Auteur: Ranbaxy UK


Lange informatie

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Escitalopram Ranbaxy bevat escitalopram en wordt gebruikt voor de behandeling van depressie (ernstige depressieve episodes) en angststoornissen (zoals een paniekstoornis met of zonder pleinvrees, sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis en obsessieve-compulsieve stoornis).

Escitalopram behoort tot de groep van de zogenaamde selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's). Deze geneesmiddelen hebben invloed op het serotoninesysteem in de hersenen doordat ze het serotoninegehalte verhogen. Verstoringen van het serotoninesysteem worden beschouwd als een belangrijke factor bij het ontstaan van depressie en daaraan verwante aandoeningen.

Inhoudsopgave
Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?
Hoe gebruikt u dit middel?
Mogelijke bijwerkingen?
Hoe bewaart u dit middel?
Anvullende Informatie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen die in dit geneesmiddel zitten. Deze stoffen kunt u vinden onder rubriek 6.
 • U gebruikt andere geneesmiddelen die behoren tot de groep van de MAO-remmers, met inbegrip van selegiline (gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson), moclobemide (gebruikt bij de behandeling van een depressie) en linezolide (een antibioticum).
 • U heeft een aangeboren hartritmestoornis of heeft hier last van gehad (vastgesteld met een ECG: een hartfilmpje).
 • U gebruikt andere geneesmiddelen voor het behandelen van hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme (zie ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vertel het uw arts als u andere aandoeningen of ziektes heeft, aangezien uw arts hier mogelijk rekening mee moet houden. Licht in ieder geval uw arts in als:

PT/H/0333/001-002 2013-08-12 v2.1
 • u epilepsie heeft. De behandeling met Escitalopram Ranbaxy dient gestaakt te worden als u voor de eerste keer toevallen krijgt, of als de frequentie van toevallen toeneemt (zie ook rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”);
 • u een verminderde lever- of nierfunctie heeft. Het kan nodig zijn dat uw arts de dosering aanpast;
 • u diabetes heeft. De behandeling met Escitalopram Ranbaxy kan de bloedsuikerspiegel veranderen. De dosering van insuline en/of andere bloedsuikerverlagende middelen die via de mond worden ingenomen, moet mogelijk aangepast worden;
 • u een verlaagd natriumgehalte in het bloed heeft;
 • u gemakkelijk bloedingen of blauwe plekken krijgt;
 • u een elektroconvulsieve behandeling krijgt;
 • u een coronaire hartaandoening heeft;
 • u last heeft of heeft gehad van hartproblemen een hartaanval heeft gehad;
 • u in rust een trage hartslag heeft en/of u weet dat u een zouttekort heeft als gevolg van langdurige diarree en braken of door gebruik van diuretica (plaspillen);
 • u last heeft van een snelle of onregelmatige hartslag, flauwvallen, toevallen of duizeligheid bij het opstaan, omdat dit kan wijzen op een afwijkende hartslag;
 • u lijdt aan nauwe-kamer hoek glaucoom of een voorgeschiedenis van glaucoom heeft.

Let op:

Sommige patiënten met een manisch-depressieve aandoening kunnen in een manische fase terechtkomen. Deze wordt gekenmerkt door ongebruikelijke, snel veranderende ideeën, overdreven vrolijkheid en overmatige lichamelijke activiteit. Als dergelijke symptomen optreden, is het belangrijk om uw arts te raadplegen.

Symptomen zoals rusteloosheid of moeite met stilstaan of stilzitten kunnen ook gedurende de eerste weken van de behandeling optreden. Licht onmiddellijk uw arts in als u deze verschijnselen krijgt.

Gedachten over zelfmoord of verergering van een depressie of angststoornis

Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.

U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging;
 • als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord hebt, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Gebruik bij kinderen en jongeren onder de 18 jaar

Escitalopram Ranbaxy dient normaal niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op bijwerkingen zoals zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Escitalopram Ranbaxy voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Escitalopram Ranbaxy heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht

PT/H/0333/001-002 2013-08-12 v2.1

contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Escitalopram Ranbaxy, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Lange-termijn veiligheidsgegevens van Escitalopram Ranbaxy over groei, ontwikkeling en verstandelijke (cognitieve) en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Escitalopram Ranbaxy nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Vertel het uw arts als u een van onderstaande geneesmiddelen gebruikt:

 • Geneesmiddelen die de kalium of magnesium bloedspiegels laten afnemen omdat deze condities het risico op levensbedreigende hartritmestoornissen verhogen.
 • Niet-selectieve MAO-remmers (MAOI's) die de werkzame stoffen fenelzine, iproniazide, isocarboxazide, nialamide of tranylcypromine bevatten. Als u een van deze middelen heeft gebruikt, moet u 14 dagen wachten voordat u Escitalopram Ranbaxy gaat innemen. Na het staken van de behandeling met Escitalopram Ranbaxy moet u 7 dagen wachten voordat u een van deze geneesmiddelen gaat gebruiken.
 • Reversibele, selectieve MAO-A-remmers die moclobemide (ook gebruikt bij de behandeling van een depressie) bevatten.
 • Irreversibele MAO-B-remmers die selegiline (voor de behandeling van de ziekte van Parkinson) bevatten. Deze geneesmiddelen verhogen de kans op bijwerkingen.
 • Het antibioticum linezolide.
 • Lithium (gebruikt bij de behandeling van een manisch-depressieve stoornis) en tryptofaan.
 • Imipramine en desipramine (beide gebruikt voor de behandeling van een depressie).
 • Sumatriptan en soortgelijke geneesmiddelen (gebruikt voor de behandeling van migraine) en tramadol (gebruikt tegen ernstige pijn). Deze geneesmiddelen verhogen de kans op bijwerkingen.
 • Cimetidine en omeprazol (gebruikt voor de behandeling van maagzweren), fluvoxamine (geneesmiddel voor de behandeling van een depressie) en ticlopidine (voor het verminderen van de kans op een beroerte). Deze geneesmiddelen kunnen de hoeveelheid escitalopram in het bloed verhogen.
 • Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) – een kruidengeneesmiddel tegen depressies.
 • Acetylsalicylzuur (aspirine) en niet-steroïde anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID's) (geneesmiddelen voor pijnverlichting of bloedverdunning, zogenaamde anticoagulantia). Deze kunnen de bloedingsneiging vergroten.
 • Warfarine, dipyridamol en fenprocoumon (bloedverdunners, zgn. anticoagulantia). Uw arts zal uw bloedstolling waarschijnlijk controleren wanneer u begint of stopt met de behandeling met Escitalopram Ranbaxy, om er zeker van te zijn dat de dosering van de anticoagulantia nog steeds juist is.
 • Mefloquine (gebruikt voor de behandeling van malaria), bupropion (gebruikt voor de behandeling van depressies) en tramadol (gebruikt bij ernstige pijn) vanwege een mogelijke kans op een verlaagde drempel voor toevallen.
 • Neuroleptica (geneesmiddelen voor de behandeling van schizofrenie, psychosen) worden in verband gebracht met een mogelijk verlaagde drempel voor toevallen, en antidepressiva.
 • Flecaïnide, propafenon en metoprolol (gebruikt bij hart- en vaatziekten), clomipramine en nortriptyline (antidepressiva) en risperidon, thioridazine en haloperidol (antipsychotica). De dosering van Escitalopram Ranbaxy moet mogelijk worden aangepast.

GEBRUIK DIT MIDDEL NIET als u ook geneesmiddelen gebruikt voor hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme, zoals klasse IA- en III-antiaritmica, antipsychotica (zoals fenotiazinederivaten, pimozide, haloperidol), tricyclische antidepressiva, bepaalde antimicrobiële middelen (zoals sparfloxacine, moxifloxacine, erytromycine iv, pentamidine,

PT/H/0333/001-002 2013-08-12 v2.1

behandelingen bij malaria, met name halofantrine) of bepaalde antihistaminica (astemizol, mizolastine). Als u hierover nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Escitalopram Ranbaxy kan met of zonder voedsel worden ingenomen (zie rubriek 3 “Hoe gebruikt u dit middel?”).

Zoals bij veel geneesmiddelen wordt gelijktijdig gebruik van Escitalopram Ranbaxy en alcohol niet aanbevolen, hoewel geen wisselwerking verwacht wordt tussen Escitalopram Ranbaxy en alcohol.

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Gebruik geen Escitalopram Ranbaxy als u zwanger bent of borstvoeding geeft, tenzij u de voor- en nadelen hiervan met uw arts heeft besproken.

Als u tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap Escitalopram Ranbaxy gebruikt heeft, moet u erop bedacht zijn dat uw baby na de geboorte de volgende symptomen kan hebben: moeite met ademhalen, blauwige huid, toevallen, veranderingen van lichaamstemperatuur, moeite bij het voeden, braken, laag bloedsuikergehalte, stijve of slappe spieren, intense reflexen, trillen, rusteloosheid, prikkelbaarheid, slaapzucht (lethargie), constant huilen, slaperigheid of slaapproblemen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als uw pasgeboren baby een van deze symptomen krijgt.

Als Escitalopram Ranbaxy tijdens de zwangerschap wordt gebruikt, mag u nooit abrupt met de behandeling stoppen.

Zorg dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Escitalopram Ranbaxy gebruikt. Bij gebruik tijdens de zwangerschap, vooral in de laatste drie maanden van de zwangerschap, kunnen geneesmiddelen als Escitalopram Ranbaxy het risico op een bepaalde ernstige aandoening bij baby’s verhogen. Deze aandoening wordt ‘persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene’ (PPHN) genoemd en veroorzaakt een versnelde ademhaling en blauwachtige verkleuring van de huid van de baby. Deze verschijnselen beginnen meestal in de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit met uw baby gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd geen auto en gebruik geen machines totdat u weet hoe u op Escitalopram Ranbaxy reageert.

Escitalopram Ranbaxy bevat lactose

Als uw arts u heeft verteld dat u bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met uw arts voordat u Escitalopram Ranbaxy gaat gebruiken.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen

Depressie:

De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Paniekstoornis:

De aanvangsdosering is eenmaal daags 5 mg gedurende de eerste week, voordat de dosering wordt verhoogd tot 10 mg per dag. Uw arts kan de dosering verder verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

PT/H/0333/001-002 2013-08-12 v2.1

Sociale angststoornis/sociale fobie:

De gebruikelijke dosering is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verlagen tot 5 mg per dag of verhogen tot maximaal 20 mg per dag, afhankelijk van uw reactie op het geneesmiddel.

Langdurige angst en bezorgdheid (gegeneraliseerde angststoornis):

De gebruikelijke aanvangsdosering is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Obsessieve gedachten of obsessieve handelingen (obsessieve-compulsieve stoornis):

De gebruikelijke aanvangsdosering is eenmaal daags10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Oudere patiënten (ouder dan 65 jaar)

De aanbevolen aanvangsdosering bedraagt 5 mg eenmaal per dag. De dosering kan door uw arts worden verhoogd tot 10 mg per dag.

Gebruik bij kinderen en jongeren tot 18 jaar

Escitalopram Ranbaxy mag niet worden toegediend aan kinderen en jongeren (zie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?”)

U kunt Escitalopram Ranbaxy met of zonder voedsel innemen. Neem de tabletten in met een glas water. De tabletten niet fijnkauwen aangezien ze bitter smaken.

Indien nodig kunnen de tabletten worden gebroken door ze eerst op een vlak oppervlak te leggen met de breukgleuf naar boven. De tabletten kunnen vervolgens doormidden worden gebroken door met beide wijsvingers aan weerszijden van de breukgleuf te drukken, zoals weergegeven in de tekening.

Duur van de behandeling

Het kan enkele weken duren voordat u zich beter gaat voelen. Daarom moet u doorgaan met het innemen van Escitalopram Ranbaxy, ook al duurt het enige tijd voordat u enige verbetering van uw situatie voelt.

Verander nooit de dosering van het medicijn zonder eerst uw arts te raadplegen.

U dient de tabletten te blijven innemen zolang uw arts dit raadzaam acht. Als u te snel stopt, kunnen de symptomen terugkeren. Het wordt aangeraden om de behandeling minstens 6 maanden voort te zetten nadat u zich weer beter voelt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Wanneer u teveel van Escitalopram Ranbaxy heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de eerste hulp afdeling van het dichtst bij zijnde ziekenhuis; doe dit zelfs als er geen tekenen van ongemak zijn. Symptomen die u kunt krijgen zijn: duizeligheid, trillen, opwinding, toevallen, coma, misselijkheid, overgeven, veranderingen in hartritme, verlaagde bloeddruk, en een verandering in de lichaamsvloeistof/zout balans. Neem de Escitalopram Ranbaxy doos/verpakking mee als u naar een arts of ziekenhuis gaat.

Bent u vergeten dit middel te gebruiken?

PT/H/0333/001-002 2013-08-12 v2.1

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Indien u één dosis vergeet in te nemen en u herinnert het zich voordat u gaat slapen, neem die dan direct in. Vervolg de volgende dag uw normale doseringsschema. Indien u het zich tijdens de nacht of de dag erna herinnert, neem de vergeten dosis niet in en vervolg uw normale doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met Escitalopram Ranbaxy totdat uw dokter aangeeft dit te doen. Wanneer de behandeling is afgerond, is het raadzaam de dosis Escitalopram Ranbaxy gedurende een aantal weken geleidelijk af te bouwen.

Bij het stoppen van Escitalopram Ranbaxy, voornamelijk indien dit abrupt gebeurt, kan u onttrekkingsverschijnselen (ontwenningsverschijnselen) ondervinden. Deze symptomen komen vaak voor wanneer Escitalopram Ranbaxy wordt gestopt. Het risico is groter wanneer Escitalopram Ranbaxy voor langere tijd is gebruikt, bij hoge doseringen of als de dosis te snel wordt verlaagd. De meeste mensen ervaren deze verschijnselen als mild en verdwijnen deze verschijnselen uit zichzelf binnen 2 weken. Echter, in sommige patiënten kunnen deze verschijnselen ernstig van aard zijn of voor langere tijd aanhouden (2-3 maanden of langer). Als u ernstige onttrekkingsverschijnselen ervaart wanneer u stopt met Escitalopram Ranbaxy, neem dan contact op met uw arts. Hij of zij kan uw dosering tijdelijk hervatten, om daarna in een langzamer tempo af te bouwen.

Onttrekkingsverschijnselen zijn: duizeligheid, waarnemen van kriebelingen, jeuk of tintelingen of (minder vaak) van elektrische shocken, ook in het hoofd, slaapstoornissen (intense dromen, nachtmerries of slapeloosheid), angstig, hoofdpijn, misselijkheid, zweten (inclusief nachtzweten), gevoel van onrust of agitatie, trillerigheid, gevoel van verwarring of desoriëntatie, emotionele wisselvalligheid of prikkelbaarheid, diarree, stoornissen in het zien, hartkloppingen (palpitaties).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen verdwijnen meestal na enkele weken van behandeling. Realiseer u dat veel symptomen ook een onderdeel van uw ziekte kunnen zijn en dus zullen afnemen op het moment dat u zich beter gaat voelen.

Ga naar uw dokter indien u één van de volgende bijwerkingen krijgt:

Soms (komt voor bij 1 op de 100 gebruikers)

Abnormale bloeding, inclusief gastro-intestinale bloeding (bloeding in het maagdarmkanaal).

Zelden (komt voor bij 1 op de 1000 gebruikers)

 • Indien u een zwelling van de huid, tong, lippen of gezicht ervaart, of moeite hebt met ademhalen of slikken (allergische reactie), neem direct contact op met uw arts of ga naar een ziekenhuis.
 • Indien u hoge koorts, onrust, verwardheid, trillen en abrupte spiersamentrekkingen ervaart, kunnen dit tekenen zijn van een zeldzame aandoening die bekend staat als serotoninesyndroom. Neem onmiddellijk contact met uw arts op als u zich zo voelt.

Wanneer u een van de volgende bijwerkingen ervaart, neem dan direct contact op met uw arts of ga naar het ziekenhuis:

 • Moeilijk urineren.
 • Convulsies (toevallen), zie ook rubriek 2 “Wees extra voorzichtig met Escitalopram Ranbaxy”.
PT/H/0333/001-002 2013-08-12 v2.1
 • Vergeling van de huid en het oogwit zijn tekenen van leverfunctiestoornis/hepatitis.
 • Een snelle, onregelmatige hartslag en/of flauwvallen (dit kunnen symptomen zijn van een levensbedreigende aandoening, bekend als Torsade de Pointes).

Naast bovengenoemde zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Misselijkheid.
 • Hoofdpijn

Vaak (komt voor bij 1 op de 10 gebruikers)

 • Verstopte neus of loopneus (sinusitis).
 • Afgenomen of toegenomen eetlust.
 • Angst, rusteloosheid, abnormale dromen, moeite met in slaap vallen, slaperigheid, duizeligheid, gapen, trillingen, tintelen van de huid.
 • Diarree, verstopping (constipatie), overgeven, droge mond.
 • Overmatig transpireren.
 • Gewrichtspijn, spierpijn (arthralgie en myopathie).
 • Seksuele stoornissen (vertraagde ejaculatie, erectieproblemen, minder zin in seks, vrouwen kunnen moeite hebben een orgasme te krijgen).
 • Vermoeidheid, koorts.
 • Gewichtstoename.

Soms (komt voor bij 1 op de 100 gebruikers)

 • Netelroos (urticaria), huiduitslag, jeuk (pruritus).
 • Tandenknarsen, opwinding/onrust, nervositeit, paniek aanval, verwardheid.
 • Andere smaakbeleving, slaapstoornis, plotseling intredende bewusteloosheid (syncope).
 • Verwijding van de pupillen (mydriasis), stoornissen in het zien, oorsuizen (tinnitus).
 • Haaruitval.
 • Vaginale bloedingen.
 • Gewichtsafname.
 • Versnelde hartslag.
 • Zwellen van armen of benen.
 • Bloedneus.

Zelden (komt voor bij 1 op de 1000 gebruikers)

 • Agressie, vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel (depersonalisatie), waarnemingen van dingen die er niet zijn (hallucinaties).
 • Vertraagde hartslag.

Sommige patiënten hebben gerapporteerd (frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare informatie):

 • Gedachten hebben over of gedrag vertonen met zelfbeschadiging of zelfmoordneigingen, zie ook rubriek 2; “Wees extra voorzichtig met Escitalopram Ranbaxy”.
 • Verlaagd natrium gehalte in het bloed (de symptomen zijn een ziek gevoel met zwakke spieren of verwarring).
 • Duizeligheid bij het opstaan door een lage bloeddruk (orthostatische hypotensie).
 • Abnormale leverfunctietests (gestegen leverenzymspiegel in het bloed).
 • Bewegingsstoornissen (ongecontroleerde bewegingen).
 • Pijnlijke erectie (priapisme).
 • Bloedingsstoornissen inclusief bloeden van de huid of slijmvliezen (ecchymosis) en een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie).
 • Plotselinge vochtophoping in de huid of slijmvliezen (angio-oedeem).
PT/H/0333/001-002 2013-08-12 v2.1
 • Toename van de hoeveelheid uitgescheiden urine (syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon).
 • Melkafscheiding bij vrouwen die geen borstvoeding geven.
 • Perioden van overdreven opgewektheid gepaard gaande met het hebben van veel energie (manie).
 • Verandering van het hartritme (verlenging van het QT-interval, gezien tijdens een ECG, elektrische activiteit van het hart).

Bovendien is er een aantal bijwerkingen dat voorkomt bij geneesmiddelen die op een vergelijkbare manier werken als escitalopram (het actieve bestanddeel van Escitalopram Ranbaxy). Dit zijn:

 • Onvermogen om te blijven zitten of staan (akathisie).
 • Gebrek aan eetlust (anorexia).

Bij patiënten die dit soort geneesmiddelen gebruiken, is een hogere kans op botbreuken gezien.

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het etiket of de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.>

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

 • De werkzame stof in dit middel is escitalopram (als oxalaat). Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg of 20 mg escitalopram.
 • De andere stoffen in dit middel zijn: Intragranulaire hulpstoffen: microkristallijne cellulose, lactosemonohydraat, copovidon, maïszetmeel. Extragranulaire hulpstoffen: gesilicifieerde microkristallijne cellulose, croscaremellosenatrium, talk, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat. Filmomhulling: opadry OY-S-58910 bestaande uit hypromellose, titaniumdioxide (E171), macrogol 400 en talk.

Hoe ziet Escitalopram Ranbaxy eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Escitalopram wordt verstrekt als filmomhulde tabletten van 10 mg en 20 mg.

Hieronder volgt een beschrijving:

10 mg: witte tot gebroken witte, ovale, biconvexe filmomhulde tabletten, met aan één kant van de tablet de inscriptie "E" en "8" aan elke zijde van de breukgleuf en de andere kant van de tablet is blanco.

PT/H/0333/001-002 2013-08-12 v2.1

20 mg: witte tot gebroken witte, ovale, biconvexe filmomhulde tabletten, met aan één kant van de tablet de inscriptie "E" en "9" aan elke zijde van de breukgleuf en de andere kant van de tablet is blanco.

Escitalopram Ranbaxy 10 mg filmomhulde tabletten is verkrijgbaar in verpakkingen van 14, 20, 28, 30, 50, 56 en 100 tabletten verpakt in polyamide/Alu/PVC/Alu blisters. Escitalopram Ranbaxy 20 mg filmomhulde tabletten is verkrijgbaar in verpakkingen van 14, 20, 28, 30, 50, 56 en 100 tabletten verpakt in polyamide/Alu/PVC/Alu blisters.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen: Ranbaxy (UK) Ltd.

Building 4, Chiswick Park

566 Chiswick High Road London, W4 5YE Verenigd Koninkrijk

Fabrikant:

Ranbaxy Ireland Limited

Spafield, Cork Road

Cashel, Co-Tipperary

Ierland

Terapia SA

Str. Fabricii nr. 124

Cluj Napoca

Roemenië

Generis Farmacêutica SA

Rua João de Deus Nº19

Venda Nova, 2700-487

Amadora

Portugal

In het register ingeschreven onder:

Escitalopram Ranbaxy 10 mg is in het register ingeschreven onder RVG 112954 Escitalopram Ranbaxy 20 mg is in het register ingeschreven onder RVG 112956

Nederland Escitalopram Ranbaxy 10/20 mg filmomhulde tabletten

Zweden Escitalopram Ranbaxy 10/20 mg filmdragerade tabletter

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

PT/H/0333/001-002 2013-08-12 v2.1

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK