Auteur: Teva


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Betahistine diHCl 24 mg Teva is een geneesmiddel dat wordt toegepast om symptomen van het syndroom van Ménière, zoals duizeligheid, oorsuizen, gehoorverlies en misselijkheid, te behandelen.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

  • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6
  • als u een feochromocytoom heeft, een zeldzaam voorkomende tumor in de bijnier
  • als u jonger dan 18 jaar bent
  • als u borstvoeding geeft (zie ook rubriek “Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid”)
  • als u een maagzweer (ulcus pepticum) heeft of heeft gehad
  • als u astma heeft

BETAHISTINE diHCl 24 MG TEVA tabletten

  • als u netelroos, huiduitslag of een neusverkoudheid heeft, veroorzaakt door een allergie, omdat deze klachten kunnen verergeren
  • als u een lage bloeddruk heeft

Als u een van bovenstaande aandoeningen heeft, overleg dan met uw arts of u Betahistine diHCI 24 mg Teva mag gebruiken.

Deze groepen patiënten behoren, gedurende de behandeling, onder controle van een arts te staan.

Gebruikt u naast Betahistine diHCl Teva nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Tot dusver is er geen wisselwerking van betahistine met andere geneesmiddelen waargenomen. Het is mogelijk dat betahistine de werking van antihistaminica beïnvloedt. Antihistaminica zijn geneesmiddelen die vooral worden gebruikt bij de behandeling van allergie, zoals hooikoorts, en bij

wagenziekte. Raadpleeg uw arts of apotheker als u gelijktijdig antihistaminica (middelen tegen allergie) gebruikt.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Het is niet bekend of het veilig is om tijdens de zwangerschap betahistine te gebruiken. Betahistine gaat over in de moedermelk, derhalve dient het gebruik van betahistine te worden vermeden.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Betahistine kan slaperigheid veroorzaken. Als u last heeft van deze bijwerking, moeten activiteiten die oplettendheid vereisen, zoals autorijden en het bedienen van machines worden vermeden. Indien u twijfelt of Betahistine diHCl 24 mg Teva uw rijvaardigheid nadelig beïnvloedt, overleg dit dan met uw arts.

Betahistine diHCl Teva bevat lactose

Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is:

BETAHISTINE diHCl 24 MG TEVA tabletten

Volwassenen

Een halve tot een hele tablet tweemaal daags.

Bij ouderen is een aanpassing van de dosering niet nodig

Het kan enkele weken duren voordat u een verbetering bemerkt.

Wijze van gebruik

De tabletten kunnen het beste met voedsel ingenomen worden.

Indien u meer dan de voorgeschreven dosis heeft ingenomen, raadpleeg dan uw arts.

De symptomen van een betahistine overdosering zijn misselijkheid, overgeven, gestoorde spijsvertering, coördinatiestoornissen en toevallen bij hogere doseringen.

Wacht tot u de volgende dosis zou innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Zenuwstelsel

(het is niet bekend hoe vaak deze bijwerkingen optreden)hoofdpijn, slaperigheid

Maag en darmen

Zelden (minder dan 1 op 1.000 maar meer dan 1 op 10.000 patiënten): lichte maag-darmbezwaren, misselijkheid, verstoorde spijsvertering

Huid

Zeer zelden (minder dan 1 op 10.000 patiënten):: huiduitslag, jeuk

Krijgt u veel last van een bijwerking? Of heeft u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

BETAHISTINE diHCl 24 MG TEVA tabletten

Hoe bewaart u dit middel?

Bewaren beneden 25°C in de oorspronkelijke verpakking.

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na `EXP`. Daar staat een maand en een jaar. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

  • De werkzame stof in dit middel is betahistinedihydrochloride. Eén tablet bevat 24 mg betahistinedihydrochloride.
  • De andere stoffen in dit middel zijn povidon, microkristallijne cellulose, lactose monohydraat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, crospovidon en stearinezuur.

Een witte tot bijna witte ronde tablet met aan één zijde een breukgleuf. De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

Betahistine diHCl 24 mg Teva is verpakt in blisterverpakkingen à 20, 30, 40, 50, 60 of 100 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Teva Nederland BV Swensweg 5

2031 GA Haarlem Nederland

Fabrikant

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

73614 Schorndorf

Duitsland

BETAHISTINE diHCl 24 MG TEVA tabletten

In het register ingeschreven onder

RVG 101754

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in mei 2012.

0613.2v.ES

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK