Betaserc 8, tabletten 8 mg

ATC-Code
N07CA01
Betaserc 8, tabletten 8 mg

Abbott Laboratories

Stof(fen)
Betahistine
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antivertigo-preparaten

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

Abbott Laboratories

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

De groep geneesmiddelen waartoe Betaserc behoort, zijn de geneesmiddelen voor de behandeling van duizeligheid.

Betaserc wordt gebruikt bij:

De ziekte van Ménière. De verschijnselen hiervan zijn:

 • zich duizelig voelen en zich misselijk voelen of braken
 • oorsuizen
 • gehoorverlies of hoorproblemen.

Hoe werkt Betaserc

Het werkingsmechanisme van Betaserc is slechts gedeeltelijk bekend. Uit onderzoek blijkt dat Betaserc een aanval van de ziekte van Ménière kan voorkomen of de ernst van de aanvallen kan verminderen.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • wanneer u overgevoelig (allergisch) bent voor betahistine(dihydrochloride) of één van de andere bestanddelen van Betaserc (zie rubriek 6),
 • als u lijdt aan feochromocytoom (een zeldzame ziekte van de bijnier).

Gebruik dit geneesmiddel niet als een van bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u hierover niet zeker bent, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Betaserc gebruikt.

Let vóórdat u Betaserc gaat gebruiken op onderstaande punten en vertel uw arts:

 • of u klachten heeft die kunnen wijzen op een maagzweer of als u in het verleden een maagzweer heeft gehad,
 • of u astma heeft.

Als een van bovenstaande punten op u van toepassing is (of als u daarover niet zeker bent), vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Betaserc gebruikt. Het kan zijn dat uw arts u nauwkeuriger wil controleren als u Betaserc gebruikt.

Kinderen

Het gebruik van Betaserc wordt niet aanbevolen voor mensen jonger dan 18 jaar.

Gebruikt u naast Betaserc nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dat geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

Vertel het uw arts of apotheker in ieder geval als u een van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Antihistaminica (geneesmiddelen die vooral gebruikt worden bij de behandeling van allergie, zoals hooikoorts en bij wagenziekte). Zij kunnen (in theorie) het effect van Betaserc verminderen. Betaserc kan ook het effect van antihistaminica verminderen.
 • Monoamino-oxydase-remmers (MAO-remmers, geneesmiddelen gebruikt tegen depressie of bij de behandeling van de ziekte van Parkinson). Zij kunnen de blootstelling aan Betaserc verhogen.

Als een van bovenstaande punten op u van toepassing is, of als u daar niet zeker van bent, vraag dan uw arts of apotheker om advies voordat u Betaserc gaat gebruiken.

U kunt Betaserc met of zonder voedsel innemen. Betaserc kan echter lichte maagklachten veroorzaken (zie rubriek 4.) Innemen met voedsel kan er voor zorgen dat de maagklachten minder worden.

Zwangerschap en borstvoeding

Het is niet bekend of Betaserc invloed heeft op het ongeboren kind.

 • Stop met het gebruik van Betaserc en informeer uw arts als u zwanger wordt of denkt dat u zwanger bent.
 • Gebruik Betaserc niet als u zwanger bent tenzij uw arts u geïnformeerd heeft dat dat noodzakelijk is.

Het is niet bekend of Betaserc in de borstvoeding terecht komt.

 • Gebruik Betaserc niet als u borstvoeding geeft tenzij uw arts u geïnformeerd heeft dat wel te doen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Betaserc wordt gebruikt bij de ziekte van Menière. Deze aandoening kan de rijvaardigheid en het vermogen machines te bedienen negatief beïnvloeden. Het is niet waarschijnlijk dat Betaserc invloed heeft op het autorijden of het gebruik van machines.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts.

 • Uw arts kan de dosering aanpassen aan de hand van de resultaten.
 • Stop niet met het gebruik van Betaserc. Het kan enige tijd duren voordat het middel werkt.
 • Neem de tabletten in met water.
 • U kunt Betaserc met of zonder voedsel innemen. Betaserc kan echter lichte maagklachten veroorzaken (zie rubriek 4) . Innemen met voedsel kan er voor zorgen dat de maagklachten minder worden.

Betaserc is er als tablet van 8 mg en van 16 mg. De gebruikelijke dosering is:

 • 8 mg tabletten: driemaal per dag een of twee tabletten
 • 16 mg tabletten: driemaal per dag een halve tot een tablet

Als u meer dan 1 tablet per dag inneemt, neem deze dan verspreid over de dag in, bijvoorbeeld 1 tablet ‘s morgens en 1 tablet ‘s avonds.

Probeer uw tabletten elke dag op dezelfde tijdstippen in te nemen. Dan bent u er zeker van dat er zich een stabiele hoeveelheid geneesmiddel in uw lichaam bevindt. Het zorgt er ook voor dat u er gemakkelijker aan denkt uw geneesmiddel in te nemen.

Als u meer Betaserc heeft ingenomen dan zou moeten, kan u zich misselijk of slaperig voelen of maagpijn krijgen. Neem contact op met uw arts als u zich zorgen maakt.

 • Als u een dosis vergeten bent, neem die dan niet meer in. Neem uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.
 • Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van Betaserc zonder uw arts te informeren, zelfs als u zich beter voelt.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel, kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken. De volgende bijwerkingen kunnen voorkomen bij gebruik van dit geneesmiddel:

Allergische reacties

Als u een allergische reactie krijgt, neem Betaserc dan niet meer in en ga meteen naar uw arts of een ziekenhuis. De verschijnselen van een allergie kunnen zijn:

 • Een rode of bobbelige huiduitslag of een branderige, jeukende huid
 • Zwelling van uw gezicht, lippen, tong of nek
 • Daling van uw bloeddruk
 • Verlies van bewustzijn
 • Ademhalingsmoeilijkheden

Als u een van bovengenoemde verschijnselen opmerkt, stop dan met het gebruik van Betaserc en ga onmiddellijk naar uw arts of naar een ziekenhuis.

Andere bijwerkingen kunnen zijn:

Vaak (treft minder dan 1 op de 10 en meer dan 1 op de 100 mensen):

 • zich beroerd voelen (misselijk)
 • zuurbranden
 • hoofdpijn

Andere bijwerkingen die bij gebruik van Betaserc zijn gemeld

Lichte maagklachten zoals misselijk zijn (braken), maagpijn, opzwelling van de maag en opgeblazen gevoel. Innemen van Betaserc met wat voedsel kan de maagproblemen verminderen.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
 • Bewaar Betaserc beneden 25 C in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht en vocht.
 • Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “niet te gebruiken na” of “exp”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel:

 • De werkzame stof in dit middel is betahistine dihydrochloride. Elke tablet bevat 8 mg of 16 mg betahistine dihydrochloride.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: microkristallijne cellulose, mannitol, citroenzuur, siliciumdioxide en talk.

Betaserc 8, tabletten 8 mg zijn ronde, platte, witte tot bijna witte tabletten met schuine hoeken. Ze hebben een diameter van 7 mm en aan een kant de opdruk 256.

Ieder doosje bevat 4 doordrukstrips met 30 tabletten.

Betaserc 16, tabletten 16 mg zijn ronde, dubbelbolle, witte tot bijna witte tabletten met breukstreep en schuine hoeken. Ze hebben een diameter van 8,5 mm en aan een kant de opdruk 267.

Ieder doosje bevat 3 doordrukstrips met 20 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Abbott B.V.

Wegalaan 9

2132 JD Hoofddorp

Tel.: 0888 222 688

Fabrikant

Abbott Healthcare SAS

Lieu-dit Maillard

01400 Châtillon-sur-Chalaronne

Frankrijk

Betaserc 8 is in het register ingeschreven onder RVG 05852.

Betaserc16 mg is in het register ingeschreven onder RVG 13612.

Deze bijsluiter is goedgekeurd in maart 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.