Sildenafil mibe 100 mg filmomhulde tabletten

Illustratie van Sildenafil mibe 100 mg filmomhulde tabletten
Stof(fen) Sildenafil
Toelating Nederland
Producent mibe
Verdovend Nee
ATC-Code G04BE03
Farmacologische groep Urologische

Vergunninghouder

mibe

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Sildenafil mibe behoort tot de groep medicijnen onder de naam "fosfodiësterase-type 5 (PDE5)-remmers". Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. U zult met Sildenafil mibe alleen een erectie krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt.

U dient Sildenafil mibe niet te gebruiken als u geen erectiestoornissen heeft. Sildenafil mibe dient niet door vrouwen te worden gebruikt.

Sildenafil mibe wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • u bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.
 • als u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat deze combi- natie een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen gebruikt die vaak ter verlichting van angina pectoris (of “pijn op de borst”) worden gegeven. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
 • als u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“pop- pers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke ver- laging van uw bloeddruk.
 • als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft.
 • als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage blo- eddruk heeft.
 • als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
 • als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anteri- or ischaemic optic neuropathy (NAION)

Vertel uw arts

 • als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkan- ker), multipel myeloom (beenmergkanker).
 • als u een misvorming van uw penis heeft of de ziekte van Peyronie.
 • als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan.
 • als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).
 • als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname van Sildenafil mibe en neem direct contact op met uw arts.

U dient Sildenafil mibe niet te gebruiken in combinatie met andere orale of lokale behande- lingen tegen erectiestoornissen.

Speciale voorzorgen voor kinderen en adolescnten

Sildenafil mibe mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar.

Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen

U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis voor te schrijven.

Gebruikt u naast Sildenafil mibe nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Sildenafil mibe tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen "pijn op de borst". Bij een medisch noodgeval dient u de zorgverlener die u behandelt te vertellen dat u Sildenafil mibe gebruikt heeft en wanneer u dat deed. Gebruik Sildenafil mibe niet in combinatie met andere ge- neesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan.

U dient geen Sildenafil mibe te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat de combinatie van deze middelen een mogelijk gevaarlijke ver- laging van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts of apotheker altijd dat u dit soort geneesmiddelen gebruikt die vaak worden gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst").

U dient geen Sildenafil mibe te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmo- noxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk.

Wanneer u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als proteaseremmers, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis Sildenafil mibe (25 mg).

Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatvergroting kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden wat kan worden- veroorzaaktdoor lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan. Bepaalde patiën- ten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van Sildenafil mibe met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van Sildenafil mibe. Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van Sildenafil mibe begint. Moge-

lijk zal uw arts u een lagere startdosering (25 mg) Sildenafil mibe voorschrijven.

Sildenafil mibe kan met of zonder voedsel worden ingenomen. U kunt echter ondervinden dat het iets langer kan duren voordat Sildenafil mibe gaat werken indien u het inneemt met een stevige maaltijd.

Het drinken van alcohol kan tijdelijk uw vermogen om een erectie te krijgen verminderen. Om maximaal effect van uw geneesmiddel te verkrijgen, wordt u aangeraden geen overvloedige hoeveelheden alcohol te drinken voordat u Sildenafil mibe inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Sildenafil mibe is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sildenafil mibe kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op Sildenafil mibe reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat gebruiken.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De gebruikelijke startdo- sering is 50 mg.

U dient niet vaker dan éémaal per dag Sildenafil mibe in te nemen.

U neemt Sildenafil mibe ongeveer één uur voordat u van plan bent sex te hebben. Slik het tablet in zijn geheel door met een glas water.

Als u de indruk heeft dat de werking van Sildenafil mibe te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Sildenafil mibe helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat Sildenafil mibe gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat Sildenafil mibe begint te werken wan- neer u een zware maaltijd heeft genuttigd.

Wanneer Sildenafil mibe u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang ge- noeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertel- len.

U kunt een toename ervaren van bijwerkingen en de ernst daarvan. Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking.

U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.

Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Sildenafil mibe bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen die gemeld zijn in samenhang met het gebruik van Sildenafil mibe zijn meestal licht tot matig ernstig en van korte duur.

Indien u pijn op de borst heeft tijdens of volgend op sexuele gemeenschap:

 • Kom in een half-zittende positie en probeer te ontspannen
 • Gebruik geen nitraten tegen uw pijn op de borst
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Alle geneesmiddelen waaronder Sildenafil mibe kunnen allergische reacties veroorzaken. U dient onmiddellijk contact op te nemen met uw arts als u een van de volgende symptomen waarneemt na het innemen van Sildenafil mibe: plotselinge hijgende ademhaling, moeilijk ademen of duizeligheid, zwelling van de oogleden, het gezicht, de lippen of de keel.

Langdurige en soms pijnlijke erecties zijn gemeld na het innemen van Sildenafil mibe. Indien u een erectie krijgt die langer dan 4 uur aanhoudt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.

Indien u een plotselinge vermindering of verlies van uw gezichtsvermogen waarneemt, stop dan met het gebruik van Sildenafil mibe en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Een zeer vaak voorkomende bijwerking (kan bij meer dan 1 op de 10 patiënten optreden) is hoofdpijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij meer dan 1 tot 10 op de 100 patiënten optre- den) zijn:

 • blozen
 • een ontregelde spijsvertering
 • effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, gevoelig- heid voor licht, onscherp zien of verminderd scherp zien)
 • een verstopte neus
 • duizeligheid

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 tot 10 op de 1.000 patiënten optreden) zijn:

 • braken
 • huiduitslag
 • bloeding achter in het oog
 • oogirritatie
 • bloeddoorlopen ogen/rode ogen
 • oogpijn
 • dubbelzien
 • abnormaal gevoel in het oog
 • onregelmatige of snelle hartslag
 • spierpijn
 • slaperig voelen
 • verminderde tast
 • draaierigheid
 • oorsuizen
 • misselijkheid
 • droge mond
 • pijn op de borst
 • zich moe voelen

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten optreden) zijn:

 • hoge bloeddruk
 • lage bloeddruk
 • flauwvallen
 • beroerte
 • bloedneus
 • plotselinge vermindering of verlies van gehoor

Andere bijwerkingen die na het op de markt brengen zijn gerapporteerd, zijn: bonkende hartslag, pijn op de borst, plotselinge dood, hartaanval of tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen. De meeste van deze mannen, maar niet alle, hadden reeds eerder hartproblemen, voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of er een rechtstreeks verband bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van Sildenafil mibe. Er zijn ook gevallen van stuiptrekkingen of toevallen en ernstige huidreacties geken- merkt door huiduitslag, blaren, afbladderende huid en pijn die een onmiddellijke medische aandacht vereisen, gemeld.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking opt- reedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houd- baarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilsnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze wor- den dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is sildenafil.

Iedere tablet bevat 100 mg sildenafil (als het citraatzout).

De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern:

microkristallijne cellulose; calciumwaterstoffosfaat, watervrij; natriumcroscarmellose; magne- siumstearaat; povidon

Filmomhulling:

hypromellose; microkristallijne cellulose; titaandioxide (E171); briljante blauw FCF aluminium oppervlakten (E 133); macrogol stearaat/polyoxyl 40 stearaat; macrogol 6000

Sildenafil mibe 100 mg zijn blauw biconvexe, ovale filmomhulde tabletten met breukstreep. De tablet kan in twee gelijke helften worden verdeeld.

De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 4, 8, 10, 12 of 20 tabletten.

Sommige verpakkingen zijn mogelijk in uw land niet beschikbaar.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Registratiehouder

mibe GmbH Arzneimittel Münchner Str. 15 06796 Brehna Duitsland

Fabrikant hameln rds a.s. Horna 36

900 01 Modra Slowaakse Republiek

mibe GmbH Arzneimittel Münchner Str. 15 06796 Brehna Duitsland

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale ver- tegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Dit geneesmiddel is toegelaten in de lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Duitsland Sildeagil 25 mg, 50 mg, 100 mg Filmtabletten
Polen Sildeagil 25 mg, 50 mg, 100 mg tabletki powlekane
Oostenrijk Cilafil 25 mg, 50 mg, 100 mg Filmtabletten

In het register ingeschreven onder:

RVG 104913

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in december 2012

Advertentie

Stof(fen) Sildenafil
Toelating Nederland
Producent mibe
Verdovend Nee
ATC-Code G04BE03
Farmacologische groep Urologische

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.