Acetylcysteïne Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten

Illustratie van Acetylcysteïne Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten
Stof(fen) Acetylcysteïne
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code R05CB01
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Vergunninghouder

Mylan

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Hoe dit geneesmiddel werkt

De bruistabletten bevatten acetylcysteïne, een stof die behoort tot de groep van de zogenaamde mucolytica. Deze middelen verdunnen taai slijm in de luchtwegen. Dit vergemakkelijkt het ophoesten van het slijm uit de luchtwegen De term 'Bruis' in de naam betekent dat u de tabletten vóór inname in een half glas water dient op te lossen.

Waarbij wordt Acetylcysteïne Bruis Mylan toegepast?

Acetylcysteïne Bruis Mylan 200 mg bruistabletten kunnen worden gebruikt bij de behandeling van bepaalde aandoeningen van de luchtwegen, waarbij taai slijm wordt geproduceerd, dat moeilijk kan worden opgehoest. Bijvoorbeeld bij:

 • ontsteking van de luchtwegen gekenmerkt door hoesten en het opgeven van slijm (bronchitis);
 • longaandoening als gevolg van verlies van elasticiteit van het longweefsel gepaard gaande met (ernstige) kortademigheid (emfyseem);
 • taaislijmziekte (mucoviscidose);
 • langdurige verwijding van vertakkingen van de luchtpijn (bronchiëctasieën).

Acetylcysteïne wordt ook gebruikt na operaties aan de longen of de hogere luchtwegen.

BIJSLUITER

Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten RVG 18238 Versie: maart 2012

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • als u overgevoelig bent voor acetylcysteïne of voor één van de andere bestanddelen van de bruistablet;
 • bij kinderen onder 2 jaar;
 • bij kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie (fenylketonurie is een bepaalde aangeboren afwijking in de stofwisseling).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

 • wanneer u lijdt aan een aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen, vaak gepaard gaande met hoesten en opgeven van slijm (astma bronchiale), kunt u last krijgen van een benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme). Wanneer zich een dergelijke aanval voordoet, dient u de behandeling met Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten onmiddellijk te staken en een arts te raadplegen.
 • wanneer u een maagzweer heeft of in het verleden heeft gehad, omdat Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistablettenuw maagwand kunnen irriteren. In het bijzonder wanneer u andere middelen gebruikt waarvan bekend is dat zij de maagwand kunnen irriteren.
 • er zijn zeer zeldzame gevallen gerapporteerd van ernstige overgevoeligheidsreacties met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) of acute overgevoeligheidsreacties gepaard gaande met koorts en blaren op de huid of vervelling van de huid (Lyell syndroom) die in verband konden worden gebracht met gebruik van Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten 200 mg bruistabletten. In de meeste gevallen gebruikte men echter minstens één ander geneesmiddel dat waarschijnlijk de oorzaak voor deze reacties was. Wanneer er zich nieuwe veranderingen aan de huid of slijmvliezen voordoen, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen en dient u onmiddellijk met het gebruik van acetylcysteïne te stoppen.
 • vooral aan het begin van de behandeling kan, doordat het vastzittende slijm vloeibaar wordt, dit in volume toenemen. Wanneer u niet in staat bent om dit vloeibare slijm effectief op te hoesten, dient u een arts te raadplegen zodat adequate maatregelen genomen kunnen worden om het slijm te verwijderen.
 • middelen zoals Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten die het slijm oplossen (mucolytica) kunnen de luchtwegen van kinderen onder 2 jaar verstoppen vanwege de eigenschappen van de luchtwegen bij deze leeftijdsgroep. Hierdoor kan het vermogen om het slijm op te hoesten beperkt zijn. Daarom mag Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten niet door kinderen onder 2 jaar gebruikt worden.
 • Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten zijn niet geschikt voor kinderen tussen 2 en 18 jaar.
 • het kan voorkomen dat u bij openen van de verpakking een lichte zwavelgeur (de geur van rotte eieren) waarneemt. Dit is een eigenschap van de werkzame stof en normaal. Het wijst niet op een verandering van het geneesmiddel.

Als u merkt dat uw klachten niet minder worden, of als uw klachten terugkomen, dient u een arts te raadplegen. U mag de opgegeven dosering niet overschrijden.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik u nog andere geneesmiddelen?

Acetylcysteïne Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten kunnen met andere geneesmiddelen gebruikt worden.

Acetylcysteïne Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten dienen na oplossen in water uit voorzorg niet met andere geneesmiddelen te worden gemengd. Het mengen met middelen tegen bacteriële infecties (antibiotica) dient u te vermijden, omdat deze mogelijk onwerkzaam worden.

BIJSLUITER

Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten RVG 18238 Versie: maart 2012

Tijdens het gebruik van Acetylcysteïne Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten mogen middelen die de hoestprikkel onderdrukken niet gebruikt worden, omdat het noodzakelijk is om het losgekomen slijm op te kunnen hoesten.

Acetylcysteïne Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten kunnen de bloeddruk verlagende werking van nitroglycerine (middel dat wordt gebruikt tegen een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)), versterken. Voorzichtigheid is geboden. Wanneer u geactiveerde kool (een middel tegen reizigersdiarree) gebruikt, kan het effect van Acetylcysteïne Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten afnemen.

Gebruikt u naast Acetylcysteïne Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten zijn niet geschikt voor kinderen tussen 2 en 18 jaar.

Vruchtbaarheid, zwangerschap, borstvoeding

Zwangerschap

De gegevens uit onderzoek naar acetylcysteïne-gebruik bij zwangere vrouwen is beperkt. Uit proeven met dieren zijn geen directe of indirecte schadelijke effecten gebleken op de zwangerschap, of de ontwikkeling van het kind voor, tijdens en na de geboorte. Gebruik Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten alleen na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen tijdens de zwangerschap. Vanwege het aspartaamgehalte mogen zwangere vrouwen met fenylketonurie dit middel niet gebruiken.

Borstvoeding

Het is niet bekend of acetylcysteïne overgaat in de moedermelk. Gebruik Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten alleen na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen tijdens het borstvoeden.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over een mogelijke beïnvloeding van het reactievermogen door acetylcysteïne. Een beïnvloeding van de rijvaardigheid of het vermogen om machines te gebruiken is echter niet waarschijnlijk.

Stoffen in dit middel waarmee u rekening moet houden

 • Gebruik Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten bevatten natrium. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.
 • Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten bevatten aspartaam dat o.a. in fenylalanine wordt omgezet. Dit kan schadelijk zijn voor personen die fenylketonurie hebben. Om overmatige inname van fenylalanine te voorkomen, dient u met uw arts te overleggen hoe uw voedingsvoorschrift moet worden aangepast; echter kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie mogen dit middel niet gebruiken.
 • Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten bevatten lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Over de dosering van Acetylcysteïne Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten

Gebruik Acetylcysteïne Bruis Mylan niet langer dan 14 dagen zonder uw arts hierover te raadplegen.

BIJSLUITER

Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten RVG 18238 Versie: maart 2012

Een richtlijn voor de algemene dosering is als volgt:

Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar: 3 maal per dag 1 bruistablet

Kinderen van 2 tot 7 jaar: 2 maal per dag 1 bruistablet.

Bij patiënten die moeite hebben met het ophoesten (Bejaarden en verzwakte patiënten) wordt aanbevolen om de bruistablet ’s ochtends in te nemen.

Los de bruistablet op in een half glas water. De oplossing meteen drinken.

Volg bovenstaande instructies op, tenzij uw arts u een ander advies heeft gegeven.

In geval u bemerkt dat het middel te sterk of juist te weinig werkt, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen wanneer u te veel van dit middel heeft gebruikt

Wanneer u te veel van Acetylcysteïne Bruis Mylan heeft ingenomen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Overdosering kan leiden tot klachten zoals misselijkheid, braken en diarree.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten dit middel te gebruiken

Neem de dosis alsnog in, als het nog geen tijd is voor de volgende dosis. Neem nooit een dubbele dosis van Acetylcysteïne Bruis Mylan om zo de vergeten dosis in te halen.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kan Acetylcysteïne Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten bijwerkingen veroorzaken, ook al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Treedt één van de volgende bijwerkingen op, stop dan direct met het gebruik van Acetylcysteïne Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga na de eerste hulp afdeling van een nabij gelegen ziekenhuis:

 • shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock);
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem).

Bovenstaande reacties zijn zeer ernstige bijwerkingen. In geval dat deze reacties bij u optreden, is het mogelijk dat u een ernstige allergische reactie heeft op Acetylcysteïne Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten. U heeft spoedeisende medische zorg nodig of dient te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Deze zeer ernstige bijwerking komt zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor. Ook bloedingen komen zeer zelden voor.

Informeer uw arts als u een van de onderstaande bijwerkingen ervaart:

 • benauwdheid door kramp van de spieren in de luchtwegen (bronchospasmen);
 • bemoeilijkte ademhaling, kortademigheid of benauwdheid (dyspneu);
 • gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid en zuurbranden (dyspepsie).

Deze bijwerkingen komen zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers) voor:

 • Overgevoeligheid. Dit kan zich uiten als bronchospasmen en dyspneu (zie hierboven), versnelde hartslag (tachycardie), jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en angio-oedeem;
 • hoofdpijn;
 • oorsuizen (tinnitus);

BIJSLUITER

Acetylcysteine Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten RVG 18238 Versie: maart 2012

 • ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis);
 • diarree;
 • koorts (pyrexie);
 • verlaagde bloeddruk;
 • buikpijn;
 • misselijkheid;
 • braken.

Deze bijwerkingen komen soms (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers) voor:

 • wanneer u last heeft van maag- of darmzweren, of hier in het verleden last van heeft gehad, kan acetylcysteïne een ongunstig effect hebben op uw maagdarmslijmvlies.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

In geval u bemerkt dat de Acetylcysteïne Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Acetylcysteïne Bruis Mylan buiten bereik en zicht van kinderen houden

Bewaren in de goed gesloten, originele verpakking, beneden 25 C.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik Acetylcysteïne Bruis Mylan 200 mg, bruistabletten niet meer na de datum op de verpakking achter "Niet te gebruiken na:" of "Exp.:" aan de onderkant van het buisje.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • Het werkzame bestanddeel is: per bruistablet 200 mg acetylcysteïne.
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: natriumwaterstofcarbonaat, citroenzuur, lactose, natriumsulfaat, natriumcyclamaat, saccharinenatrium, polyvidon, simethicon, methylcellulose, sorbinezuur, macrogol, citroenaroma.

Hoe ziet het middel eruit en hoeveel zit er in de verpakking?

Acetylcysteïne Bruis Mylan tabletten zijn rond en wit van kleur. De tabletten zijn verpakt in buisjes à 10 tabletten. Bij iedere verpakking is een folder met informatie voor de patiënt.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning

Mylan B.V.

Dieselweg 25

3752 LB Bunschoten

In het register ingeschreven onder: RVG 18238.

Deze bijsluiter is voor het laatst herzien/goedgekeurd in: april 2012.

Advertentie

Stof(fen) Acetylcysteïne
Toelating Nederland
Producent Mylan
Verdovend Nee
ATC-Code R05CB01
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.