Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg, bruistabletten

Illustratie van Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg, bruistabletten
Stof(fen) Acetylcysteïne
Toelating Nederland
Producent Healthypharm
Verdovend Nee
ATC-Code R05CB01
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Vergunninghouder

Healthypharm

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Acetylcysteïne breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dunvloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest. Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg kan worden gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), emfyseem, mucoviscidose (taaislijmziekte) en bij bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Kinderen onder 2 jaar mogen dit middel niet gebruiken.
 • Wanneer u lijdt aan een aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen, vaak gepaard gaande met hoesten en opgeven van slijm (astma bronchiale), kunt u last krijgen van een benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme). Wanneer zich een dergelijke aanval voordoet, dient u de behandeling met Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg onmiddellijk te staken en een arts te raadplegen.
 • Wanneer u een maagzweer heeft of in het verleden heeft gehad, omdat Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg uw maagwand kan irriteren. In het bijzonder wanneer u andere middelen gebruikt waarvan bekend is dat zij de maagwand kunnen irriteren.
 • Er zijn zeer zeldzame gevallen gerapporteerd van ernstige overgevoeligheidsreacties met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) of acute overgevoeligheidsreacties gepaard gaande met koorts en blaren op de huid of vervelling van de huid (Lyell syndroom) die in verband konden worden gebracht met gebruik van acetylcysteïne. In de meeste gevallen gebruikte men echter minstens één ander geneesmiddel dat waarschijnlijk de oorzaak voor deze reacties was. Wanneer er zich nieuwe veranderingen aan de huid of slijmvliezen voordoen, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen en dient u onmiddellijk met het gebruik van acetylcysteïne te stoppen.
 • Vooral aan het begin van de behandeling kan, doordat het vastzittende slijm vloeibaar wordt, dit in volume toenemen. Wanneer u niet in staat bent om dit vloeibare slijm effectief op te hoesten, dient u een arts te raadplegen zodat adequate maatregelen genomen kunnen worden om het slijm te verwijderen.
 • Middelen zoals Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg die het slijm oplossen (mucolytica) kunnen de luchtwegen van kinderen onder 2 jaar verstoppen vanwege de eigenschappen van de luchtwegen bij deze leeftijdsgroep. Hierdoor kan het vermogen om het slijm op te hoesten beperkt zijn. Daarom mag Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg niet door kinderen onder 2 jaar gebruikt worden.
 • Het kan voorkomen dat u bij openen van de verpakking een lichte zwavelgeur (de geur van rotte eieren) waarneemt. Dit is een eigenschap van de werkzame stof en normaal. Het wijst niet op een verandering van het geneesmiddel.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg is niet geschikt voor kinderen tussen 2 en 18 jaar, en mag niet gebruikt worden bij kinderen onder 2 jaar.

Wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt, los deze dan niet tegelijk met Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg op.

Wanneer u geneesmiddelen ter bestrijding of voorkoming van infecties (antibiotica) moet gebruiken, wordt geadviseerd om deze twee uur voor of na Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg in te nemen.

Tijdens het gebruik van Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg mogen middelen die de hoestprikkel onderdrukken niet gebruikt worden, omdat het noodzakelijk is om het losgekomen slijm op te kunnen hoesten. Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg kan de bloeddruk verlagende werking van nitroglycerine (middel dat wordt gebruikt tegen een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)), versterken. Voorzichtigheid is geboden.

Wanneer u geactiveerde kool (een middel tegen reizigersdiarree) gebruikt, kan het effect van Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg afnemen.

Gebruikt u naast Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Zwangerschap en borstvoeding

Zwangerschap

De gegevens uit onderzoek naar acetylcysteïne-gebruik bij zwangere vrouwen is beperkt. Uit proeven met dieren zijn geen directe of indirecte schadelijke effecten gebleken op de zwangerschap, of de ontwikkeling van het kind voor, tijdens en na de geboorte. Gebruik Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg alleen na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Het is niet bekend of acetylcysteïne overgaat in de moedermelk. Gebruik Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg alleen na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen tijdens de borstvoeding.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over het effect van acetylcysteïne op de rijvaardigheid. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg bevat:

 • de hulpstof mannitol; mannitol kan een licht laxerende werking hebben.
 • de hulpstof lactose (melksuiker); indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.
 • 313 mg natrium per tablet; voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is: Volwassenen:

1 maal per dag 1 bruistablet

Bij patiënten die moeite hebben met het ophoesten (bejaarden en verzwakte patiënten) wordt aanbevolen om de bruistablet ’s ochtends in te nemen.

Los de bruistablet op in een half glas water door te roeren met een plastic lepeltje. De oplossing meteen drinken.

Gebruik dit product niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg is niet geschikt voor kinderen jonger dan 18 jaar.

Klachten die kunnen voorkomen zijn: misselijkheid, braken en diarree.

Wanneer u teveel Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg heeft gebruikt, neemt u dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker

Wanneer u een dosis bent vergeten in te nemen en het is bijna tijd voor de volgende dosis, neem de

“vergeten” dosis dan niet alsnog in, maar ga verder met het schema zoals weergegeven onder “Hoe gebruikt u dit middel”. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met gebruik van dit middel

Als u stopt met de behandeling met acetylcysteïne zullen zich geen bijzonderheden voordoen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Treedt één van de volgende bijwerkingen op, stop dan direct met het gebruik van Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabij gelegen ziekenhuis:

 • Shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).
 • Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem).

Bovenstaande reacties zijn zeer ernstige bijwerkingen. In geval dat deze reacties bij u optreden, is het mogelijk dat u een ernstige allergische reactie heeft op Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg. U heeft spoedeisende medische zorg nodig of dient te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Deze zeer ernstige bijwerking komt zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor. Ook bloedingen komen zeer zelden voor.

Informeer uw arts als u een van de onderstaande bijwerkingen ervaart:

 • Benauwdheid door kramp van de spieren in de luchtwegen (bronchospasmen)
 • Bemoeilijkte ademhaling, kortademigheid of benauwdheid (dyspneu)
 • Gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid en zuurbranden (dyspepsie)

Deze bijwerkingen komen zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers) voor.

 • Overgevoeligheid Dit kan zich uiten als bronchospasmen en dyspneu (zie hierboven), versnelde hartslag (tachycardie), jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en angio-oedeem.
 • Hoofdpijn
 • Oorsuizen (tinnitus)
 • Ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis)
 • Diarree
 • Koorts (pyrexie)
 • Verlaagde bloeddruk
 • Buikpijn
 • Misselijkheid
 • Braken

Deze bijwerkingen komen soms (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers) voor.

Wanneer u last heeft van maag- of darmzweren, of hier in het verleden last van heeft gehad, kan acetylcysteïne een ongunstig effect hebben op uw maagdarmslijmvlies.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In geval u bemerkt dat de Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25 °C.

Niet in de koelkast bewaren.

De tablettencontainer zorgvuldig gesloten houden.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “Niet te gebruiken na:” of “Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne.
 • De andere stoffen in dit middel zijn citroenaroma, citroenzuur (E330), lactose, mannitol (E421), natriumcarbonaat (E500), trinatriumcitraatdihydraat, natriumcyclamaat (E952), natriumwaterstofcarbonaat (E500), saccharoïde natrium (E954).

Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg, bruistabletten zijn witte ronde tabletten met aan één kant een breukgleuf en zijn verpakt in een tablettencontainer met 10 of 15 bruistabletten per container. Een verpakking kan 1 of 2 tablettencontainers bevatten.

Niet alle verpakkingen worden in de handel gebracht.

Bij het openen van de verpakking ruikt u soms een lichte zwavelgeur. Dit is normaal en onschadelijk.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Healthypharm B.V. Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 24211=17414, Hoestbruistabletten HTP Acetylcysteïne 600 mg, bruistabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013.

Advertentie

Stof(fen) Acetylcysteïne
Toelating Nederland
Producent Healthypharm
Verdovend Nee
ATC-Code R05CB01
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.