Advertentie

Auteur: ratiopharm


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Wat is Sildenafil ratiopharm 100 mg

Sildenafil ratiopharm behoort tot een groep geneesmiddelen die fosfodiësterase-type 5-remmers worden genoemd. Sildenafil ratiopharm zorgt dat een erectie voldoende lang aanhoudt voor bevredigende seksuele activiteit. Het vermindert de werking van een chemisch stofje dat van nature in uw lichaam aanwezig is en dat verantwoordelijk is voor het verdwijnen van erecties. Sildenafil ratiopharm werkt alleen wanneer u seksueel geprikkeld wordt.

Waarvoor wordt Sildenafil ratiopharm 100 mg gebruikt

Sildenafil ratiopharm wordt gebruikt als behandeling voor mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Daarvan is sprake wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen van Sildenafil ratiopharm.
 • als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten (zoals glyceroltrinitraat) of stikstofmonoxide afgeven (zoals amylnitriet, ook wel ‘poppers’ genoemd). Deze geneesmiddelen worden vaak gegeven ter verlichting van pijn op de borst (angina pectoris). Gecombineerd gebruik van deze geneesmiddelen en Sildenafil ratiopharm kan een ernstige verlaging van uw bloeddruk veroorzaken.
 • als u een ernstig hartprobleem heeft.
 • als u recent een beroerte of hartaanval heeft gehad.
 • als u een lage bloeddruk heeft.
 • als u een ernstig leverprobleem heeft.
 • als u een bepaalde zeldzame, erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
 • als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad als gevolg van een oogaandoening die ‘infarct van de oogzenuw’ of NAION (non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy) wordt genoemd.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dat geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan.
 • Als u één van de volgende aandoeningen of symptomen heeft, aangezien u dan meer last kunt hebben van bijwerkingen:
  • een afwijking van de rode bloedcellen (sikkelcelanemie)
  • bloedkanker (leukemie)
  • beenmergkanker (multipel myeloom)
  • een aandoening of misvorming van de penis.
 • Als u één van de volgende aandoeningen heeft, vertel het dan uw arts, zodat hij/zij zorgvuldig kan controleren of dit geneesmiddel voor u geschikt is:
  • als u een maagzweer heeft
  • als u een stoornis in de bloedstolling heeft (zoals hemofilie).
 • Als u nier- of leverproblemen heeft. Vertel het dan uw arts. Hij/zij kan dan besluiten u een lagere dosis voor te schrijven.

U dient Sildenafil ratiopharm NIET te gebruiken

 • als u al andere behandelingen voor erectiestoornissen krijgt
 • als u geen erectiestoornis heeft
 • als u een vrouw bent.

Sildenafil ratiopharm mag NIET worden gebruikt door kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar.

Als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan de inname van Sildenafil ratiopharm en neem ONMIDDELLIJK contact op met uw arts.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

In een medisch noodgeval dient u de zorgverleners die u behandelen te vertellen dat u Sildenafil ratiopharm hebt gebruikt.

Gebruik Sildenafil ratiopharm NIET als u geneesmiddelen gebruikt die nitraten bevatten (zoals glyceroltrinitraat) of stikstofmonoxide afgeven (zoals amylnitriet, ook wel ‘poppers’ genoemd). Deze geneesmiddelen worden vaak gegeven ter verlichting van pijn op de borst (angina pectoris). Gelijktijdig gebruik van nitraten of middelen die stikstofoxide afgeven en Sildenafil ratiopharm kan namelijk een ernstige verlaging van uw bloeddruk veroorzaken.

Gebruik van Sildenafil ratiopharm in combinatie met bepaalde andere geneesmiddelen kan problemen veroorzaken. Vertel het uw arts daarom als u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • ritonavir of saquinavir (geneesmiddelen voor de behandeling van HIV-infecties)
 • ketoconazol of itraconazol (geneesmiddelen voor de behandeling van schimmelinfecties)
 • erytromycine (een antibioticum)
 • cimetidine (een geneesmiddel voor de behandeling van brandend maagzuur en maagzweren)
 • alfablokkers (een groep geneesmiddelen voor de behandeling van hoge bloeddruk of een vergrote prostaat [benigne prostaathyperplasie]). Sommige patiënten die alfablokkers krijgen, kunnen duizelig of licht in het hoofd worden als ze opstaan of overeindkomen. Deze verschijnselen zijn het gevolg van een daling in bloeddruk die optreedt wanneer men snel overeindkomt uit zittende of liggende positie (orthostatische

hypotensie). Deze verschijnselen treden meestal op binnen 4 uur na inname van Sildenafil ratiopharm. Om de kans op het optreden van genoemde verschijnselen zo veel mogelijk te beperken, mag u de behandeling met Sildenafil ratiopharm alleen starten als u stabiel bent ingesteld op alfablokkers, dus als uw dagelijkse dosering constant is.

Als u één van deze geneesmiddelen gebruikt, kan het zijn dat uw arts u de laagste startdosis (25 mg) Sildenafil ratiopharm voorschrijft. Als u ritonavir krijgt, mag u niet meer dan 25 mg sildenafil per 48 uur gebruiken.

Gebruik van Sildenafil ratiopharm met voedsel en drank

Wanneer Sildenafil ratiopharm wordt ingenomen met voedsel, kan het iets langer duren voordat Sildenafil ratiopharm gaat werken.

Alcoholische dranken kunnen erectieproblemen verergeren. Om het geneesmiddel optimaal te laten werken, wordt u geadviseerd geen alcohol te drinken voordat u Sildenafil ratiopharm inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sildenafil ratiopharm kan bij sommige mensen duizeligheid veroorzaken of het gezichtsvermogen of gehoor beïnvloeden. Bestuur geen voertuig en gebruik geen gereedschap of machines als u zich na inname van Sildenafil ratiopharm duizelig voelt of als uw gezichtsvermogen of gehoor aangetast is.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Volg bij het innemen van Sildenafil ratiopharm nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is

Neem ½ of 1 filmomhulde tablet Sildenafil ratiopharm in zoals uw arts u heeft voorgeschreven, ongeveer 1 uur voor de seksuele activiteit. Slik de filmomhulde tablet in zijn geheel door met een glas water.

U mag niet meer filmomhulde tabletten innemen dan uw arts heeft voorgeschreven.

U mag Sildenafil ratiopharm niet vaker dan eenmaal per dag innemen.

Sildenafil ratiopharm helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel geprikkeld wordt. De tijd die nodig is voordat Sildenafil ratiopharm gaat werken, verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt het tussen een half uur en een uur. Wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd, kan het langer duren voordat Sildenafil ratiopharm gaat werken.

Als Sildenafil ratiopharm u niet helpt een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.

Wat u moet doen als u meer van Sildenafil ratiopharm heeft ingenomen dan u zou mogen

Mannen die te veel Sildenafil ratiopharm innemen, kunnen meer bijwerkingen krijgen of hevige spierpijn ervaren. Vertel het uw arts als u meer van Sildenafil ratiopharm heeft ingenomen dan u zou mogen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Sildenafil ratiopharm bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

De volgende frequenties worden gebruikt bij de evaluatie van de bijwerkingen:

zeer vaak: komt bij meer dan 1 op de 10 gebruikers voor

vaak: komt bij minder dan 1 op de 10, maar meer dan 1 op de 100 gebruikers voor soms: komt bij minder dan 1 op de 100, maar meer dan 1 op de 1.000 gebruikers voor zelden: komt bij minder dan 1 op de 1.000, maar meer dan 1 op de 10.000 gebruikers voor zeer zelden: komt bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers voor

niet bekend: kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald

Belangrijke bijwerkingen:

 • Pijn op de borst:

Als u tijdens of na seksuele activiteit pijn op de borst (soms) krijgt, neem dan GEEN geneesmiddelen in die nitraten bevatten (zoals glyceroltrinitraat) om de klachten te verlichten. Neem ONMIDDELLIJK contact op met een arts.

 • Allergische reacties:

Zelden zijn allergische reacties gemeld zoals huiduitslag, verheven gebieden op de huid die jeuken, en ernstige allergische reacties die gepaard gaan met zwakte, daling van de bloeddruk, moeite met ademhalen en zwelling van de oogleden, het gezicht, de lippen of de keel. Als u denkt dat bij u zo’n reactie optreedt, neem dan geen Sildenafil ratiopharm meer in en roep ONMIDDELLIJK medische hulp in.

 • Stoornissen in het gezichtsvermogen:

Als u plotseling een vermindering of verlies van uw gezichtsvermogen waarneemt (frequentie niet bekend), neem dan geen Sildenafil ratiopharm meer in en neem ONMIDDELLIJK contact op met uw arts.

 • Lang aanhoudende erecties:

Lang aanhoudende en soms pijnlijke erecties zijn gemeld na inname van Sildenafil ratiopharm (frequentie niet bekend). Als u een erectie krijgt die langer dan 4 uur onafgebroken aanhoudt, neem dan ONMIDDELLIJK contact op met uw arts.

Daarnaast kunnen zich de volgende bijwerkingen voordoen:

 • zeer vaak: hoofdpijn
 • vaak: duizeligheid, veranderd gezichtsvermogen (toegenomen gevoeligheid voor licht, wazig zien), effecten op het kleurenzien, blozen, verstopte neus, spijsverteringsproblemen
 • soms: slaperig gevoel, verminderde tastzin, bloeddoorlopen ogen, oogpijn, waterige ogen, abnormaal gevoel in het oog, draaierigheid, oorsuizen, bonzend hart, snellere hartslag, braken, misselijkheid, droge mond, huiduitslag, spierpijn, vermoeid gevoel, bij meting waargenomen snellere hartslag, bloedende penis, aanwezigheid van bloed in sperma en/of urine
 • zelden: beroerte, flauwvallen, plotselinge vermindering of verlies van gehoor, hoge bloeddruk, lage bloeddruk, hartaanval, onregelmatige hartslag, bloedneus
 • niet bekend: tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen, toevallen (attaques), terugkerende toevallen, afsluiting van bloedvaten in het oog, plotseling optredende, tijdelijke of blijvende, gedeeltelijke vermindering of verlies van gezichtsvermogen in één of beide ogen, abnormale hartslag, instabiele angina (pijn op de borst), plotselinge dood, ernstige huidreacties gekenmerkt door huiduitslag, blaren, afbladderende huid en pijn die een onmiddellijke medische aandacht vereisen.

De meeste, maar niet alle, mannen die cardiovasculaire bijwerkingen kregen, hadden al hart- en vaatproblemen voordat ze dit geneesmiddel gebruikten. Het is niet mogelijk om na te gaan of er een rechtstreeks verband bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van Sildenafil ratiopharm.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het nationale meldsysteem zoals vermeld in aanhangsel V. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik Sildenafil ratiopharm niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de buitenverpakking en de blisterverpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK