Advertentie

Auteur: Apothecon


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amlodipine A bevat de werkzame stof amlodipine die behoort tot de groep geneesmiddelen die calciumantagonisten worden genoemd.

Amlodipine A wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) of een bepaald soort pijn op de borst, angina pectoris genaamd; een zeldzame vorm daarvan is Prinzmetal-angina of variant angina.

Bij patiënten met hoge bloeddruk werkt uw geneesmiddel door de bloedvaten te ontspannen, zodat het bloed er gemakkelijker door stroomt. Bij patiënten met angina pectoris werkt Amlodipine A door de bloedtoevoer naar de hartspier te verbeteren, die dan meer zuurstof ontvangt; als gevolg daarvan wordt pijn op de borst voorkomen. Uw geneesmiddel biedt geen onmiddellijke verlichting van pijn op de borst door angina pectoris.

.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch (overgevoelig) voor amlodipine of voor een van de andere stoffen in uw geneesmiddel, die in rubriek 6 staan vermeld, of voor andere calciumantagonisten. De allergie kan zich uiten in jeuk, rood wordende huid of moeite met ademhalen.
 • U heeft een zeer lage bloeddruk (hypotensie).
 • U heeft een vernauwing van de aorta-hartklep (aortastenose) of cardiogene shock (een aandoening waarbij uw hart onvoldoende bloed naar het lichaam pompt).
 • U heeft last van hartfalen na een hartaanval.

Informeer uw arts als u last heeft of heeft gehad van een van de volgende aandoeningen:

 • recente hartaanval;
 • hartfalen;
 • sterke stijging van de bloeddruk (hypertensieve crisis);
 • leverziekte;
 • als u tot de ouderen behoort en uw dosis moet verhoogd worden.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

Amlodipine A is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 6 jaar. Amlodipine A mag alleen worden gebruikt bij kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar met hoge bloeddruk (hypertensie) (zie rubriek 3).

Voor meer informatie kunt u uw arts raadplegen.

Gebruikt u naast Amlodipine A nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Amlodipine A kan andere geneesmiddelen beïnvloeden of door andere geneesmiddelen beïnvloed worden, zoals:

 • ketoconazol, itraconazol (antischimmelmiddelen);
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (zogenaamde protease remmers gebruikt voor de behandeling van HIV);
 • rifampicine, erytromycine, claritromycine (antibiotica);
 • hypericum perforatum (sint-janskruid);
 • verapamil, diltiazem (hartgeneesmiddelen);
 • dantroleen (infuus voor ernstige afwijkingen in de lichaamstemperatuur).

Amlodipine A kan uw bloeddruk nog verder verlagen indien u al andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van uw hoge bloeddruk.

U mag geen grapefruit eten en geen grapefruitsap drinken als u Amlodipine A gebruikt. Grapefruit en grapefruitsap kunnen de gehalten van de werkzame stof amlodipine in het bloed verhogen, waardoor een onvoorspelbare toename in het bloeddrukverlagende effect van Amlodipine A kan ontstaan.

Zwangerschap

De veiligheid van amlodipine tijdens de zwangerschap bij de mens is niet vastgesteld. Als u denkt dat u zwanger kunt zijn of als u zwanger wilt worden, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen voordat u Amlodipine A gebruikt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of amlodipine overgaat in de moedermelk. Praat met uw arts voordat u Amlodipine A gaat gebruiken als u borstvoeding geeft of binnenkort gaat geven.

Wilt u zwanger worden, bent u zwanger of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amlodipine A kan van invloed zijn op uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen Als u van de tabletten misselijk, duizelig of moe wordt of hoofdpijn krijgt, mag u geen voertuig besturen of machines bedienen en moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke aanvangsdosis is Amlodipine 5 A, tabletten 5 mg eenmaal daags. De dosis kan worden verhoogd naar Amlodipine 10 A, tabletten 10 mg eenmaal daags

Uw geneesmiddel kan voor en na eten en drinken gebruikt worden. U moet uw geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip innemen met wat water. Neem Amlodipine A niet in met grapefruitsap.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

Voor kinderen en adolescenten (6 tot 17 jaar oud) is de aanbevolen gebruikelijke startdosering 2,5 mg per dag. De maximale aanbevolen dosering bedraagt 5 mg per dag. Amlodipine 2,5 mg is momenteel niet verkrijgbaar. De 2,5 mg dosis kan niet worden verkregen met Amlodipine 5 A, tabletten 5 mg, want deze tabletten worden niet gemaakt om in twee gelijke helften te breken.

Het is belangrijk dat u de tabletten blijft innemen. Wacht niet totdat uw tabletten op zijn voordat u naar uw arts gaat.

Wanneer u te veel tabletten heeft ingenomen, kan uw bloeddruk dalen tot een laag of zelfs gevaarlijk laag niveau. U kunt duizelig worden, u licht in uw hoofd, flauw of zwak voelen. Als de bloeddruk te sterk daalt, kan er sprake zijn van een shock. Uw huid kan koel en klam aanvoelen en u kunt het bewustzijn verliezen. Roep direct medische hulp in wanneer u te veel Amlodipine A tabletten hebt ingenomen.

Maakt u zich geen zorgen. Als u een tablet bent vergeten, sla die dosis dan helemaal over. Neem uw volgende dosis op het juiste tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Uw arts zal u adviseren hoe lang u dit geneesmiddel moet gebruiken. Uw aandoening kan terugkeren als u eerder stopt met het gebruik van dit geneesmiddel dan is geadviseerd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan Amlodipine A bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ga onmiddellijk naar uw arts als u na het innemen van dit geneesmiddel last krijgt van een van de volgende zeer zeldzame, ernstige bijwerkingen.

 • Plotselinge piepende ademhaling, pijn op de borst, kortademigheid of ademhalingsproblemen;
 • Opgezwollen oogleden, gezicht of lippen;
 • Opgezwollen tong en keel met daardoor ernstige problemen bij de ademhaling;
 • Ernstige huidreacties zoals intense huiduitslag, netelroos, rood wordende huid over het gehele lichaam, ernstige jeuk, blaarvorming, loslaten en opzwellen van de huid, ontsteking van slijmvliezen (Stevens-Johnsonsyndroom) of andere allergische reacties;
 • Hartaanval, afwijkende hartslag;
 • Ontsteking van de alvleesklier die kan leiden tot ernstige buik- en rugpijn, waarbij u zich zeer onwel voelt.

De volgende vaak voorkomende bijwerkingen werden gerapporteerd. Als u last hebt van een van deze bijwerkingen of als ze langer dan een week aanhouden, neem dan contact op met uw arts.

Vaak: komen voor bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers

 • hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid (vooral aan het begin van de behandeling);
 • hartkloppingen (u bewust zijn van uw hartslag), overmatig blozen;
 • buikpijn, misselijkheid;
 • enkelzwelling (oedeem), vermoeidheid.

Andere bijwerkingen die zijn gerapporteerd, volgen in de lijst hieronder. Krijgt u veel last van een van deze bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Soms: komen voor bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers

 • stemmingsveranderingen, angstgevoelens, depressie, slapeloosheid;
 • bevingen, afwijkingen in de smaakbeleving, flauwvallen, zwakte;
 • verdoofd of tintelend gevoel in uw ledematen; verlies van pijngevoel;
 • stoornissen van het zicht, dubbelzien, oorsuizen;
 • lage bloeddruk;
 • niezen/loopneus veroorzaakt door ontsteking van de binnenwand van de neus (rhinitis);
 • verandering in de stoelgang, diarree, verstopping (obstipatie), indigestie, droge mond, braken (overgeven);
 • haaruitval, toegenomen transpiratie, jeukende huid, rode vlekken op de huid, huidverkleuring;
 • verstoorde urinelozing, meer aandrang tot ’s nachts urineren, vaker moeten plassen;
 • onvermogen om een erectie te verkrijgen; ongemak aan of vergroting van de borsten bij mannen;
 • zwakte, pijn, zich niet goed voelen;
 • spier- of gewrichtspijn, spierkrampen, rugpijn;
 • gewichtstoename of gewichtsafname.

Zelden: komen voor bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers

 • verwardheid.

Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers

 • verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaging van bloedplaatjes die leidt tot ongebruikelijke blauwe plekken of snelle bloedingsneiging (schade aan rode bloedcellen);
 • verhoogd suikergehalte in het bloed (hyperglykemie);
 • een stoornis aan de zenuwen die zwakte, tintelingen of gevoelloosheid kan veroorzaken;
 • hoesten, opgezwollen tandvlees;
 • opgezwollen buik (gastritis);
 • abnormale leverfunctie, ontsteking van de lever (hepatitis), gele verkleuring van de huid (geelzucht), stijging van leverenzymen die van invloed kan zijn op bepaalde medische onderzoeken;
 • verhoogde spierspanning;
 • ontsteking van de bloedvaten, vaak met huiduitslag;
 • gevoeligheid voor licht;
 • combinatie van stijfheid, trillingen en/of bewegingsaandoeningen.

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Amlodipine 5 A en 10 A niet bewaren boven 25°C.

Op een droge plaats in de originele verpakking bewaren.

De tabletten zijn houdbaar tot de op de verpakking aangegeven uiterste gebruiksdatum na: “Niet te gebruiken na”. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.

Anvullende Informatie

 • Het werkzame bestanddeel bevat amlodipinemaleaat overeenkomend met resp. 5 mg en 10 mg amlodipine.
 • Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: microkristallijne cellulose, colloidaal watervrij silicium, natriumzetmeelglycolaat en magnesiumstearaat.

Amlodipine 5 A: witte tot opaque, ronde plaat, afgerond, niet omhulde tabletten, aan één zijde gemerkt met “R” en aan de andere zijde met “177”.

Amlodipine 10 A: witte tot opaque, ovaal, biconvexe, niet-omhulde tabletten, aan één zijde gemerkt met “R” en aan de andere zijde met “178”

Amlodipine 5 A wordt geleverd in blisterverpakkingen met 10 tabletten, verpakt per 1 of 3 strips, in flaconverpakkingen met 90, 100, 200, 300 of 500 tabletten en in EAV-verpakking.

Amlodipine 10A wordt geleverd in blisterverpakkingen met 10 tabletten, verpakt per 1 of 3 strips, in flaconverpakkingen met 90, 100, 200 of 300 tabletten en in EAV-verpakking.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunningen voor het in de handel brengen en fabrikant

Apothecon B.V.

Nijverheidsweg 3 3771 ME Barneveld

In het register ingeschreven onder RVG 30220 (5 mg) en RVG 30221 (10 mg) Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in februari 2012

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK