Lexapro 5 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
N06AB10
Lexapro 5 mg, filmomhulde tabletten

H. Lundbeck

Stof(fen)
Escitalopram
Verdovend
Nee
Farmacologische groep Antidepressiva

Advertentie

Alles om te weten

Vergunninghouder

H. Lundbeck

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Lexapro bevat de werkzame stof escitalopram. Lexapro behoort tot de groep van zogenaamde selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s). Deze geneesmiddelen werken op het serotonine- systeem in de hersenen door het verhogen van het serotonine niveau. Verstoringen van het serotonine- systeem worden beschouwd als een belangrijke factor in de ontwikkeling van (ernstige) neerslachtig- heid en daaraan gerelateerde ziektebeelden.

Lexapro bevat escitalopram en wordt gebruikt voor de behandeling van (ernstige) neerslachtigheid (depressie, depressieve episodes) en angststoornissen (zoals paniekstoornis met of zonder pleinvrees, sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis (langdurig aanhoudende angst en bezorgdheid) en obsessieve-compulsieve stoornis (dwanggedachten ofwel dwanghandelingen)).

Het kan enkele weken duren voordat u zich beter gaat voelen. Daarom moet u doorgaan met het innemen van Lexapro, ook al duurt het enige tijd voordat u enige verbetering van uw situatie voelt.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • als u tegelijkertijd geneesmiddelen neemt die vallen onder de groep monoamineoxidaserem- mers (MAO-remmers), waaronder selegiline (voor de behandeling van de ziekte van Parkin- son), moclobemide (voor de behandeling van depressie) en linezolid (een antibioticum).
 • als u geboren bent met, of ooit een periode heeft gehad met, een abnormaal hartritme (gezien tijdens een ECG; een onderzoek om te evalueren hoe het hart functioneert).
 • als u geneesmiddelen gebruikt voor hartritmeproblemen of geneesmiddelen die het hartritme kunnen beïnvloeden (zie rubriek 2 "Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?").

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt. Vertel uw arts indien u enige andere aandoening of ziekte heeft; uw arts dient dit mogelijk in overweging te nemen. In het bijzonder, informeer uw arts:

 • indien u vallende ziekte (epilepsie) heeft. Behandeling met Lexapro moet worden gestopt indien u voor het eerst toevallen krijgt, of wanneer er een toename is in de frequentie van toevallen (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).
 • indien u een verminderde lever- of nierfunctie heeft. Uw arts dient mogelijk uw dosering aan te passen.
 • indien u diabetes heeft. Behandeling met Lexapro zou uw bloedsuikerspiegel kunnen veranderen. De dosering van insuline en/of een oraal (via de mond) bloedsuikerverlagend middel dient mogelijk te worden aangepast.
 • indien u een verlaagde hoeveelheid natrium in het bloed heeft.
 • indien u makkelijk bloedingen of blauwe plekken krijgt.
 • indien u een ECT therapie (elektroconvulsieve therapie, ook wel elektroshock behandeling genoemd, bij de behandeling van ernstig depressieve patiënten) ondergaat.
 • indien u coronaire hartziekte heeft (ziekte aan de kransslagader).
 • indien u last heeft, of heeft gehad, van hartproblemen of recent een hartaanval heeft gehad.
 • indien u een lage hartslag bij rust heeft en/of u weet dat u een zouttekort heeft als gevolg van langdurige, ernstige diarree en overgeven (ziek zijn) of het gebruik van diuretica (plasmiddelen).
 • indien u een snelle of onregelmatige hartslag ervaart, flauwvalt, een kortdurende bewusteloosheid ervaart of duizeligheid wanneer u opstaat; dit kan duiden op het niet normaal functioneren van uw hart.
 • indien u last heeft, of heeft gehad, van oogproblemen, zoals bepaalde soorten glaucoma (verhoogde druk in het oog).

Let op

Sommige patiënten met manisch-depressieve aandoeningen kunnen een manische fase doormaken. Dit wordt gekenmerkt door ongewone en snel veranderende gedachten, overdreven vrolijkheid en overmatige lichamelijke activiteit. In dergelijke gevallen is het van belang uw arts te raadplegen.

Symptomen zoals rusteloosheid of het onvermogen om stil te zitten of stil te staan kunnen ook voorkomen tijdens de eerste weken van behandeling. Raadpleeg uw arts onmiddellijk indien u deze symptomen ervaart.

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis

Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.

U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met

psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord heeft, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat

uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Lexapro dient normaal niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op bijwerkingen zoals zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag (wordt gekenmerkt door een patroon van negativisme, vijandigheid, koppigheid en passief verzet tegen ouders, leerkrachten en eventueel andere gezagsdragers)en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Lexapro voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Lexapro heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Lexapro, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Lange-termijn veiligheidsgegevens van Lexapro over groei, ontwikkeling en verstandelijke (cognitieve) en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.

Gebruikt u naast Lexapro nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Informeer uw arts indien u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • niet-selectieve monoamine oxidase remmers (MAO-remmers), die phenelzine, iproniazide, isocarboxazide, nialamide of tranylcypromine als actieve ingrediënt bevatten. Indien u een van deze producten heeft gebruikt, moet u 14 dagen wachten alvorens te beginnen met Lexapro. Na het staken van de behandeling met Lexapro dient u 7 dagen te wachten alvorens een van deze geneesmiddelen te gebruiken.
 • selectieve, reversibele MAO-A-remmers, die moclobemide (ook gebruikt bij de behandeling van neerslachtigheid (depressie)) bevatten.
 • irreversibele MAO-B-remmers, die selegiline (gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson) bevatten. De kans op bijwerkingen wordt door deze geneesmiddelen vergroot.
 • Het antibioticum linezolid.
 • Lithium (gebruikt voor de behandeling van manisch-depressieve stoornis (een stoornis waarbij periodes van neerslachtigheid afgewisseld worden met overdreven vrolijke en uitgelaten peri- odes) en tryptofaan.
 • Imipramine en desipramine (beide gebruikt bij de behandeling van ernstige neerslachtigheid (depressie)).
 • Sumatriptan en vergelijkbare geneesmiddelen (gebruikt bij de behandeling van migraine) en tramadol (gebruikt tegen ernstige pijn). De kans op bijwerkingen wordt door deze geneesmid- delen vergroot.
 • Cimetidine, lansoprazol en omeprazol (gebruikt bij de behandeling van maagzweer), fluvoxa- mine (middel tegen neerslachtigheid, antidepressivum) en ticlopidine (gebruikt om de kans op een beroerte te verkleinen). Deze middelen kunnen het bloedniveau van escitalopram verho- gen.
 • Sint-janskruid (Hypericum perforatum) – een kruidenmiddel gebruikt bij neerslachtigheid (depressie).
 • Acetylsalicylzuur en NSAIDs (middelen gebruikt voor pijnverlichting en als bloedverdunner, zogenoemde anticoagulantia). Deze kunnen de neiging tot bloeden doen toenemen.
 • Warfarine, dipyridamol en fenprocoumon (middelen gebruikt als bloedverdunner, middelen die de bloedstolling tegengaan, zogenoemde anticoagulantia). Uw dokter zal waarschijnlijk de stollingstijd (coagulatietijd) van uw bloed bij het starten en stoppen van Lexapro bepalen, om te controleren of de dosering van uw anticoagulantia nog correct is.
 • Mefloquine (gebruikt bij de behandeling van malaria), bupropion (gebruikt bij de behandeling van neerslachtigheid (depressie)) en tramadol (gebruikt bij de behandeling van ernstige pijn) in verband met de mogelijke kans op een verlaagde prikkeldrempel voor toevallen.
 • Neuroleptica (middelen ter behandeling van een ernstige geestesziekte, gekenmerkt door verschijnselen zoals waanideeën, waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties) en geleidelijk veranderen van de persoonlijkheid (schizofrenie) en een geestesziekte waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen gestoord is (psychosen)) en antidepressiva (tricy- clische antidepressiva en SSRI’s) in verband met de mogelijke kans op een verlaagde prikkel- drempel voor toevallen.
 • Flecaïnide, propafenon en metoprolol (gebruikt bij cardiovasculaire aandoeningen (aandoe- ningen aan het hart)), clomipramine en nortriptyline (antidepressiva) en risperidon, thioridazi- ne en haloperidol (antipsychotica). De dosis van Lexapro moet mogelijk worden aangepast.
 • Geneesmiddelen die de bloedspiegels van kalium of magnesium verlagen. Deze combinatie verhoogt het risico op levensbedreigende hartritmestoornissen.

Lexapro mag niet gelijktijdig worden gebruikt met geneesmiddelen tegen hartritmeproblemen, of geneesmiddelen die uw hartritme kunnen beïnvloeden, zoals klasse IA en III anti-aritmica, antipsycho- tica (bijvoorbeeld fenothiazine-derivaten, pimozide, haloperidol), tricyclische antidepressiva, bepaalde antimicrobiële geneesmiddelen (bijvoorbeeld sparfloxacine, moxifloxacine, erythromycine IV, pentamidine, antimalaria behandeling, vooral halofantrine) en bepaalde antihistaminica (astemizole, mizolastine). Heeft u nog andere vragen hierover, neem dan contact op met uw arts.

Lexapro kan met of zonder voedsel worden ingenomen (zie rubriek 3 ‘Hoe gebruikt u dit middel?’).

Zoals voor vele geneesmiddelen wordt gelijktijdig gebruik van Lexapro met alcohol afgeraden, hoewel geen wisselwerking verwacht wordt tussen Lexapro en alcohol.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt? Gebruik tijdens de zwanger- schap of het geven van borstvoeding geen Lexapro tenzij u de risico’s en voordelen heeft besproken met uw arts.

U dient zich er bewust van te zijn dat, indien u tijdens de laatste drie maanden van uw zwangerschap Lexapro inneemt, uw pasgeborene de volgende symptomen kan laten zien: ademhalingsproblemen, blauwe verkleuring van de huid, toevallen, temperatuursinstabiliteit (veranderlijke lichaamstempera- tuur), voedingsproblemen, braken, verlaagd suikergehalte in het bloed, gespannen of zeer slappe spieren, levendige reflexen, trillen, nervositeit, geïrriteerdheid, slaapzucht (lethargie), voortdurend huilen, slaperigheid, of moeilijkheden met slapen. Indien uw pasgeborene een van deze verschijnselen vertoont, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.

Zorg dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Lexapro gebruikt. Bij gebruik tijdens de zwanger- schap, vooral in de laatste drie maanden van de zwangerschap, kunnen geneesmiddelen als Lexapro het risico op een bepaalde ernstige aandoening bij baby’s verhogen. Deze aandoening wordt ‘persiste- rende pulmonale hypertensie van de pasgeborene’ (PPHN) genoemd en veroorzaakt een versnelde ademhaling en blauwachtige verkleuring van de huid van de baby. Deze verschijnselen beginnen meestal in de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit met uw baby gebeurt, moet u onmiddel- lijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Lexapro mag nooit abrupt gestopt worden indien u het tijdens de zwangerschap gebruikt.

De verwachting is dat Lexapro wordt uitgescheden in de moedermelk.

Uit onderzoek bij dieren is gebleken dat citalopram, een gelijksoortig geneesmiddel als escitalopram, de kwaliteit van het sperma verlaagt. In theorie kan dit van invloed zijn op de vruchtbaarheid, maar tot nu toe is er geen effect op de vruchtbaarheid bij de mens waargenomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U wordt geadviseerd om geen voertuigen te besturen en/of machines te bedienen totdat u weet hoe Lexapro u beïnvloedt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen

(Ernstige) Neerslachtigheid (depressie)

De gebruikelijke dosering bedraagt 10 mg eenmaal per dag. De dosering kan door uw arts tot maximaal 20 mg per dag worden verhoogd.

Paniekstoornis

De aanvangsdosering is 5 mg eenmaal per dag voor de eerste week, alvorens de dosering tot 10 mg per dag te verhogen. De dosering kan door uw arts worden verhoogd tot maximaal 20 mg per dag.

Sociale angststoornis (Sociale fobie)

De gebruikelijke dosering bedraagt 10 mg eenmaal per dag. Al naar gelang hoe u reageert op het medicijn, kan uw arts uw dosering ofwel verlagen naar 5 mg per dag of verhogen tot 20 mg per dag.

Langdurig aanhoudende angst en bezorgdheid (Gegeneraliseerde angststoornis)

De startdosering is 10 mg per dag. De dosering kan door uw arts worden verhoogd tot maximaal 20 mg per dag.

Dwanggedachten ofwel dwanghandelingen (Obsessieve-compulsieve stoornis)

De startdosering is 10 mg eenmaal per dag. De dosering kan door uw arts worden verhoogd tot maximaal 20 mg per dag.

Oudere patiënten (ouder dan 65 jaar)

De aanbevolen aanvangsdosering bedraagt 5 mg eenmaal per dag. De dosering kan door uw arts worden verhoogd tot 10 mg per dag.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar

Lexapro dient gewoonlijk niet gebruikt te worden bij kinderen en adolescenten, zie rubriek 2 “Wan- neer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”

Lexapro kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Neem de tabletten in met een glas water. De tabletten niet fijnkauwen aangezien ze bitter smaken.

Indien nodig kunnen de tabletten worden gebroken door ze eerst op een vlak oppervlak te leggen met de breukgleuf naar boven. De tabletten kunnen vervolgens doormidden worden gebroken door met beide wijsvingers aan weerszijden van de breukgleuf te drukken, zoals weergegeven in de tekening.

Duur van de behandeling

Het kan enkele weken duren voordat u zich beter gaat voelen. Daarom moet u doorgaan met het innemen van Lexapro, ook al duurt het enige tijd voordat u enige verbetering van uw situatie voelt.

Verander nooit de dosering van het medicijn zonder eerst uw arts te raadplegen.

U dient de tabletten te blijven innemen zolang uw arts dit raadzaam acht. Als u te snel stopt, kunnen de symptomen terugkeren. Het wordt aangeraden om de behandeling minstens 6 maanden voort te zetten nadat u zich weer beter voelt.

Wanneer u teveel van Lexapro heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de eerste hulp afdeling van het dichtst bij zijnde ziekenhuis; doe dit zelfs als er geen tekenen van ongemak zijn. Symptomen die u kunt krijgen zijn: duizeligheid, trillen, opwinding, toevallen, coma, misselijkheid, overgeven, veranderingen in hartritme, verlaagde bloeddruk, en een verandering in de lichaamsvloeistof/zout balans. Neem de Lexapro-doos/-verpakking mee als u naar een arts of ziekenhuis gaat.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis van Lexapro in te halen. Indien u één dosis vergeet in te nemen en u herinnert het zich voordat u gaat slapen, neem die dan direct in. Vervolg de volgende dag uw normale doseringsschema. Indien u het zich tijdens de nacht of de dag erna herinnert, neem de vergeten dosis niet in en vervolg uw normale doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met Lexapro totdat uw dokter aangeeft dit te doen. Wanneer de behandeling is afgerond, is het raadzaam de dosis Lexapro gedurende een aantal weken geleidelijk af te bouwen.

Bij het stoppen van Lexapro, voornamelijk indien dit abrupt gebeurt, kan u onttrekkingsverschijnselen (ontwenningsverschijnselen) ondervinden. Deze symptomen komen vaak voor wanneer Lexapro wordt gestopt. Het risico is groter wanneer Lexapro voor langere tijd is gebruikt, bij hoge doseringen of als de dosis te snel wordt verlaagd. De meeste mensen ervaren deze verschijnselen als mild en verdwijnen deze verschijnselen uit zichzelf binnen 2 weken. Echter, in sommige patiënten kunnen deze verschijn- selen ernstig van aard zijn of voor langere tijd aanhouden (2-3 maanden of langer). Als u ernstige onttrekkingsverschijnselen ervaart wanneer u stopt met Lexapro, neem dan contact op met uw arts. Hij of zij kan uw dosering tijdelijk hervatten, om daarna in een langzamer tempo af te bouwen.

Onttrekkingsverschijnselen zijn: duizeligheid, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen of (minder vaak) van elektrische shocken, ook in het hoofd, slaapstoornissen (intense dromen, nachtmer- ries of slapeloosheid), angstig, hoofdpijn, misselijkheid, zweten (inclusief nachtzweten), gevoel van onrust of agitatie, trillerigheid, gevoel van verwarring of desoriëntatie, emotionele wisselvalligheid of prikkelbaarheid, diarree, stoornissen in het zien, hartkloppingen (palpitaties).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen verdwijnen meestal na enkele weken van behandeling. Realiseer u dat veel sympto- men ook een onderdeel van uw ziekte kunnen zijn en dus zullen afnemen op het moment dat u zich beter gaat voelen.

Als u een van de volgende symptomen ervaart, neem dan direct contact op met uw arts of ga naar het ziekenhuis:

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Abnormale bloeding, inclusief gastro-intestinale bloeding (bloeding in het maag-darmkanaal)

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • Zwelling van de huid, tong, lippen of het gezicht, of moeite met ademhalen of slikken (allergi- sche reactie)
 • Hoge koorts, onrust, verwardheid, trillen en abrupte spiersamentrekkingen. Dit kunnen teke- nen zijn van een zeldzame aandoening die bekend staat als serotoninesyndroom

Niet bekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld):

 • Moeilijk urineren
 • Convulsies (toevallen), zie ook rubriek 2 “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”
 • Vergeling van de huid en het oogwit zijn tekenen van leverfunctiestoornis/hepatitis
 • Een snelle, onregelmatige hartslag en/of flauwvallen (dit kunnen symptomen zijn van een levensbedreigende aandoening, bekend als Torsade de Pointes)
 • Gedachten hebben over of gedrag vertonen met zelfbeschadiging of zelfmoordneigingen, zie ook rubriek 2; “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?”

Naast bovengenoemde zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

Zeer vaak (komen voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Misselijkheid
 • Hoofdpijn

Vaak (komen voor bij minder dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Verstopte neus of loopneus (sinusitis)
 • Afgenomen of toegenomen eetlust
 • Angst, rusteloosheid, abnormale dromen, moeite met in slaap vallen, slaperigheid, duizelig- heid, gapen, trillingen, tintelen van de huid
 • Diarree, verstopping (constipatie), overgeven, droge mond
 • Overmatig transpireren
 • Gewrichtspijn, spierpijn (arthralgie en myopathie)
 • Sexuele stoornissen (vertraagde ejaculatie, erectieproblemen, minder zin in seks, vrouwen kunnen moeite hebben een orgasme te krijgen)
 • Vermoeidheid, koorts
 • Gewichtstoename

Soms (komen voor bij minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Netelroos (urticaria), huiduitslag, jeuk (pruritus)
 • Tandenknarsen, opwinding/onrust, nervositeit, paniek aanval, verwardheid
 • Andere smaakbeleving, slaapstoornis, flauwvallen (syncope)
 • Verwijding van de pupillen (mydriasis), stoornissen in het zien, oorsuizen (tinnitus)
 • Haaruitval
 • Overmatige menstruatiebloeding
 • Onregelmatige menstruele periode
 • Gewichtsafname
 • Versnelde hartslag
 • Zwellen van armen of benen
 • Bloedneus

Zelden (komen voor bij minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • Agressie, vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel (depersonalisatie), waarnemin- gen van dingen die er niet zijn (hallucinaties)
 • Vertraagde hartslag

Niet bekend (op basis van de bekende gegevens kan de frequentie niet worden vastgesteld):

 • Verlaagd natrium gehalte in het bloed (de symptomen zijn een ziek gevoel met zwakke spie- ren of verwarring)
 • Duizeligheid bij het opstaan door een lage bloeddruk (orthostatische hypotensie)
 • Abnormale leverfunctietests (gestegen leverenzymspiegel in het bloed)
 • Bewegingsstoornissen (ongecontroleerde bewegingen)
 • Pijnlijke erectie (priapisme)
 • Symptomen van toegenomen bloedingen, bijvoorbeeld van de huid of slijmvliezen (ecchymo- sis)
 • Plotselinge zwelling van de huid of slijmvliezen (angio-oedeem)
 • Toename van de hoeveelheid uitgescheiden urine (inadequate secretie van antidiuretisch hor- moon)
 • Melkafscheiding bij mannen en bij vrouwen die geen borstvoeding geven
 • Perioden van overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manie)
 • Bij patiënten die dit soort geneesmiddelen gebruiken, is een hogere kans op botbreuken ge- zien.
 • Verandering van het hartritme (verlenging van het QT-interval, gezien tijdens een ECG, elek- trische activiteit van het hart).

Bovendien is er een aantal bijwerkingen dat voorkomt bij geneesmiddelen die op een vergelijkbare manier werken als escitalopram (het actieve bestanddeel van Lexapro). Dit zijn:

 • Onvermogen om te blijven zitten of staan (akathisie)
 • Gebrek aan eetlust

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb (website: www.lareb.nl). Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de verpakking na “EXP”. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Dit geneesmiddel heeft geen speciale bewaarinstructies.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

De werkzame stof in dit middel is escitalopram. Elke Lexapro tablet bevat 5 mg, 10 mg, 15 mg of 20 mg escitalopram (als oxalaat).

De andere stoffen in dit middel zijn:

Tabletkern: microkristallijne cellulose, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, talk, croscarmellosenatri- um en magnesiumstearaat

Filmomhulsel: hypromellose, macrogol 400 en titaniumdioxide (E-171)

Lexapro wordt verstrekt als filmomhulde tabletten van 5 mg, 10 mg, 15 mg en 20 mg. Hieronder volgt een beschrijving.

Lexapro 5 mg: Ronde, witte, filmomhulde tabletten met aan één kant het opschrift “EK”. Lexapro 10 mg: Ovale, witte filmomhulde tabletten met breukgleuf en aan één kant het

opschrift "E” en “L" aan elke kant van de breukgleuf aan een kant van de ta- blet.

Lexapro 15 mg: Ovale, witte, filmomhulde tabletten met breukgleuf en aan één kant het opschrift "E” en “M" aan elke kant van de breukgleuf aan een kant van de ta- blet.

Lexapro 20 mg: Ovale, witte, filmomhulde tabletten met breukgleuf en aan één kant het opschrift "E” en “N" aan elke kant van de breukgleuf aan een kant van de ta- blet.

Lexapro wordt geproduceerd in de volgende verpakkingen:

Blisterverpakking (transparant) in kartonnen doos

Tabletten van 5, 10, 15 en 20 mg: 14, 28, 49, 56, 98 tabletten.

Blisterverpakking (wit) in kartonnen doos

Tabletten van 5, 10, 15 en 20 mg: 14, 20, 28, 50, 100 en 200 tabletten

Polypropyleen tablettencontainer

Tabletten van 15 en 20 mg: 100 tabletten

Tabletten van 5 en 10 mg: 100 en 200 tabletten.

Eenheidsaflevering verpakking:

5, 10, 15 and 20 mg: 49x1, 56x1, 98x1, 100x1 and 500x1 tabletten

Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9

2500 Valby

Denemarken

Alternatief adres voor correspondentie en inlichtingen:

Lundbeck B.V. Herikerbergweg 100

1101 CM AMSTERDAM

020-697 19 01

In het register ingeschreven onder:   Lexapro 5 mg filmomhulde tabletten RVG 30494 Lexapro 10 mg filmomhulde tabletten RVG 30495 Lexapro 15 mg filmomhulde tabletten RVG 30496 Lexapro 20 mg filmomhulde tabletten RVG 30497

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Griekenland Entact Nederland Lexapro Zweden Entact

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in september 2013.

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Medicijnen

Zoek hier onze uitgebreide database van medicijnen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Oorzaken, symptomen en behandelingsmogelijkheden voor veel voorkomende ziekten en verwondingen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.