Escitalopram Aurobindo 15 mg, filmomhulde tabletten

ATC-Code
N06AB10
Medikamio Hero Image

Over dit drug

Toelating
Producent Aurobindo Pharma
Verdovend Nee
Psychotrope Nee
Anatomische groep Nervensystem
Therapeutische groep Psychoanaleptika
Farmacologische groep Antidepressiva
Chemische groep Selektive serotonin-wiederaufnahmehemmer
Stof Escitalopram

Advertentie

Alles om te weten

Schrijver

Aurobindo Pharma

Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

Escitalopram Aurobindo behoort tot de groep van zogenaamde selectieve serotonine heropnameremmers (SSRI’s). Deze geneesmiddelen werken op het serotoninesysteem in de hersenen door het verhogen van het serotonine niveau. Verstoringen van het serotoninesysteem worden beschouwd als een belangrijke factor in de ontwikkeling van (ernstige) neerslachtigheid en daaraan gerelateerde ziektebeelden.

Escitalopram Aurobindo bevat escitalopram en wordt gebruikt voor de behandeling van depressie (ernstige depressieve episodes) en angststoornissen (zoals een paniekstoornis met of zonder pleinvrees, sociale angststoornis, gegeneraliseerde angststoornis en obsessieve compulsieve stoornis.

Advertentie

Wanneer mag u dit middel niet gebruiken of moet u er extra voorzichtig mee zijn?

 • U bent allergisch voor één van de stoffen in dit geneesmiddel. Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.
 • U gebruikt andere geneesmiddelen die behoren tot de groep van de MAO-remmers, met inbegrip van selegiline (gebruikt bij de behandeling van de ziekte vanParkinson), moclobemide (gebruikt bij de behandeling van een depressie) enlinezolide (een antibioticum)
 • U heeft een aangeboren hartritmestoornis of heeft hier last van gehad (vastgesteld met een ECG: een hartfilmpje).
 • U gebruikt andere geneesmiddelen voor het behandelen van hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme (zie ook de rubriek “Gebruikt u nog andere geneesmiddelen?”).

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit middel gebruikt.

Vertel uw arts indien u enige andere aandoening of ziekte heeft; uw arts dient dit mogelijk in overweging te nemen. In het bijzonder, informeeruw arts:

 • Indien u epilepsie heeft. Behandeling met Escitalopram Aurobindo moet worden gestopt indien u voor het eerst toevallen krijgt, of wanneer er een toename is in de frequentie van toevallen (zie rubriek 4 “Mogelijke bijwerkingen”).
 • Indien u een verminderde lever- of nierfunctie heeft. Uw arts dient mogelijk uw dosering aan te passen.
 • Indien u diabetes heeft. Behandeling met Escitalopram Aurobindo zou uw bloedsuikerspiegel kunnen veranderen. De dosering van insuline en/of een oraal (via de mond) bloedsuikerverlagend middel dient mogelijk te worden aangepast.
 • Indien u een verlaagde hoeveelheid natrium in het bloed heeft.
 • Indien u makkelijk bloedingen of blauwe plekken krijgt.
 • Indien u elektroconvulsievetherapieheeft
 • Indien u last heeft, of heeft gehad, van hartproblemen of recent een hartaanval heeft gehad.
 • Indien u coronaire hartziekte heeft.
 • Indien u een lage hartslag bij rust heeft en/of u weet dat u een zouttekort heeft als gevolg van langdurige, ernstige diarree en overgeven (ziek zijn) of het gebruik van diuretica (plasmiddelen).
 • Indien u een snelle of onregelmatige hartslag ervaart, flauwvalt, een kortdurende bewusteloosheid ervaart of duizeligheid wanneer u opstaat; dit kan duiden op het niet normaal functioneren van uw hart.
 • Als u lijdt aan gesloten kamerhoek glaucoom,of een voorgeschiedenis van glaucoom.

Let op

Sommige patiënten met manisch-depressieve aandoeningen kunnen een manische fase doormaken. Dit wordt gekenmerkt door ongewone en snel veranderende gedachten, overdreven vrolijkheid en overmatige lichamelijke activiteit. In dergelijke gevallen is het van belang uw arts te raadplegen.

Symptomen zoals rusteloosheid of het onvermogen om stil te zitten of stil te staan kunnen ook voorkomen tijdens de eerste weken van behandeling. Raadpleeg uw arts onmiddellijk indien u deze symptomen ervaart.

Gedachten over zelfmoord en verergering van uw depressie of angststoornis

Als u depressief bent en/of lijdt aan angststoornissen kunt u soms gedachten hebben over zelfbeschadiging of zelfmoord. Deze gedachten kunnen toenemen als u voor het eerst middelen tegen depressie (antidepressiva) gaat innemen, aangezien deze geneesmiddelen allemaal de tijd nodig hebben, in het algemeen ongeveer 2 weken of soms langer, om te gaan werken.

U heeft een meer waarschijnlijke kans dat u dit soort gedachten vertoont:

 • als u al eerder gedachten heeft gehad over zelfmoord of zelfbeschadiging
 • als u een jong volwassene bent. Informatie uit klinische onderzoeken heeft een toegenomen risico aangetoond op zelfmoordgedrag bij jonge volwassenen jonger dan 25 jaar oud met psychiatrische

aandoeningen die behandeld werden met een antidepressivum.

Als u op enig moment gedachten over zelfbeschadiging of zelfmoord heeft, neem dan direct contact op met uw arts of ga direct naar het ziekenhuis.

Het kan helpen als u een vriend of familielid vertelt dat u zich depressief voelt of dat u lijdt aan een angststoornis, en hen vragen deze bijsluiter te lezen. U kunt hen vragen u te vertellen of zij denken dat uw depressie of angststoornis erger wordt of dat zij zich zorgen maken over veranderingen in uw gedrag.

Kinderen en adolescenten

Gebruik bij kinderen en adolescenten (jonger dan 18 jaar)

Escitalopram Aurobindo dient normaal niet te worden gebruikt bij de behandeling van kinderen en adolescenten jonger dan 18 jaar. Patiënten jonger dan 18 jaar hebben een verhoogd risico op bijwerkingen zoals zelfmoordpogingen, zelfmoordgedachten en vijandigheid (voornamelijk agressie, oppositioneel gedrag en woede) als zij behandeld worden met geneesmiddelen uit deze therapeutische klasse. Ondanks dit alles kan uw arts aan patiënten jonger dan 18 jaar Escitalopram Aurobindo voorschrijven omdat dit in het belang van de patiënt is. Als uw arts Escitalopram heeft voorgeschreven aan een patiënt die jonger is dan 18 en u wilt dit bespreken, dan wordt u verzocht contact op te nemen met uw arts. Indien bij patiënten jonger dan 18 jaar één van de hiervoor genoemde symptomen zich ontwikkelt of verslechtert bij inname van Escitalopram Aurobindo, dan wordt u verzocht uw arts hierover te informeren. Lange-termijn veiligheidsgegevens van Escitalopram Aurobindo over groei, ontwikkeling en cognitieve en gedragsontwikkeling ontbreken in deze leeftijdsgroep.

Gebruikt u nog andere geneesmiddelen, of heeft u dat kort geleden gedaan of bestaat de mogelijkheid dat u in de nabije toekomst andere geneesmiddelen gaat gebruiken? Vertel dat dan uw arts of apotheker. Informeer uw arts indien u één van de volgende geneesmiddelen gebruikt:

 • Niet-selectieve monoamine oxidase remmers (MAO-remmers), die phenelzine, iproniazide, isocarboxazide, nialamide of tranylcypromine als actieve ingrediënt bevatten. Indien u een van deze producten heeft gebruikt, moet u 14 dagen wachten alvorens te beginnen met Escitalopram Aurobindo. Na het staken van de behandeling met Escitalopram Aurobindo dient u 7 dagen te wachten alvorens een van deze geneesmiddelen te gebruiken.
 • Selectieve, reversibele MAO-A-remmers, die moclobemide (ook gebruikt bij de behandeling van neerslachtigheid (depressie)) bevatten.
 • Irreversibele MAO-B remmers, die selegiline (gebruikt bij de behandeling van de ziekte van Parkinson) bevatten. De kans op bijwerkingen wordt door deze geneesmiddelen vergroot.
 • Het antibioticum linezolid.
 • Lithium (gebruikt voor de behandeling van manisch-depressieve stoornis) en tryptofaan.
 • Imipramine en desipramine (beide gebruikt voor de behandeling van een depressie).
 • Sumatriptan en vergelijkbare geneesmiddelen (gebruikt bij de behandeling van migraine) en tramadol (gebruikt tegen ernstige pijn). De kans op bijwerkingenwordt door dezegeneesmiddelenvergroot.
 • Cimetidine en omeprazol (gebruikt bij de behandeling van maagzweer), fluvoxamine (middel tegen neerslachtigheid, antidepressivum) en ticlopidine (gebruikt om de kans op een beroerte te verkleinen). Deze middelen kunnen het bloedniveau van Escitalopram Aurobindo verhogen.
 • Sint-janskruid (Hypericum perforatum) – een kruidenmiddel gebruikt bij neerslachtigheid.
 • Acetylsalicylzuur en NSAIDs (middelen gebruikt voor pijnverlichting en als bloedverdunner, zogenoemde anticoagulantia). Deze kunnen de neiging tot bloeden doen toenemen.
 • Warfarine, dipyridamol en fenprocoumon (middelen gebruikt als bloedverdunner, middelen die de bloedstolling tegengaan, zogenoemde anticoagulantia). Uw arts zal waarschijnlijk de stollingstijd (coagulatietijd) van uw bloed bij het starten en stoppen van Escitalopram Aurobindo bepalen, om te controleren of de dosering van uw anticoagulantia nog correct is.
 • Mefloquine (gebruikt bij de behandeling van malaria), bupropion (gebruikt bij de behandeling van neerslachtigheid (depressie)) en tramadol (gebruikt bij de behandeling van ernstige pijn) in verband met de mogelijke kans op een verlaagde prikkeldrempel voor toevallen.
 • Neuroleptica (middelen ter behandeling van een ernstige geestesziekte) in verband met de mogelijke kans op een verlaagde prikkeldrempel voor toevallen, en antidepressiva.
 • Flecaïnide, propafenon en metoprolol (gebruikt bij cardiovasculaire aandoeningen), clomipramine en nortriptyline (antidepressiva) en risperidon, thioridazine en haloperidol (antipsychotica). De dosis van Escitalopram Aurobindo moet mogelijk worden aangepast.
 • Geneesmiddelen die bloedspiegels van kalium of magnesium verlagen omdat deze omstandigheden het risico van levensbedreigende hartritmestoornis verhogen.

Gebruik Escitalopram Aurobindo niet als u ook geneesmiddelen gebruikt voor hartritmeproblemen of geneesmiddelen die invloed hebben op het hartritme, zoals klasse IA- en III-antiaritmica, antipsychotica (zoals fentiazinederivaten, pimozide, haloperidol), tricyclische antidepressiva, bepaalde antimicrobiële middelen (zoals sparfloxacine, moxifloxacine, erytromycine iv, pentamidine, behandelingen bij malaria, met name halofantrine) of bepaalde antihistaminica (astemizol, mizolastine). Als u hierover nog vragen heeft, neem dan contact op met uw arts.

Escitalopram Aurobindo kan met of zonder voedsel worden ingenomen (zie rubriek 3 “Hoe gebruikt u dit middel?”).

Zoals voor vele geneesmiddelen wordt gelijktijdig gebruik van Escitalopram Aurobindo met alcohol afgeraden, hoewel geen wisselwerking verwacht wordt tussen Escitalopram Aurobindo en alcohol.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.Neem geen Escitalopram Aurobindo als u borstvoeding geeft tenzij u en uw arts hebben gesproken over de risico's en voordelen die hier betrekking op hebben.

U dient zich er bewust van te zijn dat, indien u tijdens de laatste drie maanden van uw zwangerschap Escitalopram Aurobindo inneemt, uw pasgeborene de volgende symptomen kan laten zien: ademhalingsproblemen, blauwe verkleuring van de huid, toevallen, temperatuursinstabiliteit, voedingsproblemen, braken, verlaagd suikergehalte in het bloed, gespannen of zeer slappe spieren, levendige reflexen, trillen, nervositeit, geïrriteerdheid, slaapzucht, voortdurend huilen, slaperigheid, of moeilijkheden met slapen. Indien uw pasgeborene een van deze verschijnselen vertoont, dient u onmiddellijk contact op te nemen met uw arts.

Zorg dat uw verloskundige en/of arts weet dat u Escitalopram Aurobindo gebruikt. Bij gebruik tijdens de zwangerschap, vooral in de laatste drie maanden van de zwangerschap, kunnen geneesmiddelen als Escitalopram Aurobindo het risico op een bepaalde ernstige aandoening bij baby’s verhogen. Deze aandoening wordt “persisterende pulmonale hypertensie van de pasgeborene” (PPHN) genoemd en veroorzaakt een versnelde ademhaling en blauwachtige verkleuring van de huid van de baby. Deze verschijnselen beginnen meestal in de eerste 24 uur nadat de baby is geboren. Als dit met uw baby gebeurt, moet u onmiddellijk contact opnemen met uw verloskundige en/of arts.

Escitalopram Aurobindo mag nooit abrupt gestopt worden indien u het tijdens de zwangerschap gebruikt. Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? Neem dan contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel gebruikt.

Uit onderzoek bij dieren is gebleken dat citalopram, een gelijksoortig geneesmiddel als escitalopram, de kwaliteit van het sperma verlaagt.In theorie kan dit van invloed zijn op de vruchtbaarheid, maar tot nu toe is er geen effect op de vruchtbaarheid bij de mens waargenomen.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

U wordt geadviseerd om geen voertuigen te besturen en/of machines te bedienen totdat u weet hoe Escitalopram Aurobindo u beïnvloedt.

Hoe gebruikt u dit middel?

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. Twijfelt u over het juiste gebruik? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Volwassenen

Depressie

De aanbevolen dosering van Escitalopram Aurobindo bedraagt 10 mg eenmaal per dag. De dosering kan door uw arts tot maximaal 20 mg per dag worden verhoogd.

Paniekstoornis

De aanvangsdosering van Escitalopram Aurobindo is 5 mg eenmaal per dag voor de eerste week, alvorens de dosering tot 10 mg per dag te verhogen. De dosering kan door uw arts worden verhoogd tot maximaal 20 mg per dag.

Sociale angststoornis

De aanbevolen dosering van Escitalopram Aurobindo bedraagt 10 mg eenmaal per dag. Al naar gelang hoe u reageert op het medicijn, kan uw arts uw dosering ofwel verlagen naar 5 mg per dag of verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Gegeneraliseerde angststoornis:

De aanvangsdosering is eenmaal daags 10 mg. Uw arts kan de dosering verhogen tot maximaal 20 mg per dag.

Obsessieve-compulsieve stoornis

De aanbevolen dosering van Escitalopram Aurobindo is 10 mg eenmaal per dag. De dosering kan door uw arts worden verhoogd tot maximaal 20 mg per dag.

Oudere patiënten (ouder dan 65 jaar)

De aanbevolen aanvangsdosering van Escitalopram Aurobindo bedraagt 5 mg eenmaal per dag. De dosering kan door uw arts worden verhoogd tot 10 mg per dag.

Use in childrens and adolescents

Gebruik bij kinderen en adolescenten (jonger dan 18 jaar)

Escitalopram Aurobindo dient gewoonlijk niet gebruikt te worden bij kinderen en adolescenten. Zie voor verdere informatie rubriek 2 “Wanneer mag u dit middel niet gebruiken?”.

Escitalopram Aurobindo kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Slik de tabletten in zijn geheel door met voldoende vloeistof. De tabletten niet fijnkauwen aangezien ze bitter smaken.

Escitalopram Aurobindo 10 mg, 15 mg en 20 mg filmomhulde tabletten:

Indien nodig kunnen de tabletten worden gebroken door ze eerst op een vlak oppervlak te leggen met de breukgleuf naar boven. De tabletten kunnen vervolgens doormidden worden gebroken door met beide wijsvingers aan weerszijden van de breukgleuf te drukken, zoals weergegeven in de tekening.

Duur van de behandeling

Het kan enkele weken duren voordat u zich beter gaat voelen. Daarom moet u doorgaan met het innemen van Escitalopram Aurobindo, ook al duurt het enige tijd voordat u enige verbetering van uw situatie voelt. Verander nooit de dosering van het medicijn zonder eerst uw arts te raadplegen.

U dient de tabletten te blijven innemen zolang uw arts dit raadzaam acht. Als u te snel stopt, kunnen de symptomen terugkeren. Het wordt aangeraden om de behandeling minstens 6 maanden voort te zetten nadat u zich weer beter voelt.

Als u te veel Escitalopram Aurobindo heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contactop met uw arts of de eerstehulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Doedit ook als er geen tekenen van ongemak zijn. Symptomen die u kunt ervaren zijn onderandere: duizeligheid, trillen, opwinding, toevallen, coma, misselijkheid, braken,veranderd hartritme, verlaagde bloeddruk en een verandering in het vocht/zoutevenwichtin het lichaam. Neem de verpakking van Escitalopram Aurobindo mee als u naar de arts ofhet ziekenhuis gaat.

Neem geen dubbele dosis om een vergeten tablet in te halen. Als u vergeten bent een dosis in te nemen, en eraan denkt voordat u naar bed gaat, neem de dosis dan alsnog meteen in. Ga de volgende dag verder volgens het normaledoseringsschema. Als u het zich pas tijdens de nacht of de volgende dag herinnert, sladan de gemiste dosis over en ga verder met het normale doseringsschema.

Als u stopt met het gebruik van dit middel

Stop niet met het innemen van dit middel tenzij uw arts zegt dat u moetstoppen. Als de behandeling is afgerond, wordt aanbevolen de dosering EscitalopramAurobindo gedurende een aantal weken geleidelijk af te bouwen.

Als u stopt met Escitalopram Aurobindo, vooral als u dit abrupt doet, kunt uontwenningsverschijnselen krijgen. Deze symptomen komen vaak voor als debehandeling met Escitalopram Aurobindo wordt gestopt. Het risico is hoger alsEscitalopram Aurobindo gedurende lange tijd of in hoge doseringen is gebruikt, of als de dosering te snel wordt verlaagd. Bij de meeste mensen zijn deze symptomen licht van aard, en verdwijnen ze vanzelf binnen 2 weken. Bij sommige patiënten kunnen dezesymptomen echter ernstig zijn of langer aanhouden (2-3 maanden of langer). Als uernstige ontwenningsverschijnselen krijgt als u stopt met Escitalopram Aurobindo, neem dan contact op met uw arts. Hij kan u vragen de dosering nog even te blijven innemen, en deze daarna geleidelijk en langzaam af te bouwen.

De ontwenningsverschijnselen kunnen onder andere zijn: duizeligheid (onstabiel of wankel), tintelingen, brandend gevoel en (minder vaak) gevoel van elektrische schokken, onder andere in het hoofd, slaapstoornissen (intense dromen, nachtmerries of slapeloosheid), angst, hoofdpijn, misselijkheid, zweten (ook 's nachts), rusteloosheid of opgewondenheid, tremor (trillen), verwardheid of desoriëntatie, emotionele instabiliteit of prikkelbaarheid, diarree, zichtstoornissen, snelle of bonzende hartslag (palpitaties).

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neemdan contactop met uw arts of apotheker.

Mogelijke bijwerkingen?

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben, al krijgt niet iedereen daarmee te maken.

De bijwerkingen verdwijnen gewoonlijk enkele weken nahet begin van de behandeling. Wees erop bedacht dat veel van de bijwerkingen ooksymptomen van uw ziekte kunnen zijn, en deze zullen verbeteren als u zich beter gaatvoelen.

Neem contact op met uw arts indien u één van de volgende bijwerkingen krijgt:

Soms (komt voor bij meer dan 1 op de 1000 en minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Abnormale bloeding, inclusief bloeding in het maagdarmkanaal.

Zelden (komt voor bij meer dan 1 op de 10.000 en minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • Indien u een zwelling van de huid, tong, lippen of gezicht ervaart, of moeite heeft met ademhalen of slikken (allergische reactie), neem direct contact op met uw arts of ga naar een ziekenhuis.
 • Indien u hoge koorts, onrust, verwardheid, trillen en abrupte spiersamentrekkingen ervaart, kunnen dit tekenen zijn van een zeldzame aandoening die bekend staat als serotoninesyndroom. Neem onmiddellijk contact met uw arts op als u zich zo voelt

Wanneer u een van de volgende bijwerkingen ervaart, neem dan direct contact op met uw arts of ga naar het ziekenhuis:

 • Moeilijk urineren.
 • Toevallen, zie ook rubriekwanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel
 • Vergeling van de huid en het oogwit zijn tekenen van leverfunctiestoornis/hepatitis.
 • Een snelle, onregelmatige hartslag en/of flauwvallen, dit kunnen symptomen zijn van een levensbedreigende aandoening, bekend als Torsade de Pointes.

Naast bovengenoemde zijn de volgende bijwerkingen gemeld:

Zeer vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 10 gebruikers)

 • Misselijkheid
 • Hoofdpijn

Vaak (komt voor bij meer dan 1 op de 100 en minder dan 1 op de 10 gebruikers )

 • Verstopteneus of loopneus (sinusitis)
 • Afgenomen of toegenomeneetlust
 • Angst, rusteloosheid, abnormale dromen, moeite met in slaap vallen, slaperigheid, duizeligheid, gapen, trillingen, gevoeligheid van de huid
 • Diarree, verstopping (constipatie), overgeven, drogemond
 • Overmatigtranspireren
 • Spier- en gewrichtspijn (artralgie en myalgie)
 • Sexuele stoornissen (vertraagde ejaculatie, erectieproblemen, minder zin in seks, vrouwen kunnen moeite hebben een orgasme te krijgen)
 • Vermoeidheid, koorts
 • Gewichtstoename

Soms (komt voor bij meer dan 1 op de 1000 en minder dan 1 op de 100 gebruikers)

 • Netelroos (urticaria), huiduitslag, jeuk (pruritus)
 • Tandenknarsen, onrust, nervositeit, paniek aanval, verwardheid
 • Andere smaakbeleving, slaapstoornis, bewusteloosheid
 • Verwijding van de pupillen (mydriasis), stoornissen in het zien, oorsuizen (tinnitus)
 • Haaruitval
 • Vaginale bloeding
 • Gewichtsafname
 • Versnelde hartslag
 • Zwelling van de armen of benen
 • Bloedneus

Zelden (komt voor bij meer dan 1 op de 10.000 en minder dan 1 op de 1000 gebruikers)

 • Agressie, depersonalisatie, hallucinaties
 • Vertraagde hartslag.

Sommige patiënten hebben gerapporteerd (frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare informatie):

 • Gedachten hebben over of gedrag vertonen met zelfbeschadiging of zelfmoordneigingen, zie ook rubriek “Wanneer moet u extra voorzichtig zijn met dit middel”
 • Verlaagd natrium gehalte in het bloed (de symptomen zijn een ziek gevoel met zwakke spieren of verwarring)
 • Duizeligheid bij het opstaan door een lage bloeddruk (orthostatische hypotensie)
 • Abnormale leverfunctietests (gestegen leverenzymspiegel in het bloed)
 • Bewegingsstoornissen (ongecontroleerde bewegingen)
 • Pijnlijke erecties (priapisme)
 • Bloedingsstoornissen inclusief bloeden van de huid of slijmvliezen (ecchymosis) en een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie)
 • Plotselinge vochtophoping in de huid of slijmvliezen (angio-oedeem)
 • Toename van de hoeveelheid uitgescheiden urine (syndroom van inadequate secretie van antidiuretisch hormoon)
 • Melkafscheiding bij vrouwen die geen borstvoeding geven
 • Manie
 • Bij patiënten die dit soort geneesmiddelen gebruiken, is een hogere kans op botbreuken gezien
 • Verandering van het hartritme (verlenging van het QT-interval, gezien tijdens een ECG, elektrische activiteit van het hart)

Bovendien zijn er een aantal bijwerkingen die optreden bij geneesmiddelen die net zo werken als escitalopram (het werkzame bestanddeel van Escitalopram Aurobindo). Dit zijn:

 • Niet stil kunnen zitten of staan (acathisie)
 • Anorexia

Krijgt u veel last van een van de bijwerkingen? Of krijgt u een bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Hoe bewaart u dit middel?

Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die is te vinden op het de doos na

“EXP:” Daar staat een maand en een jaar. De laatste dag van die maand is de uiterste houdbaarheidsdatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel geneesmiddelen niet door de gootsteen of de WC en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag uw apotheker wat u met geneesmiddelen moet doen die u niet meer gebruikt. Ze worden dan op een verantwoorde manier vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

Anvullende Informatie

Elke filmomhulde tablet bevat 10 mg escitalopram (als oxalaat).

Elke filmomhulde tablet bevat 15 mg escitalopram (als oxalaat).

Elke filmomhulde tablet bevat 20 mg escitalopram (als oxalaat).

De andere stoffen in dit middel zijn

Tabletkern: gesilicifieerde microkristallijne cellulose, butyl hydroxy tolueen (E321), butyl hydroxy anisole (E320), natriumcroscarmellose, colloïdaal watervrij silica, microkristallijne cellulose , talk, magnesiumstearaat.

Omhulling: Hypromellose, macrogol 400, titaandioxide (E171).

Filmomhulde tablet.

Escitalopram Aurobindo 10 mg:

Wit tot gebroken wit gekleurde, ovaal vormige, biconvexe, filmomhulde tabletten met de ingeslagen 'F' aan de ene kant en '54' aan de andere kant met een diepe breukstreep tussen '5' en '4'. De grootte is 8,1 mm x 5,6 mm. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Escitalopram Aurobindo 15 mg:

Wit tot gebroken wit gekleurde, ovaal vormige, biconvexe, filmomhulde tabletten met de ingeslagen 'F' aan de ene kant en '55' aan de andere kant met een diepe breukstreep tussen '5' en '5'. De grootte is 9,8 mm x 6,3 mm. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Escitalopram Aurobindo 20 mg:

Wit tot gebroken wit gekleurde, ovaal vormige, biconvexe, filmomhulde tabletten met de ingeslagen 'F' aan de ene kant en '56' aan de andere kant met een diepe breukstreep tussen '5' en '6'. De grootte is 11,6 mm x 7,1 mm. De tablet kan worden verdeeld in gelijke doses.

Verpakkingsgrootten:

PVC/Aclar-Aluminium blisterverpakkingen: 14, 20, 28, 50, 56, 100 en 500 tabletten. HDPE fles: 30 en 500 tabletten

Niet alle genoemde verpakkingsgrootten worden in de handel gebracht.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen

Aurobindo Pharma B.V.

Molenvliet 103

3335 LH Zwijndrecht

Nederland

Fabrikant

APL Swift Services (Malta) Limited

HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far

Birzebbugia, BBG 3000

Malta

of

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park

West End Road

Ruislip HA4 6QD

Verenigd Koninkrijk

Dit geneesmiddel is geregistreerd onder:

Escitalopram Aurobindo 10 mg: RVG 111566
Escitalopram Aurobindo 15 mg: RVG 111567
Escitalopram Aurobindo 20 mg: RVG 111568

Deze bijsluiter is voor het laatst goedgekeurd in juli 2013.

Delen

Advertentie

Uw persoonlijke medicijn-assistent

Drugs

Zoek hier onze uitgebreide database van geneesmiddelen van A-Z, met effecten en ingrediënten.

Stoffen

Alle werkzame stoffen met hun toepassing, chemische samenstelling en geneesmiddelen waarin ze zijn opgenomen.

De getoonde inhoud komt niet in de plaats van de oorspronkelijke bijsluiter van het geneesmiddel, met name wat betreft de dosering en de werking van de afzonderlijke producten. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid van de gegevens, aangezien deze gedeeltelijk automatisch zijn omgezet. Voor diagnoses en andere gezondheidskwesties moet altijd een arts worden geraadpleegd. Meer informatie over dit onderwerp vindt u hier.

This website is certified by Health On the Net Foundation. Click to verify.