Sildenafil Bluefish 50 mg, filmomhulde tabletten

Illustratie van Sildenafil Bluefish 50 mg, filmomhulde tabletten
Stof(fen) Sildenafil
Toelating Nederland
Producent Bluefish
Verdovend Nee
ATC-Code G04BE03
Farmacologische groep Urologische

Vergunninghouder

Bluefish

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Sildenafil Bluefish behoort tot de groep medicijnen onder de naam "fosfodiësterase-type 5 (PDE5)- remmers". Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met Sildenafil Bluefish alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt. U dient Sildenafil Bluefish niet te gebruiken als u geen erectiestoornissen heeft. Sildenafil Bluefish dient niet door vrouwen te worden gebruikt.

Sildenafil Bluefish wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U gebruikt geneesmiddelen die “nitraten” worden genoemd, omdat deze combinatie een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen gebruikt die vaak ter verlichting van angina pectoris (of “pijn op de borst”) worden gegeven. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
 • U gebruikt geneesmiddelen die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk.
 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U heeft een ernstig hart- of leverprobleem.
 • U heeft recent een beroerte of een hartaanval gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft.
 • U heeft een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking (zoals retinitis pigmentosa).
 • U heeft ooit verlies van het gezichtsvermogen gehad vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION).

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

 • Als u sikkelcelanemie heeft (een afwijking aan de rode bloedcellen), of leukemie (kanker van de bloedcellen), of een multipel myeloom (beenmergkanker).
 • Als u een misvorming van uw penis heeft of de ziekte van Peyronie.
 • Als u hartproblemen heeft. In dat geval moet uw arts zorgvuldig controleren of uw hart bestand is tegen de extra belasting van seksuele activiteit.
 • Als u momenteel een maagzweer of een stollingsstoornis (zoals hemofilie) heeft.
 • Als uw gezichtsvermogen plotseling vermindert of verdwijnt, stop dan met het gebruik van Sildenafil Bluefish en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

U dient Sildenafil Bluefish niet te gebruiken in combinatie met andere orale of lokale behandelingen tegen erectiestoornissen.

Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen

U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis voor te schrijven.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Sildenafil Bluefish mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u naast Sildenafil Bluefish nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sildenafil Bluefish filmomhulde tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen "pijn op de borst". Bij een medisch noodgeval dient u de zorgverlener die u behandelt te vertellen dat u Sildenafil Bluefish gebruikt heeft en wanneer u dat deed. Gebruik Sildenafil Bluefish niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan.

U dient geen Sildenafil Bluefish te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat de combinatie van deze middelen een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts of apotheker altijd dat u dit soort geneesmiddelen gebruikt die vaak worden gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst").

U dient geen Sildenafil Bluefish te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk.

Wanneer u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als proteaseremmers, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis Sildenafil Bluefish (25 mg).

Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatvergroting kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden wat kan worden veroorzaakt door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van Sildenafil Bluefish met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van Sildenafil Bluefish. Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van Sildenafil Bluefish begint. Mogelijk zal uw arts u een lagere startdosering (25 mg) Sildenafil Bluefish voorschrijven.

Sildenafil Bluefish kan met of zonder voedsel worden ingenomen. U kunt echter ondervinden dat het iets langer kan duren voordat Sildenafil Bluefish gaat werken indien u het inneemt met een stevige maaltijd.

Het drinken van alcohol kan tijdelijk uw vermogen om een erectie te krijgen verminderen. Om maximaal effect van uw geneesmiddel te verkrijgen, wordt u aangeraden geen overvloedige hoeveelheden alcohol te drinken voordat u Sildenafil Bluefish gebruikt.

Zwangerschap en borstvoeding

Sildenafil Bluefish is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sildenafil Bluefish kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op Sildenafil Bluefish reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat gebruiken.

Sildenafil Bluefish bevat lactose

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, zoals lactose, neem dan contact op met uw arts voordat u Sildenafil Bluefish gebruikt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke startdosering is 50 mg.

U dient niet vaker dan éénmaal per dag Sildenafil Bluefish in te nemen.

U gebruikt Sildenafil Bluefish ongeveer één uur voordat u van plan bent sex te hebben. Slik de tablet in zijn geheel door met een glas water.

Als u de indruk heeft dat de werking van Sildenafil Bluefish te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Sildenafil Bluefish helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat Sildenafil Bluefish gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat Sildenafil Bluefish begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd.

Wanneer Sildenafil Bluefish u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.

De tablet kan worden verdeeld in gelijke helften.

U kunt een toename ervaren van bijwerkingen en de ernst daarvan. Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking.

U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.

Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen die gemeld zijn in samenhang met het gebruik van Sildenafil Bluefish zijn meestal licht tot matig ernstig en van korte duur.

Indien u pijn op de borst heeft tijdens of volgend op sexuele gemeenschap:

 • Kom in een half-zittende positie en probeer te ontspannen
 • Gebruik geen nitraten tegen uw pijn op de borst
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Alle geneesmiddelen waaronder Sildenafil Bluefish kunnen allergische reacties veroorzaken. U dient onmiddellijk contact op te nemen met uw arts als u een van de volgende symptomen waarneemt na het innemen van Sildenafil Bluefish: plotselinge hijgende ademhaling, moeilijk ademen of duizeligheid, zwelling van de oogleden, het gezicht, de lippen of de keel.

Langdurige en soms pijnlijke erecties zijn gemeld na het innemen van Sildenafil Bluefish. Indien u een erectie krijgt die langer dan 4 uur aanhoudt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.

Indien u een plotselinge vermindering of verlies van uw gezichtsvermogen waarneemt, stop dan met het gebruik van Sildenafil Bluefish en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Een zeer vaak voorkomende bijwerking (kan bij meer dan 1 op de 10 patiënten optreden) is hoofdpijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij meer dan 1 tot 10 op de 100 patiënten optreden):

 • blozen
 • een ontregelde spijsvertering
 • effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, gevoeligheid voor licht, onscherp zien of verminderd scherp zien)
 • een verstopte neus
 • duizeligheid

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten optreden):

 • braken
 • huiduitslag
 • bloeding achter in het oog
 • oogirritatie
 • bloeddoorlopen ogen/rode ogen
 • oogpijn
 • dubbelzien
 • abnormaal gevoel in het oog
 • onregelmatige of snelle hartslag
 • spierpijn
 • slaperig voelen
 • verminderde tast
 • draaierigheid
 • oorsuizen
 • misselijkheid
 • droge mond
 • pijn op de borst
 • zich moe voelen

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten optreden):

 • hoge bloeddruk
 • lage bloeddruk
 • flauwvallen
 • beroerte
 • bloedneus
 • plotselinge vermindering of verlies van gehoor

Andere bijwerkingen die na het op de markt brengen zijn gerapporteerd, zijn:

 • bonkende hartslag
 • pijn op de borst
 • plotselinge dood
 • hartaanval of tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen.

De meeste van deze mannen, maar niet alle, hadden reeds eerder hartproblemen, voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of er een rechtstreeks verband bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van sildenafil. Er zijn ook gevallen van stuiptrekkingen of toevallen en ernstige huidreacties gekenmerkt door huiduitslag, blaren, afbladderende huid en pijn die een onmiddellijke medische aandacht vereisen gemeld.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Dit geneesmiddel vereist geen speciale bewaarcondities.

Gebruik Sildenafil Bluefish niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is sildenafil. Elke filmomhulde tablet bevat 25/50/100 mg sildenafil (als citraat zout)
 • De andere stoffen in dit middel zijn:
  • Tabletkern: microkristallijne cellulose, calciumwaterstoffosfaat (watervrij), natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat
  • Filmomhulling: lactosemonohydraat, hypromellose, titaandioxide (E171) triacetine, indigokarmijn aluminiumlak (E132)

Sildenafil Bluefish 25 mg filmomhulde tablet

Blauw gekleurde, ronde, biconvexe, filmomhulde tabletten, aan de ene kant gegraveerd met 124 en J aan de andere kant

Sildenafil Bluefish 50 mg filmomhulde tablet

Blauw gekleurde, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten, aan de ene kant gegraveerd met 125 en J aan de andere kant met de breukstreep

Sildenafil Bluefish 100 mg filmomhulde tablet

Blauw gekleurde, ronde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten, aan de ene kant gegraveerd met 126 en J aan de andere kant met de breukstreep

Sildenafil Bluefish is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgrootten:

Sildenafil Bluefish 25 mg filmomhulde tabletten

PVC/Aluminium blisters in doosjes met 1, 2, 4, 8 of 12 tabletten.

Sildenafil Bluefish 50 mg filmomhulde tabletten

PVC/Aluminium blisters in doosjes met 1, 2, 4, 8 of 12 tabletten.

Sildenafil Bluefish 100 mg filmomhulde tabletten

PVC/Aluminium blisters in doosjes met 1, 2, 4, 8 of 12 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant:

Houder van de vergunning

Bluefish Pharmaceuticals AB,

Torsgatan 11,

SE-111 23 Stockholm

Zweden.

Fabrikant

Pharmadox Healthcare, Ltd

KW20A Kording Industrial Park

Paola, PLA 3000

Malta

Bluefish Pharmaceuticals AB,

Torsgatan 11,

SE-111 23 Stockholm

Zweden

In het register ingeschreven onder:  
Sildenafil Bluefish 25 mg, filmomhulde tabletten RVG 109496
Sildenafil Bluefish 50 mg, filmomhulde tabletten RVG 109497
Sildenafil Bluefish 100 mg, filmomhulde tabletten RVG 109498

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Portugal Sildenafil Bluefish 25 mg Comprimidos revestido por película
  Sildenafil Bluefish 50 mg Comprimidos revestido por película
  Sildenafil Bluefish 100 mg Comprimidos revestidos por película
Duitsland Sildenafil Bluefish 25 mg Filmtabletten
  Sildenafil Bluefish 50 mg Filmtabletten
  Sildenafil Bluefish 100 mg Filmtabletten
Spanje Sildenafilo Bluefish 25 mg comprimidos recubiertos con película EFG
  Sildenafilo Bluefish 50 mg comprimidos recubiertos con película EFG
  Sildenafilo Bluefish 100 mg comprimidos recubiertos con película EFG
Nederland Sildenafil Bluefish 25 mg, filmomhulde tabletten
  Sildenafil Bluefish 50 mg, filmomhulde tabletten
  Sildenafil Bluefish 100 mg, filmomhulde tabletten
Polen Sildenafil Bluefish
Verenigd Koninkrijk Sildenafil Bluefish 25 mg film-coated tablets
  Sildenafil Bluefish 50 mg film-coated tablets
  Sildenafil Bluefish 100 mg film-coated tablets
IJsland Sildenafil Lyfis

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2012

Advertentie

Stof(fen) Sildenafil
Toelating Nederland
Producent Bluefish
Verdovend Nee
ATC-Code G04BE03
Farmacologische groep Urologische

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.