Fluimucil 100 mg/ml, oplossing voor inhalatiedamp

ATC-Code
R05CB01
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent Zambon
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Respirationstrakt
Therapeutische groep Husten- und erkältungsmittel
Farmacologische groep Expektoranzien, exkl. kombinationen mit antitussiva
Chemische groep Mukolytika
Stof Acetylcystein

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Zambon

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Samenstelling

Fluimucil inhalatiedamp bevat 100 mg acetylcysteïne per ml. Eén ampul bevat 4 ml en dus 400 mg acetylcysteïne. De oplossing is steriel.

Hoe werkt Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp?

Acetylcysteïne breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dunvloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest.

Acetylcysteïne is een afgeleide van het natuurlijke aminozuur cysteïne. Cysteïne wordt gebruikt voor de opbouw van glutathion. Glutathion vangt vrije radicalen weg die weefselbeschadiging kunnen veroorzaken en vrijkomen bij ontstekingsprocessen. Door gebruik van acetylcysteïne kan een tekort aan glutathion worden aangevuld.

Hoe is Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp verpakt?

Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp is verpakt in een kartonnen doos met 60 glazen ampullen. Een EAG-verpakking bevat 50 glazen ampullen.

Iedere ampul bevat 4 ml inhalatiedamp.

Waarvoor wordt Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp gebruikt?

Fluimucil wordt gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, waarbij vastzittend slijm de toestand verergert of het herstel hindert zoals astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), emfyseem, mucoviscidose (taaislijmziekte) en bij bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp).

Gebruik Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp niet

  • wanneer u overgevoelig bent voor acetylcysteïne.

Wees extra voorzichtig met Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp

  • wanneer u astma heeft. Astmapatiënten moeten voorzichtig zijn met inhalatie. Een astma-aanval kan soms optreden. Uw arts kan u in dat geval een geneesmiddel laten gebruiken, dat de luchtwegen verwijdt.
  • bij bejaarde en verzwakte patiënten. In het begin van de behandeling kan het oplossen van het slijm in de luchtwegen, vooral bij oudere en verzwakte patiënten, gepaard gaan met een grotere hoeveelheid op te hoesten slijm. Dit neemt gewoonlijk weer af tot dat, bij gereinigde ademhalingswegen, het ophoesten van slijm stopt. Na tracheale toediening (inhalatie, druppelsgewijs toedienen in de luchtwegen) kan de hoeveelheid losgemaakt slijm in de luchtwegen zo sterk toenemen dat het bij patiënten met een zwakke hoestreflex (bejaarden, verzwakte patiënten) noodzakelijk kan zijn het slijm mechanisch te verwijderen.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Zwangerschap

Acetylcysteïne in lage dosering en gebruikt overeenkomstig het voorschrift kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de vrucht worden gebruikt in de zwangerschap.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Borstvoeding

Acetylcysteïne in lage dosering en gebruikt overeenkomstig het voorschrift kan, voor zover bekend, zonder gevaar voor de zuigeling worden gebruikt tijdens het geven van borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van acetylcysteïne op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Gebruik van Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp met andere geneesmiddelen

Fluimucil mag voor het toedienen niet gemengd worden met antibiotica, omdat sommige antibiotica dan door acetylcysteïne onwerkzaam worden gemaakt. Het na elkaar toedienen is wel toegestaan omdat het onwerkzaam maken van de antibiotica dan niet meer kan optreden.

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

Bij de toediening van de inhoud wordt gebruik gemaakt van een (elektrische) vernevelaar van glas of kunststof, voorzien van een neus- of mondstuk.

De apparatuur dient direct na gebruik met water te worden gereinigd. Bij het openen van de ampul kan u een lichte zwavelgeur ruiken. Dit is normaal en onschadelijk.

Volwassenen : 300 - 2100 mg (3 - 21 ml), elke 2 tot 6 uur,

gewoonlijk 600 - 900 mg (6 - 9 ml) 3 tot 4 maal per dag. Kinderen : 300 - 600 mg (3 - 6 ml), 2 tot 3 maal per dag.

Volg deze instructies op tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven. In geval u bemerkt dat de Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

BREEK INSTRUCTIE VOOR DE AMPUL

Duim bovenop de witte stip • Top van de ampul tussen
Ampul in de andere hand duim en gebogen
  goed vasthouden. wijsvinger met korte knik
    naar beneden bewegen.

Wat u moet doen wanneer u te veel van Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp heeft gebruikt:

Inname van een overdosering acetylcysteïne zal in de meeste gevallen als dit aanleiding geeft tot klachten, braken veroorzaken.

Wanneer u teveel Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp heeft gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten uw Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp te gebruiken:

Neem nooit een dubbele dosis Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp om zo de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp bijwerkingen veroorzaken. De mogelijke bijwerkingen worden in de onderstaande tabel weergegeven op basis van de orgaansysteemklassen

Raadpleeg uw arts wanneer er een of meerdere van de onderstaande bijwerkingen bij u optreedt:

Orgaansyteem klasse Bijwerking
Immuunsysteemaandoeningen Overgevoeligheid
Ademhalingsstelsel-, borstkas- en Benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen
mediastinumaandoeningen (bronchospasmen), loopneus ten gevolge van een neusirritatie
  of ontsteking (rinorroe), irritatie van de luchtwegen
Maagdarmstelselaandoeningen Ontstekingen in de mond of wangen (Stomatitis)
Huid- en onderhuidaandoeningen Huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten
  of urticaria), jeuk (pruritis)
Algemene aandoeningen en Vochtophoping in het gezicht (gezichtsoedeem)
toedieningsplaatsstoornissen  

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp buiten bereik en zicht van kinderen bewaren.

Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp moet in de originele verpakking bewaard worden. Geen speciale bewaartemperatuur is vereist. Een geopende ampul mag binnen 24 uur worden gebruikt, mits bewaard bij 2- 8 °C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Fluimucil, oplossing voor inhalatiedamp niet meer na de datum op de verpakking achter “Niet gebruiken na:” of “exp”, maar breng het geneesmiddel in de verpakking terug naar uw apotheek.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in september 2009.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.