Acetylcysteïne Apotex Bruis 600 mg, bruistabletten

ATC-Code
R05CB01
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent Apotex
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Respirationstrakt
Therapeutische groep Husten- und erkältungsmittel
Farmacologische groep Expektoranzien, exkl. kombinationen mit antitussiva
Chemische groep Mukolytika
Stof Acetylcystein

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Apotex

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Acetylcysteïne Apotex is een slijmoplossend hoestmiddel en breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dun en vloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest. Het middel wordt gebruikt om het ophoesten van taai slijm te vergemakkelijken bij aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis, emfyseem, taaislijmziekte (cystische fibrose), en bij langdurige verwijding van de bronchiën (bronchiëctasieën). Het middel is bestemd voor gebruik door kinderen vanaf 12 jaar en volwassenen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U mag dit middel niet gebruiken wanneer u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Vertel het aan uw arts als u last van een maagzweer heeft of heeft gehad. Uw arts zal in dat geval afwegen of u dit middel kunt gebruiken.

Gebruikt u naast Acetylcysteïne Apotex nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Als u naast dit middel ook nog antibiotica gebruikt dan mag u deze middelen niet mengen. U kunt de middelen wel na elkaar innemen, maar dan moet er ten minste 2 uur tussen zitten.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft waarschijnlijk geen invloed op uw rijvaardigheid of op uw vermogen machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat 5.0 mmol (of 115 mg) natrium per tablet. Voorzichtigheid is geboden bij patienten met een gecontroleerd natriumdieet.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is 1 bruistablet per dag. Ouderen en mensen met een zwakke conditie kunnen de bruistablet het beste ’s morgens innemen.

Los de bruistablet al roerend met een plastic lepeltje op in een half glas water. Drink het daarna direct op. Bij het openen van de verpakking ruikt u soms een lichte zwavelgeur. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken.

Als de klachten na 14 dagen niet zijn verdwenen, neem dan contact op met uw arts.

Als u te veel bruistabletten heeft ingenomen, hoeft u zich geen zorgen te maken. U wordt misschien misselijk en moet misschien overgeven.

Als u bent vergeten dit middel in te nemen, kunnen uw klachten blijven of erger worden. Neem het middel zodra u zich dat herinnert alsnog in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Acetylcysteïne Apotex bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn misselijkheid en overgeven.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Na openen is het product 10 dagen houdbaar.

Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking en op de tablettencontainer na “Niet te gebruiken na”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

  • De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne
  • De andere stoffen in dit middel zijn natriumwaterstofcarbonaat (E 500) (overeenkomend met 115 mg natrium), citroenzuur (E330), sucralose (E955), sinaasappelsmaakstof (bevat o.a. Arabische Gom (E414), Butylhydroxyanisol (E320), Citroenzuurmonohydraat (E330) en Maltodextrine).

Acetylcysteïne Apotex Bruis 600 mg, bruistabletten zijn ronde, platte, witte tot geelachtige bruistabletten.

De tabletten zijn verpakt in doordrukstrip of in een polypropyleen tablettencontainer met een polyethyleen dop en een droogmiddel. Een tablettencontainer bevat 6 of 10 of 20 bruistabletten. De tablettencontainers of de strips zijn verpakt in kartonnen dozen met 6, 10, 12, 20 of 30 bruistabletten per doos.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Apotex Europe BV Darwinweg 20 2333 CR Leiden Nederland

Fabrikant:

Apotex Nederland BV

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nederland

RVG 111479.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in april 2012.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.