Advertentie

Auteur: Accord Healthcare


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Captopril behoort tot een bepaalde groep van bloeddrukverlagende middelen, de zogenaamde ACE-remmers.

Captopril Accord Tabletten worden gebruikt:

 • als u een te hoge bloeddruk heeft;
 • als uw hart niet goed pompt (we noemen dit hartfalen of decompensatio cordis);
 • nadat u een hartinfarct heeft gehad;
 • als u suikerpatiënt bent en als gevolg daarvan een afwijking aan uw nieren heeft.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Gebruik Captopril Accord Tabletten niet:
 • als u overgevoelig bent voor Captopril of voor één van de andere bestanddelen van Captopril Accord Tabletten;
 • als u ooit last heeft gehad van plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag (angio-oedeem) door eerder gebruik van ACE-remmers, door erfelijkheid of door onbekende oorzaak;
 • als u meer dan 3 maanden zwanger bent. (Het is ook beter om Captopril Accord tabletten aan het begin van de zwangerschap te vermijden - zie ook 'zwangerschap');
 • tijdens het geven van borstvoeding;
 • bij kinderen (wegens onvoldoende ervaring).
Wees extra voorzichtig met Captopril Accord Tabletten:
 • Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Het gebruik van Captopril Accord Tabletten wordt niet aanbevolen tijdens het begin van de zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor

de baby kan hebben bij gebruik in deze zwangerschapsfase (zie ook 'zwangerschap').

 • Als uw bloeddruk sterk daalt (hypotensie). Dit kan zich uiten in duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd. Deze verschijnselen verdwijnen in het algemeen als u gaat liggen. Zoals bij elk bloeddrukverlagend middel kan een sterke bloeddrukdaling bij patiënten met hart- en bloedvataandoeningen de kans op een hartinfarct of een beroerte vergroten.
 • Als u last krijgt van plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden krijgt en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem). U moet in dit geval direct uw arts raadplegen.
 • Als uw huid of ogen geel verkleuren (geelzucht). U moet in dit geval direct uw arts raadplegen.
 • Als uw nieren verminderd werken of als u suikerziekte (diabetes mellitus) heeft (zie ook verderop in deze rubriek) of als u gelijktijdig andere kaliumsparende of –verhogende middelen gebruikt (bijv. bepaalde

plastabletten, heparine (een middel dat de vorming van bloedstolsels tegengaat) en keukenzoutvervangers). De hoeveelheid kalium in uw bloed moet dan regelmatig gecontroleerd worden.

 • Als u last heeft van bepaalde hart- en bloedvataandoeningen (aorta- en mitraalstenose, obstructieve hypertrofische cardiomyopathie en cardiogene shock).
 • Als u leidt aan collageenziekte van de bloedvaten.
 • Als u behandeld wordt met middelen die de natuurlijke afweer onderdrukken (immunosuppressiva) of met allopurinol (een middel tegen jicht) of met procaïnamide (een middel tegen hartritmestoornissen). U heeft dan een verhoogde kans op infecties door een mogelijk tekort aan witte bloedcellen (agranulocytose en neutropenie). Als u last krijgt van keelpijn of koorts dient u uw arts te waarschuwen.
 • Als u behandeld wordt tegen overgevoeligheid voor insecten (bijv. bijen, wespen).
 • Als uw bloed via een machine (kunstnier) wordt gezuiverd (hemodialyse).
 • Als u een operatie krijgt of verdoofd moet worden.
 • Als u suikerziekte heeft en hiervoor behandeld wordt. De hoeveelheid suiker in uw bloed dient gecontroleerd te worden. Het kan nodig zijn dat de dosering van uw geneesmiddelen tegen suikerziekte wordt aangepast.
 • Als u een donkere huidskleur heeft. Het kan zijn dat Captopril Accord Tabletten dan minder goed werken.

Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen voor u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Informeer uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt, of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder recept kunt verkrijgen.

 • Bepaalde ontwateringsmiddelen (onder andere die de stoffen spironolacton, triamtereen of amiloride bevatten) kunnen het kaliumgehalte in uw bloed verhogen. Dit kan ook gebeuren bij het gebruik van kalium-bevattende middelen (zoals bepaalde dieetzouten).
 • Als Captopril Accord Tabletten worden ingenomen vlak na bepaalde andere plasmiddelen (thiazide- of lisdiuretica) is er een verhoogd risico op sterke bloeddrukdaling. Uw behandelend arts zal hier rekening mee houden.
 • Captopril Accord Tabletten dienen voorzichtig te worden toegediend met andere bloeddrukverlagende middelen en met middelen tegen pijn op de borst (nitroglycerine of andere nitraten).
 • Als u het middel lithium gebruikt, let dan op. In combinatie met Captopril Accord Tabletten kan de hoeveelheid lithium in uw bloed verhoogd worden. Dit kan gepaard gaan met schadelijke effecten.
 • Gelijktijdige toediening van Captopril Accord Tabletten met bepaalde middelen tegen neerslachtigheid (tricyclische antidepressiva) of middelen tegen psychose (antipsychotica) kan een sterke bloeddrukdaling tot gevolg hebben, bijvoorbeeld door snel opstaan uit een zittende of liggende houding (orthostatische hypotensie). Dit kan zich uiten in duizeligheid of een licht gevoel in het hoofd. Deze verschijnselen verdwijnen in het algemeen als u gaat liggen.
 • Als Captopril Accord Tabletten gelijktijdig worden toegediend met middelen die de natuurlijke afweer onderdrukken (immunosuppressiva) of met allopurinol (een middel tegen jicht) of met procaïnamide (een middel tegen hartritmestoornissen) of met cytostatica (middelen tegen kanker) heeft u een verhoogde kans op infecties door een mogelijk tekort aan witte bloedcellen. Als u last krijgt van keelpijn of koorts dient u uw arts te waarschuwen.
 • De werking van Captopril Accord Tabletten kan door gelijktijdig gebruik van bepaalde pijnstillende middelen met ook een ontstekingsremmende en koortswerende werking (prostaglandine synthetase-remmers) verminderen. Bovendien versterken de middelen elkaars mogelijkheid de kaliumhoeveelheid in het bloed toe te laten nemen.
 • De werking van Captopril Accord Tabletten kan door gelijktijdig gebruik van middelen met een stimulerende werking op een bepaald deel van het zenuwstelsel (sympaticomimetica) verminderen. Uw arts zal uw toestand zorgvuldig controleren.
 • Bij gelijktijdig gebruik van middelen tegen suikerziekte kan het nodig zijn dat de dosis van deze middelen verlaagd moet worden.
Inname van Captopril Accord Tabletten met voedsel en drank

Voedsel heeft geen belangrijke invloed op de absorptie van Captopril

Zwangerschap

Vertel het uw arts als u denkt dat u zwanger bent of als u zwanger wilt worden. Gewoonlijk zal uw

arts u adviseren te stoppen met het gebruik van Captopril Accord tabletten voor u zwanger wordt of zodra u weet dat u zwanger bent en in plaats van Captopril Accord tabletten een ander geneesmiddel te gebruiken. Captopril Accord tabletten wordt niet aanbevolen voor gebruik tijdens het begin van de

zwangerschap en dient niet te worden gebruikt als u meer dan 3 maanden zwanger bent, omdat het ernstige nadelige effecten voor de baby kan hebben bij gebruik vanaf een zwangerschapsduur van drie maanden.

Borstvoeding

Vertel het uw arts als u borstvoeding geeft of hiermee wilt beginnen. Het geven van borstvoeding aan pasgeboren baby's (de eerste weken na de geboorte), en met name aan vroeggeboren baby's, wordt niet aanbevolen tijdens gebruik van Captopril Accord Tabletten.

Als het kind wat ouder is, dient uw arts u te adviseren over de voordelen en risico's van het gebruik van Captopril Accord Tabletten tiidens borstvoeding in vergelijking met andere behandelingen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Afhankelijk van de persoonlijke gevoeligheid kan de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen worden verminderd.

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Captopril Accord Tabletten

Captopril Accord Tabletten bevatten lactose. Daarom zijn Captopril Accord Tabletten niet geschikt als u problemen heeft met de spijsvertering van suikers (door lactase-intolerantie, galactosaemie of glucose/galactose malabsorbtie probleem).

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Captopril Accord Tabletten mogen uitsluitend worden ingenomen bij aandoeningen waarvoor uw arts dit middel heeft voorgeschreven.

Voor het bereiken van het beste behandelingsresultaat is het belangrijk om de door uw arts voorgeschreven instructies met betrekking tot de dosering nauwkeurig op te volgen.

 • Uw arts bepaalt de dosering van Captopril Accord Tabletten.
 • Bij verhoogde bloeddruk bedraagt de begindosis 25-50 mg per dag. Afhankelijk van het effect kan uw arts deze dosis eventueel verhogen tot maximaal 150 mg per dag. Bij verhoogde bloeddruk dienen Captopril Accord Tabletten in principe tweemaal daags ingenomen te worden. Eenmaal daags innemen kan geschikt zijn als Captopril Accord Tabletten gebruikt worden in combinatie met andere bloeddrukverlagende middelen. Als u last heeft van een laag bloedvolume (hypovolemie), van een hoge bloeddruk in de nieren (renovasculaire hypertensie) of van onvoldoende pompkracht van het hart (hartfalen, decompensatio cordis) kan beter begonnen worden met eenmaal daags 6,25 mg of 12,5 mg. De dosering kan geleidelijk worden verhoogd tot 50 mg per dag verdeeld over één of twee giften, en indien noodzakelijk tot 100 mg per dag verdeeld over één of twee giften.
 • Bij hartfalen begint u met twee- of driemaal daags een halve of een hele Captopril Accord Tablet van 12,5 mg. Ook deze dosering kan door uw arts geleidelijk verhoogd worden tot maximaal 150 mg per dag verdeeld over meerdere giften.
 • Na een hartinfarct kan uw arts meermalen daags een halve tablet van 12,5 mg voorschrijven. Gedurende de daarop volgende dagen/weken wordt de dosering verhoogd tot maximaal 75 of 100 mg per dag.
 • Bij afwijkingen aan uw nieren als gevolg van suikerziekte schrijft uw arts 75 tot 100 mg per dag voor verdeeld over meerdere giften.
 • Als uw nieren slecht werken kan uw arts besluiten om met lagere doseringen te beginnen en de maximale dosering te verlagen.
 • Bij ouderen dient aandacht te worden gegeven aan het instellen van de behandeling met een lagere aanvangsdosering (6,25 mg, tweemaal daags) omdat zij mogelijk een verminderde functie van de nieren en andere organen hebben.
 • De veiligheid en werkzaamheid van Captopril Accord Tabletten bij kinderen zijn niet volledig vastgesteld. De normale startdosering bedraagt 0,3 mg captopril per kg lichaamsgewicht. Voor patiënten die extra voorzorgen nodig hebben (kinderen met verminderde werking van de nieren, vroeggeborenen, pasgeborenen en kleuters) dient de aanvangsdosering slechts 0,15 mg captopril per kg lichaamsgewicht te bedragen. Gewoonlijk worden Captopril Accord Tabletten bij kinderen drie keer per dag gegeven.
 • Neem de tabletten voor, tijdens of na de maaltijd in met een half glaasje water.
 • U zult Captopril Accord Tabletten in de meeste gevallen langdurig moeten gebruiken. Volg het voorschrift van uw arts op.

In geval u bemerkt dat Captopril Accord Tabletten te sterk of juist te weinig werken, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

Wat u moet doen als u meer Captopril Accord Tabletten heeft ingenomen dan u zou mogen

Wanneer u te veel Captopril Accord Tabletten heeft gebruikt of ingenomen (overdosering), neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker. Verschijnselen van overdosering zijn ernstig verlaagde bloeddruk (hypotensie), shock, sterke vermindering of totale opheffing van de geestelijke functies gepaard gaande met onbeweeglijkheid (stupor), vertraagde hartslag (bradycardie), afwijkingen in de zouthuishouding (elektrolytafwijkingen) en verminderde werking van de nieren (nierfalen). Bij patiënten met een geactiveerd RAA- systeem vormt hypotensie het voornaamste probleem bij overdosering.

Wat u moet doen wanneer u bent vergeten uw Captopril Accord Tabletten in te nemen

Als u vergeten bent uw tabletten in te nemen, neem deze dan alsnog in, tenzij het tijd is voor de volgende tablet. Neem nooit een dubbele hoeveelheid tabletten in om de vergeten tablet(ten) in te halen.

Als u stopt met het gebruik van Captopril Accord Tabletten

Als u in één keer stopt met Captopril Accord Tabletten, zult u geen ontwenningsverschijnselen krijgen. Echter, de beoogde bloeddrukverlaging treedt niet meer op. Overleg altijd met uw arts indien u overweegt om te stoppen.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals alle geneesmiddelen kunnen Captopril Accord Tabletten bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen die zijn gemeld als gevolg van behandeling met Captopril Accord Tabletten of andere ACE-remmers zijn:

Bloed- en lymfestelselaandoeningen:

zeer zelden: tekort aan witte bloedlichaampjes gepaard gaande met plotselinge hoge koorts, heftige keelpijn, zweertjes in de mond en verhoogde gevoeligheid voor infecties (neutropenie/agranulocytose); bloedarmoede (pancytopenie, anemie (inclusief aplastisch en hemolytisch)); verlaagd aantal bloedplaatjes (thrombocytopenie); aandoening van de lymfeklieren (lymfadenopathie); toename van bepaalde cellen in het bloed gepaard gaande met algemene klierzwellingen (eosinofilie); ziekten door vorming van antistoffen tegen lichaamseigen weefsel (auto- immuun ziekten).

Voedings- en stofwisselingsstoornissen: zelden: gebrek aan eetlust (anorexie).

zeer zelden: te veel kalium in het bloed soms zich uitend in spierkrampen, diarree, misselijkheid, duizeligheid, hoofdpijn (hyperkaliëmie); te laag suikergehalte in het bloed gepaard gaande met hongergevoel, zweten, duizeligheid, hartkloppingen (hypoglykemie).

Psychische stoornissen: vaak: slaapstoornissen.

zeer zelden: verwarring; neerslachtigheid (depressie).

Immuunsysteemaandoeningen:

Zeer zelden: anafylactoïde reacties.

Zenuwstelselaandoeningen: vaak: smaakverlies; duizeligheid.

zelden: slaperigheid; hoofdpijn en waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen zonder dat daar aanleiding voor is (paresthesie).

zeer zelden: beroerte/herseninfarct, ook wel attack of hersenbloeding genoemd (cerebrovasculair accident (CVA)).

Oogaandoeningen:

zeer zelden: onscherp zien.

Hartaandoeningen:

soms: versnelde hartslag (tachycardie of tachyarrythmie); beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris); hartkloppingen (palpitaties).

zeer zelden: hartstilstand; hartaandoening die gepaard kan gaan met versnelde hartslag, zweten, snakken naar adem en soms bewusteloosheid (cardiogene shock).

Bloedvataandoeningen:

soms: verlaagde bloeddruk (hypotensie); bleekheid of blauwverkleuring van de vingers of tenen (syndroom van Raynaud); blozen (flush); bleekheid.

Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen:

vaak: droge, prikkelende (niet-productieve) hoest; bemoeilijkte ademhaling (dyspneu).

zeer zelden: benauwdheid door kramp van de spieren van de luchtwegen (bronchospasme), ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis); ontstekingen van delen van de longen (allergische alveolitis/eosinofiele pneumonie).

Maagdarmstelselaandoeningen:

vaak: misselijkheid; braken; maagirritaties; buikpijn; diarree; verstopping (constipatie); droge mond, vermindering of verlies van smaak (kan gepaard gaan met gewichtsverlies).

zelden: ontstekingen/aften in de mond (stomatitis/afteuze ulcers).

zeer zelden: ontsteking van de tong (glossitis); maagzweer; ontsteking van de alvleesklier gepaard gaande met heftige pijn in de bovenbuik uitstralend naar de rug en misselijkheid en braken (pancreatitis).

Lever- en galaandoeningen:

zeer zelden: verminderde werking van de lever (leverinsufficiëntie); verstopping van de galafvoer (cholestase, waaronder geelzucht (gele verkleuring van de huid of ogen)); leverontsteking (hepatitis, met necrose).

Huid- en onderhuidaandoeningen:

vaak: jeuk (pruritus); huiduitslag (rash gaat soms gepaard met koorts, arthralgie en eosinofilie); haaruitval (alopecia).

soms: plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuken of huiduitslag, vaak als allergische reactie (angio-oedeem).

zeer zelden: huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (urticaria) of maculopapulaire; ernstige overgevoeligheidsreactie met (hoge) koorts, rode vlekken op de huid, gewrichtspijnen en/of oogontsteking (Stevens-Johnson syndroom); huiduitslag met rode (vochtige) onregelmatige vlekken (erythema multiforme); lichtovergevoeligheid, rode, afschilferende huid (erytrodermie); blaarvorming (pemfigoïde reacties); huidontsteking gepaard gaande met afschilfering (exfoliatieve dermatitis).

Bot-, skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: zeer zelden: spierpijn (myalgie); gewrichtspijn (artralgie).

Nier- en urinewegaandoeningen:

zelden: verminderde werking van de nieren; vermeerderde urinelozing (polyurie); proteïnurie, verminderde urineafscheiding (oligurie); verhoogde plasfrequentie.

zeer zelden: vergiftiging (nefrotisch syndroom).

Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen:

zeer zelden: impotentie; abnormale ontwikkeling van de mannelijke borsten, waardoor deze op vrouwenborsten gelijken (gynaecomastie).

Algemene aandoeningen:

soms: pijn op de bost, vermoeidheid, malaise. zeer zelden: koorts.

In geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld of die u als ernstig ervaart, informeer dan uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

 • Bewaren buiten het bereik en het zicht van kinderen.
 • Bewaren beneden 25°C.
 • Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.
 • Neem de tabletten niet meer in als de houdbaarheidsdatum verlopen is, die duidelijk op de verpakking wordt vermeld. De uiterste houdbaarheidsdatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
 • Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met het huishoudelijke afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

Anvullende Informatie

Wat bevatten Captopril Accord Tabletten:

De naam van uw geneesmiddel is Captopril Accord 12,5 mg , 25 mg & 50 mg Tabletten, en het werkzame bestanddeel is captopril.

Captopril Accord Tabletten bevatten 12,5 mg, 25 mg of 50 mg captopril.

De tabletten bevatten de volgende niet-werkzame bestanddelen:

Microkristallijne cellulose (Flocel 102), lactosemonohydraat (pharmatose DCL 15), maïszetmeel en stearinezuur (plantaardig).

Hoe zien Captopril Accord Tabletten eruit en wat is de inhoud van de verpakking:

Captopril Accord 12,5 mg Tabletten: witte tot vaalwitte ronde, platte tabletten met schuin aflopende randen met de opdruk ‘BG’ op de ene kant, en geen opdruk op de andere kant.

Captopril Accord 12,5 mg Tabletten zijn verpakt in doordrukstrips met 10 tabletten. Het doosje bevat 30 tabletten.

Captopril Accord 25 mg Tabletten: witte tot vaalwitte ronde, platte tabletten met schuin aflopende randen met de opdruk ‘BH’ op de ene kant, en een afbreeklijn op de andere kant.

Captopril Accord 25 mg Tabletten zijn verpakt in doordrukstrips met 10 tabletten. Het doosje bevat 30 tabletten.

Captopril Accord 50 mg Tabletten: witte tot vaalwitte ronde, platte tabletten met schuin aflopende randen met de opdruk ‘BI’ op de ene kant, en een afbreeklijn op de andere kant.

Captopril Accord 50 mg Tabletten zijn verpakt in doordrukstrips met 10 tabletten. Het doosje bevat 30 tabletten.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Accord Healthcare Limited, Sage house, 319, Pinner Road, North Harrow, Middlesex HA1 4HF, VK.

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juni 2011

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK