Ribobandron 2 mg/2 ml, concentraat voor oplossing voor infusie

ATC-Code
M05BA06
Ribobandron 2 mg/2 ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Hikma

Stof(fen)
Ibandroninezuur
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Geneesmiddelen die botstructuur en mineralisatie beïnvloeden

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Hikma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Ibandroninezuur 2 mg bevat de werkzame stof ibandroninezuur. Dit behoort tot een groep geneesmiddelen die bisfosfonaten worden genoemd.

Ibandroninezuur wordt aan volwassenen voorgeschreven en is aan u voorgeschreven als u borstkanker heeft die zich heeft uitgezaaid naar uw botten (uitzaaiingen worden ook wel botmetastasen genoemd).

 • Het helpt botbreuken (fracturen) te voorkomen.
 • Het helpt andere botproblemen, waarbij operatie of radiotherapie noodzakelijk kunnen zijn, te voorkomen.

Ibandroninezuur kan ook worden voorgeschreven als u een verhoogd calciumgehalte in uw bloed hebt vanwege een tumor.

Ibandroninezuur werkt door het remmen van de hoeveelheid calcium die uit uw botten verloren gaat. Dit helpt het zwakker worden van uw botten te stoppen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • Als u lage calciumwaarden in uw bloed heeft of ooit heeft gehad.

U mag dit geneesmiddel niet toegediend krijgen als een van bovenstaande op u van toepassing is. Indien u niet zeker bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Ibandroninezuur gebruikt.

Ribobandron, concentraat voor oplossing voor infusie 03.07.2012

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor andere bisfosfonaten.
 • Als u hoge of lage waarden van vitamine D of andere mineralen heeft.
 • Als u nierproblemen heeft.

Overleg eerst met uw doctor of apotheker voordatu u ibandoninezuur gaat gebruiken.

Als u een tandheelkundige behandeling of operatie ondergaat of als u weet dat dit in de toekomst nodig zal zijn, vertel dan uw tandarts dat u behandeld wordt met Ibandroninezuur.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Ibandroninezuur dient niet gebruikt te worden bij kinderen en tieners jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast ibandroninezuur nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelem gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Dit is omdat ibandroninezuur de wijze waarop andere geneesmiddelen werken kan beïnvloeden. Ook kunnen sommige andere geneesmiddelen de wijze waarop ibandroninezuur werkt beïnvloeden.

In het bijzonder, vertel het uw arts of apotheker indien u een type antibioticum injectie ontvangt die "aminoglycoside" wordt genoemd, zoals gentamicine. Dit is omdat aminoglycosiden en Ibandroninezuur beide de hoeveelheid calcium in uw bloed kunnen verlagen.

Zwangerschap en borstvoeding

Zorg dat u geen ibandroninezuur toegediend krijgt als u zwanger bent, van plan bent zwanger te worden of borstvoeding geeft. Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is onbekend of ibandroninezuur uw vermogen om te rijden, machines of gereedschap te gebruiken, beïnvloedt. Neem eerst contact op met uw arts als u een voertuig wilt besturen, machines of gereedschap wilt gebruiken.

Ribobandron bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per flacon, dit betekent dat het in wezen ‘natrium-vrij’ is.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Ontvangen van dit geneesmiddel

 • Ibandroninezuur wordt meestal gegeven door een arts of ander medisch personeel
 • Het wordt gegeven als een infusie in uw ader

Uw arts kan regelmatig bloedtesten uitvoeren terwijl u ibandroninezuur ontvangt. Dit is om te controleren dat u de juiste hoeveelheid van dit geneesmiddel ontvangt.

Hoeveel u moet ontvangen

Uw arts zal uitzoeken hoeveel ibandroninezuur aan u toegediend zal worden afhankelijk van uw ziekte.

Ribobandron, concentraat voor oplossing voor infusie 03.07.2012

Als u borstkanker heeft die uitgezaaid is naar uw botten, dan is de aanbevolen dosering 3 flacons (6 mg) iedere 3-4 weken, als een infusie in uw ader gedurende tenminste 15 minuten.

Als u een verhoogd calciumgehalte in uw bloed heeft vanwege een tumor, dan is de aanbevolen dosering een enkele toediening van 1 flacon (2 mg) of 2 flacons (4 mg), afhankelijk van de ernst van uw ziekte. Het geneesmiddel moet worden toegediend als een infusie in uw ader gedurende 2 uur. Een herhaalde dosis kan worden overwogen in het geval er onvoldoende respons is of wanneer uw ziekte opnieuw optreedt.

Uw arts kan uw dosis en duur van de intraveneuze infusie aanpassen indien u nierproblemen heeft.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan dit middel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Raadpleeg onmiddellijk een verpleegkundige of een arts indien u een van de volgende ernstige bijwerkingen ondervindt – u kunt urgente medische behandeling nodig hebben

 • huiduitslag, jeuk, zwelling van uw gezicht, lippen, tong en keel met ademhalingsmoeilijkheden. U kunt een allergische reactie hebben op het geneesmiddel.
 • ademhalingsproblemen.
 • pijn of een wond in uw mond of kaak
 • pijn aan de ogen of oogontstekingen (indien langdurig)

Andere mogelijke bijwerkingen

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op 10 personen)

Stijging van de lichaamstemperatuur

Vaak (komt voor bij minder dan 1 op 10 personen)

Maagpijn, indigestie, misselijkheid of diarree • Lage calcium- of fosfaatgehaltes in uw bloed • Veranderingen in resultaten van uw bloedtesten, zoals Gamma GT of creatinine • Een hartprobleem dat "bundeltakblok" wordt genoemd • Griepachtige symptomen (waaronder koorts, rillingen, botpijn en spierpijn). Deze symptomen verdwijnen meestal binnen enkele uren of dagen. • Pijn of stijfheid van uw spieren • Hoofdpijn, duizelig voelen, zwak voelen• dorstig gevoel, zere keel, verandering in smaakervaring • Gezwollen benen of voeten • Gewrichtspijn, gewrichtsontsteking, of andere gewrichtsproblemen • Problemen met uw bijschildklier • Kneuzingen • Infecties• een probleem met uw ogen dat cataract wordt genoemd • Huidproblemen • Tandproblemen

Soms (komt voor bij minder dan 1 op 100 personen)

Beven of rillen • Uw lichaamstemperatuur wordt te laag (hypothermie) • Een aandoening die de bloedvaten in uw hersenen beïnvloedt, cerebrovasculaire aandoening genaamd • Problemen met hart- en bloedsomloop (waaronder hartkloppingen, hartaanval, hypertensie en spataderen) • Veranderingen in uw bloedcellen (anemie) • Een hoog gehalte alkalische fosfatase in uw bloed • Vochtopbouw en zwelling (lymfoedeem) • Vocht in uw longen • Maagproblemen zoals buikgriep of ontsteking aan het maagslijmvlies • Galstenen • niet kunnen urineren, blaasontsteking • Migraine • Zenuwpijn, beschadigde zenuwwortel • Doofheid • Verhoogde gevoeligheid voor geluid, smaak, tast of veranderingen in reuk • Moeite met slikken • Mondzweren, gezwollen lippen ("cheilitis"), spruw • Jeuk of tintelende huid om uw mond • Pijn in het bekken, afscheiding, jeuk of pijn in de vagina • een huidaangroei, goedaardig huidneoplasme genaamd • Geheugenverlies • Problemen met slapen, angstig voelen, emotionele instabiliteit of stemmingsveranderingen • Haarverlies • Pijn of verwonding op de

Ribobandron, concentraat voor oplossing voor infusie 03.07.2012

injectieplaats • Gewichtsverlies • Niercyste.

Zelden (komt bij minder dan 1 op de 1000 personen voor)

Oogpijn of oogontsteking • In zeldzame gevallen kan een ongebruikelijke botbreuk van het dijbeen optreden, met name bij patiënten die langdurig voor osteoporose behandeld worden. Neem contact op met uw arts als u last krijgt van pijn, zwakte of ongemak in uw dij, heup of lies. Dit kan een vroege aanwijzing zijn voor een mogelijke botbreuk van het dijbeen.

Zeer zelden (komt bij minder dan 1 op de 10.000 personen voor)

Een conditie waarbij het bot van de mond wordt aangedaan die "osteonecrose van de kaak" wordt genoemd.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Dit geneesmiddel vereist geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na "EXP". Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Na oplossen is de oplossing voor infusie stabiel gedurende 24 uur bij 2°C - 8°C (in een koelkast).

Gebruik dit middel niet als u merkt dat de oplossing niet helder is of deeltjes bevat.

Ongebruikte oplossing moet worden weggegooid.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

Eén flacon met 2 ml van een concentraat voor oplossing voor infusie bevat 2 mg ibandroninezuur (als 2,25 mg ibandroninezuur mononatriumzout monohydraat).

Een ml concentraat voor oplossing voor infusie bevat 1 mg ibandroninezuur (als 1,13 mg ibandroninezuur, mononatriumzout, monohydraat).

De andere bestanddelen zijn natriumchloride, natriumhydroxide (E524) (voor pH-aanpassing), azijnzuur, glaciale (E260), natriumacetaat trihydraat en water voor injecties.

Hoe ziet Ibandroninezuur eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Ibandroninezuur is een kleurloze, heldere oplossing.

Ibandroninezuur wordt geleverd als verpakkingen met 1 of 5 injectieflacons.

Ribobandron, concentraat voor oplossing voor infusie 03.07.2012

De flacons zijn afgesloten met een rubberen stop. Twee ml flacons hebben een oranje flip-off dop, terwijl 6 ml flacons hebben een turquoise (groenachtig blauw) flip-off dop.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten op de markt worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en de fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Hikma Pharma GmbH

Lochhamer Schlag 17

82166 Gräfelfing

Duitsland

Fabrikanten

Synthon BV

Microweg 22

6545 CM Nijmegen

Nederland

Synthon Hispania S.L., Castello 1,

Poligono Las Salinas

08830 Sant Boi de Llobregat, Spanje

In het register ingeschreven onder

Ribobandron 2 mg/2 ml RVG 108313
Dit geneesmiddel is in de lidstaten van de EEA geregistreerd onder:
Nederland Ribobandron 2 mg/2 ml, concentraat voor oplossing voor
  infusie
Duitsland Ribobandron 2 mg Konzentrat zur Herstellung einer
  Infusionslösung

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2012

Ribobandron, concentraat voor oplossing voor infusie 03.07.2012

De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg

Dosering: Preventie van voorvallen betreffende het skelet bij patiënten met borstkanker en botmetastasen

De aanbevolen dosis bij preventie van voorvallen betreffende het skelet bij patiënten met borstkanker en botmetastasen is 6 mg intraveneus iedere 3-4 weken gegeven. De dosis zou gedurende minstens 15 minuten via een infuus moeten worden toegediend.

Patiënten met een verminderde nierfunctie

Er is geen dosisaanpassing vereist bij patiënten met een milde nierfunctiestoornis (CLcr ≥50 en <80 ml/min). Bij patiënten met een matige (CLcr ≥30 en <50 ml/min) of ernstige nierfunctiestoornis (CLcr <30 ml/min) die behandeld worden voor de preventie van voorvallen betreffende het skelet bij borstkanker en botmetastasen, dienen de volgende doseringsaanbevelingen te worden gevolgd:

Creatinineklaring Dosis / Infusietijd ! Infusievolume 2
(ml/min)    
>50 CLcr <80 6 mg / 15 minuten 100 ml
>30 CLcr <50 4 mg / 1 uur 500 ml
<30 2 mg / 1 uur 500 ml

Toediening iedere 3 tot 4 weken

0,9% natriumchlorideoplossing of 5% glucoseoplossing

Een infusietijd van 15 minuten werd niet onderzocht bij kankerpatiënten met een CLcr <50 ml/min.

Dosering: Door tumor veroorzaakte hypercalciëmie

Ibandroninezuur concentraat voor oplossing voor infusie wordt gewoonlijk toegediend in het ziekenhuis. Bij het bepalen van de dosis houdt de behandelend arts rekening met de volgende factoren.

Alvorens te starten met de toediening van ibandroninezuur dient de patiënt voldoende vocht te hebben gehad door de toediening van een fysiologische zoutoplossing. Er dient rekening te worden gehouden met de ernst van het verhoogde calciumgehalte in het bloed alsook met de aard van de tumor. Bij de meeste patiënten met een ernstig verhoogd calciumgehalte (albumine-gecorrigeerd serumcalcium* ≥3 mmol/l of ≥12 mg/dl) zal 4 mg een werkzame dosis zijn die één keer gegeven wordt. Bij patiënten met een matig verhoogd calciumgehalte (albumine-gecorrigeerd serumcalcium <3 mmol/l of <12 mg/dl) is 2 mg een werkzame dosis. De maximale dosis gebruikt in klinische studies is 6 mg, waarbij echter geen verdere verbetering van de werkzaamheid werd waargenomen.

* NB: albumine-gecorrigeerd serumcalcium wordt als volgt berekend:

albumine-gecorrigeerd = serumcalcium (mmol/l) - [0,02 x albumine
serumcalcium (mmol/l) (g/l)] + 0,8
  Of
albumine-gecorrigeerd = serumcalcium (mg/dl) + 0,8 x [4 - albumine
serumcalcium (mg/dl) (g/dl)]

Voor het omrekenen van albumine-gecorrigeerd serumcalcium van mmol/l naar mg/dl dient men het met 4 te vermenigvuldigen

In de meeste gevallen kan het verhoogde calciumgehalte in het bloed binnen 7 dagen weer normaal worden. De mediane tijd tot recidief (opnieuw toename van albumine-gecorrigeerd serumcalcium boven 3 mmol/l) bedraagt 18 - 19 dagen voor de 2 mg en 4 mg doses. De mediane tijd tot recidief voor

Ribobandron, concentraat voor oplossing voor infusie 03.07.2012

de 6 mg dosis bedraagt 26 dagen.

Wijze van gebruik en toedieningsweg

Ibandroninezuur concentraat voor oplossing voor infusie moet worden toegediend als een intraveneuze infusie.

Voor dit doel wordt de inhoud van de flacon als volgt gebruikt:

 • Hypercalciëmie - toegevoegd aan 500 ml isotone natriumchlorideoplossing of 500 ml 5% dextrose-oplossing en toegediend via een infuus gedurende 1-2 uur
 • Preventie van voorvallen betreffende het skelet - toegevoegd aan 100 ml isotone natriumchlorideoplossing of 100 ml 5% dextrose-oplossing en toegediend via een infuus gedurende minstens 15 minuten. Zie ook bovenstaande doseringsrubriek voor patiënten met nierfunctiestoornissen.

Let op:

Om mogelijke onverenigbaarheden te voorkomen, moet ibandroninezuur concentraat voor oplossing voor infusie alleen gemengd worden met isotone natriumchlorideoplossing of met 5% glucoseoplossing. Calcium bevattende oplossingen mogen niet gemengd worden met ibandroninezuur concentraat voor oplossing voor infusie.

Verdunde oplossingen zijn bestemd voor enkelvoudig gebruik. Alleen heldere oplossingen dienen gebruikt te worden.

Het wordt aangeraden om verdund product, onmiddellijk te gebruiken (zie punt 5 van deze bijsluiter HOE BEWAART U DIT MIDDEL?)

Omdat zowel het per ongeluk toedienen in een slagader van preparaten die niet uitdrukkelijk daarvoor bedoeld zijn als toediening naast een ader weefselschade kan veroorzaken, dient ervoor gezorgd te worden dat ibandroninezuur concentraat voor oplossing voor infusie alleen in een ader wordt toegediend.

Frequentie van toediening

Voor de behandeling van door tumor veroorzaakte hypercalciëmie wordt ibandroninezuur concentraat voor oplossing voor infusie in het algemeen als een eenmalige infusie gegeven.

Bij de preventie van voorvallen betreffende het skelet bij patiënten met borstkanker en botmetastasen wordt de ibandroninezuur infusie herhaald met intervallen van 3-4 weken.

Duur van toediening

Een beperkt aantal patiënten (50 patiënten) kregen een tweede infusie toegediend voor een verhoogd calciumgehalte. Aan herhaling van de behandeling kan gedacht worden bij hernieuwd optreden van een verhoogd calciumgehalte in het bloed of bij onvoldoende werkzaamheid.

Bij patiënten met borstkanker en botmetastasen dient ibandroninezuur infusie iedere 3-4 weken toegediend te worden. In klinische studies zijn patiënten tot maximaal 96 weken behandeld..

Overdosering

Tot nu toe zijn geen gegevens beschikbaar over acute vergiftiging door ibandroninezuur concentraat voor oplossing voor infusie. Omdat uit preklinische onderzoeken met hoge doses gebleken is, dat zowel de nieren alsook de lever doelwitorganen zijn voor toxiciteit, dienen de nier- en leverfunctie te worden gecontroleerd.

Een klinisch relevant te laag calciumgehalte in het bloed dient door toediening van calciumgluconaat in het bloed te worden verholpen.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.