Betahistine diHCL Actavis 24 mg, tabletten

ATC-Code
N07CA01
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Actavis
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Andere mittel für das nervensystem
Farmacologische groep Antivertiginosa
Chemische groep Antivertiginosa
Stof Betahistin

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Actavis

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Betahistine diHCl Actavis 24 mg is een geneesmiddel dat wordt toegepast om symptomen van

Ménière’s syndroom, zoals duizeligheid, oorsuizen, gehoorverlies en misselijkheid, te behandelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • als u een feochromocytoom heeft, een zeldzaam voorkomende tumor in de bijnier

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel inneemt.

 • als u een maagzweer (ulcus pepticum) heeft of heeft gehad
 • als u astma heeft
 • als u netelroos, huiduitslag of een neusverkoudheid heeft, veroorzaakt door een allergie, omdat deze klachten kunnen verergeren
 • als u een lage bloeddruk heeft

Als u een van bovenstaande aandoeningen heeft, overleg dan met uw arts of u Betahistine diHCl Actavis 24 mg mag gebruiken.

Deze groepen patiënten behoren, gedurende de behandeling, onder controle van een arts te staan.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Betahistine diHCl Actavis 24 mg wordt niet aangeraden voor gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar door het gebrek aan gegevens over veiligheid en werkzaamheid.

Een wisselwerking wil zeggen dat (genees)middelen bij gelijktijdig gebruik elkaars werking(en) en/of bijwerking(en) kunnen beïnvloeden.

Neemt u naast Betahistine diHCl Actavis nog andere geneesmiddelen in, of heeft u dat kort gelede gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat innemen? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Neem met name contact op met uw arts of apotheker als een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Antihistaminica – deze kunnen (theoretisch) de werking van dit middel verlagen.Dit middel kan ook de werking van antihistaminica verminderen.
 • Monoamineoxidaseremmers (MAOI’s) – gebruikt om depressies van de ziekte van Parkinson te behandelen. Deze kunnen de blootstelling van dit middel verhogen.

U kunt alcohol drinken terwijl u dit middel neemt.

U kunt dit middel met of zonder voedsel innemen.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik dit middel niet als u zwanger bent tenzij uw arts heeft besloten dat het absoluut noodzakelijk is. Het is niet bekend of het veilig is om tijdens de zwangerschap betahistine te gebruiken.

Geef geen borstvoeding terwijl u dit middel gebruikt tenzij uw arts dit aangeeft. Het is niet bekend of Betahistine overgaat in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kunt autorijden en machines bedienen terwijl u deze behandeling neemt, zolang dit geneesmiddel u niet slaperig maakt. Zorg ervoor dat u weet welk effect dit geneesmiddel op u heeft voordat u gaat autorijden of machines gaat bedienen.

Betahistine diHCl Actavis bevat lactose.

Indien uw arts u verteld heeft dat u overgevoelig bent voor een aantal suikers, neemt u dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juist gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

De aanbevolen dosering is:

Volwassenen

Een halve tot een hele tablet tweemaal daags.

Het kan enkele weken duren voordat u een verbetering bemerkt.

Wijze van gebruik

De tabletten kunnen het best met voedsel ingenomen worden.

Indien u meer dan de voorgeschreven dosis heeft ingenomen, raadpleeg dan uw arts.

De symptomen van een betahistine overdosering zijn misselijkheid, overgeven, gestoorde spijsvertering en - bij hogere doseringen - toevallen.

Wacht tot u de volgende dosis zou innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit product, vraag dan uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De volgende belangrijke bijwerkingen kunnen optreden gedurende de behandeling met dit middel:

 • Allergische reacties zoals:
 • Zwelling van uw gezicht, lippen, tong of nek. Dit kan leiden tot ademhalingsproblemen.
 • Een rode huiduitslag, ontstoken jeukende huid

Krijgt u last van een van deze bijwerkingen, dan moet u onmiddellijk stoppen met de behandeling en contact met uw arts opnemen.

Vaak voorkomende bijwerkingen (minstens 1 op 100 en minder dan 1 op 10 patiënten): Misselijk, slechte spijsvertering, hoofdpijn.

Zelden voorkomende bijwerkingen (minstens 1 op 10.000 en minder dan 1 op 1000 patiënten): Hartkloppingen.

Andere bijwerkingen

Hoofdpijn, jeuk, uitslag, netelroos, lichte maag-darmklachten zoals braken, maagpijn en een opgeblazen gevoel. Het middel innemen met voedsel kan helpen om maagproblemen te verminderen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter

staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Dit is te vinden op de doos na “Exp.”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 25˚C. Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen vocht.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel

Het werkzame bestanddeel is betahistinedihydrochloride.

Eén tablet bevat 24 mg betahistinedihydrochloride.

De andere bestanddelen zijn povidon, microkristallijne cellulose, lactose monohydraat, watervrij colloïdaal siliciumdioxide, crospovidon en stearinezuur.

Een witte tot bijna witte ronde, biconvexe tablet met aan één zijde een breukstreep. De tablet kan worden verdeeld in gelijke helften.

Verkrijgbaar in kartonnen doosjes met 20, 30, 40, 50, 60 of 100 tabletten verpakt in blisters.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Actavis Group PTC ehf

Reykjavikurvegur 76-78

IS-220 Hafnarfjordur

IJsland

Fabrikant

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2,

D-73614 Schorndorf,

Duitsland

PharmaPack International B.V.

Bleiswijkseweg 51

2712 PB Zoetermeer

Betahistine diHCl Actavis 24 mg is in het register ingeschreven onder RVG 101745.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.