Escitalopram Accord 10 mg filmomhulde tabletten

Escitalopram Accord 10 mg filmomhulde tabletten
Werkzame stof(fen)Escitalopram
ToelatingslandNL
VergunninghouderAccord Healthcare B.V. Winthontlaan 200 3526 KV UTRECHT
Toelatingsdatum04.12.2014
ATC-codeN06AB10
Farmacologische groepenAntidepressiva

Patiƫntenbijsluiter

Wat is het en waarvoor wordt het gebruikt?

Dit geneesmiddel bevat de werkzame stof escitalopram en wordt gebruikt voor de behandeling van neerslachtigheid (ernstige depressieve episodes) en angststoornissen (zoals paniekstoornis met of zonder pleinvrees, sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis (langdurig aanhoudende angst en bezorgdheid) en obsessieve-compulsieve stoornis (dwanggedachten ofwel dwanghandelingen)).

Escitalopram behoort tot de groep van antidepressiva die selectieve serotonineheropnameremmers (SSRIā€™s) worden genoemd. Deze geneesmiddelen hebben invloed op het serotoninesysteem in de hersenen doordat ze het serotoninegehalte verhogen. Verstoringen van het serotoninesysteem worden beschouwd als een belangrijke factor bij het ontstaan van depressie en daaraan verwante aandoeningen.

Het kan enkele weken duren voordat u zich beter gaat voelen. Daarom moet u doorgaan met het innemen van Escitalopram Accord, ook al duurt het enige tijd voordat u enige verbetering van uw situatie voelt.

Wordt uw klacht niet minder, of wordt hij zelfs erger? Neem dan contact op met uw arts.

Wat moet u weten voordat u het gebruikt?

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?

U bent allergisch voor een van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.

 • U gebruikt andere geneesmiddelen die behoren tot de groep van de MAO-remmers, met inbegrip van selegiline (gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson), moclobemide (gebruikt bij de behandeling van depressie) en linezolide (een antibioticum).
 • U heeft een aangeboren hartritmestoornis of u heeft hier last van gehad (vastgesteld met een ECG; een onderzoek om te controleren hoe goed uw hart werkt).
 • U gebruikt geneesmiddelen voor het behandelen van hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed kunnen hebben op het hartritme (zie rubriek 2: ā€˜Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?ā€™)

Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?

Vertel het uw arts als u nog een andere aandoening of ziekte hebt, omdat het kan zijn dat uw arts dat in overweging moet nemen. Vertel uw arts met name:

 • Als u epilepsie heeft. De behandeling met dit middel moet gestopt worden als u voor de eerste keer toevallen krijgt of als de frequentie van toevallen toeneemt (zie ook rubriek 4 ā€œMogelijke bijwerkingenā€).
 • Als u een verminderde lever- of nierwerking heeft. Uw arts moet dan misschien uw dosering aanpassen.
 • Als u diabetes hebt. De behandeling met dit middel kan de bloedsuikerspiegel veranderen. De insuline dosering en/of de dosering van orale hypoglykemische middelen moet wellicht worden aangepast.
 • Als u een verlaagd natriumgehalte in het bloed heeft.
 • Als u gemakkelijk bloedingen of blauwe plekken krijgt of als u zwanger bent (zie ā€˜Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheidā€™).
 • Als u behandeld wordt met stroomstoten (een elektroconvulsieve behandeling)
 • Als u een hartziekte heeft die wordt veroorzaakt door afwijkingen in de kransslagaders (coronaire hartaandoening).
 • Als u last heeft of heeft gehad van hartproblemen, of recentelijk een hartaanval heeft gehad.
 • Als u in rust een trage hartslag heeft en/of u weet dat u een zouttekort heeft als gevolg van langdurige, ernstige diarree en braken of door het gebruik van plaspillen (diuretica).
 • Als u last heeft van een snelle of onregelmatige hartslag, flauwvallen, plotseling in elkaar zakken (collaps) of duizeligheid bij het opstaan, omdat dit kan wijzen op een afwijkende hartslag.
 • Als u oogproblemen heeft, zoals bepaalde soorten glaucoom (verhoogde druk in het oog).
 • Geneesmiddelen zoals Escitalopram Accord (zogenaamde SSRI/SNRI's) kunnen symptomen van seksuele disfunctie veroorzaken (zie paragraaf 4). In sommige gevallen blijven deze symptomen na het stoppen van de behandeling aanhouden.

Let op:

Sommige patiƫnten met een manisch-depressieve aandoening kunnen in een manische fase terechtkomen. Deze wordt gekenmerkt door ongebruikelijke, snel veranderende ideeƫn, overdreven vrolijkheid en overmatige lichamelijke activiteit. Als u deze symptomen krijgt, neem dan contact op met uw arts.

Symptomen zoals rusteloosheid of moeite met stilstaan of stilzitten kunnen ook gedurende de eerste weken van de behandeling optreden. Licht onmiddellijk uw arts in als u deze verschijnselen krijgt.

Gedachten over zelfmoord of verergering van uw depressie of angststoornis

Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, omdat al deze geneesmiddelen in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer de tijd nodig hebben om te gaan werken.

De kans is groter dat u dit soort gedachten heeft:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jongeren beneden de leeftijd van 25 met psychiatrische aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

Als u er ooit aan denkt om uzelf schade aan te brengen of te doden, moet u meteen contact opnemen met uw arts of naar een ziekenhuis gaan.

Het kan u helpen als u een familielid of goede vriend vertelt dat u depressief bent of dat u een angststoornis heeft, en hen te vragen deze bijsluiter te lezen. U zou hem/haar kunnen vragen het u te zeggen als hij/zij denkt dat uw depressie of angst erger wordt of als hij/zij zich zorgen maakt over veranderingen in uw gedrag.

Kinderen en jongeren

Dit middel mag normaal niet gebruikt worden bij de behandeling van kinderen en jongeren onder de 18 jaar. U moet ook weten dat patiƫnten jonger dan 18 jaar, als zij behandeld worden met dit soort medicijnen, een verhoogd risico hebben op bijwerkingen zoals zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede). Ondanks dit alles kan uw arts aan patiƫnten jonger dan 18 jaar dit middel voorschrijven omdat dit in het belang van de patiƫnt is. Als uw arts dit middel heeft voorgeschreven aan een patiƫnt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, neem dan contact op met uw arts. Vertel het uw arts als ƩƩn van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij patiƫnten jonger dan 18 jaar die dit middel innemen. Lange-termijn veiligheidsgegevens van dit middel over groei, ontwikkeling en verstandelijke (cognitieve) en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?

Gebruikt u naast Escitalopram Accord nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u binnenkort andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker.

Raadpleeg uw arts als u Ć©Ć©n van de volgende middelen gebruikt:

 • Niet-selectieve MAO-remmers (MAOI's) die de werkzame stoffen fenelzine, iproniazide, isocarboxazide, nialamide of tranylcypromine bevatten. Als u Ć©Ć©n van deze middelen heeft gebruikt, moet u 14 dagen wachten voordat u Escitalopram Accord gaat innemen. Na het stoppen van de behandeling met Escitalopram Accord moet u 7 dagen wachten voordat u Ć©Ć©n van deze geneesmiddelen gaat gebruiken.
 • Reversibele, selectieve MAO-A-remmers die moclobemide (ook gebruikt bij de behandeling van een depressie) bevatten.
 • Irreversibele MAO-B-remmers die selegiline (voor de behandeling van de ziekte van Parkinson) bevatten. Deze geneesmiddelen verhogen de kans op bijwerkingen.
 • Buprenorfine (een bepaald opioĆÆde-geneesmiddel). Gelijktijdig gebruik verhoogt het risico op serotoninesyndroom, een mogelijk levensbedreigende aandoening. U kunt symptomen krijgen zoals onvrijwillige, ritmische samentrekkingen van spieren, waaronder de spieren

die de ogen bewegen, onrust, hallucinaties, coma, overmatig zweten, beven, overdreven reflexen, verhoogde spierspanning, lichaamstemperatuur boven 38 Ā°C. Neem contact op met uw arts als u zulke symptomen krijgt.

 • Het antibioticum linezolide.
 • Lithium (gebruikt bij de behandeling van een manisch-depressieve stoornis) en tryptofaan.
 • Imipramine en desipramine (beide gebruikt voor de behandeling van depressie).
 • Sumatriptan en soortgelijke geneesmiddelen (gebruikt voor de behandeling van migraine) en tramadol (gebruikt tegen ernstige pijn). Deze geneesmiddelen verhogen de kans op bijwerkingen.
 • Cimetidine, lansoprazol en omeprazol (gebruikt voor de behandeling van maagzweren), fluconazol (ter behandeling van schimmelinfecties), fluvoxamine (geneesmiddel voor de behandeling van depressie) en ticlopidine (voor het verminderen van de kans op een beroerte). Deze geneesmiddelen kunnen de hoeveelheid escitalopram in het bloed verhogen.
 • Sint-Janskruid (Hypericum perforatum) ā€“ een kruidengeneesmiddel tegen depressies.
 • Aspirine (acetylsalicylzuur) en niet-steroĆÆdale ontstekingsremmers (NSAID's) (geneesmiddelen voor pijnverlichting of bloedverdunning, zogenaamde anticoagulantia). Deze kunnen de bloedingsneiging verhogen.
 • Warfarine, dipyridamol en fenprocoumon (bloedverdunners, zogenaamde. anticoagulantia). Uw arts zal waarschijnlijk uw bloedstolling controleren wanneer u begint en wanneer u stopt met de behandeling met Escitalopram Accord, om er zeker van te zijn dat de dosering van de anticoagulantia nog steeds juist is.
 • Mefloquine (gebruikt voor de behandeling van malaria), bupropion (gebruikt voor de behandeling van depressie) en tramadol (gebruikt bij ernstige pijn) vanwege een mogelijke kans op een verlaagde drempel voor toevallen.
 • Neuroleptica (geneesmiddelen voor de behandeling van schizofrenie, psychosen) en middelen tegen depressie (tricyclische antidepressiva en SSRI's) vanwege een mogelijke kans op een verlaagde drempel voor toevallen.
 • FlecaĆÆnide, propafenon en metoprolol (gebruikt bij hart- en vaatziekten), clomipramine en nortriptyline (antidepressiva) en risperidon, thioridazine en haloperidol (antipsychotica). De dosering van Escitalopram Accord moet mogelijk worden aangepast.

Gebruik dit middel NIET als u geneesmiddelen gebruikt voor hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme, zoals klasse IA- en III-antiaritmica, antipsychotica (zoals fentiazinederivaten, pimozide, haloperidol), tricyclische antidepressiva, bepaalde antibacteriƫle middelen (zoals sparfloxacine, moxifloxacine, erytromycine iv, pentamidine, behandelingen bij malaria, met name halofantrine) of bepaalde antihistaminica (b.v. astemizol, hydroxyzine, mizolastine). Als u hierover nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts.

Waarop moet u letten met eten, drinken en alcohol?

Dit middel kan met of zonder voedsel worden ingenomen (zie rubriek 3 ā€œHoe gebruikt u dit middel?ā€).

Zoals bij veel geneesmiddelen wordt gelijktijdig gebruik van dit middel en alcohol niet aanbevolen, hoewel geen wisselwerking tussen dit middel en alcohol wordt verwacht.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel gebruikt. Gebruik dit middel niet als u zwanger bent, tenzij u de voor- en nadelen hiervan met uw arts heeft besproken. Als u tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap dit middel gebruikt, moet u er rekening mee houden dat

uw pasgeboren baby de volgende symptomen kan hebben: moeite met ademhalen, blauwige huid, toevallen, veranderingen van lichaamstemperatuur, moeite bij het voeden, braken, laag bloedsuikergehalte, stijve of slappe spieren, intense reflexen, trillen, rusteloosheid, prikkelbaarheid, slaapzucht (lethargie), constant huilen, slaperigheid of slaapproblemen. Neem onmiddellijk contact op met uw arts als uw pasgeboren baby Ć©Ć©n van deze symptomen krijgt.

Zorg dat uw verloskundige en/of arts weet dat u dit middel gebruikt. Bij gebruik tijdens de zwangerschap, vooral in de laatste drie maanden van de zwangerschap, kunnen geneesmiddelen als dit middel het risico op een bepaalde ernstige aandoening bij babyā€™s verhogen. Deze aandoening wordt ā€˜persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeboreneā€™ (PPHN) genoemd en veroorzaakt een versnelde ademhaling en blauwachtige verkleuring van de huid van de baby. Deze verschijnselen beginnen meestal in de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit met uw baby gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Als u dit middel tegen het einde van uw zwangerschap gebruikt, kan er een hoger risico zijn op hevige vaginale bloeding kort na de bevalling, vooral als u een voorgeschiedenis hebt van bloedingsstoornissen. Uw arts of verloskundige moet weten dat u dit middel gebruikt zodat hij of zij u advies kan geven.

Als dit middel tijdens de zwangerschap wordt gebruikt, mag u nooit abrupt met de behandeling stoppen.

Het valt te verwachten dat escitalopram overgaat in de moedermelk.

Uit dieronderzoek is gebleken dat citalopram, een gelijksoortig geneesmiddel als escitalopram, de kwaliteit van het sperma verlaagt. In theorie kan dit van invloed zijn op de vruchtbaarheid, maar tot nu toe is er geen effect op de vruchtbaarheid bij de mens waargenomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Rijd geen auto en bedien geen machines totdat u weet hoe u op dit middel reageert.

Escitalopram Accord bevat natrium

Dit middel bevat minder dan 1 mmol (23 mg) natrium per tablet en is dus in wezen ā€˜natriumvrijā€™.

Hoe wordt het gebruikt?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen

Depressie

De aanbevolen dosering van dit middel is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Paniekstoornis

De aanvangsdosering van dit middel is eenmaal daags 5 mg gedurende de eerste week, voordat de dosering wordt verhoogd tot 10 mg per dag. Uw arts kan de dosering verder verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Sociale angststoornis

De aanbevolen dosering dit middel is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verlagen tot 5 mg per dag of verhogen tot maximaal 20 mg per dag, afhankelijk van uw reactie op het geneesmiddel.

Gegeneraliseerde angststoornis

De aanbevolen dosering dit middel is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Obsessieve-compulsieve stoornis

De aanbevolen dosering van dit middel is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Oudere patiƫnten (ouder dan 65 jaar)

De aanbevolen startdosering van dit middel is eenmaal daags 5 mg. De dosering kan door uw arts worden verhoogd tot 10 mg per dag.

Gebruik bij kinderen en jongeren

Dit middel mag gewoonlijk niet worden gegeven aan kinderen en jongeren. Zie voor meer informatie rubriek 2: ā€˜Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel?ā€™.

Verminderde nierfunctie

Voorzichtigheid is geboden bij patiƫnten met verstoorde nierwerking. Neem in zoals voorgeschreven door uw arts.

Verminderde leverfunctie

Patiƫnten met leverklachten mogen niet meer dan 10 mg per dag toegediend krijgen. Neem in zoals voorgeschreven door uw arts.

Patiƫnten waarvan bekend is dat ze trage metaboliseerders zijn van het CYP2C19 enzym

Patiƫnten met dit gekende genotype mogen niet meer dan 10 mg per dag toegediend krijgen. Neem in zoals voorgeschreven door uw arts.

U kunt dit middel innemen met of zonder voedsel. Slik het tablet door met wat water. U mag er niet op kauwen, omdat de smaak bitter is.

Indien nodig kunt u de tabletten in gelijke doses verdelen door de tablet op een platte ondergrond te leggen, met de breukstreep naar boven. De tabletten kunnen vervolgens doormidden worden gebroken door met beide wijsvingers aan weerszijden van de breukgleuf te drukken, zoals weergegeven in de tekening.

Alleen de tabletten van 10 mg en 20 mg kunnen worden verdeeld in gelijke doses.

Duur van de behandeling

Het kan enkele weken duren voordat u zich beter gaat voelen. Daarom moet u doorgaan met het gebruik van dit middel, ook al duurt het enige tijd voordat u een verbetering merkt.

Verander de dosering van dit middel niet zonder eerst uw arts te raadplegen.

Blijf de tabletten gebruiken zo lang als uw arts aanbeveelt. Als u te snel stopt met het gebruik van de tabletten, kunnen de symptomen terugkeren. Aanbevolen wordt om de behandeling nog minimaal 6 maanden voort te zetten nadat u zich weer goed voelt.

Heeft u te veel van dit middel gebruikt?

Als u te veel dit middel heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Doe dit ook als er geen tekenen van ongemak zijn. Symptomen die u kunt ervaren zijn onder andere: duizeligheid, trillen, opwinding, toevallen, coma, misselijkheid, braken, veranderd hartritme, verlaagde bloeddruk en een verandering in het vocht/zoutevenwicht in het lichaam. Neem de doos of fles van dit middel mee als u naar de arts of het ziekenhuis gaat.

Bent u vergeten dit middel in te nemen?

Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Als u vergeten bent een dosis in te nemen, en eraan denkt voordat u naar bed gaat, neem de dosis dan alsnog meteen in. Ga de volgende dag verder volgens het normale doseringsschema. Als u het zich pas tijdens de nacht of de volgende dag herinnert, sla dan de gemiste dosis over en ga verder met het normale doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het innemen van dit middel tenzij uw arts zegt dat u moet stoppen. Als de behandeling is afgerond, wordt aanbevolen de dosering van dit middel gedurende een aantal weken geleidelijk af te bouwen.

Als u stopt met dit middel, vooral als u dit abrupt doet, kunt u ontwenningsverschijnselen krijgen. Deze symptomen komen vaak voor als de behandeling met dit middel wordt gestopt. Het risico is hoger als dit middel gedurende lange tijd of in hoge doseringen is gebruikt, of als de dosering te snel wordt verlaagd. Bij de meeste mensen zijn deze symptomen licht van aard, en verdwijnen ze vanzelf binnen 2 weken. Bij sommige patiƫnten kunnen deze symptomen echter ernstig zijn of langer aanhouden (2-3 maanden of langer). Als u ernstige ontwenningsverschijnselen krijgt als u stopt met dit middel, neem dan contact op met uw arts. Hij of zij kan u vragen dit middel nog even te blijven innemen, en de dosis daarna geleidelijk en langzaam af te bouwen.

De ontwenningsverschijnselen kunnen onder andere zijn: duizeligheid (onstabiel of wankel), tintelingen, brandend gevoel en (minder vaak) gevoel van elektrische schokken, onder andere in het hoofd, slaapstoornissen (intense dromen, nachtmerries of slapeloosheid), angst, hoofdpijn,

misselijkheid, zweten (ook 's nachts), rusteloosheid of opgewondenheid, tremor (trillen), verwardheid of desoriƫntatie, emotionele instabiliteit of prikkelbaarheid, diarree, zichtstoornissen, snelle of bonzende hartslag (palpitaties).

Hebt u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige.

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen verdwijnen gewoonlijk enkele weken na het begin van de behandeling. Houdt er rekening mee dat veel van de bijwerkingen ook symptomen van uw ziekte kunnen zijn, en deze zullen verbeteren als u zich beter gaat voelen.

Als u een van de volgende symptomen krijgt, moet u direct contact opnemen met uw arts of naar het ziekenhuis gaan:

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)

Abnormale bloedingen, waaronder maag- en darmbloedingen (gastro-intestinale bloedingen)

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 mensen)

 • Zwelling van de huid, tong, lippen, keel of het gezicht, huiduitslag met hevige jeuk (netelroos, galbulten) of moeite met ademen of slikken (ernstige allergische reactie).
 • Hoge koorts, opwinding, verwardheid, trillen en abrupte spiersamentrekkingen; dit kunnen tekenen zijn van een zeldzame aandoening die het serotoninesyndroom wordt genoemd.

Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Moeite met plassen
 • Een snelle, onregelmatige hartslag en flauwvallen, wat tekenen kunnen zijn van een levensbedreigende aandoening die torsade de pointes heet.
 • Toevallen, zie ook rubriek 2 ā€œWanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?ā€
 • Gele verkleuring van de huid en het oogwit; dit zijn tekenen van een leverfunctiestoornis/hepatitis.
 • Gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord, zie ook rubriek 2 ā€œWanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?ā€
 • Plotseling zwellen van de huid of slijmvliezen (angio-oedeem)

Bovendien zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

Zeer vaak (kan voorkomen bij meer dan 1 op de 10 mensen)

Vaak (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen)

 • Verstopte neus of loopneus (sinusitis)
 • Verminderde of toegenomen eetlust
 • Angst, rusteloosheid, abnormale dromen, moeite met in slaap vallen, slaperigheid, duizeligheid, gapen, trillen, tintelende huid
 • Diarree, constipatie, braken, droge mond
 • Toegenomen transpiratie
 • Spier- en gewrichtspijn (artralgie en myalgie)
 • Seksuele stoornissen (vertraagde ejaculatie, erectieproblemen, minder zin in seks, vrouwen kunnen moeite hebben een orgasme te krijgen)
 • Vermoeidheid, koorts
 • Gewichtstoename

Soms (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen)

 • Netelroos (urticaria), huiduitslag, jeuk (pruritus)
 • Tandenknarsen, opwinding/rusteloosheid, nervositeit, paniekaanval, verwardheid
 • Slaapstoornis, smaakstoornis, flauwvallen (syncope)
 • Verwijde pupillen (mydriasis), gezichtsstoornis, oorsuizen (tinnitus)
 • Haaruitval
 • Overmatige menstruatiebloeding
 • Onregelmatige menstruatie
 • Gewichtsafname
 • Snelle hartslag
 • Gezwollen armen of benen
 • Neusbloeding

Zelden (kan voorkomen bij maximaal 1 op de 1000 mensen)

 • Agressie, vervreemding van zichzelf of van het eigen gevoel (depersonalisatie), Waarnemingen (zien, horen, ruiken en voelen) van dingen die er niet zijn (hallucinatie)
 • Trage hartslag

Niet bekend (de frequentie kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald):

 • Verlaagd natriumgehalte in het bloed (de symptomen zijn misselijkheid en gevoel van onwel zijn, met zwakke spieren of verwardheid)
 • Verandering van het hartritme (verlenging van het QT-interval, gezien tijdens een ECG, die de elektrische activiteit van het hart meet).
 • Duizeligheid bij het opstaan als gevolg van een lage bloeddruk (orthostatische hypotensie)
 • Abnormale leverfunctietesten (verhoogde hoeveelheid van leverenzymen in het bloed)
 • Bewegingsstoornissen (onwillekeurige bewegingen van spieren)
 • Pijnlijke erecties (priapisme)
 • Symptomen van verhoogde bloeding, b.v. in de huid en slijmvliezen (ecchymose)
 • Verhoogde afscheiding van een hormoon genaamd ADH, waardoor het lichaam water vasthoudt en het bloed verdunt, hierdoor neemt de hoeveelheid natrium af
 • Melkafscheiding bij mannen en bij vrouwen die geen borstvoeding geven
 • Overdreven opgewektheid, waarbij men veel energie heeft (manie)
 • Verhoogd risico op het breken van botten is opgemerkt bij patiĆ«nten die dit soort medicijnen gebruikt
 • Zware vaginale bloedingen kort na de geboorte (postpartumbloeding), zie Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheidin rubriek 2 voor meer informatie.

Bovendien zijn er een aantal bijwerkingen die optreden bij geneesmiddelen die net zo werken als escitalopram (het werkzame bestanddeel van dit Escitalopram Accord). Dit zijn:

 • Niet stil kunnen zitten of liggen (akathisie)
 • Gebrek aan eetlust

Het melden van bijwerkingen

Krijgt u last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Dit geldt ook voor mogelijke bijwerkingen die niet in deze bijsluiter staan . U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. Website: www.lareb.nl.

Door bijwerkingen te melden, kunt u ons helpen meer informatie te verkrijgen over de veiligheid van dit geneesmiddel.

Hoe moet het worden bewaard?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op de blisterverpakking, het etiket of de doos na EXP. Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Bewaren beneden 30 ĀŗC.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Verdere informatie

Welke stoffen zitten er in dit middel?

De werkzame stof in dit middel is escitalopram.

Elke Escitalopram Accord bevat 5mg escitalopram (als oxalaat).

Elke Escitalopram Accord bevat 10mg escitalopram (als oxalaat).

Elke Escitalopram Accord bevat 20 mg escitalopram (als oxalaat).

De andere stoffen in dit middel zijn:

Kern: microkristallijne cellulose (F 101) (E460), croscarmellose natrium (E468), hypromellose E5 (E464), talk (E553b), colloĆÆdaal watervrij siliciumdioxide (E551), magnesiumstearaat (E470b).

Filmomhulling: Hypromellose E-15 (E464), titaandioxide (E171), macrogol 400

Hoe ziet Escitalopram Accord eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

Escitalopram Accord Filmomhulde tabletten worden geleverd als 5 mg, 10 mg en 20 mg filmomhulde tabletten. De tabletten worden hieronder beschreven.

5 mg: Witte tot gebroken witte, ronde, dubbelbolle filmomhulde tabletten, met een diameter van ongeveer 5,65 mm, aan beide kanten onbedrukt.

10 mg: Witte tot geborken witte, ovale, dubbelbolle filmomhulde tabletten, ongeveer 8,10 mm lang en 5,60 mm breed, met de opdruk ā€˜1ā€™ en ā€˜0ā€™ aan beide zijden van de breukstreep aan de ene kant en zonder opdruk aan de andere kant.

20 mg: Witte tot gebroken witte ovale, dubbelbolle filmomhulde tabletten, ongeveer 11,60 mm lang en 7,10 mm breed, met een breukstreep op de ene kant en geen opdruk op de andere kant.

De tabletten van 10 mg en 20 mg kunnen worden verdeeld in gelijke doses.

Escitalopram Accord is verkrijgbaar in de volgende verpakkingsgroottes:

Blisterverpakking(en) in doosje:

5 mg, 10 mg en 20 mg: 14, 28, 56 en 98 tabletten

HDPE flessen Ć  100 tabletten.

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Nederland

Fabrikant

Accord Healthcare Polska Sp.z o.o.,

ul. Lutomierska 50,95-200 Pabianice, Polen

Accord Healthcare B.V.,

Winthontlaan 200,

3526 KV Utrecht,

Nederland

In het register ingeschreven onder

5 mg : RVG 115432

10 mg : RVG 115434

20 mg : RVG 115435

Dit geneesmiddel is geregistreerd in lidstaten van de EEA onder de volgende namen:

Oostenrijk Escitalopram Accord 5 mg/10mg/20mg filmtabletten
TsjechiĆ« Escitalopram Accord 5 mg /10mg/20mg potahovanŠ¹ tablety
Denemarken Escitalopram Accord Healthcare
Estland Escitalopram Accord 10mg/20mg
Ierland Escitalopram 5 mg/10mg/20mg film-coated tablets
Letland Escitalopram Accord 10mg/20mg apvalkotās tabletes
Portugal Escitalopram Accord
Spanje Escitalopram Accord 5 mg /10mg/20mg comprimidos recubiertos con
Ā  pelŠ½cula
Bulgarije Escitalopram Accord 10 mg фŠøŠ»Š¼ŠøрŠ°Š½Šø тŠ°Š±Š»ŠµŃ‚ŠŗŠø
Finland Escitalopram Accord 10/20 mg Tabletti, kalvopƤƤllysteinen
Italiƫ Escitalopram Accord
Nederland Escitalopram Accord 5 mg/10 mg /20 mg Filmomhulde tabletten
Zweden Escitalopram Accord 5 mg /10 mg /20 mg Filmdragerade tabletter
Slowakije Escitalopram Accord 10 mg /20 mg filmom obalenƩ tablety

Verenigd Koninkrijk Escitalopram 5 mg/10 mg /20 mg Film-coated tablets

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2022

Laatst bijgewerkt op 24.08.2023

Meer medicijnen met dezelfde werkzame stof

De volgende medicijnen bevatten ook de werkzame stof Escitalopram. Raadpleeg uw arts over een mogelijk alternatief voor Escitalopram Accord 10 mg filmomhulde tabletten

Medicijn
Vergunninghouder
Euro Registratie Collectief B.V. Van der Giessenweg 5 2921 LP KRIMPEN A/D IJSSEL

Logo

Uw persoonlijke medicatie-assistent

Medicijnen

Blader hier door onze uitgebreide database van A-Z medicijnen, met effecten, bijwerkingen en doseringen.

Stoffen

Alle actieve ingrediƫnten met hun werking, toepassing en bijwerkingen, evenals de medicijnen waarin ze zijn opgenomen.

Ziekten

Symptomen, oorzaken en behandeling van veelvoorkomende ziekten en verwondingen.

De weergegeven inhoud vervangt niet de originele bijsluiter van het medicijn, vooral niet met betrekking tot de dosering en werking van de afzonderlijke producten. We kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de nauwkeurigheid van de gegevens, omdat deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Raadpleeg altijd een arts voor diagnoses en andere gezondheidsvragen.

Ā© medikamio