Topotecan Hikma 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Illustratie van Topotecan Hikma 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Stof(fen) Topotecan
Toelating Nederland
Producent Hikma
Verdovend Nee
ATC-Code L01XX17
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Vergunninghouder

Hikma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Topotecan Hikma helpt bij de vernietiging van tumoren. Een arts of verpleegkundige geeft u dit geneesmiddel in het ziekenhuis als een infuus in een ader.

Topotecan Hikma wordt gebruikt om de volgende aandoeningen te behandelen:

 • Eierstokkanker of kleincellige longkanker die na de chemotherapie is teruggekomen
 • Geavanceerde baarmoederhalskanker als een operatieve ingreep of bestraling niet mogelijk zijn. Bij de behandeling van baarmoederhalskanker wordt Topotecan Hikma gecombineerd met een ander geneesmiddel met de naam cisplatine.

Uw arts besluit samen met u of een behandeling met Topotecan Hikma beter is dan een voortzetting van uw aanvankelijke chemotherapie.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6;
 • als u borstvoeding geeft;
 • als uw bloedwaarden te laag zijn. Uw arts zal u dit laten weten op basis van de resultaten van uw laatste bloedtest.

Laat uw arts weten of een van deze situaties op u van toepassing is.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Voordat u dit geneesmiddel krijgt, moet uw arts weten:

 • als u problemen hebt met uw nieren of lever. Uw Topotecan Hikma dosis moet misschien worden aangepast.
 • als u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden
 • als u van plan bent een kind te verwekken

Topotecan Hikma kan schade toebrengen aan een baby die vóór, tijdens of kort na de behandeling wordt verwekt. U moet een effectieve anticonceptiemethode gebruiken. Vraag uw arts om advies.

Laat uw arts weten of een van deze situaties op u van toepassing is.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast topotecan Hikma nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor kruidenmiddelen en geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Denk eraan uw arts op de hoogte te stellen als u andere geneesmiddelen gaat gebruiken terwijl u Topotecan Hikma neemt.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

Er zijn geen interacties bekend tussen Topotecan Hikma en alcohol. U moet echter aan uw arts vragen of het wel verstandig is om alcohol te drinken.

Zwangerschap en borstvoeding

Topotecan Hikma wordt niet aangeraden voor zwangere vrouwen. Topotecan Hikma kan schade toebrengen aan een baby die vóór, tijdens of kort na de behandeling wordt verwekt. U moet een effectieve anticonceptiemethode gebruiken. Vraag uw arts om advies. Probeer niet zwanger te worden of een kind te verwekken tot een arts u vertelt dat het veilig is.

Mannelijke patiënten die een kind willen verwekken, moeten hun arts om advies vragen over gezinsplanning of behandeling. Als tijdens de behandeling een zwangerschap optreedt, dient u uw arts hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

Geef geen borstvoeding als u wordt behandeld met Topotecan Hikma. Hervat de borstvoeding pas wanneer de arts u daarvoor het groene licht geeft.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Topotecan Hikma kan een vermoeid gevoel geven.

Bestuur geen auto en gebruik geen machines als u zich moe of zwak voelt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Uw arts bepaalt welke dosis Topotecan Hikma u krijgt op basis van:

 • uw lichaamsgrootte (oppervlakte in vierkante meter)
 • de resultaten van bloedtests die vóór de behandeling zijn uitgevoerd
 • de ziekte die moet worden behandeld.

De gebruikelijke dosis

 • Voor eierstokkanker en kleincellige lonkanker: 1,5 mg per vierkante meter lichaamsoppervlak per dag.
 • Voor baarmoederhalskanker: 0,75 mg per vierkante meter lichaamsoppervlak per dag.

Bij de behandeling van baarmoederhalskanker wordt Topotecan Hikma gecombineerd met een ander geneesmiddel met de naam cisplatine. Uw arts geeft advies over de juiste dosis cisplatine.

Hoe wordt Topotecan Hikma toegediend?

Een arts of verpleegkundige geeft u een geschikte dosis Topotecan Hikma als een infuus. Het wordt gewoonlijk over een periode van 30 minuten in uw arm gedruppeld.

 • Voor eierstokkanker en kleincellige longkanker wordt u eenmaal per dag gedurende 5 dagen behandeld.
 • Voor baarmoederhalskanker wordt u eenmaal per dag gedurende 3 dagen behandeld.

Dit behandelingspatroon wordt gewoonlijk voor ieder type kanker iedere drie weken herhaald. De behandeling kan variëren, afhankelijk van de resultaten van uw regelmatige bloedtests.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Uw arts besluit wanneer u met de behandeling moet stoppen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker van het ziekenhuis.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Topotecan Hikma bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ernstige bijwerkingen: breng uw arts op de hoogte

Deze bijwerkingen komen zeer vaak voor, bij meer dan 1 op de 10 mensen die met Topotecan Hikma worden behandeld.

 • Tekenen van infectie: Topotecan Hikma kan het aantal witte bloedcellen verlagen en uw weerstand tegen infecties verminderen. Dit kan zelfs levensbedreigend zijn. Tekenen hiervan zijn:
  • koorts
  • ernstige verslechtering van uw algemene conditie
  • plaatselijke symptomen, zoals een zere keel of problemen met de urinewegen (bijvoorbeeld een brandend gevoel bij het plassen, hetgeen op een infectie van de urinewegen kan duiden)
 • Ernstige maagpijn, koorts en mogelijk diarree (zelden met bloed) kunnen soms tekenen zijn van een darmontsteking (colitis)

Deze zeldzame bijwerking komt bij maximaal 1 op de 1000 mensen voor die met Topotecan Hikma worden behandeld).

Longontsteking (interstitiële longziekte): U loopt het meeste risico als u reeds een longziekte hebt, bent bestraald voor uw longen of eerder geneesmiddelen hebt gebruikt die de longen hebben beschadigd. Tekenen hiervan zijn:

  • moeite met ademhalen
  • hoest
  • koorts
 • Vertel het uw arts onmiddellijk als u symptomen van deze aandoeningen krijgt; opname in het ziekenhuis kan nodig zijn.

Zeer vaak voorkomende bijwerkingen

Deze komen bij meer dan 1 op de 10 mensen voor die met Topotecan Hikma worden behandeld

 • Algemeen gevoel van zwakte en vermoeidheid (tijdelijke bloedarmoede). In sommige gevallen kunt u een bloedtransfusie nodig hebben.
 • Ongebruikelijke blauwe plekken of bloedingen, die worden veroorzaakt door een daling van het aantal stollingscellen in het bloed. Dit kan tot ernstige bloedingen leiden na relatief kleine verwondingen, zoals een kleine snee. In zeldzame gevallen leidt dit tot ernstiger bloedingen (hemorragie). Praat met uw arts voor advies over hoe u het risico van bloeding kunt verminderen.
 • Gewichtsverlies en gebrek aan eetlust (anorexie), vermoeidheid, zwakte, zich niet goed voelen.
 • Misselijkheid, braken, diarree, maagpijn, constipatie
 • Ontstekingen en zweren in de mond, op de tong of aan het tandvlees
 • Hoge lichaamtemperatuur (koorts)
 • Haaruitval

Vaak voorkomende bijwerkingen

Deze komen bij minder dan 1 op de 10 mensen voor die met Topotecan Hikma worden behandeld

 • Allergische of overgevoeligheidsreacties (zoals uitslag)
 • Gele huid
 • Jeukend gevoel
 • Spierpijn

Bijwerkingen die zelden voorkomen

Deze komen bij maximaal 1 op de 1000 mensen voor die met Topotecan Hikma worden behandeld.

 • Ernstige allergische of anafylactische reacties
 • Zwelling door vochtophoping (angio-oedeem)
 • Lichte pijn en ontsteking op de plaats van de injectie
 • Jeukende uitslag (of galbulten)

Als u wordt behandeld voor baarmoederhalskanker, kunt u bijwerkingen krijgen van het andere geneesmiddel (cisplatine) dat u samen met Topotecan Hikma krijgt toegediend. Deze bijwerkingen worden beschreven in de bijsluiter van cisplatine.

Als u bijwerkingen hebt

→ Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat?

Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos.

De injectieflacon in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is topotecan. Iedere flacon bevat een hoeveelheid topotecanhydrochloride die gelijk staat aan 1 mg of 4 mg topotecan.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: wijnsteenzuur (E334), mannitol (E421), zoutzuur (E507) en natriumhydroxide.

Hoe ziet Topotecan Hikma eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Topotecan Hikma wordt geleverd als een poeder voor concentraat voor oplossing voor intraveneuze infusie.

Het is verkrijgbaar in verpakkingen met 1 of 5 injectieflacons; iedere injectieflacon bevat 1 mg of 4 mg topotecan.

Vóór infusie moet het poeder worden gereconstitueerd en verdund.

Het poeder in de injectieflacon levert 1 mg per ml werkzame stof wanneer het volgens de aanbevelingen is gereconstitueerd.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder:

Hikma Farmacêutica (Portugal), S.A. Estrada do Rio da Mó, nº 8, 8A – 8B Fervença

2705 – 906 Terrugem SNT Portugal

Tel.: +351 21 980 84 10

Fax: +351 21 961 51 02 e-mail: geral@hikma.pt

Fabrikant:

THYMOORGAN-GmbH / Pharmazie & Co. KG Schiffgraben 23, D - 38690 VIENENBURG - DUITSLAND Telefoon: +49 (0) 53 24 77 01 - 0

Fax: +49 (0) 53 24 77 01 - 30 e-mail: info@thymoorgan.de

In het register ingeschreven onder:

Topotecan Hikma 1 mg – RVG 107992

Topotecan Hikma 4 mg – RVG 107993

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland: Ribocamtin 1mg und 4mg Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats Oostenrijk: Ribocamtin 1mg und 4mg Pulver zur Herstellung eines Infusionslösungskonzentrats Italië : Topotecan Hikma 1 mg e 4mg polvere per concentrato per soluzione per infusione endovenosa Portugal: Topotecano Hikma 1 mg e 4 mg pó para concentrado para solução para perfusão Nederland: Topotecan Hikma 1 mg en 4 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Deze bijsluiter is goedgekeurd in oktober 2011.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Topotecan Hikma 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie Topotecan Hikma 4 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Instructies voor reconstitutie, bewaren en verwijdering van Topotecan Hikma

Reconstitutie

Topotecan Hikma 1 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie moet met 1,1 ml water voor injectie worden gereconstitueerd om 1 mg topotecan per ml te verkrijgen.

Topotecan Hikma 4 mg poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie moet met 4 ml water voor injectie worden gereconstitueerd om 1 mg topotecan per ml te verkrijgen.

De oplossing moet verder worden verdund. Het benodigde volume van de gereconstitueerde oplossing moet worden verdund met ofwel 0,9 % g/v natriumchloride oplossing voor infusie of 5% g/v glucose-oplossing voor infusie tot een uiteindelijke concentratie van tussen 25 en 50 microgram/ml.

Bewaren van de bereide oplossing

Het product moet onmiddellijk na bereiding voor infusie worden gebruikt. Als reconstitutie onder strikt aseptische omstandigheden wordt uitgevoerd, dan moet de infusie met Topotecan Hikma binnen 12 uur bij kamertemperatuur worden voltooid (of 24 uur indien bewaard bij 2-8°C).

Verwerking en verwijdering

De normale procedures voor juiste verwerking en afvoer van antitumorgeneesmiddelen moeten in acht worden genomen:

worden genomen:

 • het personeel moet zijn opgeleid om het geneesmiddel te reconstitueren
 • zwanger personeel dient van het werken met dit geneesmiddel te worden uitgesloten
 • personeel dat met dit geneesmiddel werkt tijdens reconstitutie, dient beschermende kleding te dragen inclusief masker, bril en handschoenen
 • alle materialen die nodig zijn voor toediening of reiniging, inclusief handschoenen moeten in een ‘hoog-risico’-wegwerpafvalzak worden gebracht voor verbranding bij hoge temperaturen
 • vloeibaar afval kan met grote hoeveelheden water worden weggespoeld
 • onvoorziene aanraking met de huid of ogen dient onmiddellijk met een ruime hoeveelheid water te worden behandeld.

Advertentie

Stof(fen) Topotecan
Toelating Nederland
Producent Hikma
Verdovend Nee
ATC-Code L01XX17
Farmacologische groep Andere antineoplastische middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.