Kruidvat Hoesttabletten Bruis Acetylcysteïne 200 mg, bruistabletten

Illustratie van Kruidvat Hoesttabletten Bruis Acetylcysteïne 200 mg, bruistabletten
Stof(fen) Acetylcysteïne
Toelating Nederland
Producent Marel
Verdovend Nee
ATC-Code R05CB01
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Vergunninghouder

Marel

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Kruidvat Hoesttabletten Bruis Acetylcysteїne is een slijmoplossend hoestmiddel en breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dun en vloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest. Het middel wordt gebruikt om het ophoesten van taai slijm te vergemakkelijken bij aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis, emfyseem, taaislijmziekte (cystische fibrose), en bij langdurige verwijding van de bronchiën (bronchiëctasieën).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U mag dit middel niet gebruiken wanneer u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6.

Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar.

Vertel het aan uw arts als u last van een maagzweer heeft of heeft gehad. Uw arts zal in dat geval afwegen of u dit middel kunt gebruiken.

Gebruikt u naast Kruidvat Hoesttabletten Bruis Acetylcysteїne nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor

geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft. Als u naast dit middel ook nog antibiotica gebruikt dan

mag u deze middelen niet mengen. U kunt de middelen wel na elkaar innemen, maar dan moet er ten minste 2 uur tussen zitten.

Zwangerschap en borstvoeding

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit middel heeft waarschijnlijk geen invloed op uw rijvaardigheid of op uw vermogen machines te bedienen.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

Dit geneesmiddel bevat 6.3 mmol (of 145 mg) natrium per tablet. Voorzichtigheid is geboden bij patienten met een gecontroleerd natriumdieet.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is: Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar: 3 maal daags 1 bruistablet

Kinderen van 2 tot 7 jaar: 2 maal daags 1 bruistablet

Gebruiksaanwijzing

Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar:

De bruistablet oplossen in een half glas water door te roeren met een plastic lepeltje. De oplossing moet direct worden opgedronken.

Kinderen van 2 tot 7 jaar:

De bruistablet oplossen in een half glas water door te roeren met een plastic lepeltje. De oplossing moet direct worden opgedronken.

Ouderen en mensen met een zwakke conditie kunnen de bruistablet het beste’s morgens innemen.

Bij het openen van de verpakking ruikt u soms een lichte zwavelgeur. U hoeft zich hier geen zorgen over te maken.

Als de klachten na 14 dagen niet zijn verdwenen, neem dan contact op met uw arts.

Als u te veel bruistabletten heeft ingenomen, hoeft u zich geen zorgen te maken. U wordt misschien misselijk en moet misschien overgeven.

Als u bent vergeten dit middel in te nemen, kunnen uw klachten blijven of erger worden. Neem het middel zodra u zich dat herinnert alsnog in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Kruidvat Hoesttabletten Bruis Acetylcysteїne bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn misselijkheid en overgeven.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Na openen is het product 10 dagen houdbaar.

Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking en op de tablettencontainer na “Niet te gebruiken na”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

  • De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne
  • De andere stoffen in dit middel zijn natriumwaterstofcarbonaat (E 500) (overeenkomend met 145 mg natrium),citroenzuur (E330),sucralose (E955) en sinaasappelsmaakstof (bevat o.a.

Arabische Gom (E414), Butylhydroxyanisol (E320), Citroenzuurmonohydraat (E330) en Maltodextrine).

Kruidvat Hoesttabletten Bruis Acetylcysteїne 200 mg, bruistabletten zijn ronde, platte, witte tot geelachtige bruistabletten met embossing aan de ene kant. De tabletten zijn verpakt in doordrukstrip of in een polypropyleen tablettencontainer met een polyethyleen dop en een droogmiddel. Een tablettencontainer bevat 10 of 20 bruistabletten.

De tablettencontainers of de strips zijn verpakt in kartonnen dozen met 10, 20 of 30 bruistabletten per doos.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Marel B.V. Archimedesweg 2 2333 CN Leiden Nederland

Fabrikant:

Apotex Nederland BV

Archimedesweg 2

2333 CN Leiden

Nederland

RVG 111469.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in mei 2011.

Advertentie

Stof(fen) Acetylcysteïne
Toelating Nederland
Producent Marel
Verdovend Nee
ATC-Code R05CB01
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.