Escitalopram Aspen 20 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
N06AB10
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Aspen Pharma
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Psychoanaleptika
Farmacologische groep Antidepressiva
Chemische groep Selektive serotonin-wiederaufnahmehemmer
Stof Escitalopram

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Aspen Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Escitalopram Aspen behoort tot de groep van antidepressiva, de zogenaamde selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's). Deze geneesmiddelen hebben invloed op het serotoninesysteem in de hersenen doordat ze het serotoninegehalte verhogen. Verstoringen van het serotoninesysteem worden beschouwd als een belangrijke factor bij het ontstaan van depressie en daaraan verwante aandoeningen.

Escitalopram Aspen bevat escitalopram en wordt gebruikt voor de behandeling van depressie (ernstige depressieve episodes) en angststoornissen (zoals een paniekstoornis met of zonder pleinvrees, sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis en obsessieve-compulsieve stoornis).

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • Als u allergisch bent voor escitalopram of voor één van de andere stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt die behoren tot de groep van de MAO-remmers, met inbegrip van selegiline (gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson), moclobemide (gebruikt bij de behandeling van een depressie) en linezolide (een antibioticum).
 • Als u een aangeboren hartritmestoornis heeft of hier last van hebt gehad (vastgesteld met een ECG: een hartfilmpje waarmee onderzocht wordt hoe uw hartfunctie is).
 • Als u andere geneesmiddelen gebruikt voor het behandelen van hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme (zie ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u Escitalopram Aspen gebruikt. Vertel het uw arts als u andere aandoeningen of ziektes heeft, aangezien uw arts hier mogelijk rekening mee moet houden. Licht in ieder geval uw arts in:

 • Als u epilepsie heeft. De behandeling met escitalopram dient gestaakt te worden als u voor de eerste keer toevallen krijgt, of als de frequentie van toevallen toeneemt (zie ook rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”)
 • Als u een verminderde lever- of nierfunctie heeft. Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering aanpast
 • Als u diabetes heeft. De behandeling met escitalopram kan de bloedsuikerspiegel veranderen. De dosering van insuline en/of andere bloedsuikerverlagende middelen die via de mond worden ingenomen, moet mogelijk aangepast worden
 • Als u een verlaagd natriumgehalte in het bloed heeft
 • Als u gemakkelijk bloedingen of blauwe plekken krijgt
 • Als u een elektroconvulsieve behandeling krijgt
 • Als u een coronaire hartaandoening heeft
 • Als u last heeft of heeft gehad van hartproblemen een hartaanval heeft gehad.
 • Als u in rust een trage hartslag heeft en/of u weet dat u een zouttekort heeft als gevolg van langdurige diarree en braken of door gebruik van diuretica (plaspillen).
 • Als u last heeft van een snelle of onregelmatige hartslag, flauwvallen, toevallen of duizeligheid bij het opstaan, omdat dit kan wijzen op een afwijkende hartslag.
 • Als u lijdt aan glaucoom of een voorgeschiedenis van glaucoom.

Let op

Sommige patiënten met een manisch-depressieve aandoening kunnen in een manische fase terechtkomen. Deze wordt gekenmerkt door ongebruikelijke, snel veranderende ideeën, overdreven vrolijkheid en overmatige lichamelijke activiteit. Als dergelijke symptomen optreden, is het belangrijk om uw arts te raadplegen.

Symptomen zoals rusteloosheid of moeite met stilstaan of stilzitten kunnen ook gedurende de eerste weken van de behandeling optreden. Licht onmiddellijk uw arts in als u deze verschijnselen krijgt.

Gedachten over zelfmoord of verergering van een depressie of angststoornis

Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.

U heeft een waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

Als u gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem altijd contact op met uw arts of ga meteen naar een ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat

uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Kinderen en jongeren onder de 18 jaar

Escitalopram Aspen dient normaal niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op bijwerkingen zoals zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag [wordt gekenmerkt door een patroon van negativisme, vijandigheid, koppigheid en passief verzet tegen ouders, leerkrachten en eventueel andere gezagsdragers] en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Escitalopram Aspen voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Escitalopram Aspen heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Escitalopram Aspen, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Lange-termijn veiligheidsgegevens van Escitalopram Aspen over groei, ontwikkeling en verstandelijke (cognitieve) en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep

Gebruikt u naast Escitalopram Aspen nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Het is vooral belangrijk om uw arts te informeren als u de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Geneesmiddelen die de bloedspiegels van kalium of magnesium verlagen, omdat deze condities het risico verhogen op een levensbedreigende hartritmestoornis.
 • Niet-selectieve MAO-remmers (MAOI's) die de werkzame stoffen fenelzine, iproniazide, isocarboxazide, nialamide of tranylcypromine bevatten. Als u een van deze middelen heeft gebruikt, moet u 14 dagen wachten voordat u Escitalopram Aspen gaat innemen. Na het staken van de behandeling met Escitalopram Aspen moet u 7 dagen wachten voordat u een van deze geneesmiddelen gaat gebruiken.
 • Reversibele, selectieve MAO-A-remmers die moclobemide (ook gebruikt bij de behandeling van een depressie) bevatten.
 • Irreversibele MAO-B-remmers die selegiline (voor de behandeling van de ziekte van Parkinson) bevatten. Deze geneesmiddelen verhogen de kans op bijwerkingen.
 • Het antibioticum linezolide.
 • Lithium (gebruikt bij de behandeling van een manisch-depressieve stoornis) en tryptofaan.
 • Imipramine en desipramine (beide gebruikt voor de behandeling van een depressie).
 • Sumatriptan en soortgelijke geneesmiddelen (gebruikt voor de behandeling van migraine) en tramadol (gebruikt tegen ernstige pijn). Deze geneesmiddelen verhogen de kans op bijwerkingen.
 • Cimetidine en omeprazol (gebruikt voor de behandeling van maagzweren), fluvoxamine (geneesmiddel voor de behandeling van een depressie) en ticlopidine (voor het verminderen van de kans op een beroerte). Deze geneesmiddelen kunnen de hoeveelheid escitalopram in het bloed verhogen.
 • Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) – een kruidengeneesmiddel tegen depressies.
 • Acetylsalicylzuur en niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (geneesmiddelen voor pijnverlichting of bloedverdunning, zogenaamde anticoagulantia). Deze kunnen de bloedingsneiging vergroten.
 • Warfarine, dipyridamol en fenprocoumon (bloedverdunners, zgn. anticoagulantia). Uw arts zal uw bloedstolling waarschijnlijk controleren wanneer u begint of stopt met de behandeling met Escitalopram Aspen, om er zeker van te zijn dat de dosering van de anticoagulantia nog steeds juist is.
 • Mefloquine (gebruikt voor de behandeling van malaria), bupropion (gebruikt voor de behandeling van depressies) en tramadol (gebruikt bij ernstige pijn) vanwege een mogelijke kans op een verlaagde drempel voor toevallen.
 • Neuroleptica (geneesmiddelen voor de behandeling van schizofrenie, psychosen) worden in verband gebracht met een mogelijk verlaagde drempel voor toevallen, en antidepressiva (voor de behandeling van een depressie).
 • Flecaïnide, propafenon en metoprolol (gebruikt bij hart- en vaatziekten), clomipramine en nortriptyline (antidepressiva) en risperidon, thioridazine en haloperidol (antipsychotica). De dosering van Escitalopram Aspen moet mogelijk worden aangepast.

Gebruik dit middel niet als u ook geneesmiddelen gebruikt voor hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme, zoals klasse IA- en III-antiaritmica, antipsychotica (zoals fentiazinederivaten, pimozide, haloperidol), tricyclische antidepressiva, bepaalde antimicrobiële middelen (zoals sparfloxacine, moxifloxacine, erytromycine IV, pentamidine, behandelingen bij malaria, met name halofantrine) of bepaalde antihistaminica (astemizol, mizolastine). Als u hierover nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts.

Escitalopram Aspen kan met of zonder voedsel worden ingenomen (zie rubriek 3 “Hoe gebruikt u dit middel?”).

Zoals bij veel geneesmiddelen wordt gelijktijdig gebruik van Escitalopram Aspen en alcohol niet aanbevolen, hoewel Escitalopram Aspen mogelijk geen interactie met alcohol heeft.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik geen Escitalopram Aspen als u zwanger bent of borstvoeding geeft, tenzij u de voor- en nadelen hiervan met uw arts heeft besproken.

Uit dieronderzoek is gebleken dat citalopram, een gelijksoortig geneesmiddel als escitalopram, de kwaliteit van het sperma verlaagt. In theorie kan dit van invloed zijn op de vruchtbaarheid, maar tot nu toe is er geen effect op de vruchtbaarheid bij de mens waargenomen.

Als u tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap Escitalopram Aspen gebruikt heeft, moet u erop bedacht zijn dat uw baby na de geboorte de volgende symptomen kan hebben: moeite met ademhalen, blauwige huid, toevallen, veranderingen van lichaamstemperatuur, moeite bij het voeden, braken, laag bloedsuikergehalte, stijve of slappe spieren, intense reflexen, trillen, rusteloosheid, prikkelbaarheid, slaapzucht (lethargie), constant huilen, slaperigheid of slaapproblemen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als uw baby een van deze symptomen krijgt.

Zorg dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Escitalopram Aspen gebruikt. Bij gebruik tijdens de zwangerschap, vooral in de laatste drie maanden van de zwangerschap, kunnen geneesmiddelen als Escitalopram Aspen het risico op een bepaalde ernstige aandoening bij baby’s verhogen. Deze aandoening wordt ‘persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene’ (PPHN) genoemd en veroorzaakt een versnelde ademhaling en blauwachtige verkleuring van de huid van de baby. Deze verschijnselen beginnen meestal in de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit met uw baby gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Als Escitalopram Aspen tijdens de zwangerschap wordt gebruikt, mag u nooit abrupt met de behandeling stoppen.

Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel inneemt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd geen auto en gebruik geen machines totdat u weet hoe u op Escitalopram Aspen reageert.

Advertentie

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen

Depressie:

De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Paniekstoornis:

De aanvangsdosering is eenmaal daags 5 mg gedurende de eerste week, voordat de dosering wordt verhoogd tot 10 mg per dag. Uw arts kan de dosering verder verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Sociale angststoornis:

De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verlagen tot 5 mg per dag of verhogen tot maximaal 20 mg per dag, afhankelijk van uw reactie op het geneesmiddel.

Gegeneraliseerde angststoornis:

De aanvangsdosering is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Obsessieve-compulsieve stoornis:

De aanvangsdosering is eenmaal daags10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Oudere patiënten (ouder dan 65 jaar)

De aanbevolen aanvangsdosering bedraagt 5 mg eenmaal per dag. De dosering kan door uw arts worden verhoogd tot 10 mg per dag.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Escitalopram Aspen mag niet worden toegediend aan kinderen en jongeren. Zie voor meer informatie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”

U kunt Escitalopram Aspen met of zonder voedsel innemen. Slik de tablet door met wat water. Aangeraden wordt om niet te kauwen, vanwege de bittere smaak.

Voor Escitalopram Aspen 10 mg en 20 mg filmomhulde tabletten:

De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

Duur van de behandeling

Het kan enkele weken duren voordat u zich beter gaat voelen. Daarom moet u doorgaan met het gebruik van Escitalopram Aspen, ook al duurt het enige tijd voordat u een verbetering merkt.

Verander de dosering van dit middel niet zonder eerst uw arts te raadplegen.

Blijf de tabletten gebruiken zo lang als uw arts aanbeveelt. Als u te snel stopt met de behandeling, kunnen uw klachten terugkomen. Aanbevolen wordt om de behandeling nog minimaal 6 maanden voort te zetten nadat u zich weer goed voelt.

Als u te veel Escitalopram Aspen heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Doe dit ook als er geen tekenen van ongemak zijn. Symptomen die u kunt ervaren zijn onder andere: duizeligheid, trillen, opwinding, toevallen, coma, misselijkheid, braken, veranderd hartritme, verlaagde bloeddruk en een verandering in het vocht/zoutevenwicht in het lichaam. Neem de verpakking van Escitalopram Aspen mee als u naar de arts of het ziekenhuis gaat.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Als u vergeten bent een dosis in te nemen, en eraan denkt voordat u naar bed gaat, neem de dosis dan alsnog meteen in. Ga de volgende dag verder volgens het normale doseringsschema. Als u het zich pas tijdens de nacht of de volgende dag herinnert, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met het normale doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het innemen van Escitalopram Aspen tenzij uw arts zegt dat u moet stoppen. Als de behandeling is afgerond, wordt aanbevolen de dosering Escitalopram Aspen gedurende een aantal weken geleidelijk af te bouwen.

Als u stopt met Escitalopram Aspen vooral als u dit abrupt doet, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen. Deze symptomen komen vaak voor als de behandeling met Escitalopram Aspen wordt gestopt. Het risico is hoger als Escitalopram Aspen gedurende lange tijd of in hoge doseringen is gebruikt, of als de dosering te snel wordt verlaagd. Bij de meeste mensen zijn deze symptomen licht van aard, en verdwijnen ze vanzelf binnen 2 weken. Bij sommige patiënten kunnen deze symptomen echter ernstig zijn of langer aanhouden (2-3 maanden of langer). Als u ernstige ontwenningsverschijnselen krijgt als u stopt met Escitalopram Aspen, neem dan contact op met uw arts. Hij of zij kan u vragen de dosering nog even te blijven innemen, en deze daarna geleidelijk en langzaam af te bouwen.

De ontwenningsverschijnselen kunnen onder andere zijn: duizeligheid (onstabiel of wankel), tintelingen, brandend gevoel en (minder vaak) gevoel van elektrische schokken, onder andere in het hoofd, slaapstoornissen (intense dromen, nachtmerries of slapeloosheid), angst, hoofdpijn, misselijkheid, zweten (ook 's nachts), rusteloosheid of opgewondenheid, tremor (trillen), verwardheid of desoriëntatie, emotionele instabiliteit of prikkelbaarheid, diarree, zichtstoornissen, snelle of bonzende hartslag (palpitaties).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen zijn meestal licht van aard, en verdwijnen gewoonlijk enkele weken na het begin van de behandeling. Wees erop bedacht dat veel van de bijwerkingen ook symptomen van uw ziekte kunnen zijn, en deze zullen verbeteren als u zich beter gaat voelen.

Ga onmiddellijk naar uw arts of een ziekenhuis als u tijdens de behandeling een van onderstaande bijwerkingen krijgt:

Soms (bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten)

 • Abnormale bloedingen, waaronder gastro-intestinale bloedingen

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten)

 • Als u zwelling van de huid, tong, lippen of het gezicht, of moeite met ademen of slikken (allergische reactie), neem dan contact op met uw arts of ga meteen naar een ziekenhuis.
 • Als u hoge koorts, opwinding, verwardheid, trillen en abrupte spiersamentrekkingen heeft; dit kunnen tekenen zijn van een zeldzame aandoening die het serotoninesyndroom wordt genoemd. Als u zich zo voelt, neem dan contact op met uw arts.

Wanneer u een van de volgende bijwerkingen ervaart, neem dan direct contact op met uw arts of ga meteen naar het ziekenhuis:

 • Moeite met plassen
 • Toevallen, zie ook rubriek 2 “Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen”
 • Gele verkleuring van de huid en het oogwit; dit zijn tekenen van een leverfunctiestoornis/hepatitis
 • Een snelle, onregelmatige hartslag en flauwvallen, wat tekenen kunnen zijn van een levensbedreigende aandoening die Torsade de Pointes heet.

Bovendien zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

Zeer vaak (bij meer dan 1 op de 10 patiënten)

 • Misselijkheid
 • Hoofdpijn

Vaak (bij 1 tot 10 op de 100 patiënten)

 • Verstopte neus of loopneus (sinusitis)
 • Verminderde of toegenomen eetlust
 • Angst, rusteloosheid, abnormale dromen, moeite met inslapen, slaperigheid, duizeligheid, gapen, trillen, tintelende huid
 • Diarree, obstipatie, braken, droge mond
 • Overmatig zweten
 • Spier- en gewrichtspijn (artralgie en myalgie)
 • Seksuele stoornissen (vertraagde ejaculatie, erectieproblemen, minder zin in seks, vrouwen kunnen moeite hebben een orgasme te krijgen)
 • Vermoeidheid, koorts
 • Gewichtstoename

Soms (bij 1 tot 10 op de 1000 patiënten)

 • Netelroos (urticaria), huiduitslag, jeuk (pruritus)
 • Tandenknarsen, opwinding/rusteloosheid, nervositeit, paniekaanval, verwardheid
 • Smaakstoornis, slaapstoornis, flauwvallen (syncope)
 • Verwijde pupillen (mydriasis), zichtstoornis, oorsuizen (tinnitus)
 • Haaruitval
 • Vaginale bloeding
 • Gewichtsafname
 • Snelle hartslag
 • Zwelling van de armen of benen
 • Neusbloeding

Zelden (bij 1 tot 10 op de 10.000 patiënten)

 • Agressie, depersonalisatie, hallucinaties
 • Trage hartslag

Sommige patiënten hebben gerapporteerd (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Gedachten van zelfbeschadiging of zelfmoord, zie ook rubriek 2 “Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen”
 • Verlaagd natriumgehalte in het bloed (de symptomen zijn misselijkheid en gevoel van onwel zijn, met zwakke spieren of verwardheid)
 • Duizeligheid bij het opstaan als gevolg van een lage bloeddruk (orthostatische hypotensie)
 • Abnormale leverfunctietesten (verhoogde hoeveelheid van bepaalde leverenzymen in het bloed)
 • Bewegingsstoornissen (ongewilde bewegingen)
 • Pijnlijke erecties (priapisme)
 • Bloedingsstoornissen, waaronder bloedingen van de huid en slijmvliezen (ecchymose) en een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
 • Plotseling zwellen van de huid of slijmvliezen (angio-oedeem)
 • Verhoogde hoeveelheid uitgescheiden urine (syndroom van onjuiste secretie van het antidiuretisch hormoon)
 • Melkafscheiding bij vrouwen die geen borstvoeding geven
 • Perioden van overdreven opgewektheid die gepaard gaan met het hebben van veel energie (manie)
 • Bij patiënten die dit soort geneesmiddelen gebruiken, is een hogere kans op botbreuken gezien.
 • Verandering van het hartritme (verlenging van het QT-interval, gezien tijdens een ECG, elektrische activiteit van het hart).

Bovendien zijn er een aantal bijwerkingen die optreden bij geneesmiddelen die net zo werken als escitalopram (het werkzame bestanddeel van Escitalopram Aspen). Dit zijn:

 • Motor rusteloosheid (acathisie)
 • Anorexia

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Advertentie

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het doosje en de blisterverpakking na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Er zijn geen speciale bewaarvoorschriften voor dit geneesmiddel.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Advertentie

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is escitalopram.

Elke Escitalopram Aspen tablet bevat 5 mg, 10 mg, 15 mg of 20 mg escitalopram (als oxalaat).

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: microkristallijne cellulose, croscarmellose-natrium, povidon K-30, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumdioxide en talk.

Tabletomhulling: hypromellose, titaandioxide (E171) en macrogol.

Escitalopram Aspen wordt gepresenteerd als 5 mg, 10 mg, 15 mg en 20 mg filmomhulde tabletten. De tabletten worden hieronder beschreven.

5 mg: Witte tot gebroken witte, rond gevormde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met de inscriptie "135" aan een zijde en "5" aan de andere kant.

10 mg: Witte tot gebroken witte, rond gevormde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met een breukstreep tussen de inscriptie "11" en "36" aan de ene zijde en "10" aan de andere kant. De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

15 mg: Witte tot gebroken witte, rond gevormde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met de inscriptie "15" aan een kant en glad aan de andere kant.

20 mg: Witte tot gebroken witte, rond gevormde, dubbelbolle, filmomhulde tabletten met een breukstreep tussen de inscriptie "11" en "37" aan de ene zijde en "20" aan de andere kant. De tablet kan verdeeld worden in gelijke doses.

Escitalopram Aspen is verkrijgbaar in de volgende verpakkingen:

Witte ondoorzichtige PVC/LDPE/PVdC-aluminium blisterverpakkingen of aluminium-aluminium blisterverpakkingen met 20, 28, 30, 50, 56, 98 of 100 filmomhulde tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Aspen Pharma Trading Limited 12/13 Exchange Place

Custom House Dock I.F.S.C, Dublin 1 Ierland

Fabrikant

CEMELOG BRS Kft. 2040 Budaörs, Vasút u. 13 Hongarije

In het register ingeschreven onder:

5 mg: RVG 111290

10 mg: RVG 111291

15 mg: RVG 111292

20 mg: RVG 111293

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in maart 2013

Advertentie

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.