Amlodipinemesilaat CF 5, tabletten 5 mg

Amlodipinemesilaat CF 5, tabletten 5 mg
Werkzame stof(fen)Amlodipine
Toelatingslandnl
VergunninghouderCentrafarm
ATC-codeC08CA01
Farmacologische groepenSelectieve calciumkanaalblokkers met voornamelijk vasculaire effecten

Patiëntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Amlodipinemesilaat CF bevat de werkzame stof amlodipine die behoort tot de groep geneesmiddelen die calciumantagonisten worden genoemd.

Amlodipinemesilaat CF wordt gebruikt voor de behandeling van hoge bloeddruk (hypertensie) of een bepaald soort pijn op de borst, angina pectoris genaamd; een zeldzame vorm daarvan is Prinzmetal- angina of variant angina.

Bij patiënten met hoge bloeddruk werkt uw geneesmiddel door de bloedvaten te ontspannen, zodat het bloed er gemakkelijker door stroomt. Bij patiënten met angina pectoris werkt Amlodipinemesilaat CF door de bloedtoevoer naar de hartspier te verbeteren, die dan meer zuurstof ontvangt; als gevolg daarvan wordt pijn op de borst voorkomen. Uw geneesmiddel biedt geen onmiddelijke verlichting van pijn op de borst door angina pectoris.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?
 • U bent allergisch voor amlodipine of voor andere calciumantagonisten, of voor een van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6. De allergie kan zich uiten in jeuk, rood wordende huid of moeite met ademhalen.
 • U heeft een zeer lage bloeddruk (hypotensie).
 • U heeft een vernauwing van de aorta-klep (aortastenose) of cardiogene shock (een aandoening waarbij uw hart onvoldoende bloed naar het lichaam pompt).
 • U heeft last van hartfalen na een hartaanval.
Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Informeer uw arts als u last heeft of heeft gehad van een van de volgende aandoeningen:

 • recente hartaanval
 • hartfalen
 • sterke stijging van de bloeddruk (hypertensieve crisis)
 • leverziekte
 • als u tot de ouderen behoort en uw dosis moet verhoogd worden
Gebruik bij kinderen en adolescenten

Amlodipine is niet onderzocht bij kinderen jonger dan 6 jaar. Amlodipinemesilaat CF mag alleen worden gebruikt bij kinderen en adolescenten van 6 tot 17 jaar met hoge bloeddruk (hypertensie) (zie rubriek 3). Voor meer informatie kunt u uw arts raadplegen.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Amlodipinemesilaat CF nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Amlodipinemesilaat CF kan andere geneesmiddelen beïnvloeden of door andere geneesmiddelen beïnvloed worden, zoals:

 • ketoconazol, itraconazol (antischimmelmiddelen)
 • ritonavir, indinavir, nelfinavir (zogenaamde protease remmers gebruikt voor de behandeling van HIV)
 • rifampicine, erytromycine, claritromycine (antibiotica)
 • hypericum perforatum (sint-janskruid)
 • verapamil, diltiazem (hartgeneesmiddelen)
 • dantroleen (infuus voor ernstige afwijkingen in de lichaamstemperatuur)
 • simvastatine (cholesterolverlager).

Amlodipinemesilaat CF kan uw bloeddruk nog verder verlagen indien u al andere geneesmiddelen gebruikt voor de behandeling van uw hoge bloeddruk.

Waarop moet u letten met eten en drinken?

U mag geen grapefruit eten en geen grapefruitsap drinken als u Amlodipinemesilaat CF gebruikt. Grapefruit en grapefruitsap kunnen de gehalten van de werkzame stof amlodipine in het bloed verhogen, waardoor een onvoorspelbare toename in het bloeddrukverlagende effect van Amlodipinemesilaat CF kan ontstaan.

Zwangerschap

De veiligheid van amlodipine tijdens de zwangerschap bij de mens is niet vastgesteld. Als u denkt dat u zwanger kunt zijn of als u zwanger wilt worden, moet u uw arts hiervan op de hoogte stellen voordat u Amlodipinemesilaat CF gebruikt.

Borstvoeding

Het is niet bekend of amlodipine overgaat in de moedermelk. Praat met uw arts voordat u Amlodipine CF gaat gebruiken als u borstvoeding geeft of binnenkort gaat geven.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Amlodipinemesilaat CF kan van invloed zijn op uw rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen. Als u van de tabletten misselijk, duizelig of moe wordt of hoofdpijn krijgt, mag u geen voertuig besturen of machines bedienen en moet u onmiddellijk contact opnemen met uw arts.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker .

De gebruikelijke aanvangsdosis is 5 mg amlodipinemesilaat CF eenmaal daags. De dosis kan worden verhoogd naar 10 mg amlodipinemesilaat CF eenmaal daags.

Uw geneesmiddel kan voor en na eten en drinken gebruikt worden. U moet uw geneesmiddel elke dag op hetzelfde tijdstip innemen met wat water. Neem Amlodipinemesilaat CF niet in met grapefruitsap.

Gebruik bij kinderen en adolescenten

Voor kinderen en adolescenten (6 tot 17 jaar oud) is de aanbevolen gebruikelijke startdosering 2,5 mg per dag. De maximale aanbevolen dosering bedraagt 5 mg per dag.

Amlodipine 2,5 mg is momenteel niet verkrijgbaar. De 2,5 mg dosis kan niet worden verkregen met Amlodipinemesilaat CF 5 mg tabletten, want deze tabletten worden niet gemaakt om in twee gelijke helften te breken.

Het is belangrijk dat u de tabletten blijft innemen. Wacht niet totdat uw tabletten op zijn voordat u naar uw arts gaat.

Heeft u te veel van dit middel ingenomen?

Wanneer u te veel tabletten heeft ingenomen, kan uw bloeddruk dalen tot een laag of zelfs gevaarlijk laag niveau. U kunt duizelig worden, u licht in uw hoofd, flauw of zwak voelen. Als de bloeddruk te sterk daalt, kan er sprake zijn van een shock. Uw huid kan koel en klam aanvoelen en u kunt het bewustzijn verliezen. Roep direct medische hulp in wanneer u te veel Amlodipinemesilaat CF tabletten hebt ingenomen

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Maakt u zich geen zorgen. Als u een tablet bent vergeten, sla die dosis dan helemaal over. Neem uw volgende dosis op het juiste tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het innemen van dit middel

Uw arts zal u adviseren hoe lang u dit middel moet gebruiken. Uw aandoening kan terugkeren als u eerder stopt met het gebruik van dit geneesmiddel dan is geadviseerd.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Ga onmiddellijk naar uw arts als u na het innemen van dit geneesmiddel last krijgt van een van de volgende zeer zeldzame, ernstige bijwerkingen.

 • plotselinge piepende ademhaling, pijn op de borst, kortademigheid of ademhalingsproblemen
 • opgezwollen oogleden, gezicht of lippen
 • opgezwollen tong en keel met daardoor ernstige problemen bij de ademhaling
 • ernstige huidreacties zoals intense huiduitslag, netelroos, rood wordende huid over het gehele lichaam, ernstige jeuk, blaarvorming, loslaten en opzwellen van de huid, ontsteking van slijmvliezen (Stevens-Johnsonsyndroom) of andere allergische reacties
 • hartaanval, afwijkende harslag
 • ontsteking van de alvleesklier die kan leiden tot ernstige buik- en rugpijn waarbij u zich zeer onwel voelt

De volgende vaak voorkomende bijwerkingen werden gerapporteerd. Als u last hebt van een van deze bijwerkingen of als ze langer dan een week aanhouden, neem dan contact op met uw arts.

Vaak: komen voor bij 1 tot 10 van de 100 gebruikers

 • hoofdpijn, duizeligheid, slaperigheid (vooral aan het begin van de behandeling)
 • hartkloppingen (u bewust zijn van uw hartslag), overmatig blozen
 • buikpijn, misselijkheid
 • enkelzwelling (oedeem), vermoeidheid

Andere bijwerkingen die zijn gerapporteerd, volgen in de lijst hieronder. Krijgt u veel last van deze bijwerkingen? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Soms: komen voor bij 1 tot 10 van de 1.000 gebruikers

 • stemmingsveranderingen, angstgevoelens, depressie, slapeloosheid
 • bevingen, afwijkingen in de smaakbeleving, flauwvallen, zwakte
 • verdoofd of tintelend gevoel in uw ledematen, verlies van pijngevoel
 • stoornissen in het zicht, dubbelzien, oorsuizen
 • lage bloeddruk
 • niezen/loopneus veroorzaakt door ontsteking van de binnenwand van de neus (rhinitis)
 • verandering in de stoelgang, diarree, verstopping (obstipatie), indigestie, droge mond, braken (overgeven)
 • haaruitval, toegenomen transpiratie, jeukende huid, rode vlekken op de huid, huidverkleuring
 • verstoorde urinelozing, meer aandrang tot ’s nachts urineren, vaker moeten plassen
 • onvermogen om een erectie te verkrijgen, ongemak aan of vergroting van de borsten bij mannen
 • zwakte, pijn, zich niet goed voelen
 • spier- of gewrichtspijn, spierkrampen, rugpijn
 • gewichtstoename of, gewichtsafname

Zelden: komen voor bij 1 tot 10 van de 10.000 gebruikers

 • verwardheid

Zeer zelden: komen voor bij minder dan 1 van de 10.000 gebruikers

 • verlaagd aantal witte bloedcellen, verlaging van bloedplaatjes die leidt tot ongebruikelijke blauwe plekken of snelle bloedingsneiging (schade aan rode bloedcellen)
 • verhoogd suikergehalte in het bloed (hyperglykemie)
 • een stoornis van de zenuwen die zwakte, tintelingen of gevoelloosheid kan veroorzaken
 • hoesten, opgezwollen tandvlees
 • opgezwollen buik (gastritis)
 • abnormale leverfunctie, ontsteking van de lever (hepatitis), gele verkleuring van de huid (geelzucht), stijging van leverenzymen die van invloed kan zijn op bepaalde medische onderzoeken
 • verhoogde spierspanning
 • ontsteking van de bloedvaten, vaak met huiduitslag
 • gevoeligheid voor licht
 • Combinatie van stijfheid, trillingen en/of bewegingsaandoeningen

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos of blisterverpakking na “Niet te gebruiken na” of “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu tercht.

Verdere informatie

Amlodipinemesilaat CF 5, tabletten 5 mg
 • De werkzame stof in dit middel is amlodipine (in de vorm van amlodipinemesilaat); elke tablet bevat een hoeveelheid amlodipinemesilaat die overeenkomt met 5 mg amlodipine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose (E460), watervrij calciumwaterstoffosfaat (E341), natriumzetmeelglycolaat type A, magnesiumstearaat (E470b).
Amlodipinemesilaat CF 10, tabletten 10 mg
 • De werkzame stof in dit middel is amlodipine (in de vorm van amlodipinemesilaat); elke tablet bevat een hoeveelheid amlodipinemesilaat die overeenkomt met 10 mg amlodipine.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose (E460), watervrij calciumwaterstoffosfaat (E341), natriumzetmeelglycolaat type A, magnesiumstearaat (E470b).
Hoe ziet Amlodipinemesilaat CF er uit en hoeveel zit er in een verpakking
Amlodipinemesilaat CF 5, tabletten 5 mg:

Amlodipinemesilaat 5 mg tabletten zijn witte, ronde tabletten.

De tabletten zijn verpakt in dozen met PVC/PE/PVDC-aluminium blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98, 100 of 200 tabletten.

Amlodipinemesilaat CF 10, tabletten 10 mg:

Amlodipinemesilaat 10 mg tabletten zijn witte, ronde tabletten met een breukstreep aan één zijde. De tabletten zijn verpakt in dozen met PVC/PE/PVDC-aluminium blisterverpakkingen met

7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 98 of 100 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Vergunninghouder

Centrafarm B.V.

Nieuwe Donk 3 4879 AC Etten-Leur Nederland

Fabrikant

Centrafarm Services B.V.

Nieuwe Donk 9

4879 AC Etten-Leur

Nederland

STADA Arzneimittel AG

Stadastrasse 2-18

61118 Bad Vilbel

Duitsland

Sanico NV

Industriezone IV, Veedijk 59

2300 Turnhout

België

LAMP S. Prospero S.p.A.

Viad Della Pace, 25/A

San Prospero (Modena)

Italië

In het register ingeschreven onder:

RVG 30223 Amlodipinemesilaat CF 5, tabletten 5 mg

RVG 30224 Amlodipinemesilaat CF 10, tabletten 10 mg

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Denemarken: Amlopharm 5/10 mg Tabletten

België: Amlodipine EG 5/10 mg

Luxemburg: Amlopharm 5/10 mg

Nederland: Amlodipinemesilaat CF 5/10, tabletten 5/10 mg

Portugal: Amlodipina Stada 5/10 mg comprimidos

Zweden: Amlodipin STADA 5/10 mg

Deze bijsluiter is goedgekeurd in februari 2012

Laatst bijgewerkt op 24.08.2023

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Amlodipine. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Amlodipinemesilaat CF 5, tabletten 5 mg

Medicijn
Vergunninghouder
Ratiopharm GmbH Graf-Arco-Strasse 3 89079 ULM (DUITSLAND)
Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200 3526 KV UTRECHT

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediënten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

© medikamio