Escitalopram Sandoz 10 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
N06AB10
Escitalopram Sandoz 10 mg, filmomhulde tabletten

Producent: Sandoz

Toelating: Nederland

Stof(fen)
Escitalopram
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antidepressiva

Alles om te weten

Vergunninghouder

Sandoz

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Escitalopram Sandoz bevat escitalopram en wordt gebruikt voor de behandeling van depressie (ernstige depressieve episodes) en angststoornissen (zoals een paniekstoornis met of zonder pleinvrees, sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis [langdurige angst en bezorgdheid] en obsessieve-compulsieve stoornis [obsessieve gedachten of obsessieve handelingen]).

Escitalopram behoort tot de groep van de zogenaamde selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's). Deze geneesmiddelen hebben invloed op het serotoninesysteem in de hersenen doordat ze het serotoninegehalte verhogen. Verstoringen van het serotoninesysteem worden beschouwd als een belangrijke factor bij het ontstaan van depressie en daaraan verwante aandoeningen.

Als u te veel Escitalopram Sandoz heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Doe dit ook als er geen tekenen van ongemak zijn. Symptomen die u kunt ervaren zijn onder andere: duizeligheid, trillen, opwinding, toevallen, coma, misselijkheid, braken, veranderd hartritme, verlaagde bloeddruk en een verandering in het vocht/zoutevenwicht

in het lichaam. Neem de verpakking van Escitalopram Sandoz mee als u naar de arts of het ziekenhuis gaat.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen.

Als u vergeten bent een dosis in te nemen, en eraan denkt voordat u naar bed gaat, neem de dosis dan alsnog meteen in. Ga de volgende dag verder volgens het normale doseringsschema. Als u het zich pas tijdens de nacht of de volgende dag herinnert, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met het normale doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het innemen van Escitalopram Sandoz tenzij uw arts zegt dat u moet stoppen. Als de behandeling is afgerond, wordt aanbevolen de dosering Escitalopram Sandoz gedurende een aantal weken geleidelijk af te bouwen.

Als u stopt met Escitalopram Sandoz, vooral als u dit abrupt doet, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen. Deze symptomen komen vaak voor als de behandeling met Escitalopram Sandoz wordt gestopt. Het risico is hoger als Escitalopram Sandoz gedurende lange tijd of in hoge doseringen is gebruikt, of als de dosering te snel wordt verlaagd. Bij de meeste mensen zijn deze symptomen licht van aard, en verdwijnen ze vanzelf binnen 2 weken. Bij sommige patiënten kunnen deze symptomen echter ernstig zijn of langer aanhouden (2-3 maanden of langer). Als u ernstige ontwenningsverschijnselen krijgt als u stopt met Escitalopram Sandoz, neem dan contact op met uw arts. Hij kan u vragen de dosering nog even te blijven innemen, en deze daarna geleidelijk en langzaam af te bouwen.

De ontwenningsverschijnselen kunnen onder andere zijn: duizeligheid (onstabiel of wankel), tintelingen, brandend gevoel en (minder vaak) gevoel van elektrische schokken, onder andere in het hoofd, slaapstoornissen (intense dromen, nachtmerries of slapeloosheid), angst, hoofdpijn, misselijkheid, zweten (ook 's nachts), rusteloosheid of opgewondenheid, tremor (trillen), verwardheid of desoriëntatie, emotionele instabiliteit of prikkelbaarheid, diarree, zichtstoornissen, snelle of bonzende hartslag (palpitaties). Escitalopram Sandoz 15 mg, filmomhulde tabletten:

De tablet kan in drie gelijke doses verdeeld worden. Als u denkt dat u de tablet niet goed kunt breken, raadpleeg dan uw arts. Uw arts kan dan een tablet met een lagere dosis voorschrijven.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U gebruikt andere geneesmiddelen die behoren tot de groep van de MAO-remmers, met inbegrip van selegiline (gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson), moclobemide (gebruikt bij de behandeling van een depressie) en linezolide (een antibioticum)
 • U heeft een aangeboren hartritmestoornis of heeft hier last van gehad (vastgesteld met een ECG: een hartfilmpje).
 • U gebruikt andere geneesmiddelen voor het behandelen van hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme (zie ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Gebruik bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar

Escitalopram Sandoz dient normaal niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op bijwerkingen zoals zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag [wordt gekenmerkt door een patroon van negativisme, vijandigheid, koppigheid en passief verzet tegen ouders, leerkrachten en eventueel andere gezagsdragers] en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Escitalopram Sandoz voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Escitalopram Sandoz heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Escitalopram Sandoz, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Lange-termijn veiligheidsgegevens van Escitalopram Sandoz over groei, ontwikkeling en verstandelijke (cognitieve) en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.

Gedachten over zelfmoord of verergering van een depressie of angststoornis

Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen, kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.

U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een

antidepressivum.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Vertel het uw arts als u andere aandoeningen of ziektes heeft, aangezien uw arts hier

mogelijk rekening mee moet houden. Licht in ieder geval uw arts in als:

 • u epilepsie heeft. De behandeling met Escitalopram Sandoz dient gestaakt te worden als u voor de eerste keer toevallen krijgt, of als de frequentie van toevallen toeneemt (zie ook rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”)
 • u een verminderde lever- of nierfunctie heeft. Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering aanpast
 • u diabetes heeft. De behandeling met Escitalopram Sandoz kan de bloedsuikerspiegel veranderen. De dosering van insuline en/of andere bloedsuikerverlagende middelen die via de mond worden ingenomen, moet mogelijk aangepast worden
 • u een verlaagd natriumgehalte in het bloed heeft
 • u gemakkelijk bloedingen of blauwe plekken krijgt
 • u een elektroconvulsieve behandeling krijgt
 • u een coronaire hartaandoening heeft
 • u last heeft of heeft gehad van hartproblemen of een hartaanval heeft gehad.
 • u in rust een trage hartslag heeft en/of u weet dat u een zouttekort heeft als gevolg van langdurige diarree en braken of door gebruik van diuretica (plaspillen).
 • u last heeft van een snelle of onregelmatige hartslag, flauwvallen, toevallen of duizeligheid bij het opstaan, omdat dit kan wijzen op een afwijkende hartslag
 • u een verhoogde oogboldruk (glaucoom) heeft.

Sommige patiënten met een manisch-depressieve aandoening kunnen in een manische fase terechtkomen. Deze wordt gekenmerkt door ongebruikelijke, snel veranderende ideeën, overdreven vrolijkheid en overmatige lichamelijke activiteit. Als dergelijke symptomen optreden, is het belangrijk om uw arts te raadplegen.

Symptomen zoals rusteloosheid of moeite met stilstaan of stilzitten kunnen ook gedurende de eerste weken van de behandeling optreden. Licht onmiddellijk uw arts in als u deze verschijnselen krijgt.

Neem contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u naast Escitalopram Sandoz nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker

Vertel het uw arts als u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt:

 • Niet-selectieve MAO-remmers (MAOI's) die de werkzame stoffen fenelzine, iproniazide, isocarboxazide, nialamide of tranylcypromine bevatten. Als u een van deze middelen heeft gebruikt, moet u 14 dagen wachten voordat u Escitalopram Sandoz gaat innemen. Na het staken van de behandeling met Escitalopram Sandoz moet u 7 dagen wachten voordat u een van deze geneesmiddelen gaat gebruiken.
 • Reversibele, selectieve MAO-A-remmers die moclobemide (ook gebruikt bij de behandeling van een depressie) bevatten.
 • Irreversibele MAO-B-remmers die selegiline (voor de behandeling van de ziekte van Parkinson) bevatten. Deze geneesmiddelen verhogen de kans op bijwerkingen.
 • Het antibioticum linezolide.
 • Lithium (gebruikt bij de behandeling van een manisch-depressieve stoornis) en tryptofaan.
 • Imipramine en desipramine (beide gebruikt voor de behandeling van een depressie).
 • Sumatriptan en soortgelijke geneesmiddelen (gebruikt voor de behandeling van migraine) en tramadol (gebruikt tegen ernstige pijn). Deze geneesmiddelen verhogen de kans op bijwerkingen.
 • Cimetidine en omeprazol (gebruikt voor de behandeling van maagzweren), fluvoxamine (geneesmiddel voor de behandeling van een depressie) en ticlopidine (voor het verminderen van de kans op een beroerte). Deze geneesmiddelen kunnen de hoeveelheid escitalopram in het bloed verhogen.
 • Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) – een kruidengeneesmiddel tegen depressies.
 • Acetylsalicylzuur en niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (geneesmiddelen voor pijnverlichting of bloedverdunning, zogenaamde anticoagulantia). Deze kunnen de bloedingsneiging vergroten.
 • Warfarine, dipyridamol en fenprocoumon (bloedverdunners, zgn. anticoagulantia). Uw arts zal uw bloedstolling waarschijnlijk controleren wanneer u begint of stopt met de behandeling met Escitalopram Sandoz, om er zeker van te zijn dat de dosering van de anticoagulantia nog steeds juist is.
 • Mefloquine (gebruikt voor de behandeling van malaria), bupropion (gebruikt voor de behandeling van depressies) en tramadol (gebruikt bij ernstige pijn) vanwege een mogelijke kans op een verlaagde drempel voor toevallen.
 • Neuroleptica (geneesmiddelen voor de behandeling van schizofrenie, psychosen) worden in verband gebracht met een mogelijk verlaagde drempel voor toevallen, en antidepressiva (voor de behandeling van een depressie).
 • Flecaïnide, propafenon en metoprolol (gebruikt bij hart- en vaatziekten), clomipramine en nortriptyline (antidepressiva) en risperidon, thioridazine en haloperidol (antipsychotica). De dosering van Escitalopram Sandoz moet mogelijk worden aangepast.

GEBRUIK DIT MIDDEL NIET als u ook geneesmiddelen gebruikt voor hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme, zoals klasse IA- en III-antiaritmica, antipsychotica (zoals fentiazinederivaten, pimozide, haloperidol), tricyclische antidepressiva, bepaalde antimicrobiële middelen (zoals sparfloxacine, moxifloxacine, erytromycine iv, pentamidine, behandelingen bij malaria, met name halofantrine) of bepaalde antihistaminica (astemizol, mizolastine). Als u hierover nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts.

Escitalopram Sandoz kan met of zonder voedsel worden ingenomen (zie rubriek 3 “Hoe gebruikt u dit middel?”).

Zoals bij veel geneesmiddelen wordt gelijktijdig gebruik van Escitalopram Sandoz en alcohol niet aanbevolen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Als u tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap Escitalopram Sandoz gebruikt heeft, moet u erop bedacht zijn dat uw baby na de geboorte de volgende symptomen kan hebben: moeite met ademhalen, blauwige huid, toevallen, veranderingen van lichaamstemperatuur, moeite bij het voeden, braken, laag bloedsuikergehalte, stijve of slappe spieren, intense reflexen, trillen, rusteloosheid, prikkelbaarheid, slaapzucht (lethargie), constant huilen, slaperigheid of slaapproblemen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als uw baby een van deze symptomen krijgt.

Zorg dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Escitalopram Sandoz gebruikt. Bij gebruik tijdens de zwangerschap, vooral in de laatste drie maanden van de zwangerschap, kunnen geneesmiddelen als Escitalopram Sandoz het risico op een bepaalde ernstige aandoening bij baby’s verhogen. Deze aandoening wordt ‘persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene’ (PPHN) genoemd en veroorzaakt een versnelde ademhaling en blauwachtige verkleuring van de huid van de baby. Deze verschijnselen beginnen meestal in de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit met uw baby gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Uit dieronderzoek is gebleken dat citalopram, een gelijksoortig geneesmiddel als escitalopram, de kwaliteit van het sperma verlaagt. In theorie kan dit van invloed zijn op de vruchtbaarheid, maar tot nu toe is er geen effect op de vruchtbaarheid bij de mens waargenomen.

Als Escitalopram Sandoz tijdens de zwangerschap wordt gebruikt, mag u nooit abrupt met de behandeling stoppen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd geen auto en gebruik geen machines totdat u weet hoe u op Escitalopram Sandoz reageert.

Escitalopram Sandoz bevat lactose

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Escitalopram Sandoz gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd in precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

U kunt Escitalopram Sandoz met of zonder voedsel innemen. Neem de tabletten in met een glas water.

Alleen voor Escitalopram Sandoz 10 mg: De tabletten kunnen zo nodig verdeeld worden in twee gelijke doses.

Alleen voor Escitalopram Sandoz 15 mg: De tabletten kunnen zo nodig verdeeld worden in drie gelijke doses.

Alleen voor Escitalopram Sandoz 20 mg: De tabletten kunnen zo nodig verdeeld worden in twee of vier gelijke doses.

Volwassenen

Depressie:

De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Paniekstoornis:

De aanvangsdosering is eenmaal daags 5 mg gedurende de eerste week, voordat de dosering wordt verhoogd tot 10 mg per dag. Uw arts kan de dosering verder verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Sociale angststoornis/sociale fobie:

De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verlagen tot 5 mg per dag of verhogen tot maximaal 20 mg per dag, afhankelijk van uw reactie op het geneesmiddel.

Langdurige angst en bezorgdheid (gegeneraliseerde angststoornis):

De aanvangsdosering is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Obsessieve gedachten of obsessieve handelingen (obsessieve-compulsieve stoornis): De aanvangsdosering is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Oudere patiënten (ouder dan 65 jaar)

De aanbevolen aanvangsdosering bedraagt 5 mg eenmaal per dag. De dosering kan door uw arts worden verhoogd tot 10 mg per dag.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Escitalopram Sandoz mag niet worden toegediend aan kinderen en jongeren (zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)

Duur van de behandeling

 • Het kan enkele weken duren voordat u zich beter gaat voelen. Daarom moet u doorgaan met het gebruik van Escitalopram Sandoz, ook al duurt het enige tijd voordat u een verbetering merkt.
 • Verander de dosering van dit middel niet zonder eerst uw arts te raadplegen.
 • Blijf de tabletten gebruiken zo lang als uw arts aanbeveelt. Als u te snel stopt met de behandeling, kunnen uw klachten terugkomen. Aanbevolen wordt om de behandeling nog minimaal 6 maanden voort te zetten nadat u zich weer goed voelt.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen zijn meestal licht van aard, en verdwijnen gewoonlijk enkele weken na het begin van de behandeling. Wees erop bedacht dat veel van de bijwerkingen ook symptomen van uw ziekte kunnen zijn, en deze zullen verbeteren als u zich beter gaat voelen.

Ga onmiddellijk naar uw arts of een ziekenhuis als u tijdens de behandeling een van onderstaande bijwerkingen krijgt:

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)

 • abnormale bloedingen, waaronder gastro-intestinale bloedingen (in het maagdarmkanaal).

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen)

 • zwelling van de huid, tong, lippen of het gezicht, of moeite met ademen of slikken (allergische reactie)
 • hoge koorts, opwinding, verwardheid, trillen en abrupte spiersamentrekkingen; dit kunnen tekenen zijn van een zeldzame aandoening die het serotoninesyndroom wordt genoemd.

Wanneer u een van de volgende bijwerkingen ervaart, neem dan direct contact op met uw arts of ga naar het ziekenhuis:

Frequentie niet bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)

 • moeite met plassen
 • toevallen, zie ook rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”
 • gele verkleuring van de huid en het oogwit; dit zijn tekenen van een leverfunctiestoornis/hepatitis
 • een snelle, onregelmatige hartslag en flauwvallen, wat tekenen kunnen zijn van een levensbedreigende aandoening die Torsade de Pointes heet.

Bovendien zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)

 • misselijkheid.

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen)

 • verstopte neus of loopneus (sinusitis)
 • verminderde of toegenomen eetlust
 • angst, rusteloosheid, abnormale dromen, moeite met inslapen, slaperigheid, duizeligheid, gapen, trillen, tintelende huid
 • diarree, obstipatie, braken, droge mond
 • overmatig zweten
 • spier- en gewrichtspijn (artralgie en myalgie)
 • seksuele stoornissen (vertraagde ejaculatie, erectieproblemen, minder zin in seks, vrouwen kunnen moeite hebben een orgasme te krijgen)
 • vermoeidheid, koorts
 • gewichtstoename
 • hoofdpijn.

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)

 • netelroos (urticaria), huiduitslag, jeuk (pruritus)
 • tandenknarsen, opwinding/rusteloosheid, nervositeit, paniekaanval, verwardheid
 • smaakstoornis, slaapstoornis, flauwvallen (syncope)
 • verwijde pupillen (mydriasis), gezichtsstoornis, oorsuizen (tinnitus)
 • haaruitval

vaginale bloeding gewichtsafname snelle hartslag

zwelling van de armen of benen neusbloeding.

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1.000 mensen)

 • agressie, vervreemding van zichzelf of van de eigen gevoelens (depersonalisatie), het zien van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • trage hartslag.

Sommige patiënten hebben gerapporteerd (frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • gedachten van zelfbeschadiging of zelfmoord, zie ook rubriek 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”
 • verlaagd natriumgehalte in het bloed (de symptomen zijn misselijkheid en gevoel van onwel zijn, met zwakke spieren of verwardheid)
 • duizeligheid bij het opstaan als gevolg van een lage bloeddruk (orthostatische hypotensie)
 • abnormale leverfunctietesten (verhoogde hoeveelheid van bepaalde leverenzymen in het bloed)
 • bewegingsstoornissen (ongewilde bewegingen)
 • pijnlijke erecties (priapisme)
 • bloedingsstoornissen, waaronder bloedingen van de huid en slijmvliezen (ecchymose) en een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
 • plotseling zwellen van de huid of slijmvliezen (angio-oedeem)
 • verhoogde hoeveelheid uitgescheiden urine (syndroom van onjuiste secretie van het antidiuretisch hormoon)
 • melkafscheiding bij vrouwen die geen borstvoeding geven
 • perioden van overdreven opgewektheid die gepaard gaan met het hebben van veel energie (manie)
 • verandering van het hartritme (verlenging van het QT-interval, gezien tijdens een ECG, elektrische activiteit van het hart).

Bovendien zijn er een aantal bijwerkingen die optreden bij geneesmiddelen die net zo werken als escitalopram (het werkzame bestanddeel van Escitalopram Sandoz). Dit zijn:

 • niet stil kunnen zitten of staan (acathisie)
 • gebrek aan eetlust (anorexie)
 • verhoogde kans op botbreuken.

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl. Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket of de doos na “Exp.:”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

HDPE tablettencontainer

Nadat de tablettencontainer voor het eerst geopend is, kunnen de tabletten nog maximaal 6 maanden in de geopende HDPE tablettencontainer worden bewaard. Bewaar een geopende tablettencontainer beneden 25°C.

Aan het eind van deze 6 maanden mogen eventueel resterende tabletten uit de tablettencontainer niet worden ingenomen, maar moeten ze worden weggegooid.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

 • De werkzame stof in dit middel is escitalopram. Elke tablet Escitalopram Sandoz bevat 5 mg/10 mg/15 mg/20 mg escitalopram (als oxalaat).
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Tabletkern: lactosemonohydraat, microkristallijne cellulose, croscarmellosenatrium, hypromellose, magnesiumstearaat, colloïdaal siliciumanhydraat. Tabletomhulling: hypromellose, macrogol 6000, titaniumdioxide (E171), talk.

Escitalopram Sandoz 5 mg:

Witte, ronde, filmomhulde tabletten.

Escitalopram Sandoz 10 mg:

Witte, ovale, filmomhulde tabletten met aan één kant een breukstreep.

Escitalopram Sandoz 15 mg:

Witte, ovale, filmomhulde tabletten met aan beide kanten twee breukstrepen.

Escitalopram Sandoz 20 mg:

Witte, ronde, filmomhulde tabletten met aan beide kanten een kruisvormige breukstreep.

Escitalopram Sandoz is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgroottes:

OPA-Al-PVC/Al blisterverpakking in een doosje

7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 56x1, 60, 60x1, 90, 98, 98x1, 100, 100x1, 200 en 500 filmomhulde tabletten

HDPE tablettencontainer met PP-schroefdop en droogmiddel 28, 30, 56, 60, 98, 100 en 250 filmomhulde tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgroottes worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Sandoz B.V., Veluwezoom 22, Almere, Nederland

Correspondentie: Postbus 10332, 1301 AH Almere

Fabrikanten

Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovškova 57

1526 Ljubljana Slovenië

LEK S.A.

ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warschau Polen

Salutas Pharma GmbH

Otto-von-Guericke Allee 1

39179 Barleben

Duitsland

Salutas Pharma GmbH

Dieselstrasse 5

70839 Gerlingen

Duitsland

In het register ingeschreven onder:

Escitalopram Sandoz 5 mg is in het register ingeschreven onder RVG 111778 Escitalopram Sandoz 10 mg is in het register ingeschreven onder RVG 111779 Escitalopram Sandoz 15 mg is in het register ingeschreven onder RVG 111780 Escitalopram Sandoz 20 mg is in het register ingeschreven onder RVG 111781

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk: Escitalopram Sandoz 5 mg – Filmtabletten
  Escitalopram Sandoz 10 mg – Filmtabletten
  Escitalopram Sandoz 15 mg – Filmtabletten
  Escitalopram Sandoz 20 mg – Filmtabletten
België: Escitalopram Sandoz 5 mg filmomhulde tabletten
  Escitalopram Sandoz 10 mg filmomhulde tabletten
  Escitalopram Sandoz 15 mg filmomhulde tabletten
  Escitalopram Sandoz 20 mg filmomhulde tabletten
Bulgarije: Escitalon  
Tsjechië: Escirdec Neo 10 mg Potahované tablety
  Escirdec Neo 20 mg Potahované tablety
Denemarken: Escitalopram Sandoz  
Estland: Pilescit 10 mg  
  Pilescit 20 mg  

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013