Bendamustine Accord 2,5 mg/ml poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie

Illustratie van Bendamustine Accord 2,5 mg/ml poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie
Stof(fen) Bendamustine
Toelating Nederland
Producent Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200 3526 KV UTRECHT
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 28.12.2015
ATC-Code L01AA09
Farmacologische groep Alkylerende middelen

Vergunninghouder

Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200 3526 KV UTRECHT

Geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof

Medicijn Stof(fen) Vergunninghouder
Bendamustine HCl Aqvida 100 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie Bendamustine AqVida GmbH Kaiser-Wilhelm-Str. 89 20355 HAMBURG (DUITSLAND)
Levact 2,5 mg/ml, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie Bendamustine Astellas
Bendamustine Fresenius Kabi 2,5 mg/ml poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie Bendamustine Fresenius Kabi Nederland B.V. Amersfoortseweg 10 E 3712 BC HUIS TER HEIDE
Bendamustine HCl medac 2,5 mg/ml, poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie Bendamustine Medac Gesellschaft für klinische Spezialpräparate mbH Theaterstrasse 6 D-22880 WEDEL (DUITSLAND)
Bendamustine Baxter 2,5 mg/ml poeder voor concentraat voor oplossing voor infusie Bendamustine Baxter B.V. Kobaltweg 49 3542 CE UTRECHT

Brochure

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Bendamustine Accord is een medicijn dat wordt gebruikt voor de behandeling van sommige soorten kanker (cytostaticum).

Dit medicijn wordt alleen gebruikt (monotherapie) of samen met andere medicijnen voor de behandeling van de volgende vormen van kanker:

 • chronische lymfatische leukemie (een vorm van bloedkanker) als een behandeling samen met fludarabine niet geschikt voor u is;
 • non-Hodgkinlymfoom (kanker van het bloed- en lymfestelsel) die niet, of alleen een korte tijd werkte na een eerdere rituximab behandeling;
 • multipel myeloom (kanker van het beenmerg) als een behandeling met thalidomide of bortezomib niet geschikt voor u is.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6
 • U geeft borstvoeding. Als behandeling met dit medicijn nodig is tijdens de periode waarin u borstvoeding geeft, dan moet u stoppen met het geven van borstvoeding (zie de informatie over borstvoeding in de rubriek 'Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?')
 • U hebt erge problemen met uw lever (schade aan de werkende cellen van de lever)
 • Uw huid of oogwit wordt geel door problemen met uw lever of bloed (geelzucht)
 • U hebt een erg verstoorde beenmergfunctie (beenmergdepressie) en de hoeveelheid witte bloedcellen en bloedplaatjes in uw bloed verandert sterk
 • U hebt een grote operatie gehad in de afgelopen 30 dagen voordat de behandeling start
 • U hebt een ontsteking, vooral als u dit heeft samen met minder witte bloedcellen (leukocytopenie)
 • Samen met een vaccinatie tegen gele koorts.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

 • Als uw beenmerg minder goed uw bloedcellen kan vervangen. Het aantal witte bloedcellen en plaatjes in uw bloed moet gecontroleerd worden. Dit moet gebeuren voordat u begint met de behandeling met dit medicijn, voor elke kuur en tussen de kuren in
 • Bij ontstekingen. Neem contact op met uw arts als u klachten heeft van een ontsteking, zoals koorts of problemen met uw luchtwegen
 • Als u huidreacties krijgt tijdens de behandeling met dit medicijn. Deze huidreacties kunnen erger worden
 • Als u een pijnlijke uitslag hebt die rood of paars van kleur is en zich verspreidt of als u blaren en/of andere wonden krijgt in de slijmvliezen (zoals mond en lippen). Dit geldt vooral als u daarvoor al gevoelig was voor licht, een ontsteking van de luchtwegen (zoals bronchitis) en/of koorts had
 • Als u al problemen had met uw hart (zoals een hartinfarct, pijn op de borst of een erg verstoord hartritme)
 • Als u pijn in uw zij krijgt, bloed in uw plas (urine) ziet of minder plast. Als uw ziekte heel erg is, dan kan uw lichaam misschien niet alle afvalproducten van de kankercellen opruimen. Dit wordt tumorlysissyndroom genoemd. Hierdoor kunt u problemen met uw hart of nieren krijgen binnen 48 uur na de eerste dosis van dit medicijn. Misschien geeft uw arts u andere medicijnen of zorgt hij ervoor dat uw lichaam genoeg vocht heeft zodat u deze klachten niet krijgt
 • Als u erge allergische of overgevoeligheidsreacties heeft. Let er na uw eerste kuur goed op of u klachten krijgt op de plaats waar de naald in uw lichaam gaat
 • Laat het uw arts onmiddellijk weten als u of iemand anders bij u op enig moment tijdens of na uw behandeling het volgende opmerkt: geheugenverlies, moeite met denken, moeite met lopen of verlies van het gezichtsvermogen. Deze verschijnselen kunnen het gevolg zijn van een zeer zeldzame, maar ernstige herseninfectie die dodelijk kan zijn (progressieve multifocale leuko-encefalopathie of PML).
  Neem contact op met uw arts als u verdachte huidveranderingen opmerkt. Er kan bij het gebruik van dit geneesmiddel namelijk een verhoogd risico bestaan op bepaalde soorten huidkanker (non-melanoomhuidkanker).

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Bendamustine Accord nog andere geneesmiddelen, heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Als Bendamustine Accord wordt gebruikt samen met medicijnen die de vorming van bloed in het beenmerg remmen, kan het effect op het beenmerg groter worden.

Als Bendamustine Accord samen wordt gebruikt met medicijnen die de werking van het immuunsysteem veranderen, kan dit effect groter worden.

Medicijnen tegen kanker kunnen het effect van vaccinaties met levende virussen verminderen. Daarnaast kunnen medicijnen tegen kanker het risico vergroten op een ontsteking na een inenting met een levend vaccin (bijvoorbeeld een vaccinatie met een virus).

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Zwangerschap

Dit medicijn kan schade aan de genen veroorzaken en heeft in dierstudies misvormingen veroorzaakt. U mag dit

medicijn niet tijdens de zwangerschap gebruiken, tenzij uw arts dit strikt aangeeft. Als u behandeld wordt, moet u medisch advies vragen over de risico’s op mogelijke bijwerkingen van de behandeling voor het ongeboren kind; het

wordt aangeraden om de mogelijke schade aan de genen met uw arts te bespreken.

Als u een vrouw bent die kinderen kan krijgen, moet u zorgen voor een goed voorbehoedsmiddel, zowel voor als tijdens de behandeling met dit medicijn. Als u toch zwanger wordt tijdens de behandeling met dit medicijn, moet u direct uw arts raadplegen en de mogelijke schade aan de genen bespreken.

Borstvoeding

Dit medicijn mag niet worden toegediend tijdens de periode waarin u borstvoeding geeft. Als de behandeling met dit medicijn noodzakelijk is tijdens deze periode, moet u stoppen met de borstvoeding.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u geneesmiddelen gebruikt.

Vruchtbaarheid

Mannen die met dit medicijn worden behandeld, wordt aangeraden om geen kind te verwekken tijdens de behandeling en tot 6 maanden erna. Voordat de behandeling wordt gestart, moet u advies vragen over het opslaan van sperma, omdat er een mogelijkheid bestaat dat u blijvend onvruchtbaar wordt.

Als u een man bent, moet u voorkomen dat u tijdens uw behandeling met dit medicijn en tot 6 maanden na het stoppen van de behandeling een kind verwekt. Er bestaat een risico dat u door de behandeling met dit medicijn onvruchtbaar wordt. Daarom is het verstandig om in te winnen over het opslaan van sperma voordat de behandeling begint.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Dit medicijn heeft een grote invloed op het vermogen om voertuigen te besturen of machines te gebruiken. Rijd niet en gebruik geen machines als u last heeft van bijwerkingen zoals duizeligheid of gebrek aan coördinatie.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dit medicijn wordt in een ader toegediend gedurende 30 tot 60 minuten in verschillende doseringen, zowel als enig medicijn (monotherapie) als samen met andere medicijnen.

Behandeling mag niet worden gestart als uw aantal witte bloedcellen (leukocyten) en/of uw aantal bloedplaatjes is gedaald tot onder vastgestelde waarden.

Uw arts zal deze waarden regelmatig bepalen.

Chronische lymfatische leukemie

Bendamustine Accord 100 mg per vierkante meter lichaamsoppervlak   op dag 1 + 2  
(gebaseerd op uw lengte en gewicht)      
Herhaal de kuur na 4 weken tot 6 maal      
       
Non-Hodgkin-lymfoom      
     
Bendamustine Accord 120 mg per vierkante meter lichaamsoppervlak op dag 1 + 2  
(gebaseerd op uw lengte en gewicht)      
Herhaal de kuur na 3 weken ten minste 6 maal      
       
Multipel myeloom      
     
Bendamustine Accord 120 - 150 mg per vierkante meter op dag 1 + 2  
lichaamsoppervlak (gebaseerd op uw lengte en gewicht)      
Prednison 60 mg per vierkante meter lichaamsoppervlak (gebaseerd op op dag 1 -4  
lengte en gewicht) als injectie of via de mond ingenomen      
Herhaal de kuur na 4 weken ten minste 3 maal      

De behandeling moet worden gestopt als het aantal witte bloedcellen (leukocyten) en/of plaatjes dalen naar vastgestelde waarden. Behandeling kan worden voortgezet nadat de waarden van de witte bloedcellen en bloedplaatjes zijn gestegen.

Verstoorde lever- of nierfunctie

Afhankelijk van hoe erg uw leverfunctie is verstoord, kan het nodig zijn om de dosering te verlagen (met 30% als uw leverfunctie matig verstoord is). Een aanpassing van de dosis is niet nodig bij een verstoorde nierfunctie. Uw behandelend arts zal bepalen of een dosisaanpassing nodig is.

Hoe wordt het toegediend?

De behandeling met dit medicijn mag alleen worden uitgevoerd door artsen die ervaring hebben met het behandelen van kanker. Uw arts zal u de juiste dosis van dit medicijn geven en de nodige voorzorgsmaatregelen nemen.

Uw behandelend arts zal u de oplossing voor infusie geven na bereiding zoals voorgeschreven. De oplossing wordt in een bloedvat gegeven via een kort infuus van 30 tot 60 minuten.

Duur van het gebruik

Als algemene regel is er geen maximale duur vastgelegd voor de behandeling met dit medicijn. De duur van de behandeling hangt af van de ziekte en de reactie op de behandeling.

Raadpleeg uw arts of apotheker als u zich ongerust maakt of vragen heeft over de behandeling met dit medicijn.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

Als een dosering van dit medicijn is vergeten, zal uw arts meestal het normale doseringsschema aanhouden.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Uw behandelend arts zal bepalen wanneer de behandeling moet worden onderbroken of wanneer moet worden overgeschakeld op een ander medicijn.

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. Sommige van de bevindingen hieronder kunnen worden vastgesteld door middel van tests die uw arts uitvoert.

Weefselafname (necrose, voortijdig afsterven van een gedeelte van levend weefsel) is zeer zelden gezien na lekkage van dit medicijn in het weefsel uit het bloedvat (extravasculair). Een brandend gevoel waar de infuusnaald wordt geprikt kan een teken zijn van lekkage uit het bloedvat. Als gevolg van toediening op deze manier kunt u pijn krijgen en slecht genezende huidaandoeningen.

Een bijwerking van dit medicijn waardoor de dosis moet worden verlaagd, is een verminderde beenmergfunctie, die meestal na de behandeling weer voorbij gaat. Een onderdrukte beenmergfunctie kan leiden tot lage hoeveelheden van bloedcellen, wat weer kan leiden tot een hoger risico op ontstekingen, bloedarmoede of bloedingen.

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Lage hoeveelheid witte bloedcellen (de cellen in uw bloed die ziektes afweren)
 • Vermindering van het rode pigment in het bloed (hemoglobine, een eiwit in uw bloed dat zuurstof vervoert)
 • Lage hoeveelheid bloedplaatjes (kleurloze bloedcellen die het bloed helpen stollen)
 • Ontstekingen
 • Misselijkheid
 • Braken
 • Ontsteking van de slijmvliezen
 • Hogere bloedspiegels van creatinine (een chemisch afvalproduct dat door uw spieren wordt geproduceerd)
 • Verhoogde bloedspiegels van ureum (een chemisch afvalproduct)
 • Koorts
 • Vermoeidheid
 • Hoofdpijn

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Bloedingen
 • Verstoorde stofwisseling veroorzaakt door stervende kankercellen die hun inhoud afgeven aan de bloedbaan
 • Vermindering van de hoeveelheid rode bloedcellen, waardoor de huid bleek kan worden en zwakte en kortademigheid kan ontstaan (bloedarmoede)
 • Laag aantal neutrofielen (dat zijn een type witte bloedcellen die belangrijk zijn bij het bestrijden van ontstekingen)
 • Abnormaal lage hoeveelheid neutrofielen (een type witte bloedcel) in het bloed, waardoor u vatbaarder wordt voor ontstekingen (neutropenie)
 • Overgevoeligheidsreacties zoals allergische ontstekingen van de huid (dermatitis), galbulten (urticaria)
 • Verhoging van leverenzymen ASAT/ALAT (die een aanwijzing kunnen zijn van ontsteking of schade aan de levercellen)
 • Verhoging van het enzym alkalische fosfatase (een enzym dat vooral in de lever en botten wordt aangemaakt)
 • Verhoging van galpigment (een stof die wordt geproduceerd tijdens de normale afbraak van rode bloedcellen)
 • Lage kaliumspiegels in het bloed (een voedingsstof die noodzakelijk is voor de werking van zenuw- en spiercellen, waaronder die in uw hart)
 • Verstoorde werking van het hart
 • Verstoord hartritme (aritmie)
 • Lage of hoge bloeddruk (hypotensie of hypertensie)
 • Verstoorde werking van de longen
 • Diarree
 • Verstopping
 • Zere mond (stomatitis)
 • Weinig of geen eetlust
 • Haaruitval
 • Huidveranderingen
 • Overslaan van menstruatie (amenorroe)
 • Pijn
 • Slapeloosheid
 • Rillingen
 • Uitdroging
 • Duizeligheid
 • Huiduitslag met erge jeuk en roze bultjes (netelroos, galbulten)

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Opstapeling van vocht in het hartzakje (ontsnappen van vloeistof in de pericardiale ruimte)
 • Verstoorde aanmaak van alle bloedcellen in het beenmerg (het sponsachtige materiaal in uw botten, waarin bloedcellen worden aangemaakt)
 • Acute leukemie (een vorm van bloedkanker)
 • Hartaanval, pijn op de borst (myocardinfarct)
 • Hartfalen

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • Ontsteking van het bloed (sepsis)
 • Erge allergische of overgevoeligheidsreacties (anafylactische reacties)
 • Symptomen die lijken op anafylactische reacties (anafylactoïde reacties)
 • Slaperigheid
 • Stemverlies (afonie)
 • Acute uitval van de bloedsomloop (uitval van de bloedsomloop vooral door problemen met het hart, waardoor er niet genoeg zuurstof en andere voedingsstoffen naar de organen kunnen worden vervoerd en niet genoeg afvalstoffen kunnen worden verwijderd)
 • Rood worden van de huid (erytheem)
 • Ontsteking van de huid (dermatitis)
 • Jeuk (pruritus)
 • Huiduitslag (maculair exantheem)
 • Overmatig zweten (hyperhidrose)

Verslechtering van de werking van het beenmerg, waardoor u zich onwel kunt voelen of wat kan blijken bij bloedtests.

Zeer zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 10.000 gebruikers)

 • Longontsteking (primaire atypische longontsteking, pneumonie)
 • Afbraak van rode bloedcellen
 • Snelle daling van de bloeddruk, soms samen met huidreacties of uitslag (anafylactische shock)
 • Smaakstoornissen
 • Veranderd gevoel (paresthesie)
 • Gevoel van onwel zijn en pijn in de armen en benen (perifere neuropathie)
 • Erge aandoening die leidt tot blokkade van specifieke receptoren in het zenuwstelsel
 • Aandoeningen van het zenuwstelsel
 • Gebrek aan coördinatie (ataxie)
 • Ontsteking van de hersenen (encefalitis)
 • Verhoogde hartslag (tachycardie)
 • Ontsteking van een ader (flebitis)
 • Vorming van weefsel in de longen (longfibrose)
 • Bloedende ontsteking van de slokdarm (hemorragische oesofagitis)
 • Bloedingen in de maag of darmen
 • Onvruchtbaarheid
 • Multi-orgaanfalen

Niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • Nierfalen
 • Leverfalen
 • Onregelmatige en vaak snelle hartslag (voorkamerfibrillatie)
 • Een pijnlijke rode of paarsachtige uitslag die zich verspreidt en blaren en/of andere wonden die beginnen te verschijnen in de slijmvliezen (bijv. de mond en lippen), met name indien u daarvoor al lichtgevoeligheid, luchtweginfecties (bijv. bronchitis) en/of koorts had.
 • Huiduitslag door het gebruik samen met rituximab
 • Ontsteking van de longblaasjes (pneumonitis)
 • Longbloeding

Er zijn meldingen geweest van tumoren (myelodysplastisch syndroom, AML, kanker in de bronchiën) na behandeling met dit medicijn. Er kon geen duidelijk verband worden vastgesteld met de behandeling met dit medicijn.

Neem direct contact op met uw arts of zoek medische hulp als u een van de volgende bijwerkingen krijgt (frequentie niet bekend):

Ernstige huiduitslag, met inbegrip van het Stevens-Johnsonsyndroom en toxische epidermale necrolyse.

Deze uiten zich als rode ronde vlekken of in de vorm van een schietschijf met blaren in het midden vaak op de romp, vervelling van de huid, zweren in de mond, keel, neus, op de geslachtsdelen en in de ogen; deze symptomen kunnen worden voorafgegaan door koorts en griepachtige verschijnselen.

Wijdverspreide huiduitslag, koorts, vergrote lymfeklieren en betrokkenheid van andere organen (een door medicijnen veroorzaakte reactie met toename van bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie) en symptomen die het hele lichaam betreffen (systemische symptomen) ook bekend als DRESS- of overgevoeligheidssyndroom).

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket en de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities wat betreft de temperatuur. De container in de buitenverpakking bewaren ter bescherming tegen licht.

Opmerking over houdbaarheid na opening of bereiden van de oplossing

De oplossingen voor infusies die zijn bereid zoals beschreven aan het eind van deze bijsluiter, zijn stabiel in polyethyleen zakken bij 25ºC voor 3,5 uur, en bij 2ºC tot 8ºC voor 2 dagen. Dit medicijn bevat geen conserveermiddelen. Vanuit microbiologisch oogpunt dient de oplossing direct te worden gebruikt. Indien het product niet onmiddellijk wordt gebruikt, is de gebruiker/toediener verantwoordelijk voor de houdbaarheid en de toestand waarin het wordt toegediend.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om aseptische omstandigheden te handhaven.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is bendamustinehydrochloride.

Een flacon bevat 25 mg bendamustinehydrochloride (als bendamustinehydrochloride-monohydraat). Een flacon bevat 100 mg bendamustinehydrochloride (als bendamustinehydrochloride-monohydraat).

Na reconstitutie bevat 1 ml concentraat 2.5 mg bendamustinehydrochloride (als bendamustinehydrochloride- monohydraat).

De andere stof in dit middel is mannitol.

Hoe ziet Bendamustine Accord eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Amberkleurige glazen flacons met bromobutylrubberen stop en een aluminium flip-off dop.

Bendamustine Accord is beschikbaar in verpakkingen van 5, 10 en 20 flacons met 25 mg bendamustinehydrochloride en van 1 en 5 flacons met 100 mg bendamustinehydrochloride.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Accord Healthcare B.V., Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht, Nederland

Fabrikant

Accord Healthcare B.V.

Winthontlaan 200

3526 KV Utrecht

Nederland

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.

ul. Lutomierska 50 95-200 Pabianice Polen

In het register ingeschreven onder:

RVG 117843

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Naam van de lidstaat Naam van het geneesmiddel
Oostenrijk Bendamustine Accord 2.5 mg/ml Pulver für ein Konzentrat zur Herstellung einer
  Infusionslösung
Denemarken Bendamustinhydrochlorid Accord
Finland Bendamustine Accord 2.5 mg/ml kuiva-aine välikonsentraatiksi infuusionestettä
  varten, liuos
Ierland Bendamustine 25 mg/100mg Powder for concentrate for Solution for Infusion
IJsland Bendamustine Accord 2,5 mg/ml stofn fyrir innrennslisþykkni, lausn
Noorwegen Bendamustine Accord
Polen Bendamustine Accord
Spanje Bendamustina Accord 2.5 mg/ml polvo para concentrado para solución para
  perfusión
Slowakije Bendamustine Accord 2,5 mg/ml prášok na infúzny koncentrát
België Bendamustine Accord 2,5 mg/ml poeder voor concentraat voor oplossing voor
  infusie
Bulgarije Bendamustine Accord 2,5 mg/ml Прах за концентрат за инфузионен разтвор
Cyprus Bendamustine Accord 2.5 mg/ml
Tsjechië Bendamustine Accord 2,5 mg/ml prášek pro koncentrát pro infuzní roztok
Duitsland Bendamustine Accord 2,5 mg/ml Pulver zur Herstellung eines
  Infusionslösungskonzentrats
Estland Bendamustine Accord
Griekenland Bendamustine Accord 2.5 mg/ml powder for concentrated solution for infusion
Hongarije Bendamustine Accord 2,5mg/ml por oldatos infúzióhoz való koncentrátumhoz
Italië Bendamustina Accord
Letland Bendamustine Accord 2.5 mg/ml pulveris infūziju šķīduma koncentrāta
  pagatavošanai
Litouwen Bendamustine Accord 2.5 mg/ml milteliai koncentratui infuziniam tirpalui
Malta Bendamustine hydrochloride Accord 2.5 mg/ml powder for concentrate for solution
  for infusion
Nederland Bendamustine Accord 2,5 mg/ml poeder voor concentraat voor oplossing voor
  infusie
Portugal Bendamustine Accord 2,5 mg/ml pó para concentrado para solução para perfusão
Roemenië Bendamustina Accord 2,5 mg/ ml pulbere pentru concentrat pentru soluţie
  perfuzabilǎ
Slovenië Bendamustine Accord 2,5 mg/ ml prašek za koncentrat za raztopino za infundiranje
Zweden Bendamustine Accord 2,5 mg/ ml pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
VerenigdKoninkrijk Bendamustine hydrochloride Accord 2.5 mg/ ml Powder for concentrate for solution
  for infusion
Frankrijk BENDAMUSTINE ACCORD 2,5 mg/ml, poudre pour solution à diluer pour
  perfusion

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2022.

De volgende informatie over dit geneesmiddel is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg:

Zoals bij alle cytotoxische substanties, gelden er striktere veiligheidsprocedures voor verplegend personeel en artsen, vanwege het potentiële genoom-beschadigende en kankerverwekkende effect van het preparaat. Vermijd inhalatie (inademing) en contact met de huid en weke delen wanneer er met dit middel wordt gewerkt (draag handschoenen, beschermende kleding en mogelijk een masker!). Als enig lichaamsdeel besmet raakt, maak deze zorgvuldig schoon met zeep en water, en spoel de ogen met 0,9% (isotone) zoutoplossing. Indien mogelijk verdient het aanbeveling om op een speciale werkbank te werken (met laminaire airflow) met een absorberend wegwerp-dekzijl dat geen vloeistof doorlaat. Besmette voorwerpen zijn cytostatisch afval. Pas a.u.b. de nationale richtlijnen toe voor het wegwerpen van cytostatisch materiaal. Zwanger personeel moet worden uitgesloten van het werken met cytostatica.

De oplossing die klaar is voor gebruik moet worden bereid door de inhoud van een injectieflacon van dit middel op te lossen in water voor injectie, als volgt:

1. Bereiding van het concentraat

 • Een flacon Bendamustine Accord met 25 mg bendamustinehydrochloride moet eerst worden opgelost in 10 ml door te schudden
 • Een flacon Bendamustine Accord met 100 mg bendamustinehydrochloride moet eerst worden opgelost in 40 ml door te schudden

Bereiding van de oplossing voor infusie

Zodra een heldere oplossing is verkregen (meestal na 5 – 10 minuten), wordt de totale aanbevolen dosis dit middel onmiddellijk verdund met 0,9% (isotone) zoutoplossing om het uiteindelijke volume te krijgen van ongeveer 500 ml. Dit middel mag niet worden verdund met andere oplossingen voor infusie of injectie. Dit middel mag niet worden gemengd in een infuus met andere stoffen.

3. Toediening

De oplossing wordt toegediend via intraveneuze infusie gedurende 30-60 minuten. De injectieflacons zijn enkel voor eenmalig gebruik. Alle ongebruikte producten en afvalstoffen dienen te worden vernietigd overeenkomstig lokale voorschriften.

Onbedoelde injectie in het weefsel buiten bloedvaten (extravasale injectie) dient direct gestopt te worden. De naald dient te worden verwijderd na een korte aspiratie. Daarna moet het aangedane gebied worden gekoeld. De arm moet worden opgetild. Aanvullende behandelingen, zoals het gebruik van corticosteroiden hebben geen duidelijk voordeel (zie rubriek 4).

Advertentie

Stof(fen) Bendamustine
Toelating Nederland
Producent Accord Healthcare B.V. Winthontlaan 200 3526 KV UTRECHT
Verdovend Nee
Datum van goedkeuring 28.12.2015
ATC-Code L01AA09
Farmacologische groep Alkylerende middelen

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

afgis-Qualitätslogo mit Ablauf Jahr/Monat: Mit einem Klick auf das Logo öffnet sich ein neues Bildschirmfenster mit Informationen über medikamio GmbH & Co KG und sein/ihr Internet-Angebot: medikamio.com/ This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.
Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.