Vicks Hoest Bruistabletten acetylcysteine 200 mg

Illustratie van Vicks Hoest Bruistabletten acetylcysteine 200 mg
Stof(fen) Acetylcysteïne
Toelating Nederland
Producent Wick Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code R05CB01
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Vergunninghouder

Wick Pharma

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Acetylcysteïne breekt taai, vastzittend slijm af, zodat het dunvloeibaar wordt en gemakkelijk kan worden opgehoest. Dit middel kan worden gebruikt bij aandoeningen van de luchtwegen, zoals astma, bronchitis (ontsteking van het slijmvlies van de luchtpijp), emfyseem, mucoviscidose (taaislijmziekte) en bij bronchiëctasieën (langdurige verwijding van een vertakking van de luchtpijp).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • Kinderen onder 2 jaar mogen dit middel niet gebruiken.

VICKS HOEST BRUISTABLETTEN ACETYLCYSTEINE 200 MG VICKS HOEST BRUISTABLETTEN ACETYLCYSTEINE 600 MG bruistabletten

 • Kinderen en zwangere vrouwen met fenylketonurie (fenylketonurie is een bepaalde aangeboren afwijking in de stofwisseling) mogen dit middel niet gebruiken.
 • Wanneer u lijdt aan een aanvalsgewijs optredende benauwdheid door kramp van de spieren en zwelling van het slijmvlies van de luchtwegen, vaak gepaard gaande met hoesten en opgeven van slijm (astma bronchiale), kunt u last krijgen van een benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme). Wanneer zich een dergelijke aanval voordoet, dient u de behandeling met dit middel onmiddellijk te staken en een arts te raadplegen.
 • Wanneer u een maagzweer heeft of in het verleden heeft gehad, omdat dit middel uw maagwand kan irriteren. In het bijzonder wanneer u andere middelen gebruikt waarvan bekend is dat zij de maagwand kunnen irriteren.
 • Er zijn zeer zeldzame gevallen gerapporteerd van ernstige overgevoeligheidsreacties met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom) of acute overgevoeligheidsreacties gepaard gaande met koorts en blaren op de huid of vervelling van de huid (Lyell syndroom) die in verband konden worden gebracht met gebruik van dit middel. In de meeste gevallen gebruikte men echter minstens één ander geneesmiddel dat waarschijnlijk de oorzaak voor deze reacties was. Wanneer er zich nieuwe veranderingen aan de huid of slijmvliezen voordoen, dient u onmiddellijk een arts te raadplegen en dient u onmiddellijk met het gebruik van acetylcysteïne te stoppen.
 • Vooral aan het begin van de behandeling kan, doordat het vastzittende slijm vloeibaar wordt, dit in volume toenemen. Wanneer u niet in staat bent om dit vloeibare slijm effectief op te hoesten, dient u een arts te raadplegen zodat adequate maatregelen genomen kunnen worden om het slijm te verwijderen
 • Middelen zoals Vicks Hoest Bruistabletten acetylcysteine die het slijm oplossen (mucolytica) kunnen de luchtwegen van kinderen onder 2 jaar verstoppen vanwege de eigenschappen van de luchtwegen bij deze leeftijdsgroep. Hierdoor kan het vermogen om het slijm op te hoesten beperkt zijn. Daarom mag dit middel niet door kinderen onder 2 jaar gebruikt worden.
 • Vicks Hoest Bruistabletten acetylcysteine 600 mg is niet geschikt voor kinderen tussen 2 en 18 jaar.
 • Het kan voorkomen dat u bij openen van de verpakking een lichte zwavelgeur (de geur van rotte eieren) waarneemt. Dit is een eigenschap van de werkzame stof en normaal. Het wijst niet op een verandering van het geneesmiddel.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt.

Gebruikt u naast Vicks Hoest Bruistabletten acetylcysteine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt, los deze dan niet tegelijk met dit middel op.

Wanneer u geneesmiddelen ter bestrijding of voorkoming van infecties (antibiotica) moet gebruiken, wordt

VICKS HOEST BRUISTABLETTEN ACETYLCYSTEINE 200 MG VICKS HOEST BRUISTABLETTEN ACETYLCYSTEINE 600 MG bruistabletten

geadviseerd om deze twee uur voor of na dit middel in te nemen.

Tijdens het gebruik van dit middel mogen middelen die de hoestprikkel onderdrukken niet gebruikt worden, omdat het noodzakelijk is om het losgekomen slijm op te kunnen hoesten.

Dit middel kan de bloeddruk verlagende werking van nitroglycerine (middel dat wordt gebruikt tegen een beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris)), versterken. Voorzichtigheid is geboden. Wanneer u geactiveerde kool (een middel tegen reizigersdiarree) gebruikt, kan het effect van Vicks Hoest Bruistabletten acetylcysteine afnemen.

Zwangerschap en borstvoeding Zwangerschap

Vanwege het aspartaamgehalte mogen zwangere vrouwen met fenylketonurie dit middel niet gebruiken. De gegevens uit onderzoek naar acetylcysteïne gebruik bij zwangere vrouwen is beperkt. Uit proeven met dieren zijn geen directe of indirecte schadelijke effecten gebleken op de zwangerschap, of de ontwikkeling van het kind voor, tijdens en na de geboorte. Gebruik dit middel alleen na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen tijdens de zwangerschap.

Borstvoeding

Het is niet bekend of acetylcysteïne overgaat in de moedermelk. Gebruik dit middel alleen na zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen tijdens de borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Er zijn geen gegevens bekend over de invloed van acetylcysteïne op de rijvaardigheid en het vermogen om machines te gebruiken. Een effect is echter niet waarschijnlijk.

Vicks Hoest Bruistabletten acetylcysteine bevat aspartaam en natrium

Aspartaam is een bron van fenylalanine en kan schadelijk zijn voor mensen met fenylketonurie.

Vicks Hoest Bruistabletten acetylcysteine 200 mg bevatten 535 mg natrium per bruistablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Vicks Hoest Bruistabletten acetylcysteine 600 mg bevatten 530 mg natrium per bruistablet. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een gecontroleerd natriumdieet.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosering

De aanbevolen dosering is als volgt:

VICKS HOEST BRUISTABLETTEN ACETYLCYSTEINE 200 MG VICKS HOEST BRUISTABLETTEN ACETYLCYSTEINE 600 MG bruistabletten

Dit middel mag niet gebruikt worden bij kinderen onder 2 jaar.

Bruistabletten 200 mg

Volwassenen en kinderen ouder dan 7 jaar

3 maal per dag (=24 uur) 1 bruistablet van 200 mg.

Kinderen van 2 t/m 7 jaar

2 maal per dag 1 bruistablet van 200 mg.

Bruistabletten 600 mg

Volwassenen

1 maal per dag (=24 uur) 1 bruistablet van 600 mg.

Bij patiënten die moeite hebben met het ophoesten (bejaarden en verzwakte patiënten) wordt aanbevolen om de bruistablet ’s ochtends in te nemen.

Wijze van gebruik

Los de bruistablet vlak voor gebruik op in een half glas water, omroeren en meteen opdrinken. Acetylcysteïne mag alleen in water opgelost worden. De bruistabletten mogen niet in melk of andere dranken worden opgelost.

Acetylcysteïne bruistabletten kunnen voor of na de maaltijd worden ingenomen.

U mag de bruistabletten niet langer dan 14 dagen gebruiken zonder een arts te raadplegen.

Klachten die kunnen voorkomen zijn: misselijkheid, braken en diarree.

Wanneer u teveel van dit middel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer u een dosis bent vergeten in te nemen en het is bijna tijd voor de volgende dosis, neem de

“vergeten” dosis dan niet alsnog in, maar ga verder met het schema zoals weergegeven onder “Hoe gebruikt u dit middel”.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

VICKS HOEST BRUISTABLETTEN ACETYLCYSTEINE 200 MG VICKS HOEST BRUISTABLETTEN ACETYLCYSTEINE 600 MG bruistabletten

Treedt één van de volgende bijwerkingen op, stop dan direct met het gebruik van dit middel en neem onmiddellijk contact op met uw arts of ga na de eerste hulp afdeling van een nabij gelegen ziekenhuis:

 • Shock (sterke daling van de bloeddruk, bleekheid, onrust, zwakke pols, klamme huid, verminderd bewustzijn) door een plotselinge vaatverwijding ten gevolge van ernstige overgevoeligheid voor bepaalde stoffen (anafylactische shock).
 • Plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem).

Bovenstaande reacties zijn zeer ernstige bijwerkingen. In geval dat deze reacties bij u optreden, is het mogelijk dat u een ernstige allergische reactie heeft op dit middel. U heeft spoedeisende medische zorg nodig of dient te worden opgenomen in het ziekenhuis.

Deze zeer ernstige bijwerking komt zeer zelden (bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers) voor. Ook bloedingen komen zeer zelden voor.

Informeer uw arts als u een van de onderstaande bijwerkingen ervaart:

Deze bijwerkingen komen zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 gebruikers) voor:

 • Benauwdheid door kramp van de spieren in de luchtwegen (bronchospasmen)
 • Bemoeilijkte ademhaling, kortademigheid of benauwdheid (dyspneu)
 • Gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid en zuurbranden (dyspepsie)

Deze bijwerkingen komen soms (bij 1 tot 10 op de 1000 gebruikers) voor:

 • Overgevoeligheid Dit kan zich uiten als bronchospasmen en dyspneu (zie hierboven), versnelde hartslag (tachycardie), jeuk (pruritus), huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) en angio-oedeem.
 • Hoofdpijn
 • Oorsuizen (tinnitus)
 • Ontsteking van het mondslijmvlies (stomatitis)
 • Diarree
 • Koorts (pyrexie)
 • Verlaagde bloeddruk
 • Buikpijn
 • Misselijkheid
 • Braken

Wanneer u last heeft van maag- of darmzweren, of hier in het verleden last van heeft gehad, kan acetylcysteine een ongunstig effect hebben op uw maagdarmslijmvlies.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

VICKS HOEST BRUISTABLETTEN ACETYLCYSTEINE 200 MG VICKS HOEST BRUISTABLETTEN ACETYLCYSTEINE 600 MG bruistabletten

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb, Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 30°C. De tablettencontainer zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Advertentie

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is acetylcysteïne, respectievelijk 200 mg en 600 mg per bruistablet.
 • De andere stoffen (hulpstoffen) in dit middel zijn natriumwaterstofcarbonaat (E500), citroenzuur (E330), aspartaam (E951) (10 mg in de 200 mg bruistablet, wat overeenkomt met 5,6 mg fenylalanine; 20 mg in de 600 mg bruistablet, wat overeenkomt met 11,2 mg fenylalanine), citroenaroma.

De bruistabletten zijn witte, platte, ronde tabletten met een breukstreep aan één zijde. De breukstreep dient niet om de tablet te breken.

Vicks Hoest Bruistabletten zijn verpakt in 1 of 2 tablettencontainers à 7 (alleen 600 mg sterkte), 10 of 15 bruistabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Procter & Gamble Nederland B.V.

Watermanweg 100

VICKS HOEST BRUISTABLETTEN ACETYLCYSTEINE 200 MG VICKS HOEST BRUISTABLETTEN ACETYLCYSTEINE 600 MG bruistabletten

3067 GG Rotterdam

Nederland

Fabrikant

Pharmachemie BV

Swensweg 5

2031 GA Haarlem

Nederland

In het register ingeschreven onder

RVG 112448, Vicks Hoest Bruistabletten acetylcysteine 200 mg

RVG 112449, Vicks Hoest Bruistabletten acetylcysteine 600 mg

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in november 2013.

1113.4v.ES

Advertentie

Stof(fen) Acetylcysteïne
Toelating Nederland
Producent Wick Pharma
Verdovend Nee
ATC-Code R05CB01
Farmacologische groep Slijmoplossend middelen, m.u.v. combinaties met hoestonderdrukkende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.