Advertentie

Auteur: Dr. Fisher Farma


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Duphaston 10 bevat als werkzame stof dydrogesteron.

Dydrogesteron is een vrouwelijk progestageenhormoon. Progestageenhormonen hebben ongeveer eenzelfde werking als het natuurlijke progesteron. Het regelt samen met oestrogeenhormonen de menstruatiecyclus.

Duphaston 10 wordt gebruikt:
 • Bij problemen die u kunt krijgen als uw lichaam niet genoeg progesteron aanmaakt:
  • het regelen van de menstruatiecyclus;
  • de aanwezigheid van baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder (endometriose);
  • pijnlijke menstruatie;
  • onvruchtbaarheid ten gevolge van een laag gehalte aan progesteron;
  • beperking van het risico op een dreigende miskraam of als u meerdere keren een miskraam heeft gehad;
 • Hormoonsuppletietherapie (HST) Samen met oestrogeen wordt Duphaston 10 ook gebruikt:  ter voorkoming van afwijkingen in het baarmoederslijmvlies bij de behandeling van klachten na de overgang.  bij het wegblijven van de menstruatie vóór de menopauze;  bij abnormaal hevige en/of onregelmatige bloedingen.

Het lichaam zoekt normaal gesproken een balans tussen de hoeveelheid natuurlijke hormonen progesteron en oestrogeen (het andere vrouwelijke hormoon). Als uw lichaam niet genoeg progesteron aanmaakt, compenseert Duphaston 10 dit en herstelt de balans.

Uw arts kan u vragen naast Duphaston 10 ook oestrogeen te gebruiken. Dat hangt af van waarvoor u Duphaston 10 gebruikt.

Voor sommige vrouwen met hormoonsuppletietherapie (HST) kan het gebruik van alleen oestrogeen een abnormale verdikking van het baarmoederweefsel veroorzaken. Dit kan ook zo zijn als u geen baarmoeder heeft en endometriose (baarmoederweefsel buiten de baarmoeder) heeft gehad. Het gebruik van Duphaston 10 tijdens een deel van uw menstruatieperiode kan helpen een opbouw van uw baarmoederweefsel te voorkomen.

Advertentie

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

Als u:

 • allergisch (overgevoelig) bent voor dydrogesteron of voor een van de andere bestanddelen van Duphaston 10 (zie rubriek 6),
 • tumoren heeft of heeft gehad die groeien onder invloed van geslachtshormonen of wanneer er vermoed wordt dat u tumoren heeft die groeien onder invloed van geslachtshormonen,
 • vaginale bloedingen heeft waarvan de oorzaak niet is vastgesteld,
 • een ernstige leveraandoening heeft of vroeger een ernstige leveraandoening heeft gehad waarbij de leverfuncties nog niet hersteld zijn.

Gebruik geen Duphaston 10 als een van bovenstaande punten op u van toepassing is. Als u daar niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u Duphaston 10 gebruikt.

Als Duphaston 10 in combinatie met een ander hormoon (oestrogeen) gegeven wordt (bijvoorbeeld als hormoonsuppletietherapie in verband met overgangsklachten), moet u zorgvuldig rekening houden met de contra-indicaties van het oestrogeenproduct, zoals die in de bijsluiter van dat product vermeld staan.

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Als u Duphaston 10 gebruikt voor abnormale maandelijkse bloedingen, zal uw arts eerst de oorzaak van deze bloedingen onderzoeken voordat u dit geneesmiddel krijgt.

Als u een onverwachte vaginale bloeding of doorbraakbloeding krijgt is dat in het algemeen niet iets om u zorgen over te maken. Vooral tijdens de eerste maanden van gebruik van Duphaston 10 is dit gebruikelijk. Maak echter direct een afspraak met uw arts als het bloeden of de doorbraakbloeding:

 • meer dan een paar maanden aanhoudt,
 • begint als u al een paar maanden behandeld wordt,
 • zelfs aanhoudt als u al met de behandeling gestopt bent.

Dit kan een teken zijn van verdikking van het baarmoederslijmvlies. Uw arts zal de oorzaak van het bloeden of de doorbraakbloeding onderzoeken en mogelijk een test doen om te bepalen of u baarmoederslijmvlieskanker heeft.

Neem in de volgende situaties contact op met uw arts:

 • Als u tijdens het gebruik van Duphaston 10 migraine-achtige hoofdpijn krijgt, terwijl u daar vroeger nooit last van had.
 • Als u vaker dan normaal last heeft van hevige hoofdpijn of migraine.
 • Als u bloeddruk plotseling veel hoger wordt.
 • Als u een beroerte krijgt.
 • Als u trombose krijgt.
 • Als u abnormale vaginale bloedingen heeft.
 • Als u Duphaston gebruikt in verband met het risico op een miskraam dient de toestand van moeder en vrucht tijdens de behandeling te worden gecontroleerd.
 • Als u last heeft van sombere stemmingen.
 • Als u zelden voorkomende aandoeningen heeft waarvan bekend is, dat ze door geslachtshormonen kunnen worden beïnvloed, zoals: ernstige jeuk, geelzucht door verstopping van de galwegen, zwangerschapsherpes, een bepaalde stofwisselingsstoornis (porfyrie) en otosclerose (hierbij treedt een verharding van het middenoor op, waardoor het gehoor achteruit gaat).

Als een van bovenstaande punten op u van toepassing is of als u daar niet zeker van bent, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Het is vooral belangrijk hen te informeren als de problemen hierboven ooit erger geworden zijn tijdens zwangerschap of eerdere hormoontherapie. Het kan zijn dat uw arts u nauwkeuriger wil controleren tijdens de behandeling. Als de problemen erger worden of opnieuw optreden als u Duphaston 10 gebruikt, kan uw arts het nodig vinden te stoppen met Duphaston 10.

Duphaston 10 en hormoonsuppletietherapie (HST)

Naast voordelen heeft HST ook enkele nadelen, die u en uw arts moeten overwegen als u besluit deze geneesmiddelen te gebruiken. Als u Duphaston 10 gebruikt in combinatie met een oestrogeen als onderdeel van HST, is de volgende informatie voor u van belang. Lees alstublieft ook de bijsluiter van het oestrogeengeneesmiddel.

Vroege menopauze

Er is beperkt bewijs over de risico’s van HST bij gebruik om een vroege menopauze te behandelen. Er is een laag risico bij jongere vrouwen. Dit betekent dat de balans van voor- en nadelen voor jongere vrouwen die HST gebruiken voor een vroege menopauze gunstiger kan zijn dan voor oudere vrouwen.

Medisch onderzoek

Voordat u begint of opnieuw begint met HST moet u uw arts volledig op de hoogte stellen van uw persoonlijke ziektegeschiedenis en die van uw directe familie. U krijgt een algemeen medisch en gynaecologisch onderzoek. Tijdens de behandeling zullen regelmatig controles, inclusief een borstonderzoek, plaatsvinden.

Periodiek, op zijn minst jaarlijks, dient een zorgvuldige afweging van de voor- en nadelen van de HST-behandeling gemaakt worden om te bepalen of deze moet worden voortgezet. Het kan nodig zijn dat u tijdens het gebruik regelmatig door uw arts gecontroleerd moet worden.

Kanker van het baarmoederslijmvlies (endometriumkanker)

Langdurig gebruik van oestrogenen zonder toevoeging van progestagenen verhoogt de kans op kanker en abnormale groei van het baarmoederslijmvlies bij vrouwen met een baarmoeder. Om deze kans te verminderen is het noodzakelijk dat de oestrogenen tenminste 12 dagen van elke maand samen met progestageentabletten worden gebruikt.

HST en borstkanker

Uit onderzoek is gebleken dat bij vrouwen die gedurende enkele jaren oestrogenen of oestrogeen-progestageen combinaties hebben gebruikt, de kans op borstkanker is toegenomen.

Het risico neemt toe met de duur van de HST behandeling en lijkt weer af te nemen tot het beginniveau in de loop van vijf jaar nadat de vrouw is gestopt met HST behandeling.

Uw dokter zal u vertellen bij welke veranderingen aan uw borsten u uw arts moet raadplegen.

HST en eierstokkanker

Eierstokkanker (ovariumkanker) is een zeldzame aandoening.

Men meent dat gebruik van HST met alleen oestrogeen gedurende meer dan 5 jaar de kans op eierstokkanker licht verhoogt. Enkele onderzoeken suggereren dat langdurig gebruik van HST met oestrogeen-progestageen hetzelfde (of iets kleiner) risico zal hebben.

HST en Trombose

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die HST gebruiken een ongeveer 1,3 tot driemaal grotere kans hebben om veneuze trombose (vorming van een bloedstolsel in een ader van de benen, longen of elders in het lichaam) te krijgen dan vrouwen die geen HST gebruiken. Dit extra risico is het hoogst gedurende het eerste jaar van HST gebruik.

Een bloedstolsel kan ernstig zijnen als het in de longen terecht komt, kan het leiden tot pijn op de borst, kortademigheid, flauwvallen en zelfs overlijden.

De kans op veneuze trombose is groter als :

 • u ouder bent
 • u kanker heeft
 • u ernstig overgewicht heeft
 • u oestrogeen gebruikt
 • u zwanger bent of onlangs bent bevallen
 • u al eerder een veneuze trombose heeft gehad of een stoornis van de bloedstolling heeft of als veneuze trombose voorkomt in uw directe familie
 • u gedurende langere tijd bedlegerig geweest bent vanwege een operatie, verwonding of ziekte (zie ook de informatie onder “Operaties”)
 • u systemische lupus erythematodes (bepaalde aandoening van het afweersysteem) heeft

Als een van bovenstaande situaties op u van toepassing is of als u daar niet zeker van bent neem dan contact op met uw arts om te bekijken of u HST moet gebruiken.

Als u tijdens gebruik van HST een veneuze trombose of longembolie krijgt, dient u direct te stoppen met het innemen van HST. Meld uw arts direct elke klacht die op veneuze trombose of longembolie kan wijzen, zoals pijnlijke zwelling van een van uw benen, plotselinge pijn op de borst, of kortademigheid.

Als u al een antistollingsmiddel gebruikt, zoals bijvoorbeeld warfarine, moet u dit uw arts vertellen. De voor- en nadelen van HST-gebruik zullen dan zorgvuldig worden afgewogen.

Operaties

Als u een operatie moet ondergaan, breng uw behandelend arts dan vóór de operatie op de hoogte dat u HST gebruikt. Doe dit tijdig vóór de operatie. Het kan in deze situaties nodig zijn dat u enkele weken vóór een geplande operatie met het gebruik van HST stopt. In sommige gevallen kan het nodig zijn dat u vóór en na de operatie een andere behandeling krijgt. Uw arts zal u informeren wanneer u weer met HST kan beginnen.

HST en aandoeningen van de kransslagaders van het hart

Uit twee grote onderzoeken met één bepaald soort HST (geconjugeerde oestrogenen gecombineerd met medroxyprogesteronacetaat) is gebleken dat de kans op hart-en vaatziekten tijdens het eerste jaar van gebruik van HST mogelijk was verhoogd. Het is nog onduidelijk of dit ook geldt voor andere soorten HST middelen.

Als u pijn op de borst krijgt die zich uitbreidt naar uw arm of nek moet u:

 • meteen een arts raadplegen,
 • geen HST meer gebruiken totdat uw arts zegt dat het weer kan. De pijn kan een signaal van een hartaanval zijn.

HST en beroerte

De kans op een beroerte is ongeveer 1,5 keer hoger bij vrouwen die HST gebruiken dan bij vrouwen die geen HST gebruiken. Het aantal extra gevallen van beroerte als gevolg van HSTgebruik neemt toe met een hogere leeftijd.

Vergelijking

Van de vrouwen in de vijftig die geen HST gebruiken, zullen er in een periode van 5 jaar gemiddeld 8 op de 1000 een beroerte krijgen. Onder vrouwen in de vijftig die HST gebruiken, zijn er in een periode van 5 jaar 11 gevallen van beroerte per 1000 gebruikers (d.w.z. 3 extra gevallen per 1000).

Als u een hevige onverklaarbare hoofdpijn of migraine (met of zonder gezichtsstroornissen) krijgt moet u:

 • meteen een arts raadplegen,
 • geen HST meer gebruiken totdat uw arts zegt dat het weer kan. Dit kan een signaal van een beroerte zijn.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Duphaston 10 mag niet gebruikt worden door kinderen voordat zij hun eerste menstruatie hebben. Het is niet bekend hoe veilig en werkzaam Duphaston 10 is bij jonge mensen van 12 tot 18 jaar.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Duphaston 10 nog andere geneesmiddelen of heeft u dat kort geleden gedaan?

Vertel dat dan uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor geneesmiddelen waar u geen voorschrift voor nodig heeft.

U dient uw arts te vertellen wanneer u de volgende geneesmiddelen gebruikt of gebruikt heeft.

Deze middelen kunnen de werking van Duphaston verminderen. Dit kan ook leiden tot onregelmatig bloedverlies.

 • kruidenmiddelen die Sint-Janskruid (hypericum perforatum) bevatten,
 • middelen tegen epilepsie (zoals fenobarbital, fenytoine, carbamazepine),
 • infectieremmende middelen (zoals rifampicine, rifabutine),
 • middelen tegen HIV-infecties (AIDS) (ritonavir, nelfinavir, nevirapine, efavirenz). Als een van bovenstaande punten op u van toepassing is of als u daar niet zeker van bent, neem dan contract op met uw arts of apotheker voordat u Duphaston 10 gebruikt.
Waarop moet u letten met eten en drinken?

Duphaston 10 kan met en zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Vruchtbaarheid

Voor zover bekend vermindert Duphaston niet de vruchtbaarheid als het gebruikt wordt volgens voorschrift van de arts.

Zwangerschap

Er kan een verhoogde kans op een geboortedefect aan de plasbuis in de penis (hypospadie) optreden bij kinderen van wie de moeder bepaalde progestagenen heeft gebruikt. Deze verhoogde kans is echter nog niet zeker. Ruim 9 miljoen zwangere vrouwen hebben Duphaston 10 gebruikt. Tot nu toe is er geen bewijs dat gebruik van Duphaston 10 tijdens de zwangerschap schadelijk is.

Vertel het uw arts als u zwanger bent voordat u Duphaston 10 gaat gebruiken.

Als u zwanger wilt worden of denkt dat u zwanger bent vertel het dan uw arts. Hij of zij zal de voor- en nadelen van het gebruik van Duphaston10 tijdens uw zwangerschap dan met u bespreken.

Borstvoeding

Gebruik Duphaston 10 niet als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of Duphaston 10 uitgescheiden wordt in de moedermelk en invloed heeft op het kind. Studies met andere progestagenen tonen aan dat zij in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht komen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U kan zich lichtelijk slaperig voelen als u Duphaston 10 gebruikt. Dit is het meest waarschijnlijk in de eerste uren nadat u het heeft ingenomen. Als dit gebeurt, moet u niet autorijden en geen gebruik van machines maken. Wacht af welke uitwerking Duphaston 10 bij u heeft, voordat u gaat autorijden of machines gaat bedienen.

Duphaston bevat lactose

Als u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt. Dit geldt ook voor zeldzame erfelijke problemen bij de omzetting van lactose in het lichaam zoals Lapp-lactase deficiëntie of slechte opname van glucose-galactose.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe moet ik Duphaston 10 gebruiken?
 • Neem elke tablet met water in.
 • U kunt de tabletten met of zonder voedsel innemen.
 • Wanneer u meer dan 1 tablet per dag gebruikt, moet u Duphaston 10 zoveel mogelijk over de dag verspreid innemen. Neem bijvoorbeeld één tablet ‘s ochtends en één tablet ‘s avonds in.
 • Probeer de tabletten iedere dag op dezelfde tijd in te nemen. Dit zorgt ervoor dat er een constante hoeveelheid geneesmiddel in uw lichaam aanwezig is. Het helpt u ook uw geneesmiddelen in te nemen.
 • De tabletten hebben een breukstreep, alleen om het breken van de tabletten eenvoudiger te maken, zodat het inslikken makkelijker wordt. De breukstreep is niet bedoeld om de tablet in 2 gelijke doseringen te verdelen.
Hoeveel Duphaston 10 moet ik gebruiken?

Het aantal tabletten dat u gebruikt en de dagen waarop u het gebruikt hangen af van waarvoor u behandeld wordt. Als u nog uw maandelijkse bloedingen heeft, is dag 1 van uw menstruatiecyclus de eerste dag van uw bloeding. Als u geen maandelijkse bloedingen meer heeft, zal uw arts samen met u beslissen wanneer dag 1 van de menstruatiecyclus is en wanneer u begint met innemen van de tabletten.

Bij regulering van de menstruatiecyclus:

 • Neem 1 tablet per dag.
 • Doe dit vanaf de tweede helft van uw menstruatiecyclus tot de eerste dag van uw volgende menstruatiecyclus.
 • De begindatum en het aantal dagen dat u uw tabletten inneemt hangen af van de lengte van uw menstruatiecyclus.

Bij endometriose (de aanwezigheid van baarmoederslijmvlies buiten de baarmoeder):

 • Neem 1 tot 3 tabletten per dag.
 • Er zal u gevraagd worden uw tabletten als volgt in te nemen:
  • gedurende uw gehele menstruatiecyclus.
  • of alleen op dag 5 tot 25 van uw menstruatiecyclus.

Bij pijnlijke menstruatie:

 • Neem 1 of 2 tabletten per dag.
 • Doe dit alleen op dag 5-25 van uw menstruatiecyclus.

Bij abnormaal hevige of onregelmatige bloedingen:

 • Voor het stoppen van de bloeding:
  • Neem 2 tabletten per dag.
  • Doe dit gedurende 5 tot 7 dagen. Hierna zult u een hevige onttrekkingsbloeding krijgen.
 • Voor voortdurende behandeling:
  • Neem 1 tablet per dag.
  • Doe dit gedurende de tweede helft van uw menstruatiecyclus.

De begindatum en het aantal dagen dat u uw tabletten inneemt hangen af van de lengte van uw menstruatiecyclus. Er zal meestal enkele dagen na de laatste tablet Duphaston 10 en onttrekkingsbloeding optreden.

Bij onvruchtbaarheid ten gevolge van een laag gehalte aan progesteron:

 • Neem 1 tablet per dag.
 • Doe dit vanaf de tweede helft van uw menstruatiecyclus tot de eerste dag van uw volgende menstruatiecyclus.
 • De begindatum en het aantal dagen dat u uw tabletten inneemt hangt af van de lengte van uw menstruatiecyclus.
 • Ga door met de behandeling tot tenminste 6 opeenvolgende cycli.

Ter beperking van het risico op een dreigende miskraam:

 • Begin met 4 tabletten. Daarna elke 8 uur 1 tablet. Als de verschijnselen niet verdwijnen of weer terugkeren elke 8 uur 2 tabletten.
 • De behandeling dient gedurende een week te worden voortgezet na het verdwijnen van de klachten. Daarna kan de hoeveelheid langzaam verminderd worden
 • Als u al eerder een miskraam heeft gehad:
  • 1 tablet per dag tot de 20e week van de zwangerschap. Daarna kan de hoeveelheid langzaam verminderd worden. De behandeling dient bij voorkeur vóór de bevruchting te worden begonnen.

Bij het wegblijven van de menstruatie vóór de menopauze:

 • Neem 1 of 2 tabletten per dag.
 • Doe dit 14 dagen lang als u verwacht dat u in de tweede helft van uw menstruatiecyclus bent.

BS04030-1 / 02 / 22 februari 2013 (Herziening: november 2012)

Zie vervolg “deel 2”

”Deel 2”

Ter voorkoming van afwijkingen in het baarmoederslijmvlies bij de behandeling van klachten na de overgang:

 • Uitgaande van een cyclus met 28 dagen oestrogeenbehandeling: 1 tot 2 tabletten Duphaston 10 per dag gedurende 14 dagen per cyclus. Er zal meestal enkele dagen na de laatste tablet Duphaston 10 een onttrekkingsbloeding optreden.
Heeft u teveel van dit middel ingenomen?

Als u (of iemand anders) teveel Duphaston 10 heeft ingenomen, kan dat meestal weinig kwaad.

Er is geen behandeling nodig. Als u zich zorgen maakt neem dan contact op met uw arts.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?
 • Neem de gemiste tablet in zodra u hier aan denkt. Als het echter meer dan 12 uur geleden is, dat u de tablet ingenomen zou moeten hebben, vergeet dan de gemiste tablet en neem de volgende tablet op het gebruikelijke tijdstip in.
 • Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen.
 • Er kan een kleine bloeding optreden als u een dosis vergeten bent.
Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het gebruik van dit middel voordat u contact heeft opgenomen met uw arts.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel, kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

Bijwerkingen bij gebruik van Duphaston 10 alleen:
Stop met het gebruik van Duphaston 10 en raadpleeg onmiddellijk een arts, als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt:
 • Leverproblemen – de verschijnselen kunnen onder andere zijn geelkleuring van de huid of van het oogwit (geelzucht), zich zwak voelen, algemeen gevoel van onwel zijn of maagpijn (treft minder dan 1 op de 100 mensen)
 • Allergische reacties – de verschijnselen kunnen onder andere zijn moeilijkheden met ademen of reacties over het hele lichaaam zoals misselijkheid, overgeven, diarree of lage bloeddruk (treft minder dan 1 op de 1.000 mensen)
 • Zwelling van de huid rond het gezicht en hals, wat ademhalingsmoeilijkheden kan veroorzaken (treft minder dan 1 op de 1.000 mensen).

Stop direct met het gebruik van Duphaston 10 als u een van bovenstaande bijwerkingen opmerkt.

Andere bijwerkingen bij gebruik van Duphaston 10 alleen:
Vaak (treft minder dan 1 op de 10 mensen):
 • migraine, hoofdpijn
 • zich ziek voelen (misselijk)
 • gevoelige of pijnlijke borsten
 • onregelmatige, hevige of pijnlijke menstruatie
 • geen menstruatie of minder vaak dan normaal.
Soms (treft minder dan 1 op de 100 mensen):
 • gewichtstoename
 • zich duizelig voelen
 • zich depressief voelen
 • overgeven
 • Leverproblemen (geelkleuring van de huid of van het oogwit, zich zwak voelen, algemeen gevoel van onwelzijn of maagpijn)
 • allergische huidreacties - zoals huiduitslag, ernstige jeuk of bulten.
Zelden (treft minder dan 1 op de 1.000 mensen):
 • zich slaperig voelen
 • zwelling van de borsten
 • een soort bloedarmoede, veroorzaakt door de vernietiging van rode bloedcellen
 • zwelling door het vasthouden van vocht, vaak in de onderbenen of enkels
 • groter worden van tumoren die groeien onder invloed van progestagenen (bijvoorbeeld een meningeoom)
 • plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem).
Bijwerkingen bij gebruik van Duphaston 10 met een oestrogeen (oestrogeen- progestageen HST)

Lees ook de bijsluiter van het oestrogeen als u Duphaston samen met een oestrogeen gebruikt. Zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”

voor meer informatie over onderstaande bijwerkingen.

Stop met het gebruik van Duphaston 10 en raadpleeg onmiddellijk een arts, als u een van de volgende bijwerkingen opmerkt:
 • Pijnlijke zwelling van uw been, plotselinge pijn op de borst of ademhalingsmoeilijkheden. Dit kunnen tekenen van een bloedstolsel zijn.
 • Pijn op de borst die uitstraalt naar uw arm of nek. Dit kan een teken van een hartaanval zijn.
 • Ernstige, onverklaarbare hoofdpijn of migraine (met of zonder gezichtsproblemen). Dit kunnen tekenen van een beroerte zijn.

Stop direct met het gebruik van Duphaston 10 als u een van bovenstaande bijwerkingen opmerkt.

Maak onmiddellijk een afspraak met uw arts als u het volgende opmerkt:

 • Rimpelen van de huid van uw borst, veranderingen aan de tepels of als u knobbeltjes ziet of voelt. Dit kunnen tekenen van borstkanker zijn.

Andere bijwerkingen bij gebruik van Duphaston 10 met een oestrogeen zijn onder andere een abnormale verdikking van of kanker aan het baarmoederslijmvlies en eierstokkanker.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen

Bewaren beneden 30ºC. Niet in de vriezer bewaren.

Bewaren in de originele verpakking ter bescherming tegen vocht.

Gebruik Duphaston 10 niet na de vervaldatum die staat vermeld achter EXP op het Dr. Fisher Farma etiket. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Het werkzame bestanddeel is: 10 mg dydrogesteron per tablet.

Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactosemonohydraat, hypromellose, maïszetmeel, siliciumdioxide, magnesiumstearaat,

De andere stoffen in de tabletomhulling zijn: hypromellose, macrogol 400, titaandioxide (E171).

Hoe ziet Dupahston 10 er uit en wat is de inhoud van de verpakking

Witte, ronde omhulde tabletten met aan beide kanten de opdruk 155. De tabletten hebben een breukstreep om het breken makkelijker te maken (zie ook rubriek 3 van deze bijsluiter).

Duphaston 10 is verkrijgbaar in doosjes met 3 doordrukstrips met elk 14 tabletten van 10 mg.

Fabrikant

Abbott Biologicals B.V., Veerweg 12, 8121 AA Olst, Nederland

Registratiehouder / ompakker

Dr. Fisher Farma B.V., Schutweg 23, 8243 PC Lelystad

RVG-nummer  
Duphaston 10 mg, omhulde tabletten  
RVG 107765 // 05619 L.v.h.: Portugal
Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in april 2013.

BS04030-2 / 02 / 22 februari 2013 (Herziening: november 2012)

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK