Advertentie

Auteur: Rockspring Healthcare


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Betahistine 2HCL Rockspring bevat betahistine. Betahistine is een soort geneesmiddel die histamine- analogen genoemd wordt.

Waarvoor dit middel gebruikt wordt

Dit middel wordt gebruikt bij:

De ziekte van Ménière. De verschijnselen hiervan zijn:

 • zich duizelig voelen en zich ziek voelen of ziek zijn (misselijkheid of braken)
 • gehoorverlies of hoorproblemen
 • oorsuizen (tinnitus)

Hoe dit middel werkt

Dit middel werkt doordat het de bloedstroom in uw binnenoor ondersteunt. Dit vermindert het opbouwen van druk.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • als u arts u heeft verteld dat u lijdt aan een tumor aan de bijnier (feochromocytoom genoemd).

Gebruik dit geneesmiddel niet als een van bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u hierover niet zeker bent, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Betahistine Rockspring gebruikt.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt:

 • als u ooit een maagzweer heeft gehad,
 • als u astma heeft.

Als een van bovenstaande punten op u van toepassing is (of als u daarover niet zeker bent), vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Betahistine 2HCL Rockspring gaat gebruiken. Het kan zijn dat uw arts uw nauwkeuriger wil controleren als u Betahistine 2HCL Rockspring gebruikt.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Het gebruik van Betahistine 2HCL Rockspring wordt niet aanbevolen voor jongeren tot 18 jaar.

Gebruikt u naast Betahistine 2HCL Rockspring nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken?

Vertel het uw arts of apotheker in ieder geval als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Monoamine-oxidase-remmers (MAO-remmers, worden gebruikt tegen depressie of bij de behandeling van de ziekte van Parkinson). Zij kunnen de blootstelling aan Betahistine verhogen.
 • Antihistaminica. Zij kunnen (in theorie) het effect van Betahistine Rockspring verminderen. Betahistine 2HCL Rockspring kan ook het effect van antihistaminica verminderen.

Als een van bovenstaande punten op u van toepassing is (of als u daar niet zeker van bent) vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Betahistine 2HCL Rockspring gaat gebruiken.

U kunt Betahistine 2HCL Rockspring met of zonder voedsel innemen. Betahistine 2HCL Rockspring kan echter lichte maagklachten veroorzaken (zie rubriek 4.) Innemen met voedsel kan er voor zorgen dat de maagklachten minder worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend of Betahistine 2HCL Rockspring invloed heeft op het ongeboren kind.

 • Stop met het gebruik van Betahistine 2HCL Rockspring en informeer uw arts als u zwanger wordt of denkt dat u zwanger bent of zwanger wil worden.
 • Gebruik Betahistine 2HCL Rockspring niet als u zwanger bent tenzij uw arts u geïnformeerd heeft dat dat noodzakelijk is.

Het is niet bekend of Betahistine 2HCL Rockspring in de borstvoeding terecht komt.

 • Gebruik Betahistine 2HCL Rockspring niet als u borstvoeding geeft tenzij uw arts u geïnformeerd heeft dat wel te doen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Het is niet waarschijnlijk dat Betahistine 2HCL Rockspring invloed heeft op uw rijvaardigheid of uw vermogen machines te gebruiken.

Maar denk er aan dat de aandoening waarvoor u met Betahistine Rockspring wordt behandeld (de ziekte van Ménière) duizeligheid of misselijkheid kan veroorzaken en zo uw rijvaardigheid of uw vermogen machines te bedienen kan beïnvloeden.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

 • Neem de tabletten in met water.
 • U kunt uw tablet met of zonder voedsel innemen. Betahistine 2HCL Rockspring kan echter lichte maagklachten veroorzaken (zie rubriek 4). Innemen van Betahistine 2HCL Rockspring met voedsel kan er voor zorgen dat de maagklachten minder worden.

De aanbevolen dagelijkse dosis is 24 mg betahistine per dag en kan op recept worden verhoogd tot 48 mg per dag. Betahistine 2HCL Rockspring is speciaal ontwikkeld voor de hogere dosis van 48 mg per dag.

Als uw arts besluit u deze dosis te geven, neem dan 1 tablet Betahistine 2HCL Rockspring tweemaal per dag.

Neem uw tabletten verspreid over de dag in, bijvoorbeeld 1 tablet ‘s morgens en 1 tablet ‘s avonds. Probeer uw tabletten elke dag op dezelfde tijdstippen in te nemen. Dan bent u er zeker van dat er zich een stabiele hoeveelheid geneesmiddel in uw lichaam bevindt. Het zorgt er ook voor dat u er gemakkelijker aan denkt uw geneesmiddel in te nemen.

De breukstreep is alleen om het gemakkelijker te maken de tablet te breken om het doorslikken te vergemakkelijken; hij is niet bedoeld om de tablet in gelijke doseringen te verdelen.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

De veiligheid en werkzaamheid van Betahistine 2HCL Rockspring bij kinderen en jongeren tot 18 jaar is niet vastgesteld.

Behandelduur

Blijf dit geneesmiddel gebruiken. Het kan even duren voordat het geneesmiddel werkt. De arts kan de dosering aanpassen afhankelijk van de voortgang van de aandoening.

Als u of iemand anders te veel Betahistine 2HCL Rockspring heeft ingenomen (een overdosis), neem dan contact op met een arts of ga direct naar een ziekenhuis. Neem de geneesmiddelverpakking mee. De volgende verschijnselen kunnen zich voordoen:

 • u kunt zich misselijk voelen
 • u kunt slaperig zijn
 • u kunt maagpijn krijgen
 • Als u een dosis vergeten bent, neem die dan niet meer in. Neem uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van Betahistine 2HCL Rockspring zonder uw arts te informeren, zelfs als u zich beter voelt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel, kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij gebruik van dit geneesmiddel:

Allergische reacties

Als u een allergische reactie krijgt, neem Betahistine Rockspring dan niet meer in en ga meteen naar uw arts of een ziekenhuis. De verschijnselen van een allergie kunnen zijn:

 • Een rode of bobbelige huiduitslag of een branderige, jeukende huid
 • Zwelling van uw gezicht, lippen, tong of nek
 • Daling van uw bloeddruk
 • Verlies van bewustzijn
 • Ademhalingsmoeilijkheden

Stop met het gebruik van dit middel en ga onmiddellijk naar uw arts of naar een ziekenhuis als u een van bovengenoemde verschijnselen opmerkt.

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 personen):

 • zich ziek voelen (misselijk)
 • gestoorde spijsvertering met als verschijnselen vol gevoel in de bovenbuik, pijn in de maagstreek, boeren, misselijkheid, braken en zuurbranden (dyspepsie)
 • hoofdpijn

Andere bijwerkingen die bij gebruik van Betahistine zijn gemeld

 • Lichte maagklachten zoals misselijk zijn (braken), maagpijn, opzwelling van de maag en opgeblazen gevoel. Innemen van Betahistine 2HCL Rockspring met wat voedsel kan de maagproblemen verminderen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
 • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel:

 • De werkzame stof in dit middel is betahistine dihydrochloride. Elke tablet bevat 24 mg betahistinedihydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, mannitol (E421), citroenzuurmonohydraat, siliciumdioxide en talk.

Betahistine 2HCL Rockspring 24 mg tabletten zijn ronde, dubbelbolle, witte tot bijna witte tabletten met een breukstreep en schuine hoeken. Ze hebben een diameter van 10 mm en de opdruk 289 aan beide kanten van de breukstreep. De breukstreep is alleen bedoeld om de tablet te breken om het innemen te vergemakkelijken en niet om de tablet in twee gelijke doseringen te verdelen.

Betahistine Rockspring tabletten zijn beschikbaar in verpakkingen van 20, 50, 60 en 100 tabletten. Ze zijn verpakt in blisterverpakkingen van PVC/PVDC met een aluminium afdekfolie.

Niet alle verpakkingsgrootten worden op de markt gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Rockspring Healthcare Limited 38/40 Chamberlayne Road Londen, NW10 3JE

Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Abbott Healthcare SAS

Lieu-dit Maillard

01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Frankrijk

Betahistine 2 HCL Rockspring 24 mg is in het register ingeschreven onder RVG 111897. Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Betahistine Rockspring 24 mg Tabletten
Belgie Betahistine Rockspring 24 mg Comprimé
Luxemburg Betahistine 24 mg Comprimé/ Tabletten
Nederland Betahistine 2HCL Rockspring 24 mg, tabletten

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in augustus 2013.

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK