Silderec 100 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
G04BE03
Silderec 100 mg, filmomhulde tabletten

Gedeon Richter

Stof(fen)
Sildenafil
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Urologische

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Gedeon Richter

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Silderec behoort tot de groep medicijnen onder de naam "fosfodiësterase-type 5 (PDE5)-remmers". Het middel ontspant de bloedvaten in de penis, waardoor er bloed in de penis kan stromen tijdens seksuele opwinding. Silderec helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. U dient Silderec niet te gebruiken als u geen erectiestoornissen heeft. Silderec dient niet door vrouwen te worden gebruikt.

Silderec wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met erectiestoornissen, soms ook wel impotentie genoemd. Dat is wanneer een man onvoldoende een erectie kan krijgen of in stand kan houden voor seksuele activiteit.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Neem Silderec niet in

 • als u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat deze combinatie een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts dat u deze geneesmiddelen gebruikt die vaak ter verlichting van angina pectoris (of “pijn op de borst”) worden gegeven. Wanneer u dit niet zeker weet, vraag het dan aan uw arts of apotheker.
 • als u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk.
 • als u allergisch (overgevoelig) bent voor sildenafil of voor één van de andere bestanddelen van Silderec.
 • als u een ernstig hartprobleem of leverprobleem heeft.
 • als u recent een beroerte of een hartaanval heeft gehad of wanneer u een lage bloeddruk heeft.
 • als u een bepaalde, zeldzame erfelijke oogafwijking heeft (zoals retinitis pigmentosa).
 • als u ooit verlies van het gezichtsvermogen heeft gehad vanwege non-arteritic anterior ischaemic optic neuropathy (NAION).

Wees extra voorzichtig met Silderec

Vertel uw arts

 • als u sikkelcelanemie (een afwijking van de rode bloedcellen), leukemie (bloedcelkanker) of multipel myeloom (beenmergkanker) heeft.
 • als u een misvorming van uw penis heeft of de ziekte van Peyronie.
 • als u hartproblemen heeft. Uw arts dient in dit geval zorgvuldig te controleren of uw hart de extra belasting van seksuele activiteit aankan.
 • als u een maagzweer heeft, of een bloedingstoornis (zoals hemofilie).
 • als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname van Silderec en neem direct contact op met uw arts.

U dient Silderec niet te gebruiken in combinatie met andere orale of lokale behandelingen tegen erectiestoornissen.

Speciale voorzorgen voor kinderen en adolescenten

Silderec mag niet worden gebruikt door personen jonger dan 18 jaar.

Speciale voorzorgen voor patiënten met nier- of leverproblemen

U dient uw arts te vertellen of u nier- of leverproblemen heeft. Uw arts kan besluiten om u een lagere dosis voor te schrijven.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

Silderec-tabletten kunnen de werking van bepaalde geneesmiddelen beïnvloeden, in het bijzonder geneesmiddelen die worden gebruikt tegen pijn op de borst. Bij een medisch noodgeval dient u de zorgverlener die u behandelt te vertellen dat u Silderec gebruikt heeft en wanneer u dat deed. Gebruik Silderec niet in combinatie met andere geneesmiddelen, tenzij uw arts heeft aangegeven dat dit kan.

U dient geen Silderec te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die “nitraten” worden genoemd, omdat de combinatie van deze middelen een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk kan veroorzaken. Vertel uw arts of apotheker altijd dat u dit soort geneesmiddelen gebruikt die vaak worden gebruikt ter verlichting van angina pectoris (of "pijn op de borst").

U dient geen Silderec te gebruiken indien u geneesmiddelen gebruikt die stikstofmonoxide afgeven, zoals amylnitriet (“poppers”), omdat deze combinatie eveneens kan leiden tot een mogelijk gevaarlijke verlaging van uw bloeddruk.

Wanneer u geneesmiddelen gebruikt die bekend staan als proteaseremmers, zoals voor de behandeling van HIV, kan uw dokter u laten beginnen met de laagste dosis Silderec (25 mg).

Sommige patiënten die alfablokkertherapie krijgen voor de behandeling van hoge bloeddruk of prostaatvergroting kunnen mogelijk duizelig of licht in het hoofd worden, wat kan worden veroorzaakt door lage bloeddruk bij snel rechtop gaan zitten of gaan staan. Bepaalde patiënten hebben deze symptomen ondervonden bij gelijktijdig gebruik van Silderec met alfablokkers. De kans hierop is het grootst binnen 4 uur na inname van Silderec. Om de waarschijnlijkheid dat deze symptomen zich voordoen te verkleinen, dient uw dagelijkse dosis alfablokker constant te zijn voordat u met het gebruik van Silderec begint. Mogelijk zal uw arts u een lagere startdosering (25 mg) Silderec voorschrijven.

Gebruik van Silderec met voedsel en drank

Silderec kan met of zonder voedsel worden ingenomen. U kunt echter ondervinden dat het iets langer kan duren voordat Silderec gaat werken indien u het inneemt met een stevige maaltijd.

Het drinken van alcohol kan tijdelijk uw vermogen om een erectie te krijgen verminderen. Om maximaal effect van uw geneesmiddel te verkrijgen, wordt u aangeraden geen overvloedige hoeveelheden alcohol te drinken voordat u Silderec inneemt.

Zwangerschap en borstvoeding

Silderec is niet geïndiceerd voor gebruik door vrouwen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Silderec kan duizeligheid veroorzaken en kan uw gezichtsvermogen beïnvloeden. U dient zich ervan bewust te zijn hoe u op Silderec reageert voordat u gaat rijden of een machine gaat gebruiken.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Silderec

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers, zoals lactose, niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Silderec inneemt.

3. HOE WORDT SILDEREC GEBRUIKT

Volg bij inname van Silderec altijd nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker. De gebruikelijke startdosering is 50 mg.

U dient niet vaker dan éénmaal per dag Silderec in te nemen.

U neemt Silderec ongeveer één uur voordat u van plan bent seks te hebben. Slik het tablet in zijn geheel door met een glas water.

Als u de indruk heeft dat de werking van Silderec te sterk of te zwak is, licht dan uw arts of apotheker in.

Silderec helpt u alleen een erectie te krijgen wanneer u seksueel opgewonden wordt. De tijd totdat Silderec gaat werken verschilt per persoon, maar gewoonlijk duurt dit een half uur tot een uur. Het kan langer duren voordat Silderec begint te werken wanneer u een zware maaltijd heeft genuttigd.

Wanneer Silderec u niet helpt om een erectie te krijgen of als de erectie niet lang genoeg aanhoudt om de geslachtsgemeenschap te voltooien, dient u dit aan uw arts te vertellen.

Wat u moet doen als u meer van Silderec heeft ingenomen dan u zou mogen

U kunt een toename ervaren van bijwerkingen en de ernst daarvan. Doseringen boven 100 mg geven geen toename van de werking.

U dient niet meer tabletten in te nemen dan uw arts u heeft gezegd.

Neem contact op met uw arts als u meer tabletten heeft ingenomen dan voorgeschreven.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Silderec bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt. De bijwerkingen die gemeld zijn in samenhang met het gebruik van sildenafil zijn meestal licht tot matig ernstig en van korte duur.

Indien u pijn op de borst heeft tijdens of volgend op seksuele gemeenschap:

 • Kom in een half-zittende positie en probeer te ontspannen.
 • Gebruik geen nitraten tegen uw pijn op de borst.
 • Neem onmiddellijk contact op met uw arts.

Alle geneesmiddelen waaronder Silderec kunnen allergische reacties veroorzaken. U dient onmiddellijk contact op te nemen met uw arts als u een van de volgende symptomen waarneemt na het innemen van

Silderec: plotselinge hijgende ademhaling, moeilijk ademen of duizeligheid, zwelling van de oogleden, het gezicht, de lippen of de keel.

Langdurige en soms pijnlijke erecties zijn gemeld na het innemen van Silderec. Indien u een erectie krijgt die langer dan 4 uur aanhoudt, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.

− als u plotseling een vermindering of verlies van het gezichtsvermogen ervaart, stop dan met de inname van Silderec en neem direct contact op met uw arts.

Een zeer vaak voorkomende bijwerking (kan bij meer dan 1 op de 10 patiënten optreden) is hoofdpijn.

Vaak voorkomende bijwerkingen (kunnen bij meer dan 1 tot 10 op de 100 patiënten optreden) zijn: blozen, een ontregelde spijsvertering, effecten op het gezichtsvermogen (waaronder afwijkingen in het kleurenzien, gevoeligheid voor licht, onscherp zien of verminderd scherp zien), een verstopte neus en duizeligheid.

Soms voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten optreden) zijn: braken, huiduitslag, bloeding achter in het oog, oogirritatie, bloeddoorlopen ogen/rode ogen, oogpijn, dubbelzien, abnormaal gevoel in het oog, onregelmatige of snelle hartslag, spierpijn, slaperig voelen, verminderde tastzin, draaierigheid, oorsuizen, misselijkheid, droge mond, pijn op de borst en zich moe voelen.

Zelden voorkomende bijwerkingen (kunnen bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten optreden) zijn: hoge bloeddruk, lage bloeddruk, flauwvallen, beroerte, bloedneus en plotselinge vermindering of verlies van gehoor.

Andere bijwerkingen die na het op de markt brengen zijn gerapporteerd, zijn: bonkende hartslag, pijn op de borst, plotselinge dood, hartaanval of tijdelijk verminderde bloedtoevoer naar delen van de hersenen. De meeste van deze mannen, maar niet alle, hadden al eerder hartproblemen voordat ze dit geneesmiddel innamen. Het is onmogelijk na te gaan of er een rechtstreeks verband bestond tussen deze voorvallen en het gebruik van Silderec. Er zijn ook gevallen van stuiptrekkingen of toevallen gemeld.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Bewaren beneden 30°C.

Gebruik Silderec niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de doos en blisterverpakking na EXP. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevat Silderec

 • Het werkzame bestanddeel is sildenafil. Iedere tablet bevat 25 mg, 50 mg of 100 mg sildenafil (als het citraatzout).
 • De andere bestanddelen zijn:

tabletkern: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose (E460), povidon K29-32 (E1201), natriumcroscarmellose (E468), magnesiumstearaat (E572).

filmomhulling: hypromellose (E464), titaniumdioxide (E171) macrogol 6000, indigokarmijn aluminiumlak (E132).

Hoe ziet Silderec er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Filmomhulde tablet

Silderec 25 mg filmomhulde tabletten zijn blauw, elliptisch, dubbelconvex en aan de ene zijde met “SL25” gemerkt.

Silderec 50 mg filmomhulde tabletten zijn blauw, elliptisch, dubbelconvex en aan de ene zijde met “SL50” gemerkt.

Silderec 100 mg filmomhulde tabletten zijn blauw, elliptisch, dubbelconvex en aan de ene zijde met “SL100” gemerkt.

De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 1, 4, 8 of 12 tabletten.

Sommige verpakkingen zijn mogelijk in uw land niet beschikbaar.

In het register ingeschreven onder:

RVG 104546(25 mg)

RVG 104547 (50 mg)

RVG 104548 (100 mg)

Registratiehouder en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Gedeon Richter Plc. 1103 Boedapest Gyömrői út 19-21 Hongarije

Fabrikant

Actavis Ltd.

BLB 016 Bulebel Industrial Estate

Zejtun ZTN 3000

Malta

Gedeon Richter Plc. 1103 Boedapest Gyömrői út 19-21 Hongarije

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EER onder de volgende namen:

Bulgarije: Silderec

Tsjechië: Silderec

Estland: SILDEREC

Hongarije: Silderec

Letland: Silderec

Litouwen: SILDEREC

Nederland: Silderec 25/50/100 mg, filmomhulde tabletten

Polen: Silderec

Roemenië: Silderec

Slowakije: Silderec

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in oktober 2010

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.