Acetylcysteïne Birchwood 600 mg, bruistabletten

ATC-Code
R05CB01
Medikamio Hero Image

Over dit medicijn

Toelating
Producent Birchwood Healtcare
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Respirationstrakt
Therapeutische groep Husten- und erkältungsmittel
Farmacologische groep Expektoranzien, exkl. kombinationen mit antitussiva
Chemische groep Mukolytika
Stof Acetylcystein

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Birchwood Healtcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Acetylcysteïne breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dun vloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest. Dit middel kan worden gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma (aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen), bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), enfyseem (blijvend verminderde elasticiteit van het longweefsel lijdende tot (ernstige) benauwdheid), mucoviscidose (taaislijmziekte) en bij bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp).

Wordt uw klacht na 14 dagen niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Kinderen onder 2 jaar mogen dit middel niet gebruiken.
 • Kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie (fenylketonurie is een bepaalde aangeboren afwijking in de stofwisseling) mogen dit middel niet gebruiken.
 • 146 mg natrium per bruistablet. De aanbevolen dagdosering levert 146 mg natrium bij volwassenen. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.
 • aspartaam (E951) dat o.a. in fenylalanine wordt omgezet. Dit kan schadelijk zijn voor personen die fenylketonurie hebben. Om overmatige inname van fenylalanine te voorkomen, dient u met uw arts te overleggen hoe uw voedingsvoorschrift moet worden aangepast; echter kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie mogen dit middel niet gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals is beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruikt? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen

De gebruikelijke dosering is 1 maal per dag 1 bruistablet

Bij patiënten die moeite hebben met het ophoesten (bejaarden en verzwakte patiënten) wordt aanbevolen om de bruistablet ’s ochtends in te nemen.

Los de bruistablet op in een half glas water. De oplossing meteen opdrinken.

Gebruik dit product niet langer dan 14 dagen zonder een arts te raadplegen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Kinderen onder 2 jaar mogen dit middel niet gebruiken.

Dit middel is niet geschikt voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar. Andere acetylcysteïne vormen en sterkten komen eerder in aanmerking bij deze groep patiënten.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Treedt één van de volgende bijwerkingen op, stop dan direct met het gebruik van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga naar de eerste hulp afdeling van een nabij gelegen ziekenhuis:

 • shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).
 • plotselinge vochtophoping in de huid en de slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem)

Bovenstaande reacties zijn zeer ernstige bijwerkingen. In het geval dat deze reacties bij u optreden, is het mogelijk dat u een ernstige allergische reactie heeft op dit middel. U heeft spoedeisende medische zorg nodig of dient te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Deze zeer ernstige bijwerking komt zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor. Ook bloedingen komen zeer zelden voor.

Informeer uw arts als u een van de onderstaande bijwerkingen ervaart:

 • benauwdheid door kramp van de spieren in de luchtwegen (bronchospasmen)
 • bemoeilijkte ademhaling, kortademigheid of benauwdheid (dyspneu)
 • gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid en zuurbranden (dyspepsie)

Deze bijwerkingen komen zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers) voor.

 • Overgevoeligheid Dit kan zich uiten als bronchospasmen en dyspneu (zie hierboven), versnelde hartslag (tachycardie), jeuk (pruritis), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en angio-oedeem.
 • Hoofdpijn
 • Oorsuizen (tinnitus)
 • Ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis)
 • Diarree
 • Koorts (pyrexie)
 • Verlaagde bloeddruk

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

De tablettencontainer zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen licht en vocht.

Uiterste gebruiksdatum

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na “Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen ze niet in het milieu.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne
 • De andere stoffen in dit middel zijn citroenzuur (watervrij) (E330), natriumwaterstofcarbonaat (E500ii), aspartaam (E951), Povidone K-30 (E1201), natriumchloride, Peg 6000, citroenaroma.

Hoe ziet Acetylcysteïne Birchwood 600 mg, bruistabletten eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Acetylcysteïne Birchwood 600 mg, bruistabletten zijn ronde, gladde witte tabletten.

De tabletten zijn verpakt in een PP tablettencontainer met een silicagel (droogmiddel) bevattende PP dop in een kartonnen doos. Een tablettencontainer bevat 10 tabletten en 2 tablettencontainers worden verpakt per doos.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Birchwood Healthcare B.V.

Rivierstraat 159 3016 CH Rotterdam Nederland

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.