Sildenafil Teva 25 mg filmomhulde tabletten

Illustratie van Sildenafil Teva 25 mg filmomhulde tabletten
Stof(fen) Sildenafil
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code G04BE03
Farmacologische groep Urologische

Vergunninghouder

Teva

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Sildenafil Teva bevat de werkzame stof sildenafil die behoort tot een groep geneesmiddelen die fosfodiësterase-type 5-remmers worden genoemd. Het helpt de bloedvaten in uw penis te ontspannen, waardoor er bloed in uw penis stroomt tijdens seksuele opwinding. Sildenafil Teva veroorzaakt alleen een erectie als u seksueel gestimuleerd wordt.

Sildenafil Teva is een behandeling voor volwassen mannen met een erectiestoornis, ook wel impotentie genoemd. Dat is het geval als een man geen erectie kan krijgen of houden voor seksuele activiteit.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat deze combinatie kan leiden tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen gebruikt die vaak ter verlichting van angina pectoris (of “pijn op de borst”) worden gegeven. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
 • Als u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk.
 • Als u ernstige hart- of leverproblemen hebt.
 • Als u kortgeleden een beroerte of een hartaanval hebt gehad, of als u een lage bloeddruk hebt.
 • Als u een bepaalde ernstige, erfelijke oogziekte hebt (zoals retinitis pigmentosa).
 • Als u ooit verlies van het gezichtsvermogen hebt gehad vanwege een niet-arterieel anterieur oogzenuwinfarct (NAION).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt
 • als u sikkelcelanemie hebt (een afwijking aan de rode bloedcellen), of leukemie (kanker van de bloedcellen), of een multipel myeloom (beenmergkanker).
 • als u een misvorming van uw penis hebt of de ziekte van Peyronie.
 • als u hartproblemen hebt. Uw arts dient zorgvuldig te controleren of uw hart bestand is tegen de extra belasting van seksuele activiteit.
 • als u momenteel een maagzweer of een stollingsstoornis (zoals hemofilie) hebt.
 • als uw gezichtsvermogen plotseling vermindert of verdwijnt, stop dan met het gebruik van Sildenafil Teva en neem onmiddellijk contact op met uw arts.

U mag Sildenafil Teva niet tegelijk met andere middelen tegen erectiestoornissen gebruiken.

U dient Sildenafil Teva niet te gebruiken als u geen erectiestoornissen hebt.

U dient Sildenafil Teva niet te gebruiken als u een vrouw bent.

Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen

Vertel het uw arts als u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten u een lagere dosis te geven.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Sildenafil Teva dient niet te worden gegeven aan personen onder de 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Sildenafil Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Sildenafil Teva tabletten kunnen de werking van sommige andere geneesmiddelen beïnvloeden, vooral geneesmiddelen voor pijn op de borst. In geval van een medische noodsituatie moet u uw arts, apotheker of verpleegkundige vertellen dat u Sildenafil Teva heeft gebruikt en wanneer u dit deed. Gebruik Sildenafil Teva niet samen met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts u vertelt dat dit mag.

U dient geen Sildenafil Teva te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat de combinatie van deze geneesmiddelen tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk kan leiden. Vertel uw arts, apotheker of verpleegkundige altijd dat u dit soort geneesmiddelen gebruikt die vaak worden gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst").

U dient geen Sildenafil Teva te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een gevaarlijke daling van uw bloeddruk.

Wanneer u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als proteaseremmers, bijvoorbeeld voor de behandeling van HIV, kan uw arts u met de laagste dosis (25 mg) Sildenafil Teva laten beginnen.

Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatvergroting kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan worden veroorzaakt door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van Sildenafil Teva met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van Sildenafil Teva. Om de kans dat deze symptomen zich kunnen voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met

het gebruik van Sildenafil Teva begint. Mogelijk zal uw arts u een lagere startdosering (25 mg) Sildenafil Teva voorschrijven.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Sildenafil Teva kan met of zonder voedsel worden ingenomen. U kunt echter ondervinden dat het iets langer kan duren voordat Sildenafil Teva gaat werken indien u het inneemt met een stevige maaltijd.

Het drinken van alcohol kan tijdelijk uw vermogen om een erectie te krijgen verminderen. Om maximaal effect van uw geneesmiddel te verkrijgen, wordt u aangeraden geen overvloedige hoeveelheden alcohol te drinken voordat u Sildenafil Teva inneemt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Sildenafil Teva is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Sildenafil Teva kan duizeligheid veroorzaken en het gezichtsvermogen beïnvloeden. U moet weten hoe u op Sildenafil Teva reageert voordat u gaat rijden of machines gaat bedienen.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. De aanbevolen dosering is 50 mg.

U dient niet vaker dan éénmaal per dag Sildenafil Teva in te nemen.

U moet Sildenafil Teva ongeveer één uur voorafgaande aan de seksuele activiteit innemen. Slik de tablet in zijn geheel door met een glas water.

Als u het gevoel heeft dat de werking van Sildenafil Teva te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Sildenafil Teva veroorzaakt alleen een erectie als u seksueel gestimuleerd wordt. De hoeveelheid tijd die nodig is voordat Sildenafil Teva gaat werken varieert per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat Sildenafil Teva werkt als u het na een zware maaltijd heeft ingenomen.

Als Sildenafil Teva bij u geen erectie teweegbrengt of als de erectie niet lang genoeg duurt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, vertel dit dan aan uw arts.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

U kunt een toename ervaren van bijwerkingen en de ernst daarvan. Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking.

U mag niet meer tabletten innemen dan uw arts u heeft verteld.

Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De bijwerkingen die gemeld zijn in samenhang met het gebruik van Sildenafil Teva zijn meestal licht tot matig ernstig en van korte duur.

Als u een van de volgende ernstige bijwerkingen ervaart, moet u stoppen met het gebruik van Sildenafil Teva en onmiddellijk medische hulp inroepen:

 • Een allergische reactie (dit gebeurt zelden). Symptomen omvatten plotselinge piepende ademhaling, ademhalingsproblemen of duizeligheid, zwelling van de oogleden, het gelaat, de lippen of de keel.
 • Pijn op de borst (dit gebeurt soms). Als dit gebeurt tijdens of volgend op seksuele gemeenschap:
  • Kom in een halfzittende positie en probeer te ontspannen
  • Gebruik geen nitraten tegen uw pijn op de borst
 • Langdurige en soms pijnlijke erecties (frequentie niet bekend). Indien u een erectie krijgt die langer dan 4 uur aanhoudt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.
 • Plotselinge vermindering of verlies van het gezichtsvermogen (frequentie niet bekend).
 • Ernstige huidreacties (frequentie niet bekend). Symptomen kunnen zijn ernstige loslating en zwelling van de huid, blaarvorming in de mond, op de geslachtsorganen en rond de ogen, koorts.
 • Epileptische aanvallen of toevallen (frequentie niet bekend).

Andere bijwerkingen:

Zeer vaak (kunnen bij meer dan 1 op de 10 mensen optreden):

 • Hoofdpijn.

Vaak kunnen bij maximaal 1 op de 10 mensen optreden):

 • rood worden in het gezicht
 • indigestie
 • effecten op het gezichtsvermogen (inclusief een veranderde waarneming van kleuren, verhoogde gevoeligheid voor helder licht, wazig zien of minder scherp zien)
 • verstopte neus
 • duizeligheid.

Soms (kunnen bij maximaal 1 op de 100 mensen optreden):

 • braken
 • huiduitslag
 • bloeding achter in het oog
 • oogirritatie
 • bloeddoorlopen ogen/rode ogen
 • oogpijn
 • waterige ogen
 • dubbelzien
 • bonzende hartslag
 • abnormaal gevoel in het oog
 • snelle hartslag
 • spierpijn
 • slaperig voelen
 • verminderde tastzin
 • draaierigheid
 • oorsuizen
 • misselijkheid
 • droge mond
 • bloedende penis
 • aanwezigheid van bloed in sperma en/of urine
 • pijn op de borst
 • zich moe voelen.

Zelden (kunnen bij maximaal 1 op de 1000 mensen optreden):

 • hoge bloeddruk
 • lage bloeddruk
 • flauwvallen
 • beroerte
 • hartaanval
 • onregelmatige hartslag
 • bloedneus
 • plotselinge vermindering of verlies van gehoor

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

Andere bijwerkingen die na het op de markt brengen gemeld zkijn:

 • instabiele angina (een hartaandoening),
 • plotselinge dood
 • tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen.

De meeste van de mannen, maar niet alle, die deze bijwerkingen hebben ervaren, hadden reeds eerder hartproblemen, voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of er een rechtstreeks verband bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van Sildenafil Teva.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blister en het doosje na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is sildenafil. Elke tablet bevat 100 mg sildenafil (als het citraatzout).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: microkristallijne cellulose, calciumwaterstoffosfaat watervrij, croscarmellose natrium, magnesiumstearaat

Filmomhulling: polyvinylalcohol, titaandioxide (E171), macrogol 3350, talk.

Hoe ziet Sildenafil Teva eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Sildenafil Teva 100 mg zijn witte, ovale filmomhulde tabletten, aan de ene kant gegraveerd met S 100 en aan de andere kant glad.

Sildenafil Teva is verkrijgbaar in doordrukstrips van 2, 4, 8, 12 en 24 tabletten, en in geperforeerde eenheidsafleverstrips met 10 x 1 tablet.

Niet alle verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Pharma B.V.

Computerweg 10, 3542 DR Utrecht

Nederland

Fabrikant:

TEVA Pharmaceutical Works Private Limited Company Pallagi út 13

4042 Debrecen Hongarije

TEVA UK Ltd

Brampton Road, Hampden Park, Eastbourne,

East Sussex, BN22 9AG

Verenigd Koninkrijk

Pharmachemie B.V.

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

TEVA Santé SA

Rue Bellocier

89107 Sens

Frankrijk

Teva Pharma, S.L.U.

Polígono Industrial Malpìca, calle C,no.4 50016 Zaragoza

Spanje

Teva Operations Poland Sp.z.o.o. ul Mogilska 80. 31-546, Krakow, Polen

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met de lokale vertegenwoordiger van de houder van de vergunning voor het in de handel brengen:

België/Belgique/Belgien Lietuva
Teva Pharma Belgium N.V./S.A./AG UAB “Sicor Biotech”
Tel/Tél: +32 3 820 73 73 Tel: +370 5 266 02 03
България Luxembourg/Luxemburg
Тева Фармасютикълс България ЕООД Teva Pharma Belgium S.A.
Teл: +359 2 489 95 82 Tél/Tel: +32 3 820 73 73
Česká republika Magyarország
Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Teva Gyógyszergyár Zrt
Tel: +420 251 007 111 Tel.: +36 1 288 64 00
Danmark Malta
Teva Denmark A/S Drugsales Ltd.
Tlf: +45 44 98 55 11 Τel: +356 21 419 070/1/2
Deutschland Nederland
TEVA GmbH Teva Nederland B.V.
Tel: (49) 731 402 08 Tel: +31 (0) 800 0228400
Eesti Norge
Teva Eesti esindus UAB Sicor Biotech Teva Norway AS
Eesti filiaal Tlf: (47) 66 77 55 90
Tel: +372 611 0801  
Ελλάδα Österreich
Teva Ελλάς Α.Ε. ratiopharm Arzneimittel
Τηλ: +30 210 72 79 099 Vertriebs-GmbH
  Tel: +43 1 97 007
España Polska
Teva Pharma, S.L.U Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
Tél: +(34) 91 387 32 80 Tel.: +(48) 22 345 93 00
France Portugal
Teva Santé Teva Pharma - Produtos Farmacêuticos Lda
Tél: +(33) 1 55 91 7800 Tel: (351) 21424 80 00
Hrvatska România
Pliva Hrvatska d.o.o. Teva Pharmaceuticals S.R.L
Tel:+ 385 1 37 20 000 Tel: +4021 230 65 24
Ireland Slovenija
Teva Pharmaceuticals Ireland Pliva Ljubljana d.o.o.
Tel: +353 (0)51 321740 Tel: +386 1 58 90 390
Ísland Slovenská republika
ratiopharm Oy Teva Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.
Sími: +358 9 180 5900 Tel: +(421) 2 5726 7911
Italia Suomi/Finland
Teva Italia S.r.l. ratiopharm Oy
Tel: +(39) 0289179805 Puh/tel: +358 9 180 5900
Κύπρος Sverige
Teva Ελλάς Α.Ε. Teva Sweden AB
Τηλ: +30 210 72 79 099 Tel: +(46) 42 12 11 00
Latvija United Kingdom
UAB Sicor Biotech filiāle Latvijā Teva UK Limited
Tel: +371 67 323 666 Tel: +(44) 1323 501 111

Deze bijsluiter is voor de laatste keer gewijzigd in oktober 2010.

Gedetailleerde informatie over dit geneesmiddel is beschikbaar op de website van het Europese Geneesmiddelen Bureau http://www.ema.europa.eu.

Advertentie

Stof(fen) Sildenafil
Toelating Europese Unie (Nederland)
Producent Teva
Verdovend Nee
ATC-Code G04BE03
Farmacologische groep Urologische

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.