Sildenafil Sigillata 100 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
G04BE03
Sildenafil Sigillata 100 mg, filmomhulde tabletten

Sigillata

Stof(fen)
Sildenafil
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Urologische

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sigillata

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Sildenafil Sigillata behoort tot een groep geneesmiddelen die fosfodiësterase-type 5 (PDE5)-remmers worden genoemd. Het ontspant de bloedvaten in de penis, zodat er bij seksuele prikkeling bloed naar de penis kan stromen. Sildenafil Sigillata helpt alleen bij het krijgen van een erectie als u seksueel gestimuleerd wordt. U mag Sildenafil Sigillata niet innemen als u geen erectiestoornis heeft. Neem Sildenafil Sigillata niet in als u een vrouw bent.

Sildenafil Sigillata is een behandeling voor mannen met een erectiestoornis, soms aangeduid als impotentie. Dit is het geval als een man geen erectie kan krijgen of handhaven die geschikt is voor seksuele activiteit.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Sildenafil Sigillata niet in

 • als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten worden genoemd, aangezien de combinatie een mogelijk gevaarlijke daling van de bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts als u een van deze geneesmiddelen gebruikt, die vaak worden voorgeschreven ter verlichting van angina pectoris (of “pijn op de borst”). Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
 • Als u een van de geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxidedonors worden genoemd, zoals amylnitriet (“poppers”), aangezien deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van de bloeddruk.
 • Als u allergisch bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen van dit geneesmiddel (zie rubriek 6).
 • Als u een ernstige hart- of leveraandoening heeft.
 • Als u kort geleden een beroerte of hartaanval heeft gehad, of als u een lage bloeddruk heeft.
 • Als u een bepaalde zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
 • Als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad door een niet-arteritisch oogzenuwinfarct (NAION).

Raadpleeg uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u Sildenafil Sigillata gaat gebruiken.

 • Als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker), of multipele myeloom (beenmergkanker) heeft.
 • Als u een misvorming van de penis heeft of de ziekte van Peyronie.
 • Als u hartproblemen heeft. Uw arts moet in dat geval zorgvuldig controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan.
 • Als u een maagzweer heeft, of een bloedingsstoornis (zoals hemofilie).
 • Als u een plotselinge vermindering of een verlies van het gezichtsvermogen bemerkt, stop dan met het innemen van Sildenafil Sigillata en waarschuw onmiddellijk uw arts.

U mag Sildenafil Sigillata niet gebruiken in combinatie met een ander oraal of plaatselijk toegepast middel tegen erectiestoornissen.

Kinderen en jongeren

Sildenafil Sigillata mag niet worden toegediend aan personen onder 18 jaar.

Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen

Vertel het uw arts als u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan een lagere dosering voor u kiezen.

Gebruikt u naast Sildenafil Sigillata nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Sildenafil Sigillata tabletten kunnen de werking van sommige geneesmiddelen beïnvloeden, vooral van geneesmiddelen tegen pijn op de borst. Bij een medisch spoedgeval moet u degene die u behandelt vertellen dat u Sildenafil Sigillata gebruikt heeft, en wanneer u het gebruikt heeft. Neem Sildenafil Sigillata niet in met andere geneesmiddelen tenzij uw arts u heeft verteld dat dit mag.

Neem Sildenafil Sigillata niet in als u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, aangezien de combinatie van deze middelen een mogelijk gevaarlijke verlaging van de bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts altijd als u een van deze geneesmiddelen inneemt, die vaak worden gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of “pijn op de borst”).

Neem Sildenafil Sigillata niet in als u een van de geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxidedonors worden genoemd, zoals amylnitriet (“poppers”), aangezien deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van de bloeddruk.

Als u geneesmiddelen inneemt die proteaseremmers worden genoemd, bv. voor de behandeling van HIV, kan uw arts beginnen met u de laagste dosering (25 mg) Sildenafil Sigillata voor te schrijven.

Sommige patiënten die een behandeling ondergaan met alfablokkers tegen hoge bloeddruk of prostaatproblemen kunnen duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan komen door lage bloeddruk bij het snel gaan zitten of opstaan. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen gekregen bij het gebruik van sildenafil met alfablokkers. Deze symptomen komen meestal voor binnen 4 uur na het innemen van Sildenafil Sigillata. Om de kans op deze symptomen te verkleinen moet u voordat u met Sildenafil Sigillata begint de normale dosering van de alfablokker gebruiken. Uw arts kan u een lagere aanvangsdosering (25 mg) Sildenafil Sigillata voorschrijven.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol

Sildenafil Sigillata kan met of zonder voedsel worden ingenomen. U kunt echter merken dat het langer duurt voordat Sildenafil Sigillata begint te werken als u het bij een zware maaltijd inneemt.

Het drinken van alcohol kan het vermogen om een erectie te krijgen tijdelijk verminderen. Om het maximale effect van het geneesmiddel te verkrijgen wordt u aangeraden om voor het innemen van Sildenafil Sigillata geen overmatige hoeveelheden alcohol te gebruiken

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Sildenafil Sigillata is niet bestemd voor gebruik door vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sildenafil Sigillata kan duizeligheid veroorzaken en het gezichtsvermogen beïnvloeden. Voordat u gaat rijden of machines gaat bedienen moet u zich bewust zijn van uw reactie op Sildenafil Sigillata.

Sildenafil Sigillata bevat lactose

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, bv. lactose, neem dan contact met hem op voordat u Sildenafil Sigillata gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De aanbevolen aanvangsdosis is 50 mg.

U mag Sildenafil Sigillata niet vaker innemen dan eenmaal per dag.

U moet Sildenafil Sigillata ongeveer een uur voorafgaand aan de seksuele activiteit innemen. Slik het tablet in zijn geheel door met een glas water.

Als u de indruk heeft dat de werking van het geneesmiddel te krachtig of te zwak is, bespreek dit dan met uw arts of apotheker.

Sildenafil Sigillata helpt alleen bij het krijgen van een erectie als u seksueel gestimuleerd wordt. De tijd waarbinnen Sildenafil Sigillata begint te werken wisselt van persoon tot persoon, maar bedraagt doorgaans een half uur tot een uur. U kunt echter merken dat het langer duurt voordat Sildenafil Sigillata begint te werken als u het bij een zware maaltijd inneemt.

Als Sildenafil Sigillata niet helpt bij het krijgen van een erectie of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, raadpleeg dan uw arts.

U kunt een toename van het aantal en de ernst van de bijwerkingen bemerken. Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werkzaamheid.

Neem niet meer tabletten in dan uw arts heeft gezegd.

Raadpleeg uw arts als u meer tabletten inneemt dan is toegestaan.

Als u nog vragen heeft over het innemen van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De in verband met het gebruik van sildenafil gemelde bijwerkingen zijn doorgaans licht tot matig en van korte duur.

Als u pijn op de borst krijgt tijdens of na de gemeenschap:

 • Neem een halfzittende houding aan en probeer u te ontspannen.
 • Gebruik geen nitraten tegen de pijn op de borst.
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Alle geneesmiddelen inclusief Sildenafil Sigillata kunnen allergische reacties veroorzaken. U moet onmiddellijk uw arts raadplegen als u na het innemen van Sildenafil Sigillata een van de volgende symptomen bemerkt: plotselinge piepende ademhaling, ademhalingsmoeilijkheden of duizeligheid, gezwollen oogleden, gezicht, lippen of keel.

Er zijn langdurige en soms pijnlijke erecties gemeld na het innemen van Sildenafil Sigillata. Als u een erectie heeft die langer dan 4 uur duurt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen.

Als u een plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen bemerkt, stop dan met het innemen van Sildenafil Sigillata en waarschuw onmiddellijk uw arts.

Een zeer vaak voorkomende bijwerking (bij meer dan 1 op de 10 patiënten) is hoofdpijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten) zijn o.a.: rood worden van het gezicht, lichte stoornis in de spijsvertering (indigestie), effecten op het gezichtsvermogen (inclusief een gekleurd waas voor de ogen, gevoeligheid voor licht, wazig zien of verminderde gezichtsscherpte), verstopte neus en duizeligheid.

Soms voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten) zijn o.a.: braken, huiduitslag, bloeding achter het oog, oogirritatie, bloeddoorlopen/rode ogen, oogpijn, dubbelzien, abnormaal gevoel in het oog, onregelmatige of snelle hartslag, spierpijn, slaperigheid, verminderde tastzin, duizelingen, oorsuizen, misselijkheid, droge mond, pijn op de borst en vermoeidheid.

Zelden voorkomende bijwerkingen (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten) zijn o.a.: hoge bloeddruk, lage bloeddruk, flauwvallen, beroerte, bloedneus en plotselinge vermindering of verlies van het gehoor.

Bijwerkingen, gemeld nadat het geneesmiddel in de handel is gebracht zijn o.a.: bonzende hartslag, pijn op de borst, plotselinge dood, hartaanval of tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen. De meeste, maar niet al deze mannen hadden hartproblemen voordat ze dit geneesmiddel gingen gebruiken. Het is onmogelijk vast te stellen of deze bijwerkingen direct verband hielden met Sildenafil Sigillata. Er zijn ook gevallen van stuipen of epileptische aanvallen en ernstige huidreacties gekenmerkt door huiduitslag, blaren, afbladderende huid en pijn die onmiddellijke medische aandacht vereist gemeld.

Wanneer u een bijwerking krijgt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos en doordrukstrips na EXP (afkorting gebruikt voor de vervaldatum) Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • Het werkzame bestanddeel is sildenafil. Elke tablet bevat 25 mg, 50 mg of 100 mg sildenafil (als citraatzout).
 • De andere bestanddelen zijn: tabletkern: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), povidon K29-32 (E1201), croscarmellosenatrium (E468), magnesiumstearaat (E572). filmomhulling: hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171), macrogol 6000, indigokarmijnaluminium kleurstof (E132).

Filmomhulde tablet.

Sildenafil Sigillata 25 mg filmomhulde tabletten zijn blauw, ellipsvormig, biconvex, met de opdruk

“SL25” aan één kant.

Sildenafil Sigillata 50 mg filmomhulde tabletten zijn blauw, ellipsvormig, biconvex, met de opdruk

“SL50” aan één kant.

Sildenafil Sigillata 100 mg filmomhulde tabletten zijn blauw, ellipsvormig, biconvex, met de opdruk

“SL100” aan één kant.

De tabletten worden geleverd in doordrukstrips van 1, 4, 8 of 12 tabletten.

Sommige verpakkingsgrootten worden in uw land niet in de handel gebracht

In het register ingeschreven onder:

RVG 104549 (25 mg)

RVG 104552 (50 mg)

RVG 104553 (100 mg)

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sigillata Limited

Suite 23, Park Royal House

23 Park Royal Road

London NW10 7JH

United Kingdom

Fabrikant

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Italië: Prescofil 25/50/100 mg compresse rivestite con film Nederland: Sildenafil Sigillata 25/50/50 mg, filmomhulde tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer herzien in januari 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.