Amlodipine ratio 5 mg, tabletten

ATC-Code
C08CA01
Medikamio Hero Image

ratiopharm

Stof Verdovend Psychotrope
Amlodipine Nee Nee
Farmacologische groep Selectieve calciumkanaalblokkers met voornamelijk vasculaire effecten

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

ratiopharm

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Amlodipine ratio bevat de werkzame stof amlodipine die behoort tot de groep geneesmiddelen die calciumantagonisten worden genoemd.

Amlodipine ratio wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) of een bepaald soort pijn op de borst, angina pectoris genaamd; een zeldzame vorm daarvan is Prinzmetal-angina of variant angina.

Bij patiënten met hoge bloeddruk werkt uw geneesmiddel door de bloedvaten te ontspannen, zodat het bloed er gemakkelijker door stroomt. Bij patiënten met angina pectoris werkt Amlodipine ratio door de bloedtoevoer naar de hartspier te verbeteren, die dan meer zuurstof ontvangt; als gevolg daarvan wordt pijn op de borst voorkomen. Uw geneesmiddel biedt geen onmiddellijke verlichting van pijn op de

borst door angina pectoris.

Wanneer u te veel tabletten heeft ingenomen, kan uw bloeddruk dalen tot een laag of zelfs gevaarlijk laag niveau. U kunt duizelig worden, u licht in uw hoofd, flauw of zwak voelen. Als de bloeddruk te sterk daalt, kan er sprake zijn van een shock. Uw huid kan koel en klam aanvoelen en u kunt het bewustzijn verliezen. Roep direct medische hulp in wanneer u te veel Amlodipine ratio tabletten hebt ingenomen.

Maakt u zich geen zorgen. Als u een tablet bent vergeten, sla die dosis dan helemaal over. Neem uw

AMLODIPINE RATIO tabletten

volgende dosis op het juiste tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van Amlodipine ratio

Uw arts zal u adviseren hoe lang u dit geneesmiddel moet gebruiken. Uw aandoening kan terugkeren als u eerder stopt met het gebruik van dit geneesmiddel dan is geadviseerd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

AMLODIPINE RATIO tabletten

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6. Of u bent allergisch voor andere calciumantagonisten. De allergie kan zich uiten in jeuk, rood wordende huid of moeite met ademhalen.
 • U heeft een zeer lage bloeddruk (hypotensie).
 • U heeft een vernauwing van de aorta-hartklep (aortastenose) of cardiogene shock (een aandoening waarbij uw hart onvoldoende bloed naar het lichaam pompt).
 • U heeft last van hartfalen na een hartaanval.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Informeer uw arts als u last heeft of heeft gehad van een van de volgende aandoeningen:

 • Recente hartaanval
 • Hartfalen
 • Sterke stijging van de bloeddruk (hypertensieve crisis)
 • Leverziekte
 • Als u tot de ouderen behoort en uw dosis moet verhoogd worden

Kinderen en adolescenten

Amlodipine ratio is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 6 jaar. Amlodipine ratio mag alleen worden gebruikt bij kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar met hoge bloeddruk (hypertensie) (zie rubriek 3). Voor meer informatie kunt u uw arts raadplegen.

Gebruikt u naast Amlodipine ratio nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Amlodipine ratio kan andere geneesmiddelen beïnvloeden of door andere geneesmiddelen beïnvloed worden, zoals:

 • ketoconazol, itraconazol (antischimmelmiddelen)
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (zogenaamde proteaseremmers gebruikt voor de behandeling van
 • HIV)
 • rifampicine, erytromycine, claritromycine (antibiotica)
 • hypericum perforatum (sint-janskruid)
 • verapamil, diltiazem (hartgeneesmiddelen)
 • dantroleen (infuus voor ernstige afwijkingen in de lichaamstemperatuur)
 • simvastatine (geneesmiddel dat het cholesterolgehalte verlaagt)

Amlodipine ratio kan uw bloeddruk nog verder verlagen indien u al andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van uw hoge bloeddruk.

Inname van Amlodipine ratio met voedsel en drank

U mag geen grapefruit eten en geen grapefruitsap drinken als u Amlodipine ratio gebruikt. Grapefruit en grapefruitsap kunnen de gehalten van de werkzame stof amlodipine in het bloed verhogen, waardoor

AMLODIPINE RATIO tabletten

een onvoorspelbare toename in het bloeddrukverlagende effect van Amlodipine ratio kan ontstaan.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

De veiligheid van amlodipine tijdens de zwangerschap bij de mens is niet vastgesteld. Als u denkt dat u zwanger kunt zijn of als u zwanger wilt worden, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen voordat u Amlodipine ratio gebruikt.

Het is niet bekend of amlodipine overgaat in de moedermelk. Praat met uw arts voordat u Amlodipine ratio gaat gebruiken als u borstvoeding geeft of binnenkort gaat geven.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amlodipine ratio kan van invloed zijn op uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Als u van de tabletten misselijk, duizelig of moe wordt of hoofdpijn krijgt, mag u geen voertuig besturen of machines bedienen en moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke aanvangsdosis is 5 mg Amlodipine ratio eenmaal daags. De dosis kan worden verhoogd naar 10 mg Amlodipine ratio eenmaal daags.

Uw geneesmiddel kan voor en na eten en drinken gebruikt worden. U moet uw geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip innemen met wat water. Neem Amlodipine tabletten niet in met grapefruitsap.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

Voor kinderen en adolescenten (6 tot 17 jaar oud) is de aanbevolen gebruikelijke startdosering 2,5 mg per dag. De maximale aanbevolen dosering bedraagt 5 mg per dag. Amlodipine 2,5 mg is op het moment

niet verkrijgbaar. Een dosis van 2,5 mg kan niet worden verkregen met de Amlodipine ratio 5 mg tabletten, omdat deze niet in gelijke helften kunnen worden verdeeld.

Het is belangrijk dat u de tabletten blijft innemen. Wacht niet totdat uw tabletten op zijn voordat u naar uw arts gaat.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ga onmiddellijk naar uw arts als u na het innemen van dit geneesmiddel last krijgt van een van de volgende zeer zeldzame, ernstige bijwerkingen.

 • Plotselinge piepende ademhaling, pijn op de borst, kortademigheid of ademhalingsproblemen
 • Opgezwollen oogleden, gezicht of lippen
 • Opgezwollen tong en keel met daardoor ernstige problemen bij de ademhaling
 • Ernstige huidreacties zoals intense huiduitslag, netelroos, rood wordende huid over het gehele lichaam, ernstige jeuk, blaarvorming, loslaten en opzwellen van de huid, ontsteking van slijmvliezen (Stevens-Johnsonsyndroom) of andere allergische reacties
 • Hartaanval, afwijkende hartslag
 • Ontsteking van de alvleesklier die kan leiden tot ernstige buik- en rugpijn, waarbij u zich zeer onwel voelt

De volgende vaak voorkomende bijwerkingen werden gerapporteerd. Als u last hebt van een van deze bijwerkingen of als ze langer dan een week aanhouden, neem dan contact op met uw arts.

Vaak: komen voor bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers

 • Hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid (vooral aan het begin van de behandeling)
 • Hartkloppingen (u bewust zijn van uw hartslag), overmatig blozen
 • Buikpijn, misselijkheid
 • Enkelzwelling (oedeem), vermoeidheid

Andere bijwerkingen die zijn gerapporteerd, volgen in de lijst hieronder. Als één van deze bijwerkingen ernstig wordt of als u een bijwerking krijgt die niet in deze bijsluiter staat, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Soms: komen voor bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers

 • Stemmingsveranderingen, angstgevoelens, depressie, slapeloosheid
 • Bevingen, afwijkingen in de smaakbeleving, flauwvallen, zwakte
 • Verdoofd of tintelend gevoel in uw ledematen; verlies van pijngevoel
 • Stoornissen van het zicht, dubbelzien, oorsuizen

AMLODIPINE RATIO tabletten

 • Lage bloeddruk
 • Niezen/loopneus veroorzaakt door ontsteking van de binnenwand van de neus (rhinitis)
 • Verandering in de stoelgang, diarree, verstopping (obstipatie), indigestie, droge mond, braken (overgeven)
 • Haaruitval, toegenomen transpiratie, jeukende huid, rode vlekken op de huid, huidverkleuring
 • Verstoorde urinelozing, meer aandrang tot ’s nachts urineren, vaker moeten plassen
 • Onvermogen om een erectie te verkrijgen; ongemak aan of vergroting van de borsten bij mannen
 • Zwakte, pijn, zich niet goed voelen
 • Spier- of gewrichtspijn, spierkrampen, rugpijn
 • Gewichtstoename of gewichtsafname

Zelden: komen voor bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers

 • Verwardheid

Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 op 10.000 gebruikers

 • Verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaging van bloedplaatjes die leidt tot ongebruikelijke blauwe plekken of snelle bloedingsneiging (schade aan rode bloedcellen)
 • Verhoogd suikergehalte in het bloed (hyperglykemie)
 • Een stoornis aan de zenuwen die zwakte, tintelingen of gevoelloosheid kan veroorzaken
 • Hoesten, opgezwollen tandvlees
 • Opgezwollen buik (gastritis)
 • Abnormale leverfunctie, ontsteking van de lever (hepatitis), gele verkleuring van de huid (geelzucht), stijging van leverenzymen die van invloed kan zijn op bepaalde medische onderzoeken
 • Verhoogde spierspanning
 • Ontsteking van de bloedvaten, vaak met huiduitslag
 • Gevoeligheid voor licht
 • Combinatie van stijfheid, trillingen en/of bewegingsaandoeningen

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of fles na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25ºC. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht. De fles zorgvuldig gesloten houden ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een

AMLODIPINE RATIO tabletten

verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is amlodipine (als besilaat).

Amlodipine ratio 5 mg:

Elke tablet bevat 5 mg amlodipine (als besilaat)

Amlodipine ratio 10 mg:

Elke tablet bevat 10 mg amlodipine (als besilaat)

De andere stoffen in dit middel zijn: povidon K30, microkristallijne cellulose (E460), watervrij calciumwaterstoffosfaat (E341), crospovidon, magnesiumstearaat (E470b).

Amlodipine ratio 5 mg, tabletten zijn witte, ronde tabletten

De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 10, 20, 28, 30, 50, 98, 100 en 300 (10x30) tabletten en in flessen met 100, 300 en 500 tabletten.

Amlodipine ratio 10 mg, tabletten zijn witte, ronde tabletten met een breukstreep aan beide zijden. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

De tabletten zijn verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98, 100 en 300 (10x30) tabletten en in flessen met 100, 300 en 500 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

In het register ingeschreven onder

RVG 31481 - Amlodipine ratio 5 mg, tabletten

RVG 31482 - Amlodipine ratio 10 mg, tabletten

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen ratiopharm GmbH

Graf-Arco-strasse 3 89079 Ulm Duitsland

Fabrikant

Merckle GmbH

Ludwig-Merckle-strasse 3

89143 Blaubeuren

Duitsland

AMLODIPINE RATIO tabletten

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Italië Amlodipina ratiopharm Italia 5 mg compresse Amlodipina ratiopharm Italia 10 mg compresse

Nederland Amlodipine ratio 5 mg, tabletten Amlodipine ratio 10 mg, tabletten

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in augustus 2012.

0213.3v.EV

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.