Betahistine 2 HCl Accord 8 mg tabletten, tabletten

ATC-Code
N07CA01
Betahistine 2 HCl Accord 8 mg tabletten, tabletten

Accord Healthcare

Stof(fen)
Betahistine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antivertigo-preparaten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Accord Healthcare

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Betahistine is een geneesmiddel dat wordt gebruikt om de symptomen van het syndroom van Ménière, zoals duizeligheid, oorsuizen, gehoorverlies en misselijkheid, te behandelen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor een van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder punt 6, Inhoud van de verpakking en overige informatie.
 • als u een feochromocytoom heeft, een zeldzaam voorkomende tumor in de bijnier.
 • als u een maagzweer heeft (ulcus pepticum).
 • als u astma heeft.
 • als u netelroos, huiduitslag of een neusverkoudheid heeft, veroorzaakt door een allergie, omdat deze klachten kunnen verergeren.
 • als u een lage bloeddruk heeft.

Als u een van bovenstaande aandoeningen heeft, overleg dan met uw arts of u Betahistine 2HCL Accord tabletten mag gebruiken.

Deze groep patiënten moet tijdens de behandeling door een arts worden gecontroleerd.

Een interactie betekent dat geneesmiddelen of stoffen elkaars werking of bijwerkingen kunnen beïnvloeden als ze allebei tegelijkertijd worden gebruikt.

Tot nu toe zijn er geen interacties van betahistine met andere geneesmiddelen waargenomen.

Het is mogelijk dat betahistine de werking van antihistaminica beïnvloedt. Antihistaminica zijn geneesmiddelen die vooral worden gebruikt bij de behandeling van allergieën, zoals hooikoorts en bij

wagenziekte. Raadpleeg uw arts of apotheker als u tegelijkertijd antihistaminica (geneesmiddelen tegen allergieën) gebruikt.

Monoamine-oxidaseremmers (MAOI's), die worden gebruikt voor de behandeling van depressie of de ziekte van Parkinson, kunnen de blootstelling aan Betahistine 2HCL Accord tabletten verhogen.

Gebruikt u naast Betahistine nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik betahistine niet als u zwanger bent, tenzij uw arts heeft besloten dat het absoluut noodzakelijk is. Vraag uw arts om advies.

Geef geen borstvoeding als u betahistine gebruikt, tenzij uw arts u heeft gezegd dat het kan. Het is niet bekend of betahistine overgaat in de moedermelk.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U mag rijden en machines gebruiken terwijl u dit geneesmiddel gebruikt, mits dit geneesmiddel u niet slaperig maakt. Zorg dat u weet hoe dit middel u beïnvloedt voordat u gaat rijden of machines gaat bedienen.

Betahistine 2HCL Accord tabletten bevatten lactosemonohydraat

Dit geneesmiddel bevat 50 mg lactosemonohydraat voor tabletten van 8 mg, en 100 mg lactosemonohydraat voor tabletten van 16 mg. Patiënten met zeldzame erfelijke afwijkingen van galactose tolerantie, personen met Lapp lactase deficiëntie of glucose-galactose malabsorptie dienen deze medicatie niet te gebruiken. Vertel het uw arts als u weet dat u bepaalde suikers niet verdraagt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit middel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Betahistine wordt niet aanbevolen voor gebruik door kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar, omdat er geen gegevens zijn over de werkzaamheid en veiligheid in deze leeftijdsgroep.

De gebruikelijke dosering is:

Volwassenen

De gebruikelijke startdosis is één tot twee tabletten van 8 mg of een halve tot één tablet van 16 mg driemaal per dag. De onderhoudsdosis is normaal gesproken 24-48 mg per dag.

Het kan een paar weken duren voordat u een verbetering bemerkt.

Gebruik

De tabletten kunnen het best met voedsel ingenomen worden.

Raadpleeg uw arts als u meer heeft ingenomen dan de voorgeschreven dosis.

De symptomen van een overdosering met Betahistine 2HCL Accord tabletten zijn misselijkheid, braken, gestoorde spijsvertering, coördinatiestoornissen en bij hogere doseringen toevallen.

Wacht tot u de volgende dosis moet innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen zich voordoen:

De volgende ernstige bijwerkingen kunnen optreden tijdens de behandeling met betahistine:

 • Allergische reacties zoals: Zwelling van uw gezicht, lippen, tong of hals. Hierdoor kunnen ademhalingsmoeilijkheden ontstaan.
 • Een rode huiduitslag, ontstoken en jeukende huid

Als u een van deze bijwerkingen krijgt, moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van dit middel en contact opnemen met uw arts.

Bijwerkingen die vaak voorkomen (kunnen voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

Hoofdpijn, af en toe sufheid, misselijkheid, spijsverteringsproblemen, milde maagklachten zoals braken, maagpijn en een opgeblazen gevoel. Als u Betahistine tijdens de maaltijd inneemt, kan dat helpen om maagklachten te verminderen.

Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

Jeuk, uitslag, galbulten, abnormale hartslag (hartkloppingen).

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan.

U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb; website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

  • Bewaren beneden 30 ˚C.
  • In de originele verpakking bewaren, ter bescherming tegen vocht.
  • Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
  • Gebruik dit middel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.
  • Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die niet meer nodig zijn. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is betahistinedihydrochloride.

Elke tablet bevat 8 mg of 16 mg betahistinedihydrochloride.

De andere stoffen in dit middel zijn:

Lactosemonohydraat, povidon K25, watervrij citroenzuur, maïszetmeel, microkristallijne cellulose, crospovidon, gehydrogeneerde plantaardige olie.

Betahistine 2HCL Accord 8 mg tabletten:

Dit geneesmiddel ziet er als volgt uit: Witte, ronde, platte tabletten met schuin aflopende randen en met de opdruk ‘BE’ op de ene kant en een breukstreep op de andere kant.

De breukstreep is alleen om het breken te vereenvoudigen zodat het inslikken makkelijker gaat en niet voor de verdeling in gelijke doses.

Betahistine 2HCL Accord 16 mg tabletten:

Dit geneesmiddel ziet er als volgt uit: Witte, ronde, platte tabletten met schuin aflopende randen en met de opdruk ‘BF’ op de ene kant en een breukstreep op de andere kant.

De tablet kan verdeeld worden in gelijke helften.

Voor 8 mg: De tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen (PVC/PVdC-aluminium). Verpakkingen à 14, 20, 30, 50, 60, 84 en 120 tabletten.

Voor 16 mg: De tabletten zijn verpakt in blisterverpakkingen (PVC/PVdC-aluminium). Verpakkingen à 14, 20, 30, 60, 84 en 120 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Verenigd Koninkrijk

Fabrikant

Accord Healthcare Limited,

Sage House, 319 Pinner Road, North Harrow, Middlesex, HA1 4HF, Verenigd Koninkrijk

In het register ingeschreven onder

Betahistine 2HCL Accord 8 mg Tabletten: RVG 24028

Betahistine 2HCL Accord 16 mg Tabletten: RVG 24029

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.