Betabere 8 mg, tabletten

ATC-Code
N07CA01
Betabere 8 mg, tabletten

Egis Pharmaceuticals

Stof(fen)
Betahistine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antivertigo-preparaten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Egis Pharmaceuticals

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Betabere bevat betahistinedihydrochloride en is een geneesmiddel dat wordt toegepast om symptomen van Ménière’s syndroom, zoals duizeligheid, oorsuizen en gehoorverlies te behandelen..

Indien u meer dan de voorgeschreven dosis heeft ingenomen raadpleeg dan uw arts.

De symptomen van een betahistine overdosering zijn zich ziek voelen, buikpijn, slaperigheid en - met hogere doses - toevallen, long-of cardiale complicaties..

Wacht tot u de volgende dosis zou innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.

U hebt een feochromocytoom, een zeldzame tumor in de bijnier.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel inneemt

  • als u een maagzweer (ulcus pepticum) heeft of heeft gehad
  • als u astma heeft
  • als u netelroos, huiduitslag of een neusverkoudheid heeft, veroorzaakt door een allergie, omdat deze klachten kunnen verergeren
  • als u een lage bloeddruk heeft

Als u één van bovenstaande aandoeningen heeft, overleg dan met uw arts of u Betabere mag gebruiken. Deze groepen patiënten behoren, gedurende de behandeling, onder controle van een arts te staan.

Kinderen

Betabere is niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 18 jaar vanwege onvoldoende gegevens over veiligheid en werkzaamheid.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden.

Voorzichtigheid is geboden bij het gelijktijdige gebruik van Betabere en geneesmiddelen behorend tot de MAO-remmers groep (gebruikt voor de behandeling van depressie en de ziekte van Parkinson) . Het effect van Betabere kan worden verhoogd.

Het is mogelijk dat Betabere de werking van antihistaminica beïnvloedt. Antihistaminica zijn geneesmiddelen die vooral worden gebruikt bij de behandeling van allergie, zoals hooikoorts, en bij wagenziekte. Raadpleeg uw arts of apotheker als u gelijktijdig antihistaminica (middelen tegen allergie) gebruikt.

Gebruikt u naast Betabere nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt krijgen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Het is niet bekend of het veilig is om tijdens de zwangerschap Betabere te gebruiken. Daarom wordt het niet aanbevolen bij zwangere vrouwen. Er zijn geen voldoende gegevens of betahistinedihydrochloride wordt uitgescheiden in de moedermelk. Het belang van het geneesmiddel voor de moeder dient te worden afgewogen tegen de voordelen van borstvoeding en de mogelijke risico's voor het kind.

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Menière's syndroom en de symptomen ervan kunnen een negatieve invloed hebben op de rijvaardigheid en het bedienen van machines. Als u last heeft van dit syndroom en de symptomen ervan , moeten activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals autorijden en het bedienen van machines worden vermeden. Indien u twijfelt of Betabere uw rijvaardigheid nadelig beïnvloedt, overleg dit dan met uw arts.

Betabere bevat lactose.

Indien uw arts u verteld heeft dat u een intolerantie heeft voor bepaalde suikers, neemt u dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Neem dit geneesmiddel altijd precies in zoals beschreven in deze bijsluiter of zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen

De gebruikelijke dosering is één tot twee 8 mg tabletten of een halve tot een hele 16 mg tablet driemaal daags. De onderhoudsdosering is gewoonlijk tussen 24 - 48 mg per dag.

Het kan enkele weken duren voordat u een verbetering bemerkt.

Wijze van gebruik

De tabletten kunnen het best met voedsel ingenomen worden.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende bijwerkingen kunnen optreden:

Immuunsysteemaandeningen

Overgevoeligheidsreacties bijv. ernstige allergische reactie die ademhalingsmoeilijkheden of duizeligheid veroorzaakt (frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens).

Aandoeningen van het zenuwstelsel

Hoofdpijn (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers)

Aandoeningen van het maagdarmstelsel

Zich ziek voelen, problemen met de spijsvertering (bij 1 tot 10 op de 100 gebruikers) Milde gastro-intestinale klachten, bijvoorbeeld ziek zijn, pijn in de spijsverteringsorganen,

uitzetting in de buik en een opgeblazen gevoel (frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens).

Huid- en onderhuidaandoeningen

Overgevoeligheidsreacties van de huid en de weefsels onder de huid, in het bijzonder ernstige allergische reacties die zwelling van het gezicht of de keel, netelroos, huiduitslag en jeuk veroorzaken (frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens).

Krijgt u veel last van één van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaar Betabere beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het mileu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is betahistinedihydrochloride.

Eén Betahistine 8 mg tablet bevat 8 mg betahistinedihydrochloride.

Eén Betahistine 16 mg tablet bevat 16 mg betahistinedihydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn: povidon, microkristallijne cellulose, lactose monohydraat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, crospovidon en stearinezuur.

Betabere 8 mg tabletten: ronde, witte tablet met aan één zijde de inscriptie “B8”. Tabletten in een blisterverpakking: 30, 50, 100 of 120 tabletten in een kartonnen doosje.

Betabere 16 mg tabletten: ronde, witte tablet met aan de ene zijde de inscriptie “B16” en aan de andere zijde een breukstreep. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Tabletten in een blisterverpakking: 20, 30, 42, 50, 60, 84 of 100 tabletten in een kartonnen doosje.

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

EGIS Pharmaceuticals PLC

Keresztúri út 30-38

H-1106 Boedapest,

Hongarije

Fabrikant

Losan Pharma GmbH

Otto Hahnstrasse 13,

D-79395 Neuenburg,

Duitsland

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2,

D-73614 Schorndorf,

Duitsland

EGIS Pharmaceuticals PLC

Bökényföldi út 118-120

H-1165 Boedapest,

Hongarije

Betabere 8 mg, tabletten Betabere 16 mg, tablettenEmperin таблетки 8 mgEmperin 8 mg tablets Emperin таблетки 16 mg Emperin 16 mg tablets Emperin 8 mg, tablety Emperin 16 mg, tablety Emperin 8 mg tabletta Emperin 16 mg tabletta Emperin 8 mg tabletki Emperin 16 mg tabletki Emperin 8 mg comprimate Emperin 16 mg comprimate Emperin 8 mg tablety Emperin 16 mg tablety

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Nederland:

Bulgarije:

Tsjechië:

Hongarije:

Polen:

Roemenië:

Slowakije:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in december 2012

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.