topotecan 0,75 mg/m2/dag gedurende vijf opeenvolgende dagen.

Combinatietherapie (cervixcarcinoom)

Bij klinisch onderzoek met topotecan in combinatie met cisplatine voor de behandeling van cervixcarcinoom werd uitsluitend behandeling geïnitieerd bij patiënten met een serumcreatinine lager dan of gelijk aan 1,5 mg/dl. Indien tijdens combinatietherapie met topotecan/cisplatine de serumcreatininespiegel hoger is dan 1,5 mg/dl wordt aanbevolen de volledige voorschrijfinformatie te raadplegen voorafgaand aan een advies over dosisvermindering/-voortzetting van cisplatine.

Er zijn onvoldoende gegevens over voortzetting van monotherapie met topotecan bij patiënten met cervixcarcinoom als met het gebruik van cisplatine wordt gestopt.

Kinderen

Er is beperkte ervaring bij kinderen, daarom zijn er geen aanbevelingen voor gebruik van topotecan bij kinderen (zie rubrieken 5.1 en 5.2).

Bewaring en houdbaarheid

Bewaar de injectieflacon in de buitenverpakking ter bescherming tegen licht. Bewaren in de koelkast (2-8°C). Niet in de vriezer bewaren.

Ongeopende flacons

30 maanden

Verdunde oplossingen

Chemische en fysische houdbaarheid na verdunning is aangetoond gedurende 28 dagen als het product is verdund tot een concentratie van 0,01 – 0,05 mg/ml met glucose 5% of natriumchloride 0,9% en bewaard tussen 2-8°C en kamertemperatuur (20-25°C).

Uit microbiologisch oogpunt moet het product onmiddellijk worden gebruikt. Als het niet onmiddellijk gebruikt wordt, is de gebruiker verantwoordelijk voor de bewaartijden en – condities voorafgaand aan gebruik en zijn deze normaal gesproken niet langer dan 24 uur bij 2-8°C, tenzij de verdunning onder gecontroleerde en gevalideerde aseptische omstandigheden heeft plaatsgevonden.

Advertentie

Stof(fen) Topotecan
Toelating Nederland
Producent Sandoz
Verdovend Nee
ATC-Code L01XX17
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.